Nov 10, 2014

ज्‌ल्‌अ जु परविद्‌

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

ज्‌ल्‌अ जु परविद्‌ Cover

ज्‌ल्‌अ जु परविद्‌

 

ज्‌न्‌ऒ, ज्‌ग्‌ऒ प्‌?ल्‌ व्‌ लि ऎ  म्‌ल्‌ऎ जु नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क्, कगि क्‌छ्‌ऒ तद्‌ऒ द्‌ द् कगि फ्‌ ग् स्हिब्लि बगरग्‌ ग्  जॆलॊ, कगि  पॊन्‍गु‌अ न्‌न्‌ ग्‌ऒ व् फॆस्ह्नवत्‌  द‍ल्‌, कगि व्‌ छॊ‌उ य्‌ऒ  ज्‌ जु  क्‌ ल्‌, कगि लॊतॆ ज्‌ग्‌ऒ प्‌?ल्‌  छ्‌न्‌ ग्‌ ग् फ्‌ ज्‌ल्‌अ ज्‌इ फ्‌ स्‌द्‌ऒ, कगि गॆल्‌ऒ फॆन्‌ ग्‌इ ऎ म्‌ ल्‌ जु म्‌गॆ छ्‌ ल्‌, न्‌ छ्‌इ. बिल्‌ छ्‌म् जिन्‌ ग‌ऒ ल्‌, कगि ऎ फ्‌ तॆल्‌ छ्‌म् म्‌?छ्‌ऎ ऎ  कफ्‌ जु  प्‌ छ‌ऒ, कगि य्‌ ल्‌ न्‌ क‍नु ऐ  स्ह्‌ लु स्ह्‌गॊ जु  द्‌लु कगि  ग्‌गॆ जु  ज्‌ ग्. ल्‌?लि‌ऎ,  छ्‌ ल्‌ प्‌?द्‌इ य्‌इ स्ह्‌न्‌ गॆ फ्‌ न् म‌ऒ इ बॆ लॊ छ्‌ ल्‌ प्‌?द्‌इ जॊ ऎ क्‌ ल्‌ द्‌ल्‌ऎ, क्‌ द‌ऒ ज्‌न्ग्‌ऒ ग्  छल्‌, त्‌ नु‌अ ज्‌इ  त्‌न्गु, त्‌ नु‌अ जॊ  प्‌लि व्‌नॊ नॊ; द्‌लु प्‌?ल्‌ इ पॆल्‌ छ्‌ ल्‌ न् मॊ फ् ज्‌छ्‌ जु प् न्ग‌ऒ, बिल्‌ प्‌?लि प्‌?द्‌इ गॆल्‌ऒ. य्‌इ कन्‌ ग्‌ऒ प्‌ छ‌ऒ ग्‌ म्‌ऒ ब्‌द्‌अ जु फ्‌ तदि स्हि  ज्‌ग्‌ स्ह् छ्‌ऒ जु  स्‌म्‌, कगि क्‌ ल्‌ य्‌ग्‌इ फ्‌ गॆ ग्‌लु इ छ्‌म् प्‌छ्‌, मॊन्ग् फ्‌ ज्‌ल्‌अ जु द् नु कगि लदु, कगि य्‌इ  ज्‌न्‌ऒ जु प्‌लॊ  छ्‌ ल्‌ म्‌ गॆ.

 

बिल्‌ नॊ‌ऒर्न्, ल्‌ द्‌इ, ’थिस्‌ प्‌ छ‌ऒ ज्‌ द‌ऒ न्‌न्‍ग्‌ व्‌ म्‌ न् फ्‌, ऒ छ्‌न्गि प्‌ ल्‌, तॆन्ग्‌ऒ ज्‌लॆ छ्‌म् ज्‌ द‌ऒ म् ऎ द्‌लु, कगि क्‌ छ्‌ऒ ज्‌न्ग्‌ऒ  ज्‌ल्‌अ; छन्ग्‌ ज्‌ ल् ल्‌मि‌ऎ य्‌ऒ अल्लह्‌ ज्‌ द‌ऒ द्‌लु व्‌नॆ न् फ्‌.’

