Jun 10, 2014

I Aiagi aff Enitinir 6

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 6


I rissbrusgyff cyuktiedys. Enitinir ewsvael veli erag aff Pendano. I jongys op i ailys enda i klwrin aff i leg. Wit, gigyr dalsamlwg fonin cyuy i ewtik Skripedys, ed daynenmyd cyuy Y Nirs 34-45.

 

1 Id eniqenir widd til ald kynlwg, id wdagafin ud pukaiab, cyassnig cyuy etdu op iys y neau: 2 Logyd Dandmeltrib kongir aff Cyomsyriud. Id Neenyn til Pendano kongir aff Egypt. 3 'Ermae edan til tee, O y in pruir! id va wi y atin yndunn til tee logyd iys ed le ud pruir ä prutin aff ald pruir, id kongys aff eek ynngad, id y in op logyd tee ed le tyfy wyfyldai mynin rig neud rwe dunmyntys aff sysri, gydw Eg prutin etdu gydw i wekedymaig aff cyoma aff i cyolkaikubel, le, Eg y assnir utgiynn etdu opp i. Id na ud myud dumae Eg wel danin etdu tee.' 4 Len alnir tulid i pukaiab, id sysdantid etdu op i y oirroud til Pendano. 5 Id ynn alnir daeg etdu, alnir vele nirmmymae id danid til alnir, 'Ynrilwg Eg alrir nitid agesy y nylkatyff gimyn iys cyprak logyd y nylka oni.' 6 Len eniqenir danid til alnir, 'Trulwg iys ed ud ibit va tyfy skulidt til y in yn cyid i konig.' 7 Id Pendano akdaddunmae iys, cyassnig, 'O eniqenr, etdu ed i gimyn aff tee ynir enda erlwk cyuy i darvnyff aff kongys. 8 Mydanmae edan Yr Nielmal ynry alit systi tee nirfekt cyuy y neset id alit endoenirnmae tee rit filozofi id yndudimys. 9 Id nun, O eniqenr, ler myeafid va wi dufad logyd tee, le tyfy skumydit possnir som ud gygnyg risan eeynn id erd.' 10 Len danid eniqenir, 'Til agud ed til agtin. Eg wel possnir tee ud gygnyg enlwt ty yndnyff id y nelnyff; rin, O y in yn cyid Eg fagafdain os lwri id ywd id myr id ynrykrin, id Eg alrir skitid possnur ynry wel possnir gydw tee som tyfy lyritai.'

 

11 Id i kongir fagafdaisy y ma le gydw alnir, id ie widd til ud dad agt; id eniqenir id ald jongys tinri til etdu, id alnir tilok i ailys id i jungir rin rit alnir; id i kongir id y ma ald adlwgys widd id i esa aiad cyomdammyd, le ie y akt dassnir va eniqenir wyfyld doud. 12 Len eniqenir sadan i ailys ut aff i dodys, id kravatid i jungir rin op ir pakys, id kravatid i cynuel til i ails marifit, id sadan im goud cyuy i luft. Id ie flussnimae upkrigdys, sik ie myeafnimae risan eeynn id erd. 13 Id i jongys tissnud til rup, cyassnig, 'Bryffud zisyys, pryffud myr, le we y assnir possnir i kongir dwf gygnyg, gydw wi enda aiejenig idmy!' 14 Id i amys velet cyomtilniedgri id nirmymae, id ie vunidad. Id i kongir id ald adlwgys vunidad. 15 Id eniqenir id ald darvagtys tissnud til nalys i ynrykrin, id ie runid gydw i kongir dwf treapys, cyassnig til i, 'Bryffud til i skitid ynrykrin va ie wemyn id doud neet yr im logyd ir ynryk.' 16 Id i kongir danid til alnir, 'Tyfy kudit sysk; ynry kanud pryffud y nylkatyff ewymid til le avairwy?' 17 Id eniqenir danid til alnir, 'O y in er! ur skagidag wi possnir ud gygnyg cyuy i luft? Yd y mys y in yn cyid i kongir velet alrir, alnir wyfyld alrir puilit fmyr cylotys cyuy ud myn leg.' 18 Id Pendano danid til alnir, 'Goud, O eniqenir, til ty kynlwg, id myebnyff, gydw wi alrir giynnn ewymid pognyff i gygnyg, id til-moirroud korin til cyuy.' 19 Len eniqenir widd til ald kynlwg id op i y oirroud alnir anidanmae vag Pendano. Id Pendano danid, 'O eniqenir, va nuemar ed ler aff i nird aff ty er? Gydw ynn alnir neigys cyuy i cysagid aff Cyomsyriud id Neenyn, id vag rindys agud ald aiem, ie gjudun ir jungir.'

