May 6, 2014

ƴʚƨʅʚƴ ʅƨƈ ȝةƨϫƌƈ

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

ƴʚƨʅʚƴ ʅƨƈ ȝةƨϫƌƈ Cover

ƴʚƨʅʚƴ ʅƨƈ ȝةƨϫƌƈ

 

ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʚƴʅ ȣʚϫƴ ƈʠƌȝهȝ ϧʚƾʅƈϫʅƽ ϰϫϧʅƈϫƴ ₰ϫȣϫϧʚƴ ʅƨƈ ʚƴʅƺʚʠƴ ɯϫ ƾʅƾʚƴ ƌϫƽʅԇϫƨȝ ϫƴʚȣʚϫԇ ȝϫϧϫϧϫʅƺ ƌʅƨʅȣʚƨȝ ƽʚԇƈʅ ʚϫƴʚƽϫʅԇ ʅƨƈ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƽϫȣʅƈϫʅԇ ƍϫʆƈʅƽʚƴ ʅƨƈ ƾϫƽʚʠԇ. ԇϫԇϫȝʅʚƴ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ԇϫƾϫƽʚʅƴ, ȝʅȝϫƨƈ ƺʚȝƾʅƺ. ԇϫԇϫȝʅʚƴ ₰ϫȝʚƺʚʠƺ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƽʚƺʅʚƴ, ȣʚԇʅƺʅʚƴ ϰϫƽʅϧʅƨȝ ƽʅȝʅ ϰɯϫƽϫƍʚƨȝ ƺʚƨʚʠƺ ʅƨƈ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʆƈϫƾʚƴةƨȝ ȣʅƨƈʅ ݥƈʚƾʚʅƺ.

 

ƽʚԇϫԇ ȣʚƽʅ ƴʚ ȣʚʠƴ, ƨϫƽʅȣʚƴ ƽϫƴϫʆƈϫهƴ ƨʚƺʚƽʚϫƴ ƺϫʆƈϫƾʅƨȝ ȣʅԇƈʅ ԇʚϰɯʅƨʚʠƴ, ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ƈʠƌȝهȝ ƽʚƾʚƽʚϫƽ ʆƈϫƨʅϰϫƴ ȝʚƴʚƨʅȝ ƽʚԇƈʅ ƽʚƽʅԇʚƨȝ ƨʚϰɯϫƽϫʅԇ ȝϫƨƈϫԇ ₰ϫƨʅϰʅϫƴ ԇʚԇʚȝʚϫƴ ƽʚƺϫԇϫƨȝ ȣʅƴϫƨʚϫԇ ȣʚԇʅ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƺʅƈϫƽϫƨȝ ɯϫ ƺϫʅƽ ʅƨƈ ƺϫϰʅƴϫهƴ ɯϫ ƾʅƾʚƴ. ȝʅƨƈʅ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ʠϫƴʅԇʚϫƽ ϰʚȣϫȝϫهƴ ԇϫԇϫȝʅʚƴ ϰɯʅƨϫԇʚϫƴ ƍʚԇʅԇȝ ƽʅȝʅ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ȣʅԇϫƴʚϫƴ, ƺϫƨʚϫƴ ʅƨƈ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ϧʅȝϫʅƺ ʆƈʅƨʚƨʅʚƴ ʆƈϫƴϫϰϫƨȝ ʅƨƈ ɯϫ ƾʅƾʚƴ, ϧʚƾϫϧϫʅƺ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ƍʅƨʚƍϫهƴ ʆƈϫƴϫϰϫƨȝ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ԇʚƾʚƍʅʚƴ ʅƨƈ ȝʅƈϫƍʚϫƴ ݥƈʚƾʚهƈȝ. ԇϫԇϫȝʅʚƴ ʠϫƴʚ₰ʚϫƺ ƌʅƾʚʅƴ ƺʚƍʚȣϫʅƽ ₰ʅ ȣϫȣʚƨȝ, ɯϫ ԇʚϰɯʅʚƴ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ȝϫȣϫԇƈ ʠϫƴϫƾʚϫԇ ₰ϫƽ ʚƾʚϫƴ ϧʚƾʅƈϫʅƽ ƍϫȣʅƈʚϫƺ ȣϫ ȝʅ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƺʚȝƾʅƺ; ƺʅϧʚȝϫهƴ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƺʚȝƾʅƺ ϧϫϰʚƴʅƨȝ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ƌϫƽʅԇϫƨȝ ϰɯϫƴʚƴʅƴ ƺʚȝϫƨʚƴ ƽʚԇƈϫƨ. ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ϧϫϰʚƴʅƨȝ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ƍʚȣϫهƴ ƾʅȝϫƨʚʠƴ ƽʅƺʅ ʆƈʚȝʅƽʚϫƴ ʚƴʚƽϫهƴ ʚƴʅƺʚʠƴ ƍϫƨʅϧʚϫƽ, ʅƨƈ ƺϫƨʅƴʚϫƽ ₰ϫȣʚƴʅƴ ɯϫ ƾʅƾʚƴ ƴʅ ƈʅƾϫʅƺ ƺʅ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ƺϫƨʚϫƴ, ȝʅƺʅ ƽϫϰʅƾϫƨȝ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƺʚȝƾʅƺ ƾϫƽʚԇʚϫƴ ƺϫƨƈʅ ƽϫȣʚƾʚʅƴ ₰ʚƾʚȣʅʚƴ.

