Aug 1, 2014

Múéngea lì Loxewoxi

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Múéngea lì Loxewoxi Cover

Múéngea lì Loxewoxi

 

Múéngea kìéngóu ýi loxewoxi luùa wòlaúa mahexi xị malaáó. Wuxi Yowobexi xìengái, wabuo xa lựa múéngea laà-ngàò shíleíé Đi Wei (đi xewulue loxewoxi, huxi wei xewulue, fàleài, múéngea).

 

Mukixi lì gáleào wúanguâ loxewoxi xị waéngài howobuwoxi yào tebì tifuxi xeyowoxi tiwfoxuoa kae. Wuxi Yowobexi xìengái, chùlaáó xaé́ngáo yào tebì she-lâo-de ngaángầi fexohoe muzexi kahbooe, loxi, zokoxi, dàlaúá tafakie yokoxua bomaoa séngầo loxewoxi xị taboue. Chúloâi lì lu-wea tàóngaô wixi bechi múéngea kìéngóu ýi bechi dìangâô lì kìongòu loxewoxi tafakie zehiwotzie cháloàó (bechi, zuzoxi, yofexaxi huxi bafue bixeluang) xìlauầ loxewoxi wuxi halexoe.

 

image

Wuxi lélaấo toxi fùliâò, loxewoxi múéngea fiwobue shíliûa ýi fung haxi-né xulào-bulie rexi lào takatà wuxi níéngeá sháloaố. Lulixi Liezi, xizhoxea fiwobue meángou wuxi timào-memae huxi loxewoxi líángái mahexi mahuxithua gáleào; wahukiwà, Nuwa shieà chúleíe lì zuzoxi bafào-yaxi shìloúa ýi zifào-yuyang-tie deingấo timào-memae huxi lị xa lữ xá koxi mùleíe xị há-hîkai miingào huxi hobie à ýi ketweme yểng bechi xàloâó lì timào-memae.

 

image

 

Lezixi, zowike yểng yeywechi lu-wea, Gonggong gaèngai ming Zhuanxu ýi yào tebì Búloeà Wulaào huxi kìéngua. Gonggong mahuxithua bafue zoxwaxi bomaoa mexi kìúa mifoxi Xìóngou Buzhou, zuyang wezae lì timào-memae, huxi feongào mahexi. Múéngea lì loxewoxi fiwobue haxi-né xulào-bulie folua. Gálaíè, chàláíe timào-memae melouầ xeya laéngaô zílà hae huxi bomaoa wizie hakaze yểng, feng bewia huxi gáloaồ tewua wuxi bomaoa xị.

image

Loxewoxi yaxi xálieà wuxi kihíe fotilaxi huxi bomaoa wizie waèngúa huxi shìingáo bilaxi wuxi bomaoa xị. Wawkalae towea mahuxithua lileáì wuxi Lunheng, uxi lexa zotia hoxaxi xishi Gonggong lào takatà huxi Nuwa wáloìe toxie bohoxi zemua.

 

image

Mahexi wóloáì bomaoa welaxi lì Gonggong lào takatà ming Zhuanxu, timào-memae ngaángàò Xìóngou Buzhou xaèngaố huxi múéngea lì loxewoxi fiwobue fùlieà. Wahukiwà, Nuwa fúingoû xaingai chúleíe ýi muliìé timào-memae huxi lị xa lữ xá koxi mùleíe xulào-bulie miingào ýi keweme yểng bechi xàloâó lì timào-memae. Mahexi xufmexi bomaoa wabuo xa lựa lumbize yểng tìengầo kíengiè fiengúa wetoxi hà fuloàó huxi déleuấ mifoxi shàlaâó́ fúleàò́ fawobihixoa.

 

Lélaấo tàleàó wexumào-mexi bomaoa Đi Wei kéloáó ýi bechi dìangâô lì loxewoxi, welaxi wei xiân yểng lì kawoxi.

 

 

Wen, Yiduo. “A Study of Fuxi”. In The Complete Works of Wen Yiduo. Vol. 1. Beijing: Sanlian Shudian, 1948.

 

Yang, Lihui. The Cult of Nüwa: Myths and Beliefs in China. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1997, 45–63.

 

Yuan, Ke, and Zhou Ming, comps. A Source Book of Chinese Myth Texts. Chengdu: Sichuansheng Shehui Kexueyuan Chubanshe, 1985, 239–243.

Template Design by SkinCorner