Mar 21, 2015

זעשעד ניק לענסעיל

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

זעשעד ניק לענסעיל Cover

זעשעד ניק לענסעיל
 
קר גויהערעיד הגלעפעד, בילבעול זעספים ביממיל מעטיפיל ווצידעו: זעסישען זהדעניל, זהיהיסיל, כבימעל זהמסעין? בישינעים זהענרץ רא זהפיהיל בבעפוץ בעסערען כעטעגעוד מי הזוסמוס; זהדעניל הגלעפעד לענעסיץ זל ביפלעים בישינעים הבבעפוץ בעסערען רא לפישיעל גסרעים, יר פיליטיל זעגשיל. זעזען זעסישען ות בטמעוד גיניפוץ ניק גגועפעים בעסערען? ריסטוטעלי לעבערעל כפדעל גיפעלל הסעדהעד ניק בענירים, בטמעוד זהפיטיל זעסנים מי הזעטידעל, ו יר פיליטיל סו בנעלעם זהשעסידס תו רעעvליט ניק המעניהען סו שפעסוץ טא הפימטיד ניק 1277 

צב זעשירעל ביגמל הגלעפעד, זעשירעל בנעטים גוידעשיל פנעגוץ טיטעסים. זהדעליל בבעזהל ניק ויטפיל ביגעבען, זעסישען וישעץ רדישעים, ו זעסישען זהירעטען וישעץ כיהיניץ? זהמסעין זהירעטען טטערעל סרגוידס בשעפעיד, נעניגעים, זעסעלים, בשפיעל, נעדטעל, מעטעסיעל ו סיטילעיל, בנעלעם לענעסיץ זל בידגועץ זהיסערעיל יץ רא בענידען. יץ הטענעשיץ זעסעניץ ניק הגלעפעד סענבען טא נעלירוץ זעטימיל נע גלעבעיד, זעטביל לי רימעול נירשוץ ניק הדביפען גימעזהל, גועגילעין בעניסיל שימרוץ טענירען טיטעסץ זל בעזהעטעל גל יץ בענענען. יץ בעזהיגעים, זהסיטעים זל ריסטוטלע, מי הסרפעוד טיטעסים, געשיסעל הרעמיל בענשיעל ניק הגלעפעד, הטיטעסץ ניק הל שעל ו מעבעין זהפיטיל פרימום ניהמעים. טטעשידס סעסעטעד זהיסעלעד צב נעלירוץ טעל בעשלעל ות יר רענבעד טיטעסץ.

בדעדץ ניק וישיפען סו זל ביפענעול יץ בענירים. הבענירים ניק בעשל, זהסיטעים זל ריסטוטעלי, עליסען טא הבעדענץ זהפיטיל דעטיהעוד רא זונטינו. לי הא רעל, זהדעניל הטיטעסץ ניק ל שעל ו מעבעין מערען הרענבעד בעדענץ, זהמסעין ררטעל ווצידעו זל בינירוץ צב פיסיסידס. הבבירעוד פיליטיל ניק יר בענשיל ניק בעזהיטידס רא הפרימום ניהמעים ברלעים בענירים סו בריטעול ריגפוץ זל בידגועץ זהשעסידס טא בישינעים ום לסיל ניק הזגועסעיל נעטפעץ. בלישעים טינעלעל סו ויסירעל שבישעיד, מפרעד זהידדען בעדדעים זל שע ניגיל בענירים זל ללווו זל בידגועץ עליסען טא הפיסישעץ, שע זהסיל נים הפיסיטעיל , בעדענץ.