 

20 Id ynn eniqenir agesy iys cyddasgyff alnir widd id tilok ud kat, id pyfysy zi id tissnud til flog zi rit ud weomynit floggig sik i Egypt agesy etdu, id ie widd id ticid i kongir y ifyd etdu. 21 Id Pendano danit til komidan eniqenir, id danid til alnir, 'O eniqenir, velfage doedit tyfy flog lerfag id nalys le dum tir?' 22 Id eniqenir danid til alnir, y in yn cyid i konig! Ynrilwg zi ä doenin ud eylwg led til rig, id ä faglonesy iys drubbig id floggig, gydw y in yn cyid konig Dandmeltrib altdu giynnn rig ud ked kik, id alnir altdu ud aielk vel aiem id sgu i uel aff i leg id i nakit. 23 Id i kat goidd ewymid iys ynri nakit id tririn av dayr uynid id widd fagit, id ynlir aff iys led Eg alrir tradud zi til iys drubbig.' 24 Id Pendano danid til alnir, 'O eniqenir, Eg dassnir logyd y ma iys le tyfy kudit groenig ymlog id kudit cyuy ty nankmald, gydw risan Egypt id Neenyn ler enda dakaiy-akt nagmsoringys, id ur da zi goud iys ynri nakit id tririn av i uynid aff ty kik id korin paka?' 25 Id eniqenir danid til alnir, 'O y in er! Y mys ler velet gigyr ud avayo risan Egypit id Neenyn ur kyfyld ty rindys agud ynn y in yn cyid i konig dwf nird neigys id gjudun ir jungir? Id ur kyfyld i aiem aff i nird daetin til Egypt?' 26 Id ynn Pendano agesy le, alnir sgu le eniqenir altdu ewsvelmae ald eragys. 27 Id Pendano danid, 'O eniqenr, Eg wemyn tee til y atin rig cynuel aff i zee-sio.' 28 Id eniqenir danid til alnir, "O y in yn cyid i konig! Agin im til pryffud rig ud cynur ut aff i dasomury le Eg y assnir y atin ud gimyn cyid.' 29 Len eniqenir widd til i paka aff i ri, id sangynlir olys cyuy i rov prink aff i zee, id tilok ud alnydfoil aff y ifwr cyuy ald dui, zee-sio, id ynn i ryrfys roys, id ninetsneletid til i olys, alnir cypryn i y ifwr cyuy i ryrfys sik etdu edantinri som y mys woynn gimyn cynuel. 30 Id eniqenir danid, 'Kommio ty darvagtys til dussnir iys cynuel, id y nylkatid tyfy lyritai etdu, Eg wel y neynn tee cyoma gimyn dad.'

 

31 Id Pendano danid, 'O eniqenir, wi alrir ud griniddun alrir id etdu ä pin protin id Eg wemyn tee til cyuud etdu ewymid.' 32 Len eniqenir cyissnimae aff etdu, id fonin enrwygad ywd. 33 Id alnir danid til 'O y in er! Eg enym ud eremir: id Eg alrir nej edg gydw cyuenig. 34 Rin Eg wemyn tee til kommio ty fenitfoil skumatinel til tririn enwlys logyd iys ywd, le Eg y assnir cyuud le griniddun.' 35 Len Pendano id y ma ald adlwgys satid. Id alnir danid, 'Mydanmae edan i Riai Ywdw Yr Nielmal, ynry sysnyn tee iys wit id yndudimys.' 36 Id ynn Pendano daeg le eniqenir altdu oynirkorin alnir, id pakorinmae alnir ald ewsvael, alnir aff enmym edantinri edassy, id kommrwymae im til komykit gydw alnir tri jels skaduys, id til pryffud im til eniqenir. 37 Id alnir aidannid av ald myedys id dadun im opp eniqenir, id ald cyolkaikubel, id ald darvagtys, id sysnyn alnir i utgivnyffys aff ald vagney. 38 Id alnir danid til alnir, 'Goud cyuy ermae, O aielket aff ald yn cyid id aioltet aff ald Dokser! Alrir y nylka aff i Cyuldud ty gimyn? Giynn y in grutnyffys til ty yn cyid kongir Dandmeltrib, id cyassnir til alnir ur wi alrir danit alnir sysdankys, gydw kongys enda erid rit myud.' 39 Len eniqenir enroys, id kedmae kongir Pendano dwf alnydys id kedmae i grusy vag aff alnir, id yndnyffmae alnir aielket id koptinuenti, id riklwget cyuy ald dasomury, id danid til alnir, 'O y in er! Eg dufad logyd tee le neet ud aff vag cysagidrin y assnir myeafnir cyuy Egypt.' 40 Id Pendano enroys id danit zidanlydys til puafettnyff cyuy i airatys aff Egypt le neet ud aff i folk aff Cyomsyriud oir Neenyn skumyn myeafnir cyuy i wi aff Egypt, rin le ie skumyn goud rit eniqenir.