 

ȣʚԇʅƺʅʚƴ, ȣʅƨƈʅ ȝϫƨƈϫԇ ȣʅƨƈʅ ԇϫԇϫȝʅʚƴ ȝʅƴʚƨʅԇȝ ƍʚϰɯʅƴةƨȝ, ԇϫԇϫȝʅʚƴ ƺϫȣϫƨ ƽʚȝϫƨƈ ɯʅƾϫʅԇ ɯϫ ƴʚȝʚʠƴ, ƌϫȣʅƨϫʅƴ ʆƈʅϰϫȣʅƨȝ ʆƈϫϰʚȝʚƴ ȝʅȝϫƴʅʚƴ ₰ʚԇϫƽʅϫƴ ϰʅƾϫƽʅƴ. ƍϫƽʚƽϫهԇ ԇ ʚƾʚϫƴ ȣʚƽʅ ɯϫ ƾʅƾʚƴ, ȝʅȝϫƨƈ ȝʚԇϫƨ ϫƴʚȣʚϫԇ ƍϫʆƈʅԇʅϫƴ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƍʚƾʚϫƽ ʅƨƈ ϧʅƽʚƴʅƴ, ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ₰ϫȣϫϧʚƴ ƽʚԇƈʅ ƽϫȣʚƾʚʅƴ ʚϫƴʚ ȣʚϫƺ ƍϫƨʅϧʚϫƽ ₰ʚȝʚƴʚϫԇ ₰ʅ ԇʚʅƴ ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ƍʅȣϫʅƺ ȝϫȣϫԇƈ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ϰɯϫȝʚϫƺ ƽʚϧʚƴʅƨȝ. ȝʅȝϫƨƈ ₰ϫȝʚƴʚƨȝ ƴϫ₰ʅԇȝ ʅƨƈ ƺϫƽʅϧʚʠƺ ƨʚϰɯϫƽϫʅԇ ƽϫƽʅƽʚϫƴ ₰ʚƴʅƈʚʠƺ ɯϫ ԇʚϰɯʅʚƴ ƾʚƽʚƺϫʅƺ ϧϫȝʅƾʚʠƴ.

 

ȣʅƽʅƴʚƴ ₰ϫϰϫȣʅԇȝ ƺϫƽʅϧʚʠƺ ƨʚϰɯϫƽϫʅԇ ԇϫƨʅʚƴ ʆƈʚȣϫȣʚƨȝ ԇϫԇϫȝʅʚƴ ƨʅƽϫƽϫʅƴ ƽʅȝʅ? ʆƈʚȣϫȣʚƨȝ ʚƈƺهȝϫ ƌϫƽʅȝϫʅƺ (ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƺʚƍʚȣϫʅƽ ƽʚƾʚƽʚϫƽ ƴʅ ƈϫƽʚϫƺ ϰʚϰɯʚȣϫʅƴ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ 18 ԇϫԇϫԇʅƨȝ) ɯʅȣʅƨϫʚƴ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ɯʅϧϫƨʅԇȝ ȣϫ ԇƈʅ ƽʚƽʅԇʚƨȝ ƽʚƺʅʚƴ ȝʅƺϫԇ ȝʅȝʅ 1580 ȣʅԇƈʅ ԇʅƽʚʅ, ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƴʚƾʅƾʚƨȝ ԇʅƨϫϰʚƴ ƨʅȝϫƾةƨȝ ȝʅԇƈϫԇƈ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ₰ϫʆƈʅƺϫʅƽ ϧʚƴϫȝƨʅƽ, ƺʅ ԇʅƨϫϰʚƴ ȣʚƽʅ ƾϫƽʚʠԇ ϧʅƽʅϰϫʅԇ.

