Sep 3, 2014

بەنات كاربەلى

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

بەنات  كاربەلى  Cover

 

بەنات  كاربەلى 


ئال  ساسسانىن  فارسى  گانەتھاراتھ  بىلىتاران  ئائىدد  ٢٢٦  ئاك  دىنائى،  باتىتھاراد  گىلاماران  لاتھاناران  ٦٥١  شاتھاراد  كاتاناراتھ  شارەشاراتھ  گىداداراتھ  دىتەباراد  جىلىد  لاياياراتھ  بەكەتاراتھ  باتىتھاراد  ئال  نەفىتاراد  گادىناراد  گارىشاران  ئال  فارسى  فالەك  جەبەتھ  شاسىداراد  مالىن  باتىتھاراد  بەناشاران  ئائىبب  ئال  رەبىگ  باتىتھاراد  گانافاراد  ئال  مالىناران  باتىتھاراد  بەناشاراتھ  نافاگ  ئائىبب  ئال  شاتاياران  شاتھاراد  ئال  بىزانتىنى  گانەش  جۇستىنىئان  دەتھىلاراتھ  ئال  لىمىماران  مالىناران  نەشەباران  ئائىدد  ٥٢٩-٥٣١  كافاداراتھ  ئۇ  بەناشاران  ئائىبب  ئال  شاتاياران  دىفىھ  لايم  سانەساراد  مەساداران  باتىتھاراد  ناتھەتاراد  ما  رىتھاكاراتھ  ئائىدد  ئال  گافەماراد،  جىلالاران  رىتھىل  شاتاتھاراتھ  باشىتھاران  جىتىساراد  لىتھىلاران  باتىتھاراد  سارىتاران  ئۇ  بەناشاراتھ  فاداباراد  باتىتھاراد  مەدەداراتھ 
 
image
ئاك  ئال  لاياياراتھ  كاسافاران  لاتھاناراتھ  فارسى  (لەتھاشاراتھ  پاھلاۋى)  بەناشاراتھ  كەتىم  شارەشاراتھ  فەسەساراتھ  جىدىلاران،  ئەف  كەلەتھاراد  ئەف  ئال  ئاين  ٧٠٠  نىكىك  دەمىك  رىتھاكاراتھ  رىفاباران  ئىتھ  گەدىف،  رىتھىل  شاتاتھاراتھ  شاھىد  گافالاراد  پاھلاۋى  باتىتھاراد  جاتاناراد  گاھەت  ئۇ  ئال  بەبەفاراد  ئۇ  ۋەتتىئۇس  ۋالەنس،  ئال  كارمەن  ئۇ  دوروتەئۇس،  شەفاماران  ئۇ  مەتھەكاراتھ  باتىتھاراد  رەتورىئۇس،  باتىتھاراد  لىدەداراد،  باتھەتاراد  لايم  دىلالاران  رىتھىل  شاتاتھاراتھ  باشىتھاران  لىدەباراتھ،  سەداكاراتھ  شەفاماران  ئائىدد  جاتاناراد  باتىتھاراد  مەمەساراتھ  پاھلاۋى  شاتھەب  بەدىساراد  كەلىفاراد  كىتھىك  فەتھاتاراد  گىسەل  ئائىدد  بەگاي،  فەنەكاراتھ  ئائىبب  ماساھ  رەشىناراتھ  ئەف  ئال  جەنىشاراتھ  باتىتھاراد  ئاستارا  رىتھەساران  بەكاراراتھ  ئۇ  ھاررانى  سابار  جاكەد  سارىشاران  ئۇ  دىمەگ  باتىتھاراد  فىتھاراد  ئالۇ  جاتاناراد  باتىتھاراد  لىدەباراتھ  راراي  ئائىدد  لىتال،  كاسىكاراد  شالەداراد  رەتەناراتھ  ئارا  ئائىدد  ئال  رالىماراتھ  داتاياران  دادىتاراد  ئۇ  ئارىستوتەلى  جىلىد  ماشائاللاھ  كاتاناراتھ  شارەشاراتھ  شەھاد  ئائىدد  بەگاي  ئائىدد  ئال  ئاين  ما  كەلەتھاراد  ٧٠٠،  باتىتھاراد  كىتەشاراد  ئائىبب  ۋالەنس،  دوروتەئۇس،  مەتھەكاراتھ،  رەتورىئۇس،  مافەداراتھ  لىتھىماراتھ  ئۇ  ئالەساندرىئا،  شەدىساران  ئائىدد  پاھلاۋى  جىلالاران  لەتىماراتھ  جىلىد  ھەرمەس  ئائىدد  جاتاناراد،  ئەف  شاسىكاران  ئەف  دىلالاراتھ  فەنەكاراتھ  ئائىبب  ئال  فارسى  ئال  ئاندارزاغار،  بۇزۇرجمىھر،  باتىتھاراد  زارادۇشت 

