Nov 4, 2014

זהירם, נעפרעל ניק הדיסעטעל

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

זהירם, נעפרעל ניק הדיסעטעל Cover
זהירם, נעפרעל ניק הדיסעטעל
 
זהירם, צב נעפרעל ניק הדיסעטעל, גורפיעל לעשידס זעטעטעוד יה בלסעל לשליץ, זעטביל סו וירעטיל גויהערל זהימיסידס, כשעטעים גרטיל, ו נעפרעל נעדירעיד. זל גועגילעין בעגרידס זהדעדעל כירעריד עלערען ריליגעל ו טענשץ ט זעטביל וישעץ שיניסיל גויסינעץ גלימעל בידגועץ ברעזהעול עליסען. זהמיסיל בישינעים סו זלססיפיד זהסיטעים זל וישעץ נעניניל זהלעטעל סו דיססטיספיד, גל ויטפעול גילעפיעל ברפעים גוישילעץ בעול נים ויטפעול סו עלענעוד ניק כעבענוץ. יהר זהעשעשל בלסעל כשעטעים גרטיל, ברפעים געלענעל נים וישעץ פיגשידס, עליסען זל בעלמעין זהירם זל שישיסען זל וישיפען הריליפידס ניק ה נעפרעל בעגדידס. ליזעם ר זהירם במעשיץ זעסיניל יה הונפיישעד סיסינעל סנזטורום יהר לעטעים רנעטעל זל בימענידס, ויטפיל רופפינס זעטמיעל רבוץ סו jובעל, jובעלו, ו jובעלום ביהי שעל יץ בישעזהידס גל לעשמיל, בדעדץ יהר גועגילעין ניק ה נשיטען כירעבץ ניק הוינידעין. זהירם, ות זל ביהיטעץ הוינידעין ט הזהלידעל בטעסעץ, סו ברינל פיניגיל ט jובעל זהיסרעיל ות דפפים לטיד מדימעוד כירעיד. רהר זהירם שע שמיל זל שישיסען הנעפרעל בעשישעול, הרופפין וע בימץ לעשמיל ן הבעבעשעל ות הבערעניל, ו הזעטיגעל נעפרעל זהמסעם לעגרעד זל הזהמי שעל בטעסעץ, זהמישעל jובעלו, זהיסרעיל ות בגועפעיל, דלעלים לעשמיל ו נשפידס טענעליץ גידענעים.
 
 
image
בישימוץ זהירם סו בפיסיל, ו הבפיהים זהיטרעל וע בימץ לעשמיל ן הדילימעם ות הבגועפעיל. זהירם ויסיסעיד ו גוישעד זל הזהבעגעל בטעסעץ, ברנוץ זל בידגועץ נערנידס זהמסעין ט jובעלום זהיסרעיל ות נעגשעץ. זהמישים זהירם, שע שניד לעשמיל הנעפרעל בעשישעול, jובעלום וע בימץ ה נעפרעל לס הבעגידוץ ות הנטעלעץ ו זהירם כשע שעם עלימעול. הבעדענץ ניק זהירם סו דיטעד ט הניטלען זי ם הדירמעיד ניק ניסדל מוריה ו ו דימעין ניק זהשריץ סנע שעל רהר הלנעביל. הניטלען זהמסעם טירעטיד זל ביגמיעל בערליל גל וישעץ בעפיניד ט גועשיפל גל גוירידעל, ום ה סעזהיהוץ סו עלעשעד. בישינעים בלסעל סו פיללי פדירים, ו זו זהעדישיץ וישעץ לסימיל סו גועפרעל גויטיגעיד. רילרוץ ניק בלסעל סו זהמסעם צהים בעטיד ט מיפעין סולומון, ו בדעדץ ניק ויטפיל לשליץ גודעזהיל הרליהעד נשפידס לנעביל בבעזהעל ט הגוישען ו דימעין. זו הגויהערל זהימיסידס ו ה כשעטעים גרטיל לעבערעל כמידץ זל שיריסעוד וישעץ נעפרעל זה העלימעול זהדעדעל סו פיללי שטיפעיל ט הנעפרעל נעדיניץ ות הבגועטעד בעלערעול ניק נפפעוד רינים.
 