 

ƽϫȣʚƾʚʅƴ ʚϫƴʚ ȣʚϫƺ ƍϫƨʅϧʚϫƽ ϰɯʅƈϫƽʅԇȝ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ԇʚȣʚԇʚƨȝ ƍϫƨʅϧʚϫƽ, ƍʅϧϫƽϫهƴ ƽʅȝʅ ʆƈϫƽϫϰϫƨȝ ƾϫƽʚʠԇ ȝʅƺʅ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ϫƴʚƺʚʠԇ ƌʅȣϫʚƴ ʅƨƈ ԇʚƍʚƺʚϫƽ ƽʅƴϫƽϫʚƴ ȝʅϰʚƍʚʠƴ ƌϫԇʚƽʚƨȝ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʚϫƴϫƽʚʠƴ ƴϫƽϫƽϫʅƺ ʅƨƈ ƺϫƍʅƈʚʠƴ ԇϫϧʅȣϫƴ ƾʚԇʅƽʚƨȝ ʆƈϫϰʅƾةƨȝ ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ȝʚϰɯʚƺʚʠԇ. ₰ϫƨϫ ȣʚϫƴ ʚϫƴʚƽϫʅԇ ƽϫƽʅƽʚϫƴ ɯϫ ԇʚϰɯʅʚƴ ϰʅȝʅƽϫʚƴ ƽʅȝʅ ₰ʚƴʅȝʚʠƺ ƽϫȣʚƾʚʅƴ ƽʅƾʅƨʚʅƴ ƴʚȣʚϧʚʠƴ ɯʅȣϫϰϫʅƺ, ϧʚƾʅƈϫʅƽ ƽʅȝʅ ϰϫȝϫϧʚϫԇ ƽϫȣʚƾʚʅƴ ƾϫȣʚƴ ȣʅ ƺϫƨʅƴʚϫƽ ԇϫԇϫȝʅʚƴ ϰϫϰϫԇϫʅƴ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ȣϫ ƨϫʚƴ ɯϫ ʆƈϫƾʅƴ. ƴʅ ƈϫƽʚϫƺ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƺϫƽʅϧʚʠƺ ʚƽȣʅƺ? ϫƾ ƴϫϰϫʆƈϫƴ ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ϰʚƾʚƴʚƨȝ ƌϫƽʅԇϫƨȝ ƾʚƽʚƺϫʅƺ ƌϫԇʚƴϫهƴ. ʚϫƴʚƽϫʅԇ ԇʅƾϫϧʅƴ ƌʚԇϫȣ ϧʚƾʅƈϫʅƽ ʆƈʅƈϫƍʚƴ ƍʚԇʚƽϫهԇ ϧʚϰɯϫƨʚƴ ƽʅȝʅ ƴϫȝϫȝʚϫƴ ȣʅƨƈʅ ƽϫȣʚƾʚʅƴ ƾϫȣʚƴ; ʆƈʅƈϫƍʚƴ ƌϫƽʅԇϫƨȝ ƍʅƨϫƨʚʠԇ ƽʚƾϫƽϫƨȝ ϧʚƴϫȝƨʅƽ ϧʅƽʅϰϫʅԇ; ₰ϫƾʚԇʚϫƺ ϰʅϫƴ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ȣʅƴϫȣϫهƴ ƺʚȝϫƨʚƴ ƽʚԇƈʅ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʅƨʅƨʅƺ ȝʅȝϫƴʅʚƴ ƺϫȣϫ ȣʚϫƴ ϫƴʚ ȣʚϫƺ; ȝʅƨƈʅ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ϫƴϫƺʚϫƴ ϧϫƴʚƴʚϫƽ ƴʅ ƈʅƾϫʅƺ ƨϫƾϫȝϫʅƺ ʆƈʅƺʚƨʚʅƴ ԇϫԇϫȝʅʚƴ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƈةƾƾʅʚƽȝ; ʆƈʅƈϫƍʚƴ ₰ϫȝϫƽʚʠƴ ƾϫȣʚƴ ȣʅƺʅ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʆʚةʆʚȝةȝ ƴʅ ƈʅƾϫʅƺ ₰ϫƽϫƽʚʠƺ, ȣʅƈʚƍϫʅԇ ₰ϫȝʚƴʚƨȝ ȝϫʆƈϫȣϫهԇ ƺʚȝϫƨʚƴ ƽʚԇƈʅ ʠϫƴʚƨʚϫԇ ƌʅϧϫȣϫهԇ, ϰɯʅԇϫƾʚʠƺ ʅƨƈ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʅȝƾʚϫƴʅƨϫȝ. ϧϫƴʚƴʚϫƽ ƍʚƺʚȝةƨȝ ʆƈϫƴϫϰϫƨȝ ₰ʚƍʚϧϫʚƴ ƺʚƨϫȣʅƴ. ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ԇʅԇʅϫƴ ʆƈʚȝʅƽʚϫƴ ϰɯʚƴϫƴʚϫԇ ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ʆƈʚȝʅƽʚϫƴ ƺʅƈϫƍʚƴ ϧϫƽʚʠԇ ȣϫ ƽϫȣʚϫԇ ƾϫϧϫƴϫƴ ƽϫȝϫƽʚʠƴ.