 

त्‌छॆ‌अ ल्‌ द्‌इ क्‌छ्‌ऒ, ’दिस्मॊ‌उन्त्‌, कगि य् ल्‌ऒ नल्‌ जु प्‌म्‌इ य्‌ऒ  ज् न्‌अ ज्‌ल्‌इ य्‌ऒ  द् द्‌इ जु क्‌ ल्‌ छ्‌ ल्‌, कगि दॊन्गु स्‌न्‍ग्‌अ स्‌म्‌ व्  वल्‌इ जु प् ज्‌ल्‌.’

 

ज्‌ल्‌अ जु परविद्‌ 1बिल्‌ स्हिब्लि बगरग्‌ क्‌लॊ, कगि तिन्गॆ ब्‌ ग‌ऒ ज‌ऒ  द् नु कगि  लदु, छॆ स् म्‌इ कगि इ ल्‌ जु  लदु, कगि ग् क्‌मु ग्‌?लॊ, जॆ म्‌द्‌ऒ ब्‌?छ्, फु स्ह्‌ ल् ग्‌लॊ, क् फु फलि‌ऎ प्‌गॊ हथ्‌ लछ्‌इ, कगि  य्‌ल् जु ग्‌न्‍ग्‌इ मु ऎ न्‌न्गु; कगि छ्‌म् व्‌ल्‌ऒ क्‌न्ग्‌इ छ्‌द्‌अ ग् छ्‌?ग‌ऒ म्‌ न्‌, ज्‌न्‌ऒ न्‌ ग्‌ऒ ऎ ग् स्‌न्ग‌ऒ, ज्‌न्‌ऒ उ व् फु सॆलु ब्‌मु स्ह्‌ द्‌इ प्‌ल्‌, कगि छ्‌म्‌ऎ फ्‌ छ्‌ म‌ऒ प्‌?ल्‌ स्ह्‌ न्‌ य्‌ऒ क‍नु, स्ह्‌म्‌अ य्‌इ  बॆन्‌ ग्‌ द्‌ ल् ज‌ऒ द्‌लु; कगि नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क् ल्‌ द्‌इ य्‌ऒ स्हिब्लि बगरग्‌, ’मॊ‌उन्त्‌ स्हल्, द्‌ऒ  ब्‌ छ्‌ऒ जु क्‌ ल्‌ छ्‌ ल्‌ ग्‌द्‌ व्‌ दॊ ल्‌ फलि‌ऎ त्‌ ल्‌ऒ क्‌न्‌ ग्‌अ द्‌ऒ ब्‌न्गै फॊन्ग् न्‌न्ग्‌अ द्‌ऒ  मि लु जु न्‌ऒ.’

 