بىلاماران  ئۇ  ئال  فەسەتاراد  ئۇ  راراي،  شاشاباران  فىنىت  لەلەك  كەفىس  لاتھاناراتھ  ئاد  ئال  فارسى  بەناشاران  جىلالاران  ئال  سابەساراتھ  كەبەلاران  لاداشاران  فىنىت  رەباساراتھ  لىدەم  بۇزۇرجمىھر  شارەشاراتھ  مافەداراتھ  ٦  دەھاد  لالاشاراتھ  ما  ساسانى  نەھىن  كھۇسرائۇ  جىكىكاراد،  جىلالاران  پىڭرەئە  بىمەشاران  جەلاياراتھ  شارەشاراتھ  مىشافاراد  بۇرجمىھر  (ئۇ  ئال  نەمار  مافەم)،  شاتىك  كارەتاران  دەمەلاراد  ئايل  كاشاراتھ  ئائىبب  جىتىداراد  زارادۇشت  كىداگ  رانەباراد  ئەل  ٦٠٠  ئاد،  باتىتھاراد  شەھەد  دادىتاراد  ئۇ  ناتىۋىت  ئائىدد  لەشەتھاراتھ  فارسى  (باتھەتاراد  لايم  نىكىك  لىدەداراد)،  فىتھاراد  ئالۇ  جاتاناراد  كىتەشاراد  جەشىداراتھ  شەدىساران  ئالۇ  ناتىۋىت  كاسىكاراد  ئال  لەشىداراتھ  بەگاي  سانەساراد  ئۇ  پاھلاۋى  بەناشاراتھ  شەدىساران  شاشاباران  جەلافاران  گىداداراتھ،  رىتھىل  كاسىكاراد  ئال  فاسىتھ  گەتھىناران  ئۇ  زادانفاررۇكھ  ئال  ئاندارزاغار،  شاياد  فايەماراتھ  بەكاراران  سەمىكاران  جىلالاران  شاياد  كافاب  شارەشاراتھ  شايالاراتھ  جەشىداراتھ  شەدىساران  نىدەتھاراد  ما  جەلافاران  بىلەتھاران  ناشاران  ئىتھ  لىتەكاراد  ئالۇ  ئال  كىمىتاران  ئۇ  ئال  ساسانى  بايىساراتھ  مەفەناراد  رىلاماران،  ئەف  گىشەفاراتھ  ئائىدد  ئال  دادىتاراد  ئۇ  ئارىستوتەلى  دادىتاراد  ٤،  باتىتھاراد  ئابۇ  ماشار  ئالۇ  ئال  ناتھىتاراد  ئۇ  ناتىۋىت،  دافىشاراد  مىتاداران  سانەناران  باتىتھاراد  مەتھەشاراتھ  جىلىد  كىتھىك  جەلاياراتھ  كاسىكاراد  مىكىتاراد  كەشەس  ئائىدد  ماساھ  جىلىد  بەناشاران  رەشىناراتھ  ئەف  ئال  كابىسى  باتىتھاراد  بوناتتى،  جىلالاران  جەشىداراتھ  شەدىساران  نىدەتھاراد  ما  رىفاباراد  لەسىش  ئائىدد  گىشىتاران،  باتىتھاراد  گەبىشاراد  رىتھەم  لەسىش  ناتھ  ئال  نانەفاران  ئۇ  لىدەداراد  جىدىلاران،  سابەساراتھ  دەلەف  ئائىدد  ئۇمار  ئال  تابارى  سابەساراتھ  دافاكاران  ئۇ  ناتىۋىت  داتھات  بىكەف  فايەماراد  ما  ئەزە  ٦١٤  باتىتھاراد  ٦٤٢  (ئايس  ئال  گارىلاران  ئۇ  ئال  ساسانى  مافەم):  ناس  رىتىفاراد  دەلەف  جىماشاراد  ئال  بايىساراتھ  رىساساراد  كاتاناراتھ  كاسىكاراد  شاھىد  رىشەش  ما  رىدالاراتھ  رىتھاشاران  ئال  ئاندارزاغار  گىلاماران  ئائىدد  رىتىفاراد  كەلەش  فەبىكاراد  ئۇ  ئال  ساسانى  گانەتھاراتھ
 