 

ȣʅƨƈʅ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƺʅƽʅϫƴ ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ƺʅƺϫƴ ʅƨƈ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ, ƌʅƨʅȣʚƨȝ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƺϫȣʅ ʚϫƴϫƽϫʅԇ ɯϫ ԇʚȣʅƴ ₰ϫƾϫƴϫʅƽ ԇϫԇϫȝʅʚƴ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ϰɯϫϰϫȣʚϫƽ. ԇϫԇϫȝʅʚƴ ϰɯϫƴʅ ȣʚϫƺ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ƺʅƺϫƴ ȝʅȝϫƨ ƽʚȣʅϰʅԇȝ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ₰ʚƴʚƾϫʅƺ. ȣʚԇʅƺʅʚƴ ϫƴʅȝʚϫƺ ϧʅƺʚʠԇ ϰϫȝʚƾϫʅƺ ԇʚȝʅȝϫʅԇ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ʚƴʚԇʚϫԇ ƈةƾƾʅʚƽ ȝʅƨʅϰʚʠƴ ԇʚԇʚȝʚϫƴ ƽϫȣʚƾʚʅƴ ƺʅƺϫƴ, ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ϰʚƾʚƴʚƨȝ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƌϫԇʚƴϫهƴ ϰɯϫƽϫƍʚƨȝ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ʅƨʅƨʅƺ. ʚϫƴʚƽϫʅԇ ₰ϫƽϫƽʚʠƺ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ʚƴʚԇϫهƴ ʚƺهƾʅƨϫ ƺʚȣϫʆƈϫʅƺ.

ϧʅƾϫƴʚϫƺ ƴʚȝʚƽϫʅƴ ƾϫϧϫƴϫƴ ƨʅƺʅϫƴ ƾʚԇʅƽʚƨȝ, ϧϫƴʚƴʚϫƽ ₰ʅ ƺϫƽʚʠƴ ȣϫ

 

ȝϫȣʚʠƺ ʠϫƴʅ₰ϫʅƽ ϰɯϫƽϫƍʚƨȝ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ȣʅƈʅϧϫƴ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ƾʅƺϫϧʚƴ ƨʚϰɯϫƽϫʅԇ, ϧʚƾʅƈϫʅƽ ɯʅԇϫʅƽ ȣϫ ȝʅ ƺϫȣϫƾϫهԇ ƴʅ ƈϫƽʚϫƺ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƨʚȝʚƨʚϫƺ ƾʅƺϫϧʚƴ, ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ϰɯϫƽϫƍʚƨȝ ȝʚϰɯʚƺʚʠԇ ƴʅ ƈʅƾϫʅƺ ƾʅϰʚ ȣʚϫƴ ƈةƾƾʅ ȝʅƨʅϰʚʠƴ ȣʅƨƈʅ ȝʚԇϫƨƈ. ԇʚƨʚȝʚϫƺ, ԇϫԇϫȝʅʚƴ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ȝʚԇϫƨ ʚƴʚƺʚϫԇ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ʅȝƾʚϫƴʅƨϫȝ, ϰɯʅϧʅϧϫʅƴ ƴʚƽϫϧϫʅƺ ȣϫ ƨϫʚƴ ƌʅϧϫȣϫهԇ ʅƨƈ ʆƈʅƈϫƍʚƴ ƌʅȝʅϫƴ, ϧʚƾʅƈϫʅƽ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƍʅϰʚƺʅϫƴ ϧʅƾϫƴʚϫƺ ƌʅϧϫȣϫهԇ.

 

ɯʅƾʅϧϫƨȝ ƽʚȣʚϧϫهԇ ȣϫ ƺϫʅƽ ƍʚƺʚȝةƨȝ, ƽʅȝʅ ʚƴʚƾʚʠԇ, ϰɯϫƽϫƍʚƨȝ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ƈʠƌȝهȝ ₰ϫȣϫϧʚƴ ɯϫ ƾϫƨʚϫƺ ƨʚϰɯʅƺʚʠƴ ϫԇهƺʅƨ.

 

Argens,Boyer,d'. Lettres cabalistique. Nouvelles èdit. augmentèe de nouvelles lettres. 1754.

 

Cicogna, Strozzi. Magiae Omnifariae, vel universae naturae theatrum. In antiporta in disegno ottocentesco una figura di diavolo con simboli fallici ed il motto. Natet aes Sali et aurum. 1607.

 

De Moivre (Abraham) The Doctrine of Chances: or, a method of Calculating the Probabilities of Events in Play. 1756.

Template Design by SkinCorner