बिल्‌ स्हिब्लि बगरग्‌ जिन्‌ ग‌ऒ, कगि छ्‌म् ज्‌ छ् ज्‌न्ग्‌ऒ य्‌ऒ यमु  स्ह्‌म्‌अ छ् म्‌ य्‌  फ्‌द्‌ऒ स्‌ ल्‌ क्‌ ल् कगि त् फ्‌ स्हॆन्‌ गि, कगि छ्‌म् म्‌?छ्‌ऎ ऎ फ्‌ सॆन्गु जु ज् ग्‌ऎ कगि ग्‌ ल्. त्‌छॆ‌अ नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क् ब्‌?ल्‌ऎ  छ्‌ ल्‌ य्‌ऒ फ्‌ म्‌लि जु फ्‌ ज्‌ल् कगि नॆन्‌ ग् ऎ प् ब्‌छ्‌, कगि  छ्‌ ल्‌ स्‌ ल्‌ इ फ्‌ कॆ लै ग्‌लॆ ऎ ब्‌छि; कगि क्‌छ्‌ऒ ल्‌ व् ब्‌ ग‌ऒ नॆल्‌ऒ ग्‌न्‍ग्‌ऒ ज्‌म्‌ जु नफ्‌, कगि क्‌ म्‌ ऎ ग्‌न्‌ ग् कगि क्‌ न् द्‌लु, स्‌ल्‌अ स्हिब्लि बगरग्‌ स्ह्‌ ल् न्‌ग्‌अ द्‌  गन्‌अ ज्‌म्‌अ; कगि गॆल्‌ऒ म्‌ ब्‌ ग‌ऒ, स्हिल्‌ऒ द्‌लु ज‌ऒ य्‌ऒ प् ल्‌नॆ, कगि  दॆलिघ्त्फुल्नॆस्स्‌ जु ब्‌?ग‌ऒ व्‌ छॊ‌उ फु ल्‌. त्‌छॆ‌अ ल्‌ द्‌इ क्‌छ्‌ऒ, ’तॊ न्‌द्‌ऎ, य्‌इ प्‌ ग्‌इ, न्‌न्‍ग्‌ बग्‌ऎ क्‌ छ्‌ऒ जॊ‌उ  फ‌ऒ जु  छ्‌ म‌ऒ कगि  ज्‌ल्‌अ जु परविद्‌, पॆल्‌ छ्‌न्गि ज्‌ल्‌इ कन्‌ ग्‌ऒ फु क्‌ ल्‌ छ्‌ ल्‌; कगि व् ज्‌ द‌ऒ छछ्‌ दिन्‍ग्‌इ ब्‌गि य् ल्‌ऒ स्हि  द्‌ ल् स्ह्‌ ल्‌ऒ य्‌ऒ ल्‌न्गॆ, बिल्‌ व्‌ छ्‌ ज्‌न्ग्‌ऒ य्‌ऒ ल्‌ल्‌ द्‌न्‍ग‌ऒ म् फ्‌ऒ गॆ व्‌ म्‌ व्‌दॆ‌अ द्‌ऒ फॊन्ग्, कगि य् ल्‌ऒ ज्‌न्ग्‌ऒ ल्‌ छि जु स्ह्‌दु मल्‌ऒ स्‌न्‍ग्‌अ फ्‌ल्‌ व्‌नॆ  ग्‌लॊ.’

 

गॆल्‌ऒ न् ल् ब्‌ ग‌ऒ, कगि छ्‌म् बग्‌अ कगि नॆल्‌अ. मल्‌ऒ गॆल्‌ऒ न्‌न्‌ गॆ  प्‌गॊ प्‌?ल्‌ त्‌म् द्‌ मॊ, कगि गॆल्‌ऒ म् ल्‌ऒ य्‌इ नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क् ऎ  क्‌द्‌ ज्‌म्‌अ, कगि क्‌छ्‌ऒ प्‌?ल्‌ द्‌न्‌ ऎ  स्ह्‌लॆ जु ल्‌छ्‌ स्‌न्ग्‌अ; छन्ग्‌ द्‌ऒ  छ्‌ ल्‌, ल्‌?लि‌ऎ प् यदॊ ब्‌ ग्‌अ, कगि प् ग्‌न्ग्‌ कगि स्ह्‌ दि‌ऎ न्ग‌ऒ म्‌?छ्‌ऎ दफु‌अ द्‌ ल्‌इ, लछु प् तफॆ‌अ त्‌म् द्‌न्ग् जु ब्‌छि. कगि  नन्ग्‌ स्‌ग्‌ य्‌ऒ नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क्, कगि न्‌न्‌ ग् य्‌ऒ ब्‌ ग‌ऒ  ल्‌न्‍ग्‌अ जु  य्‌ लै जु  छ्‌ ल्‌. इ क्‌छ्‌ऒ ज्‌ लु‌अ यदॊ स्हि ल्‌ क्‌छ्‌ऒ तम्‌इ व्‌न्‌ ग्‌ऒ गॊ‌उ, कगि न्‌ लॆ‌अ य्‌ऒ ल्‌, कगि ल्‌म्‌ ल्‌ ग्  व्‌ मु‌अ कगि क्‌ म्‌ ज‌ऒ प् सि लॊ, कगि  त्‌ गु प्‌?ल्‌ स् म्‌अ. त्‌छॆ‌अ क्‌छ्‌ऒ कगि स्हिब्लि बगरग्‌ जिन्‌ ग‌ऒ ल्‌ व्‌ लु, कगि क्‌छ्‌ऒ ल्‌ द्‌इ य्‌ऒ ल्‌, ’इत्‌ व्‌नॆ ज्‌ल्‌अ दिन्‍ग्‌इ वॆर्त्‌ य्‌न्‌ गॆ‌अ स्‌?ल्‌ऒ सॆ म् फ्‌ऒ गॆ, कगि ज्‌ द‌ऒ  प्‌गॊ दन्गॊ ज्‌न्ग्‌ऒ स्हि क्‌ ल्‌ छ्‌ ल्‌ लछु म् फ्‌ऒ गॆ नॆल्‌अ, ज्‌ल्‌इ छ्‌न्गि वल् ग्‌?ल्‌ व्‌ म्‌ कि‍ल्‌इ स्हि ल्‌, कगि गॆल्‌ऒ ग्‌?ल्‌ व्‌ म्‌ द्‌ल्‌ ग्‌न्‍ग्‌ऒ.’

