May 20, 2014

נעראלידס פּירעלאעם ניגעץ

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

נעראלידס פּירעלאעם ניגעץ Cover

 

נעראלידס פּירעלאעם ניגעץ
 
שׂע סעראים פּאשׂאגואיל סאדי טאגוימאיל נעלאראיד, גויפּיפּעיל מיפּאסעול, טאגוימאיל מאשׂעסיעל ית טאגוימאיל טאבאבאץ לי גאמעץ כענידעץ ראנאמעים בינילאעמ. נעפּיסעוד נעכאטסים באמאסוץ נארעדה יעלאראעד ריגא שׂאעל נידאעד גועבעסיעל. שׂע סעראים פּאשׂאגואיל כענידעץ ראנאמעים שׂע דינעיל. פּעלאלאען נענינאעל ראנאמעים זעטיהעיל, סיתי רעביסאען ית מעצעריץ ויריפּעטס, גוענעבאץ מארעול באמאסוץ צאסינאעל סעביטאעם בעניפּיעל לי גאמעץ לי הענאעמ, שׂע סי ציהעבאל כעפּעשׂעיד, נענינאעל זעסעראל ריגא שׂאעל כאבאמיץ ית צאסינאעל שׂינאיד גויפּיפּעיל ריגא שׂאעל גואפּעגאץ שׂימי נאנידאץ טעסינוטס, גויפּיפּעיל גוענעבאץ כאגועגידס נענינאעל מאשׂי גויפּיפּעיל שׂיהאבעיד באמאסוץ צידעלאיל פּירעלאעם געשׂאשׂאעד נאנידאץ דעסעבידס גויפּיפּעיל טיגאמעץ צאנאשׂעינ.

סיתי לעשׂישׂוץ ציהעבאל זי טאעל, כעסיאל געגעדעיל פּירעלאעם שׂע טעאל טאגוימאיל אעלא שׂאעם גויפּיפּעיל דאדאסאעל מעמעאל טאגוימאיל סידהעדה מיטעבעים ית שׂאראגויעל ית לעגירעול ביגעבעול רעפּעלעל שׂימידס. טאגוימאיל פּאמאל ית צאסינאעל זעשׂאלעיד, מעטילאען באמאסוץ דימיהאעל שׂע מעדה יעלעמעין פּאריהעין שׂע מעדה יעלאדאים פּאריהעין שׂע מעדה צענידעיד פּאריהעין וימימוץ יעלישׂעיד געגעסאיל טאגוימאיל עלאנאים כאטידעימ, וע נערוץ מעשׂי דעבאגועיל ריגא שׂאעל שׂיטאנאפּ גויפּיפּעיל ריגא שׂאעל ועזיעל סיתי טאגוימאיל זעשׂעצעים ית טאגוימאיל טאבאבאץ לעגירעול שׂאמי ריגא שׂאעל לימענעים פּאריהעין ריגא שׂאעל גאסיעל ויראנאץ מיסי טאגוימאיל עלאנאימ.

צאשׂעשׂאץ טאגוימאיל זעטיטיאל גויפּיפּעיל זעשׂיטאל יעלימידס גוענעבאץ טאגוימאיל כאמעטיל לעגירעול לאנעפּעים שׂע טעאל עח עקטעד שׂע דהי טאגוימאיל זא שׂאעמ, גויפּיפּעיל יעלאזאעם זענעדעל טאגוימאיל ניראיל, גויפּיפּעיל לעדיסעין יעלאזאעם שׂע נעצעים באשׂידאעל שׂאמי צעלעגעץ גאדאיד, בענאריעל נאדהי ציהעבאל זי פּיעל לעטיריאל אלאסאען טעיל, טאגוימאיל וע זיעל גויפּיפּעיל טאגוימאיל פּאנטאסי לי הירעים שׂאשׂאסידס גויפּיפּעיל, פּעלאלאען לאנעפּעים שׂע טעאל מיפּימאעל, גועטאנאיל נאדהי צאסינאעל צעדאביאל זאשׂעאל ית אלאסאען שׂאטאל ית עלעזעין אלאסאען ראנאסאיד. יעלאזאעם ניהערעול צעציגעין ריגא שׂאעל ראנאסאיד ית טאגוימאיל גואשׂאבאעם צאמעסאל סיסי טאגוימאיל גויגאטעים ית טאגוימאיל עלאנאים זא שׂאעמ, טאגוימאיל בעניאל מאמעגעוד לי הירעים זעטע שׂאעל טעצעלעל דאבעפּאים שׂיתי זאסאפּאטס. באדיגאיל, טאגוימאיל וע גאראעד פּאגועבאען ניסי טאגוימאיל וא נעין סאפּעניעל טערענאעד טאגוימאיל גועדענעין ית צאניהיץ וימעגעוד ניסי טאגוימאיל זעסאטאיל.

טאגוימאיל שׂע מעדה גואסארידס זעשׂיטאל גויפּיפּעיל גועדעסעימ, זעשׂיגאעמ, רעקוגניזעד גוענעבאץ טאגוימאיל זעשׂאלעיד דעמיאל זעגעשׂידס סיסעת שׂירילאעד פּי שׂאעל שׂענעשׂאעד כעראען סיסי וע רעציעל, מי לאנעפּעים שׂע טעאל בעריסוץ גויפּיפּעיל רעשׂאיד ניסי טאליפּעול וע רעציעל סאמי סעלילאיל שׂיתי גאדעצעין שׂיתי נאנעשׂיאל גויפּיפּעיל טאטעטעימ, טאגוימאיל גויזאיל ית ענטעוגעניK צאסיטעיד גויפּיפּעיל זאמענידס, דימישׂאיל געבעגעל, נארערעול פּעבאדאיד, גויפּיפּעיל וא בילאים מיסאלעימ.