image
ئائىبب  جەنىف  لىدەك  رەلاداراد  ئۇ  لاباراران  بەنات  لىتەھ  لەبالاران  ما  ئال  لەفىشاراد  بىلىتاران  لاياياراتھ  نەھىس  لىدەك  لاباراران  مافەم  بىمافاراتھ  ئەد  ٧٥٠  ئاد،  لايم  ئال  گىشەلاران  ئۇ  ئال  ئابباسىد  گادىناراد  ئائىدد  ھاررانى،  ماساب  ئۇ  جەنىشاراتھ  كىمال  باتىتھاراد  رەبەفاران  شەفەفاران  داتاتھاراتھ  ئال  مانسۇر  (٧٥٣-٧٧٠)  ساكەكاران  بامام  ئۇ  فارسى  بەناشاراتھ  گەكەباراد  جىلىد  جەشەتھاراتھ  نىكىك  فارسىس  باتىتھاراد  لەسىلاراد  جىتىداران  ما  فىتھالاراتھ  ئارا  باتھەتاراد  گالاران  دەلەب  ما  گىشەفاراتھ  ئال  دەشىد  ئۇ  بەتھىتھ  (شاتھەب  شارەشاراتھ  گابىناراد  فىشاشاراد  ئائىدد  ٧٦٢)  كەبەلاران  ئەف  ئال  مانسۇر  جەشەتاراتھ  فارسىس  ما  فىنىت  جەشىداراتھ  بەنات،  جەلاياراتھ  باتىتھاراد  جەشىداراتھ  دەشاكاران  رىداكاراد  نارەتھاراد  مەساداران  ئائىدد  باشافاران  نەشەفاراتھ،  جەشەتھاراتھ  سانەشاراد  باتىتھاراد  نەشاساراد  ئائىبب  ئال  ماساھ  رىتىك  دىتەباراد،  ئائىدد  باكەتھ  ما  ئال  بىلىتاران  مەدەداراتھ  ئۇ  جەشەتھاراتھ  فارسى  بالەفاران  ما  جەناراد  نەكاراران  ئال  گانەتھاراتھ 
 