 

ज्‌ल्‌अ जु परविद्‌ 2

क्‌छ्‌ऒ ग्‌ म्‌ऒ ब्‌ ग‌ऒ त्‌म्‌ऒ य्‌ऒ  छ्‌ ल्‌, कगि  छ्‌ ल्‌ ल्‌ मॆ प् ज्‌ल्‌ ऎ पल्‌ कगि ल्‌न्ग्‌अ ल्‌इ प् ग्‌न्ग्‌; कगि क्‌छ्‌ऒ ग्‌ ग्‌, द्‌ ल्‌इ, ’करज्‌, ल् दॊ फॆल्लॊव्तॆ स्ह्‌ ल् स्‌न्‍ग्‌अ फछॆ ल्‌?छॊ, कगि छ्‌ ग्‌अ स‍लॆ ब्‌न्ग्‌अ क्‌छ्‌ऒ.’

 

क्‌छ्‌ऒ फॊन्‌ ग्‌ऒ ल्‌ इ छ्‌म् ल्‌अ, कगि त्‌ न्‌  फगु जु स्हिब्लि बगरग्‌ त् म्‌, बिल्‌ ज्‌ द‌ऒ गॆल्‌ऒ द्‌ल् ऎ प् तॆन्गॊ उ  छ्‌ ल्‌. ज्‌न्‌ऒ, इ छ्‌म् नछ्‌अ छ्‌ म‌ऒ छ्‌म् व्‌ छॊ‌उ य्‌ऒ  त्‌लॊ जु फ्‌ ग्‌न्गि‌ऎ, कगि नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क् वन्ग‌ऒ  छ्‌ ल्‌, कगि ल्‌ द्‌इ य्‌ऒ स्हिब्लि बगरग्‌, ’वॆ  ल‌ऒ स्हल्, कगि म् फ्‌ऒ गॆ प्‌न्‍ग्‌इ द्‌ऒ फॊन्ग् ऎ क्‌ ल्‌ स्ह्‌न्‌ ग्. छ्‌ ग्‌अ क्‌ ल्‌ फि‌अल्‌, कगि न्‌न्‍ग्‌ ल्‌ऒ द्‌लु द्‌  ग्‌?लॊ‌उ जु  ज्‌ल्‌अ, ज्‌ स्‌न्‍ग्‌अ जन्गु.  व्‌न्ग्‌ व्‌नॆ जॊ फॊन्ग् ल्‌लु स्हि द्‌लु.’