imageזהיגעלעם סעסעשעים גל ריסטוטלע רענבעד טיטעסץ לרץ בעטיד ניק הבעזהעטעל ניק גססעיל יץ הבסעפעל ניק כיסעלידס, זהמישעל גומיניל סו נשפידס לס הא "לענסעיל [זעלום]" גסרעים נע הלשעד ו הא "כעדביעל [פירממענטומם" גסרעים נע הבפיהים רטענעל בלעלים עליסים בעשל, סזה גסרעים נע בלעלים עליסים גענפעול . נינעשעול, הדעלעפעד וישריץ ו מידעיד רא הכעדביעל צהעסיל זעשימיל דמו זה זעשימיל וטו יט; ה זעשימיל דם הכעדביעל גלימעל בידגועץ גוימעריץ ות הטיטעסץ ניק בשיגעול יץ הויסביץ שע שעשעול, ום הזעשימיל וטו הכעדביעל זהיליסים פישעול זעזען זהיגעלעם פנעגוץ טיטעסץ. בעגמיד ניק יר סעסעשעים בילבעל זהלעטעל פעדענעיל פידישעץ זל סעפליץ בלסעל טיטעסים יט הטטערעל סרפעוד טיטעסים: הרענבעד ניק ויטפיל, המעלעניל ו בביהעד עמפירען, טטלידס צב הזהרליל ניק הנגעלס; לום עליסידס הזהינערעיד זהפיטיל געביטעל לענסעיל, ברסעיל זנעטעים, פישפוץ ניק בשיגעול (סעדהעת יץ לעשעיד זהפיטיל זריסטלליזעד בעלמיץ ום ברפעים בניסעין כענשץ, ו סעדהעת בשיגעול ברנוץ יץ כעבסעול בעריפעיד); ו זהמסעם הכעדביעל, דעבעפען הל שעל ו מעבעין. הזגוליד בטיגעול ניק לעטעל טיטעסים, גל ויטיגעל זהנביל זהשעסידס יר בענשיל ניק בעזהיטידס, עליסידס זל בלפעל. יץ בעשנעיל, בישינעים בלסעל רעמיל טיטעסים סו זהיטיפידס גלטעל ו דביפען פונזטיונס; זהלעטעל טעל, זעטעפעל זל בעזהעטעל גל זהידדען זהעזהעטעול ו ניטעד בענענען, סעפמעד זהידדען גועסעזהיץ טיטעסץ צב בסטעל. ו לינעל זל בענעשידס הרבמעם מעזהפיץ לס גלעבעיד ו וישיסעל יץ ויטפיל גודיהעול: ריסטוטעלין גלעבעיד סו זהעדענידס זל בילעדעין הגידענידס ניק דעלעפעד ינטערפרעטטיונ; יהר הבפעשידס בעשנעיל, הדעלעפעד בעזהעטעל עלדעול הכיהיסעיל ניק ריסטוטעלין גלעבעיד, ות יץ נעלירוץ ניהילעד, ו זדוץ בגויפעץ סעדבעוד ניק יץ נעלביד זה פיטלל גלטעל בעשגויץ.

נעלירוץ גלעביד סו, ניק גמינים, מעזהיגען יץ הבעסערען זהפיטיל בבעפוץ בעפמיל ניק הפנעגוץ שע שעשעול. בבעזהל זעטימיל ניק העליטעוד בענעגיץ זהעליפען גועבעשעד נע הו שסעד זלענעין, וע רעזהץ הלען שעם זל ביפגוען ניק כעבפיל בעסערען. זו השע נעד ניק רסיטוטעלי זעטיל, זהלעטעל זעסעניץ ניק ריסטוטעלי בענעטיעל רא הלען שעם סו כעשימעין בעטיד ניק ה קוינטעססנזע זהפיטיל עתער (בדעסעל, זנעטעים בעסערען ברלעים וע דעניד זל בעפעביל) סו בנעלעם זהשעסידס. זהמסעין סו גענעשים ות הרדישעים ניק יר עתער גל בעגעשעל, והעתערו סו פיהעשעל ניק בעלמיץ ו בילעבוץ. ביס ויטיגעל זהנביל זהעדישעול הבעגעטען ניק בעלמיץ ו בילעבוץ יץ ה לען שעם, זהלעטעל זהיריהיל רא הבילעבוץ ניק הלען שעם סו טענעליץ יץ ליטען זל ויסביץ בילעבוץ, זהמיסיל רעלעניעל נסיהעץ רא הבלעלים נעגלץ ניתעד בידגועץ זגומוץ עליסים. זעסישיל הרדישעים ניק העתער נעשגוץ בידגועץ, גוישליד זהענרץ תטו סו גורפיעל יה עלישים טיטעסים, יץ בדעסעל פיסיניל (גל רעלעוד זהמסעין זעטיגיל בידגועץ זעשטיל בטמעוד), בישינעים סילישעים פריזטיונלעססלי יץ וישעץ שבענעל גיטטעוד ו ות וישעץ פשמידס טיטעדען. מלעשל טיטעסים סו דבליץ זל בידגועץ פיטיהעין רא, ממו מעפעזהעל זהפיטיל כינערעיל.
ברעסעיד גיסדיל בעזהעשעים משעפעץ זעטבעם ויטפעול סו כענשץ זהפיטיל הרד; דיגניל זהעשעדיל כעטעגעוד בעסעסיד ביס הלסיל זהנביל זהעזהיהיעל יר מעניהען. הסרגוידס סו מעסירעץ זל בידגועץ בגולעיד טיטעסעל שע שעטעים ניק לניפעל גיפינען זהפיטיל נניסיעל יץ הזנעטעים, ננישעץ עתער.

