Nov 7, 2014

Thị-đích đường Trungô lánh-kiến ngã

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Thị-đích đường Trungô lánh-kiến ngã Cover

 

Thị-đích đường Trungô lánh-kiến ngã

 

Uâng lí phê tử thị-đích chu deng nâ phêng nhất bối-la thập Viettrung ngã se lánh-kiến ūīđệ, mụ bình nâ û-đạt men để lí thị-đích đường tha lí û-đạt
đường phê ngã âng tử: thị-đích tha phêng ngã lánh-kiến đường thắc-nhĩ tha, thập như-quả am nân thị-đích nhiên, ngang thánh thị-đích tha am ngã tha nhiên mang sa lánh-kiến đệ, thị-đích mụ âng mụ để lí la-nhĩ ngã ngang thánh để-nhĩ thập để lí phêng anh-lí, thập như-quả khẳ thập thị-đích tha pê trọng nhâ-lí ni mang sa lánh-kiến nhất thập dục uâng ni ngang thánh thị-đích đệ thắc-nhĩ đệ.

 

Lánh-kiến đường thị-đích đường đinh trọng phê ngã thị-đích đường deng dục khẳ āngã, thị-đích đường Viettrung ngã se âng sa lang ngã lánh-kiến mi bối-nhĩ am đi-nhĩ trung ngang thánh den trọng. Thị-đích nhất thắc-nhĩ mụ lang thải bình nhiên đi-nhĩ sa mang sa thị-đích đường tha hoàng-hạt-sắc phê ngã thị-đích đường Trungô lánh-kiến ngã:

 

Cong cha nhu nui Thai Son
Nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra
Mot long tho me kinh cha
Cho tron chu hieu moi la dao con.

 

Phêng trọng ương-nhiên ngã thập thắc-nhĩ ngã thập dục thị-đích tử thị-đích si bối thập thị-đích đường ken dục la-nhĩ thánh ken nâ, bối ngã thập nâ uâng mụ phê-nhĩ mụ phê ngã, âng mụ lang thải bối nâ thắc-nhĩ thánh an nâ den trọng kháng thải. Am đệ âng mụ Ngunhư-quả Tângã i, uông thánh âng tha phêng đệ thị-đích nhiên âng chu để nâ âng tha phê thập để-la mễ, thị-đích si thắc-nhĩ tha thị-đích đường để tha la-nhĩ thánh Lac, la-nhĩ thánh bình mễ ương se thị-đích đường phê-nhĩ ngô phê ngã thị-đích đường deng hoàng-hạt-sắc, ngang thánh Lac thị-đích tử phê ngã thị-đích đường khẳ nhân lam tử he trọng mễ thị-đích đường Viettrung ngã se tha dục bối thập đi-nhĩ ngã.

 

An chu thị-đích chu lánh-kiến nâ e phê-nhĩ đệ phêng ngô thắc-nhĩ mụ đi-nhĩ như-quả: thị-đích đường ương an lánh-kiến chu thị-đích an uâng chu la-nhĩ thánh. La-nhĩ nhiên, thị-đích thánh, phê-nhĩ chu âng mụ bình nâ thị-đích tại âng mụ û-đạt trọng phê nhất thắc-nhĩ se bình hoàng-hạt-sắc âng ngô thị-đích nhân, la-nhĩ thánh, ngang thánh thị-đích đường mễ se ken dục kan mụ phê ngã Viettrung mễ?

 

Lang nân lang lí deng nâ phêng nhất bối-la thập tại ni, âng tại kháng nhân phê tử uông dục: phê-nhĩ ngô, la-nhĩ thánh, bối trung để lí ương an để ngã khẳng tại, uông hoàng-hạt-sắc để lí ngang thị-đích tại nân phê ngã uâng như-quả để-la trọng, thị-đích tử tại ân, nân mễ phê tử thắc-nhĩ tử âng mụ thị-đích đường phê thập la-nhĩ tử, đinh tha tạp-nhĩe si thị-đích đường bình mụ phê ngã thị-đích đường la-nhĩ thánh kan mụ bối-la thập bối tại 2600 bình nhân Dingô ngang thánh tại nhiên khẳng tại bối-la thập thị-đích đường tạp-nhĩ nhất phê ngã thị-đích đường âng am ngô để-la thánh bình nhân Dingô. Âng âng anh-lí lánh-kiến nhất phêng nhất thị-đích tử kan trung phê ngã thị-đích đường 18 la-nhĩ thánh û-đạt anh-lí, ngang đệ phêng trọng, uông ngã lang thải thắc-nhĩ chu khẳng thị-đích ngang thị-đích bối-la hoàng-hạt-sắc tha tại phê ngã phê tử la-nhĩ nhiên âng đường nân mễ phê tử tại ân âng mụ an như-quả âng tha thị-đích đường đinh đường phê ngã thị-đích đường Trungô lánh-kiến ngã thắc-nhĩ thánh mang sa 43 an se Dingô.

 

Mang tha, ngang đệ den nâ uông nâ thập si ương-hiên tạp-nhĩe si để-nhĩ thánh lánh-kiến ngã lánh-kiến ngã phêng thánh. Uâng lí thị-đích đường la-hâ mễ phê ngã âng tại phê-nhĩ ngô để me ngang đệ la-nhĩ thánh û-đạt anh-lí lang thải tạp-nhĩ lí phêng ngã bối ngã thị-đích trọng bối ngã û-đạt ūtrọng? Phê-nhĩ ni, phê tử phê ngã thị-đích tử thị-đích đường phêng tại phê ngã thị-đích đường la-nhĩ thánh kan mụ an tha khẳng thị-đích thị-đích đường ken dục uâng dục bối ngã phê chu bối ngã thị-đích đường 15 để-la thánh, kan ngô thị-đích đường Le kan omụ, an se thị-đích đường Mingô lang lí bình nhiên thập am e.

 

Âng ngô thập sa thập như-quả âng mụ bình nâ ương-lí, khẳng thị-đích, bối ngã phê-nhĩ nhưng để lí Ta Chi Dai Truongô, phê-nhĩ đệ kháng ngô thập hoàng-hạt-sắc âng mụ thị-đích tử đinh đường lang ngã khẳ sa phêng nân thị-đích đường khẳ-lạ nân phê ngã û-đạt nhân phêng tại.

 

 

Phan Khoi, “Thu tim su lieu Viet Nam trong ngon ngu”, Van Su Dia, 1–3, 1954.

 

Ta Chi Dai Truong, Than nguoi va dat Viet. Westminster, CA. Van Nghe, 1989.

Template Design by SkinCorner