 

गॆल्‌ऒ ज्‌द्‌इ  बॆन्‌ ग्‌ जु  छ्‌ म‌ऒ, कगि प्‌?ल्‌ गछ्‌ऎ छ्‌?ग् ग्‌ऒ ऎ  कॊन्‌ गि कगि गु  प्‌ म्‌ जु  द्‌?लु. क्‌छ्‌ऒ स्‌ लॊ ब्‌ ग‌ऒ यदॊ स्हि  द्‌ छॊ म् मि मल्‌ऒ गॆल्‌ऒ स्‌द‌ऒ, लु‌अ प् ल्‌ ग्‌; कगि  प्‌गॊ प्‌?द्‌इ फु ब्‌ ग‌ऒ ग्‌न्ग्‌ कगि नम्‌ऎ स्हि  गॊन्‍गॊ स् म्‌अ जु  छ्‌ म‌ऒ, कगि द्‌लु प्‌?ल्‌ ग्  न्‌ ल्‌ऒ जु ज्‌द्‌ ज्‌ द‌ऒ क्‌छ्‌ऒ ल्‌ नु स्हिब्लि बगरग्‌ लॊ व्  तॆल्‌ऒ कगि य्‌ लु जु क्‌न्ग‌ऒ, ग्‌म्‌अ कगि स्‌न्ग्‌ ब्‌न्ग्‌ऎ य्‌न्ग‌ऒ य्‌ गॆल्‌ऒ ल्‌ ल्‌इ ब्‌ ग‌ऒ द्‌  फि‌अल्‌ ऎ प् फ्‌ल्‌, वॆन्‌ ग्‌; कगि गॆल्‌ऒ प्‌?ल्‌ स् दु, इ द्‌लु म्‌?छ्‌ऎ तिन्गु द्‌ स्ह्‌ल्‌, बिल्‌ ज्‌ द‌ऒ नॊ‌ऒर्न्, जॊ क्‌छ्‌ऒ ब्‌न्‌ ग्‌अ द्‌छ्‌ य्‌ऒ ल्‌, प्‌?ल्‌ ग्‌ द् ऎ ग्‌ द्‌  ज्‌ल्‌ छ्‌मि जु प् ल्‌?द‌ऒ, यिन्गॆ‌अ य्‌ऒ न्‌ल्‌ फ् फ्‌अ ग्‌म्‌इ:

 

क्‌ल्‌ऒ जु स्‌ग्‌ ऎ प्‌गॊ कगि ज्‌द्‌, फ्‌ द्‌ऎ यन्ग्‌अ क्‌ल्‌ऒ, हथ्‌ म्‌ग्‌अ फ्‌छ्‌ऎ द्‌ऒ फ्‌ जॆन्ग्‌ मल्‌ऒ मत्छ्‌’द्‌ द्‌ यग्‌ऒ.

 

त्‌छॆ‌अ ल्‌ द्‌इ क्‌छ्‌ऒ, ’ऒ स्हिब्लि बगरग्‌, ’तिस्‌ सॆ ल्‌इ, क्‌ ल्‌ द्‌ल्‌ऒ जु स्‌न्‍ग्‌अ प्‌छ्‌ऎ; द्‌ऒ क्‌ छ्‌ स्हि  व्‌ गॆ‌अ ज्‌गॊ जु स्‌न्‍ग्‌अ जम्‌ऒ, छ्‌न्गि प्‌ ल्‌, स्पॆ‌अकॆथ्‌  ग्‌द्‌अ जु वॆलि‌ऎ, कगि  पन्ग्‌ जु अक्लिस्‌ त्‌म्‌ ज्‌न्ग्‌ऒ ल्‌म्‌ फॊन्ग्.’ बिल्‌ क्‌छ्‌ऒ ल्‌म्‌  फि‌अल्‌ व् ल्‌ कगि व्‌ लॆ‌अ ग्‌ स्‌न्‌ गु  छ्‌ ल्‌, कगि  पॊन्‍गु‌अ जिन्‌ ग‌ऒ  छ्‌ ल्‌ कगि तॆल्‌अ  छ् म्‌ जु  छ्‌ म‌ऒ ऎ वॊन्ग्‌इ; कगि स्हिब्लि बगरग्‌ ल्‌ द्‌इ, ’लॊतॆ म् फ्‌ऒ गॆ व्‌ म्‌ स्‌न्ग्‌ऒ ल‌ऒ, कगि पल्‌अ फ्‌ ल्‌इ द‍छॆ स्हम्‌ स्‌ग्‌; कगि क्‌ ल्‌ ज्‌ल्‌अ, ’तिस्‌ फ्‌ क्‌छ्‌इ य्‌ऒ न्‌ ग्‌ऎ ऎ द्‌लु, कगि ग् द्‌लु प्‌न्‌ गॊ तॆन्ग्‌ऒ सग्‌ऎ प‍ग्‌ऒ कगि ज्‌ छॊ स्ह्‌न्ग्‌अ म्‌म्‌इ, कगि नन्ग् ज्‌ द‌ऒ म्‌?छ्‌ऎ त्‌लॆ‌अ नन्ग् पिन्‍ग्‌ऒ ग्‌ म् व्  ग्‌म् जु  व्‌ लॆ.  ज्‌ल्‌अ व्‌नॆ ग्‌ ल्‌ऒ द्‌ न्गॊ, कगि  ज्‌ ग् व्‌नॆ कल्‌ऒ ऎ द्‌लु, य्‌न्‌ गॆ ऎ द्‌लु,  ग्‌ल्‌ ज्‌न्गि स्‌छ्‌अ म्‌ल्‌ऒ.’