41 Len eniqenir widd id tilok sadan aff kongir Pendano, id vagnogid, zutinig i wi aff Cyomsyriud id Neenyn; id alnir altdu cyoma cykats id ud rirkveld duel aff weenlit. 42 Id ynn i nuemar daetinmae kongir Dandmeltrib le eniqenir vele komig, alnir widd ut til y udun alnir id dajoed ovan alnir tieloglwg rit rirkveld erud id embratid alnir id kedmae alnir id danid til alnir, 'Kedkom day: O kedman! Y in pruir eniqenir, i aielket aff y in kongdak, id aioltet aff y in ynrytil. 43 Afdun va tyfy wyfyld ai alrir logyd rig, gwdlo y mys tyfy lyritai i tvodul aff y in kongdak id aff y in afsitnyffys.' 44 Len danid eniqenir in dusad alnir, 'O y in yn cyid i kongir, vonud gydw eynir! Zeegnyff sysfym, O y in yn cyid i konig! Til Enbu Danmik cyuy y in aiemae, gydw y in salda vele cyuy i alnydys aff Yr Nielmal id cyuy ald.' 45 Len danid Dandmeltrib i kongir, 'Era edan til tee, O y in edanmyebd eniqenir! Eg wel y atin i aiasjon aff Enbu Danmik i cyaysman ossrir len y ma y in Privy Kyfynksikoiel id y in myeblwnig.'

46 Len i kongir tissnud til afdun alnir ur alnir altdu goidd op rit Pendano logyd ald enet ewkomnyff tilys alnir altdu korin fagit logyd ald dadanti, id ur alnir altdu ewsvelmae y ma ald eragys, id ur alnir altdu daessy i skaduys logyd alnir, id i enirnyffys aff danirinit id i sysdankys. 47 Id Dandmeltrib i kongir dajoed rit ud rirkveld erud, id danid til eniqenir, 'Dussnir va tyfy wyfyld ai feni alrir aff iys tribudu, gydw etdu ed y ma idan i grosomm aff ty dui.' 48 Id eniqenir y id: 'Sadan i kongir vonud gydw eynir! Eg dufad nenugit rin i cyitiret aff y in yn cyid i kongir id i kottinuenti aff ald rirkveldag. 49 O y in er! Va kanud Eg doud rit weenlit id dayr gimyn? Rin y mys tyfy weldun zeegnyff rig sysfym, giynn rig Nenin, y in cyedur dwf ywfwd, le Eg y assnir dakomnide alnir gydw va alnir ä doenin til rig, id grymir rig ald plud id olin rig feltminda aff cyid.' 50 Id Dandmeltrib i kongir danid, 'Dussnir alnir, Eg alrir giynnn alnir til tee.' Id eniqenir tilok Nenin, ald cyedur dwf ywfwd, id pyfysy ald alnydys rit tidys aff irop, id tilok alnir til ald kynlwg, id dadun ud ednig fetdur op ald marifit, id kravatid etdu rit ud enig rwe, id na pilog alnir lerfag alnir gjudun alnir til ud durk rom, tidwd i datiksangir-agt, id afnarinmae Nebu-enlir cyom dantinel ovan alnir til giynn alnir ud loenif aff prod id ud myud vadur veli leg.

Template Design by SkinCorner