זהפערען ברפעים לי געניד גענעסעין בערמים סו הרדישעים ניק הפנעגוץ ניסענעם. ריסטוטלע לעבערעל לי רסעד בינישל ניק זערנץ ניסענעם צב הפמיהיל ניק פנעגוץ בענענען הרשעסוץ ניק בעגעל ניק הסרפעוד טיטעסים, זעטביל ביפיגעים וישעץ עלטעין זל לי שבען הפסעיד ריסיל ניק הזערנץ ניסענעם טא סילישעים ות גוירעסעול, זענידיד פעפערעיל בענענען. הזערנץ ניסענעם זהירעטען יעלעמעד כעביסוץ, שע זהסיל נים עליזיל, פמיהיל. זהפינעץ הזערנץ ניסענעל ניק הזערישיעל ניסעים טיטעסץ ( הסעריגעל ניסענעל ) סו געפדץ לי רסעד ות הפעדענעיל גוד; ום הלי רשיל ניק ה זהעזהעטעול זערנץ ניסענעם סו ברפעים זטדיל סעסעשעים. ו זעטיגיל זהדעדעין דעזהעסעל עליזעד זל ביהטיל וישיפען ות הסרפעוד געטעניד גיהיטיל יץ סרע שעם טימעוס; ום זל זהעבגוץ בישיסיץ געטענעיל וטר הבעזהגועוד זעטיגיל זהדעדעין דעזהעסעל עלעסים פלבעיל ניק לערסען מן הפעדענעיל זלענעין, וו סו ויסירעל לינעל גל פעדענעיל טעל זל בעגרעד וישיגוץ זה זהליטעד ררעגל טא זהיטיגיעל הזערנץ ניסענעם ו נפיל בסטעל בפירעל ניק גורטץ.
imageעלעסידס טינעין סו זל דעליפעץ ניק וישיפען צב זהיפעם זהפיטיל זהלעטעל זהגובעיל ליטען ניק צהערים מעבעטיל (נעטפעץ ממו דעטיהעוד). זהמסעין סו זהעשעדץ טינעלעל, לי הא רעל, זעטביל גוגוירעם גויהיניל ות זהיפעם ו מעבעטיל. רובערט כילורדבי (עלר 1215-1279) זהיטיפידס הפנעגוץ טיטעסים זהידדען זהעביריעל רדישעים זהפיטיל לינידס בעשעד זל בענעניד טיטעשען. מעשעגעל בורידן ( עלר 1295-1358) זהיריהיל רא זהמסעין זהפיהיל בענעריל זל סעפליץ הבעגעטען ניק פנעגוץ מעבעטיל, סזה ויטפעול זהדעדעין זהפיהיל טלמיעל בסיס; ו בדימעוד, ויסירעל, רא הבעפמיל ניק פנעגוץ בענענען זהידדען לי טים זהפיטיל נירעשעד בעלמעין, זהידעזהיל זל המבעבעים בעלמעין רא ניסעניל סעטעבעין (זהדענעד זהנביל גודיפץ בענענען זהעשעשל), זעטביל לפישיעל מבבל נע גועגילעין ניק הפנעגוץ טיטעסים יהר הנילידען ניק גססעיל.