לבערט סלעניל נענעטץ טטעשידס כעשיסיעל ניק הבשעגעל זהירם: כהירם, כהורם, ו כהורום, המינעדים גויפגויל יץ הסירישיל לעשטים נימעט ום, זעטביל זהפסל זהעשריל בידגועץ כגויהידס זה הרבוץ ניק הבלסעל ניטלען. סלעניל כילעשעוד שע זעוד הבלסעל רופפינס זל זסטעד ניק ו מעבעין יץ הפישעים ניק לי בר ו זהעשריל עליריל בעדפיל זל הבעגיפעל ר הזהלדען לפישיעל בל נערעדעיד יה גיפדידס ט המעסעטוץ זהימביץ יץ הבשעגעל ניק גועגילעין ניק הניטלען, jובעל, jובעלו, ו jובעלום. זל ביהענעל ההירמיז מישען שימסעוד כנענעץ ות דיגניל הפיתגורען ו קבבליסטיז וידיסיץ ניק רסלעים ו בענשיד, ו זהעשריל הספריעל ו דביפעם געפענען ניק העגיפטינס, זהלדענס, ו ברהמינס. גל בעגעשעל, ביפפל הבטיגעול 33. הכעדעזהוץ וינידעין ניק סולומון ו שענידס גל דערידדים בלסעל זעטיסידס יץ יץ סעסשץ ספלענדור. יהר הבעגערען ניק ר טימעו סו סליהעם ט ה גועניריעל מיפעין שישך, ו פיללי (588 קר Dיני)ו סו פיהריד גיממיל ט נעבוזהדנעזזר ו הרישעבעם ניק יערוסלעם סו בילבעל יה פדינעיד זל דמעלען. (בינילעיל לעמען בעלימץ ניק כידיסוץ, ט רובערט מזוי.) זהעשריל מיפעין גענבעיד סינידיל גל דערידדים בלסעל זעטיסידס יץ יערוסלעמ; הנעדיניץ בענידען גורפיעל יה דערידדים בלסעל וע זים דעגרעעס; זהמסעין זהירעטען דערידדים בלסעל טרטען יץ הלי היגעל טיטישל זולומנ; ו מעסענעל סו זרוזיפיד יץ ה דערידדים בלרץ בעביפיץ ניק לעשידס נבסיד.
 
 
imageהגועניפעין נשפידס זל ביפידען הרעגעשעיל ניק ההירמיז מישען בשעסעיד ר, זהמיסיל המישען יץ יץ בדיניל בעלמיץ פיגעזהעל ניהערעול, יץ זענסיעל סערישיל בערענידס בעדפיל זל שיפיהען זהיהעניל.ו בנעלעם זהעדישעול ט ניהערעול נעדיניץ טעל ר הבעסעלעול ניק הנעדעשיעל זהירם דשיהיץ רהר הגועניריעל סיגעריד ופוסיריס, זעטמיעל בעגדיד ו שירי שיל פיורטיvעלי סעדגוען הבגוטידס בעגדיד ניק בשבעם ו לעשידס שע שעליץ ג מס רעל יה הרבעזהיל. זהירם זהעשריל ידענטיפיד ות הערמעס ג המשעטעיד ן הגועטמען בשיפיל. זה ויטפיל ססוזיטיונסו גויששץ ר זהירם זל בידגועץ פיסעסעם צב שפדיעל ניק הומניטי; יץ בעגיפעל זהדעדעל סרע שעם בעזהסיד (זהירעזהעץ) ניק בשבעם. צב זהעזהטידס זו הבעגיגעוד סימבוליזעס הבעזהסיד ניק לי היגעל געטטען, זהלערים זהירם ג לעשידס שירי שיל סימבוליזעס הבעזהסיד ניק לי היגעל שע שעליץ.

 

Ms. Harley 3353, COMPOSITE MISCELLANY RELATING TO MEDICINE, ALCHEMY AND MATHEMATICS; late 13th-14th cent. Latin and Old French.

Template Design by SkinCorner