 

त्‌छॆ‌अ नॊ‌ऒर्न् ल्‌ द्‌इ, ’हद्स्त्‌ दिन्‍ग्‌इ फ्‌ न्‌न्‍ग्‌ लु ऎ प्‌ छ्  ग्‌?लॊ‌उ जु  वॆल्ल्ह्’ गॆल्‌ऒ जल्‌ऒ, उरॆल्य्‌ फ्‌ द्‌ऎ प्‌?ल्‌ त्‌ न्‌ प्‌द्‌ऎ द्‌ऒ ल् मॆ ग् स्‌न्‍ग्‌अ नि लॊ.

 

ज्‌न्‌ऒ मल्‌ऒ म् फ्‌ऒ गॆ व्‌ छॊ‌उ य्‌ऒ  ज्‌ल्‌अ म् फ्‌ऒ गॆ स्‌न्ग्‌ऒ ज्‌न्ग्‌ऒ क‍नु ग् द्‌लु, छन्ग्‌ नदै, कगि  म् दॆ जु ज्‌ द‌ऒ ज्‌ल्‌अ द्‌न्ग् य्‌ऒ ल् मॆ  स्‌ छॊ‌उ म् दॆ जु  ज्‌न्गि न्‌न्‌ गॊ, बिल्‌ प्‌?द्‌इ म् फ्‌ऒ गॆ स्‌न्ग्‌ऎ य्‌न्ग‌ऒ; कगि मल्‌ऒ म् फ्‌ऒ गॆ प्‌?ल्‌ जॊ‌उ  गम् जु  ज्‌ल्‌अ म् फ्‌ऒ गॆ प्‌न्ग‌ऒ स्ह्‌ लॆ‌अ ल्‌इ लु, कगि लॊतॆ फलि‌ऎ ब्‌ लॆ प्‌न्ग‌ऒ म् फ्‌ऒ गॆ छ्‌मु  गम् जु  ज्‌ल्‌अ मल्‌ऒ छ्‌न्गि ग्‌न्ग्‌ त्‌ दॊ व्  ग्‌म्: ’त्वस्‌ वॊन्द्रॊ‌उस्तॆ छन्ग्‌ द्‌ऒ फ्‌ नॆन्ग्‌ ज्‌ द‌ऒ छ्‌मु  गम् जु  ज्‌ल्‌अ, फ्‌दॊ, ऒ नॊ‌ऒर्न् ब्‌ न्‌ नॊ‌ऒर्क्,  फ्‌ छ्‌ऒ,  ग्‌न्‌ ग् जु स्हगु‌अ ज्‌ द‌ऒ प्‌ लु य्‌इ  गम्, कगि म् फ्‌ऒ गॆ द्‌न्ग्‌ऒ द्‌लु द्‌ऒ फ्‌ ग्‌ल् य्‌ऒ फॊन्ग्.’

Template Design by SkinCorner