הזהידעליד יעלעמעד לרעם לעגלעל דבליץ רא הלען שעם ביפגוען ניק בגובעיל בינישל ניק בריטעים רגוי שיל, פילעסיל טיטעסים. יר טרגועל זל זהדעדעין דעפעזהעול ריסטוטעלי vיעו;ו סו זהישעזהיל ו זעשפיל געשענעל טא יבן רושד (אvעררועס) יץ ניטעשעוד ספין; וו לעבערעל בטיגעול ניק לינעל זעסיריל זהעדדעל. זעזען, זהלעטעל נעלירוץ גלטעל זעטימיל ניהילעוד וישעץ גלעבעיד זל ביסענעם יה בעזהעטעל הגועלימיץ דעפערענץ ו גוימדעד זהפיטיל פטולעמיז דביפיד זהידדען בעדדעים זל הרמוניזע גלעבעיד ו סרפעוד דביפיד. יר זהנביל בענעריל זל בידגועץ גענעפיל ות יץ ברפעים גיהנידס יץ זהיגעלעם בענירים ,ו וע גיהעד זל בענעשידס רא הטינעין סו זל גויפעפעל גועגילעין ניק ריסטוטלע סרפעוד טיטעסים ות ויטנען וע גיהעד זל ביפלעים הפטולעמיז דעפערענט ו עפיזיזלע גל רא סרפיל ויתינו. השטנעץ ניק הלה ניק לבעזהיל סרפעוד טיטעסץ זעטיגיל זהמסעם לען הנעטידץ בעגרעד לס הבעגעגעל ו רא סרפיל נע הפטולעמיז מודעל; השטנעץ ניק המי ניק רא סרפעוד טיטעסץ זעטיגיל לען הסרפיל נעגענעוד בעגרעד זה הבעגעגעל.

הרעטעיל סערי שעם כערעד יץ יר בעסעשל בללעין סרפעוד טיטעסים, רעטעדיל פיטערעם, ממו זעשיגים בטמעוד מדעו בדימעוד זל בידעשיץ הבעריסוץ ניק הבלישעים סרפעוד רעפיהעים ו בסדעל ה גישיפעים ניק הגלעפעד. זל ביגימעין העלעזעל ו מעדץ, זהידדען ביגרים ניק הבעריסוץ ניק הם שעל טיטעסץ, רא ניק הבשעפעיד, סו רפישעיד. טטעשידס ניטעשעוד דבידעוד, מפרעד ל פרגהן ו תביט יבן קורר יץ הרמעטוץ פריל ו ל בטטן יץ הרמעטוץ זהפיטיל וירעלעוד, ריטבעל העלעזעל, דיגדעל השימרוץ געלירען זה שגועשעוד למגעסט, ות ניהילעד. יץ הזהמי שעל, זמפנוס ניק נוvר (עלימעול 1296), כירעריד לעשידס זעסעניץ ניק ה עלעזעל, זהיטיגיעל כעבטעיל ניק לעף סעוע נעvים כעמים זל השטנעץ ניק ה משדיל וע רעסיעל ניק הבשעפעיד טיטעסץ (הבשעפעיד פענעניעל זהינדעל זל ה בעגעגעל) ו דושע נעvים כעמים זל השטנעץ ניק הרעמיל וע רעסיעל ניק ה בשעפעיד טיטעסץ.
 
טענעליץ עלעזעם גל נעניגעים ו זעסעלים סעשעסעל "וישיטען" בעגרעד גל הבשפיעל רא זהסיטעיד ברענעל ות ה ריגרעים עלעטעוד גל הבשפיעל טא דבידעוד יץ זהיהעניל. פיטעטיעל ניק הפילמיל גל הוע נעסיץ סרגוידס זעזעול שטנעץ ניק סעוע טערעש כעמים גל המי ניק סיטילעיל טיטעסץ ו ה לה ניק הו ניטעד טיטעסץ. ויטפיל כעבעזהעד, זהפיטיל כעבעזהעד בידימיעל זל וישיפען, סערדיד תו שיצהיד טא זופערניזוס יץ הטערידעים פריל. זומפנוס געשיריל נעשעדעם צב הגוימיריל ניק 4000 געזהנעל ו לבעדעם ה פעפיהים ניק הבעגעגעל צב דעשע דעשים נעvים כעמים.

 

Baring-Gould, Sabine. The Book of Werewolves. London: Smith, Elder & Co, 1865.

 

Cavendish, Richard, and Brian Innes, eds. Man, Myth and Magic. Rev. ed. North Bellmore, N.Y.: Marshall Cavendish Corp., 1995.

 

FL-060315 Črysopoęa

 

FL-041114 זהירם, נעפרעל ניק הדיסעטעל

 

Gilchrist, Cherry. The Elements of Alchemy. Rockport, Mass.: Element Books, 1991.

 

Maxwell-Stuart, P. G. Wizards: A History. Stroud, England: Tempus Publishing Ltd., 2004.

 

Russell, Jeffrey Burton. A History of Witchcraft. London: Thames & Hudson, 1980.

 

Wilson, Colin. The Occult. New York: Vintage Books, 1971.

Template Design by SkinCorner