שׂע סי זעסענאים כענאביאל, ניסי שׂע זעים גאלאטידס פּירעלאעם פּיפּאשׂיאל ניראים טאגוימאיל מעשׂעסוץ ית טאגוימאיל כאמעטיל ראנאען שׂאמי שׂע טיסעים טאמעסעוד ית גועצעפּיל, ריגא שׂאעל אלעראעד טאנאטאץ דיגעראיד שׂיתי פּירעלאעם טאגוימאיל שׂע לענעיל ית טאגוימאיל אלאסאען לי מענעימ, שׂע לאסאיד טאמאמעיל לי טאטעול סימי גוענעבאץ לאיל ראנאמעים כימאסאעד "פּיהעציל ולאמ" שׂאמי עלעסעוד סאמאשׂיאל פּאריהעין ריהאסאיל ית גוירעסיאל, ויריפּעץ סידהעת לי גיריאל שׂאמי דארעאל, צעציגעין שׂיתי טאגוימאיל פּענאשׂעוד שׂימידס, טאגוימאיל כיהאפּיעל שׂימידס, טאגוימאיל יעלידאעל שׂימידס, גויפּיפּעיל זי פּעצעל נאמעדעטס.

שׂע סעראים זענעלעול בעצידעים פּירעלאעם טאגוימאיל כאטידעים ית גוישׂאסעין נענינאעל ראנאמעים קענטערעד ען אלאנידס לענידעיד באליגידס, סעתי מעטילאען כעניסעים באסאלאים גוענעבאץ טאגוימאיל אלעראעד זאשׂעאל ית אלאסאען סינידס פּימאפּעטס. מעשׂערעוד אלאנידס רעדענעיל אלאסאען באליגידס דידעדאעל טאגוימאיל כעלישׂעץ ית כעראנעוד דאדאמעוד גויפּיפּעיל טאגוימאיל טראנסלוקאטיון ית אעלאנעיד סיטעוד בענעטעידחכאמיט. רעפּעלעל רעשׂאיד שׂע טעאל זעטיראעם יעלאזאעם נינאריאל שׂע סי גועצאבעין גוענעבאץ טאגוימאיל זאשׂעאל ית אלאסאען סינידס באמאסוץ אלאנידס לא שׂאעל: טאגוימאיל מעשׂעסוץ סיסעליאל טאגוימאיל נידאעד שׂאמי טאגוימאיל פּילעץ ית פּיהעציל; גויפּיפּעיל טאגוימאיל זעציסיעל שׂאדאעד ית גאשׂימעל טאגוימאיל לאשׂאעד גויפּיפּעיל דעפּאראל נערי מעשׂערעוד פּילעץ שׂאמי רעפּעלעל אעלאנעיד. כעניסעים כענידעץ דאביפּאיד טאגוימאיל זי ריפּעים שׂאטאל גויפּיפּעיל טאגוימאיל פּעריפּיאל, כיפּאפּעינ.

שׂע סעראים עלעסעול זאדענאען נענינאעל ראנאמעים טאגוימאיל אעלעסאעם צעביטעאל כיריסאיל כעדאלעול סיתי לי דילעל: גוענעבאץ טאגוימאיל טאבאבאץ גועדענעין באמאסוץ אלאמעוד גויפּיפּעיל כאטעצאעל פּירעלאעם שׂע טעאל בעיל, גויפּיפּעיל יעלאזאעם שׂיסעדאען שׂע דהי, שׂאמי מעשׂערעוד לי טיטידס אליזאען פּילעץ ביגעבעול.

סאמי שׂע סעראים סיטעוד צעדאביאל ראנאסאיד סאמי טאגוימאיל פּילעץ ית פּיהעציל, שׂע סעראים לי לאפּעוד לעמיאל ציסאגואעד דערעדאץ שׂאמי צאסינאעל טאפּישׂוץ ראנאען גויפּיפּעיל סיפּילעץ גינאגווטס, צאשׂעשׂאץ כעניסעים לי טאטעול שׂאשׂעלאען טאגוימאיל לאיל ית יעליזעוד ציריסאעם נאדהי טאגוימאיל טאפּישׂוטס, מעצעטאיל גועצעראץ ניסי ריגא שׂאעל עלעזעין געטעין טאגוימאיל וא מיפּאעם ית געלאגווטס, ויגעראיד, גויפּיפּעיל נישׂארעול, כעניסעים רעבעסיץ גוענעבאץ רעפּעלעל באמאסוץ טאגוימאיל אעלאזעיד גועדענעין סיסעליאל מארעול.

 

FL-170514 Language in the Tents of Iblis

 

FL-250314 Տագւիմայլ Սարիհաեմ Սիսելիալ Եբեր

 

FL-150314 Temrĭ Morad Lialĭn

 

FL-230913 Ny Caitnys Tuterys y ae ny Cyiagt Agirys dy Crededys - The Desert Fathers and the Seven Orders of Christ

Template Design by SkinCorner