Jul 3, 2014

Ongut huxi Kweihwa Xuhozoxi Miyolexi - The Onguts and the Kweihwa Ghost City

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Ongut huxi Kweihwa Xuhozoxi Miyolexi Cover

Ongut huxi Kweihwa Xuhozoxi Miyolexi
The Onguts and the Kweihwa Ghost City

 

Ongut tayfakie Onggot dàongua, yolaxi kae yí zílà hae lì Peiping, xáloâì lifyixi laì leá Naíngai huxi Woxichi lì wuxi deóngeá kafexi, kiwulalà zuywexzae lì filfahtie wiylexi zwitua wólaua wólàaí Helxi Shilaìe huxi Kìengáó ti mobixi, huxi lì ti mobixi lì Xuxi Hifoa bianje lì Mizlaxi. Mahexi zae yao tebì bomaoa shàláâó zohtiyoa howokbuwxi yao tebì chaéngúa bixeluang lu-wea feng-bû lifyixi tabì lì wàlóào miyolexi, xilóái talòâô, liyao tabebì ngaloou fo tilaxi lì xuxi Kìengáó dalèuá wùlìaô làángàò shíléié Pailingmiao. Lu-wea chûn ngàengaí xohoxi 1OO ngaloou zílà hae lì Kweihwa, wuxi tiwazoa lì Suiyian, huxi wahukimwà hekiwxie zilà yú múléea lì ni-laó bomaoa nu-mia fung xihe muzehxi déâo lì Ongut.

 

Miyolexi lì Kweihwa ngàengaí wuxi muyua lìléaô bixeluang zílà liyixi Tung tìongeá huxi bixeluang kihié lifyixi milíàó lì Shansi. Muyua wahukimwà fekfuzloxi lì búliiè limimia, mifoxi kaí fûng tàíngúa Yowbexi xi kihié huxi ngálòuá slóâì xi zílà, lì laóngaì chàláíe Wàlíuâ dìlíâì kàuá:

 

The ruins are those of an anciently powerful city, of Mongols and Chinese together, "like Kweihwa." Its enemies were strong, but never strong enough to take it. Then arose an enemy who was an Ejen Khan, or Overlord Emperor, somewhere, whose name was Sokhor Liu-tzu Khan, or Blind Liu-tzu Khan. He came in the night, and in one night built this row of obos, like sdldiers, which by magic destroyed the city.

 

Hefumexi chúlòaí, wòongíe líángaí xíliúa fiwbue wuxi hulufea filéaì, xizhoxea fung loe yí shàléúa, ming Yowbexi diángâó níéngâì huxi wùéngoû nílaua lùangáò xìleûa náíngai. Shówie miyolexi wùlóâi lì shileíe, ngàóngàô lì kèlóào luàô wuxi xamwiwmue beyuchi bafue tèang miyolexi. Fifatie lì wabwoxlua fàongûa xàléáo yaxi tilaûa, uxi léláâo lì à yaxi meongào yao-lâxi. Bulìuà xi xemà xamwiwmue, xowmiyae yee fulòié yí fung ngàláàó, mibiyolia kèlóào, huxi koxumea félàuá tang déláuà tálàuâ. Shileíe yaxi fung galeài daoú mifoxi liyixi wóéngoû buláàô beyuchi wóíngea, huxi dìángoù dìlaua, kukua ming kááô gàeá màangái timuang lì hulufea miyolexi, fèléùa bitizxi wóíngea yaxi fung zuyafà xolomxi beyuchi layachi woxekua lì Jon Beise.

 

Zotozxi wawolua buakaea báongai, yomalibà lì chàloài huxi galòaó wòongàô bomaoa zexamatoa díuà yaxi fung hefumexi toxie. Wóíngea chulíûa wuxi kèlóào dèíngàô laengaô huhazae mee laléào chulíûa lifyixi Yowbexi wuxi labyachi tálàuâ, huxi lúlaâò yí mee chulíûa wuxi layachi miyolexi fúengaò huxi wiylexi koxumea:

 

From the stories about Sokhor Liu-tzu Khan it is however evident that he
was neither clearly Mongol nor clearly Chinese. Both Chinese and "barbarian" elements are mingled in the legends, as they are in the ruins of the trans-frontier city. In other words, it is fair to assume that both Khan and city belonged to one of those intermediate frontier peoples marking the division between true Chinese and true Mongols, who have been so potent in the history of the frontier.

 

Fifatie xozemee lae wuxi miyolexi lezixi, kaí fûng famaxi lúláaò xomia tuhuxi, mahuxihua kexi lì lelowue tafakie wozliyae koztumoa wàíngaì, wulìàò ming lèingùa fiangeá kìleàô toxie. Zehiwozie lì wawolua fibue xaliáó walóuà, huxi zae fung hekiwxie xemà fexolea.

 

 

FL300312 Nestorian Christians in Central Asia and China and their Language


Klein (2006) Wassilios Klein, “State and Church relations of the Nestorians on the Great Silk Road”, paper presented at: 2nd International Conference Research on the Church of the East in China and Asia, Salzburg, June 1-6 2006.

 

Lattimore, O. (1934) A Ruined Nestorian City in Inner Mongolia. Analecta Gorgiana 954. Original in Geographical Journal, Ldn.

 

Niu (2006) Niu Ruji, “Comparative Studies on the Nestorian Inscriptions from Semerichie, Inner Mongolia and Quanzhou”, paper presented at: 2nd International Conference Research on the Church of the East in China and Asia, Salzburg, June 1-6 2006.

Template Design by SkinCorner