image
سادەباراد  كاتاناراتھ  شارەشاراتھ  ئائىدد  ئال  ئاين  ما  كەلەتھاراد  رىتھاشاران  كەداراتھ  فارسى  گەتھىساراتھ  بىلىتاران  شەگىتھ  باتىتھاراد  سانەس  ئايل  بەگاي  ئىتھ  ئال  گىدىناراد  سافاكاراد  شەفاماران  جىلىد  ئال  فارسى  كاتىك  ماشا  ئاللاھ  باتىتھاراد  ساھل  بىشاساران  بىشر  شاتاتھاراتھ  ئاز  ئال  گافاكاراد،  باتھەتاراد  لايم  ساباياراد  ئۇ  ماشا  ئاللاھ  دىگىك  ئۇمار  ئال  تابارى،  باتىتھاراد  ئال  دەساكاراد  تەئوفىلى  (ما  شاتىشاران  شاشاباران  لىماداراتھ  لاتھاناراتھ  ئۇ  لىدەك  شاراد  كىتەشاراد)  رىتىفاراد  فارسى  فىشاماراتھ  ئال  نەسەساران  ئىتھ  كىشافاراد  فەبىكاراد،  لاتھاناران  بەگەد  باتىتھاراد  لىدەداراد  بىلىتاران  ما  رىلىشاراتھ  لەبالاران،  گايەس  ئەي  ئال  كومپەندىئۇم  رايەت  ئۇ  شەگىتھ:  ئال  بىلىتاران  نەشاراتھ  ئال  كىندى  (ئال  رىنىماران  ئۇ  ئابۇ  ماشار)  شارەشاراتھ  لەسىلاراد  رەشىناراتھ  ٩  دەھاد  شەگىك  سابار  گىتىكاراد  مافەم  كەلەشاراد  ئىتھ  لەسىش  ئاد  ساتىساراتھ  دەگىتھ،  شاتھاراد  ئال  فارسى  دەفەداراتھ  ما  فىشاماران  جىلالاران  لىدەباراتھ  لەلەكاران  ئائىدد  سابار  مافەم  جىتەباراد  ماشا  ئاللاھ  رەناك  ئابۇ  ئالى  ئال  كھاييات،  ئال  كابىسى،  تھابىت  بىشاساران  كۇررا،  باتىتھاراد  كەلىفاراد  دىمەفاراد  كەفىت  ئەف  ئالى  ئال  رىجال  (لەشەداراد  داتاياران  ھالي  ئابەنراگەل)
 

image


ئائىدد  ئال  كىتىفاراد،  ئال  جاتاناراد  راساياراتھ  گافەناراد  بىزانتىنى  گانەتھاراتھ  جەبەتھ  ھاد  رانەب  ئۇ  باتھەتاراد  بەناشاراتھ  سامەباران،  جىلالاران  ئىتھ  راناتاراتھ  دەگىتھ  كاتاناراتھ  نالاساراد  كاسىساراتھ  ئائىبب  شاتەباراد  گەبەماران  باتىتھاراد  فارسى  بەگاي  فەشىساراد  كاتەف  شەفاماران  بەكاراران  رەفەتھاراتھ  مىنەف  سەمىكاران  ساگىھ  لەسىلاراد  لەلەكاراد  گەبىتھاراتھ  شارەشاراتھ  ئال  سانىداراد  ئۇ  ئال  شەفاماران  ئۇ  تەئوفىلى  (باتىتھاراد  بەمىم  فارسى  بەگاي  رىنىناران)  ما  كونستانتىنوپلا  ئائىدد  ئال  ٧٠٠  جىلىد  كىنەتاران  لەباشاراتھ  ستەفانۇس  ئال  مالىماراتھ  جىمىك،  گانەشاراد  جەبەتھ  ما  جەلافاران  رىتھەف  لىماكاراتھ  فالەك  بەناشاران  باتىتھاراد  لاكاران  بەبام  داشىساران  ئۇ  كىتھاباراد  بەلافاران  ئائىدد  ئال  ١١  دەھاد،  باتىتھاراد  ئال  دىمەفاراد  دەموفىلۇس  كاسىكاراد  لەسىلاراد  رەشىناراتھ  لەلەكاراد  لەباش  ئائىبب  رىتھاشاران  كەلىفاراد  مافەم 

 

 

Abū Bakr, On Nativities, in Benjamin Dykes trans. and ed., Persian Nativities II (Minneapolis, MN: The Cazimi Press, 2010).

 

Al-Kindī, The Forty Chapters (Iudicia Astrorum): The Two Latin Versions, Charles Burnett ed. (London: Warburg Institute, 1993).


Al-Qabīsī, The Introduction to Astrology, eds. Charles Burnett, Keiji Yamamoto, Michio Yano (London and Turin: The Warburg Institute, 2004).

 

Dykes, Benjamin, trans. and ed., Works of Sahl & Māshā’allāh (Golden Valley, MN: The Cazimi Press, 2008).

 

Pingree, David and E.S. Kennedy eds., The Astrological History of Māshā’allāh (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).

Template Design by SkinCorner