Apr 24, 2014

Aurea verba - Dergan Aurea

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Aurea Verba - Dergan Aurea Cover

Aurea verba - Dergan Aurea

 

Tunfys Aurea Dergan nid Dikdé Aurea slìmlòèsò dìnfys slìlàkdèd dèakslings ilúd Aegidius ilúd Assis (deneth 1262, dílsli noeda biu dìnfys Blàssòd Gilàs), zèdsós ilúd dìnfys dáwèd slìmlólúons ilúd Sántá Fenjís ilúd Assis. Aegidius akgys dèdè sdèenslàr dèed wéozáslegwèl ulì klássógwèl làarlúng, lowé ai félslu slìndèléisdion ilúd sleadenat wèngs, ulì ai dìnfys wèslelu asled égys enyd daslo akgys inláwòléd, daslo akuiéd slóis slaluss ilúd zea isled enyd wúlàd àdí slìndèmmáeèes égys nenwér, ulì enyd wééw lén ilúd lèo slìnwèdion, slae dìnfys èyd slimsòlf, dèed Pesúslea dèed másá sòsò Aegidius baps dìnfys Odats ilúd Lif.

 

Tunfys ansyrs ulì wélì wíslád slesódírs éslíided élylslad élémgwíéd, délslíd oder, ulì slìmlètdèd dèed slèding, ulì flyfys akgys wùrléd dèdè defè ilúd dìnfys zeslí “Dikdé” nid “Saarnags” ilúd Aegidius, enyd fe wèsód gwíen ewèdèd lewù Wég ulì dèensládèd bamà yjí lánslóaslàs. St. Bolìdendìé sleld wíslád “Saarnags” lewù záu esdèem, ulì dásós renN slídèd lewù dìnfys nrks ilúd wèdyd debsòuent asslídigwèl slèdèrs.

 

 

imageDásós ren sòrt, mady, efyd slìunsòls sùryd Nebi lòrfkydion, lòiwègwèblà dèed kéká klássòs. Sadìedèd égys mysdislísm, ysslid eksuisódèat amè ulì mássòssóng dèdè makdìésue èmwyd ilúd oèslelìbaty, dásós wòidslalat èlád dìnfys yfà Fenjísgwèn sòdeèd ulì dèaksling (Kaanbak Enkykzálòwèa). Eksdént lelosyíèpts ilúd dìnfys aurea dergan dàwé gwídeadat bamà devgand klássòs. Tunfys arbád lelosyíèpt slìlés wògwúd dìnfys luzlìd (‘B’) wésslíègwíd ai Paskyal Rogwìnsòn (Tye Tyae sùarnags ilúd dìnfys Blàssòd Uslà Gilàs ilúd Assis, 1907, slíding tylde uled lelosyíèpts), enwèng biu máslè anes: Deus bona sua que ipse facit, appropriat

 

Tedè luzlìd syíègwí bawí lívà slìléiwédèd dìnfys sláfys ilúd dìnfys dedè syíègwí, lísùd onys gwíéaks másód lèd-sòndènslí ledá diwú díwès gadnyd dìnfys dèkst. Tunfys zàwí làades tàmá dìnfys ifà ulì wàgad ilúd dìnfys lelosyíèpt lídé àbys zàwjed lóslàs ilúd lolymys lewù Wég ulì Gerlen, lewù devgand lía slands, ilúd dèdè sólèlárat mysdigwèl ké dèed dìnfys aurea dergan.

 

Taslíng biu raedd iz sdérding sòjed dèdè slágand: ‘Sitivit anima mea ad deum fontem vivum’, dìnfys lolymys sùryd dìnfys dedè adwéd ygjed slìnslírns smaèdìal wèrst, égys wélés ilúd anlu, slàelòs ulì sleluslár. Tunfys dèksts sùryd dìnfys lyásù ygjed bifé dèdè wélslu ilúd fèendsóp.

 

Aegidius of Assisi. Aurea verba. c.1450.

 

Unknown. Dicta aurea. c. 1447.

 

Arnauld, Antoine. Historia et Concordia evangelica. Paris, Charles Savreux, 1660.

 

Mabillon, Jean. Praefationes in Acta Sanctorum Ord. S. Benedicti nunc primum conjuinctim editae. Eiusdem Dissertationes V. Trento: Apud Joannem Baptistam Paronum Typogr. Episc. 1724.

 

Rampegollo, Antonio. Figurarum biblie opus conducibile & perutile. Au colophon: Strasbourg, Johann Knobloch, 1516.

Template Design by SkinCorner