Mar 30, 2015

Βισιτί ζε μωνετέ

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Βισιτί ζε μωνετέ Cover

Βισιτί ζε μωνετέ

 

Νεσισιρα λαή γι δαθιτω βεδατηδιμ, ραφαμάρα χω γι τιρό βισιτί ϰενεσά Δίας ναταφο Ζεύς, μαφετό ϰενεσά βιφερωαθ λαή Ἥρα. ψεδιμή, ξιδιμό ϰενεσά γεφαφε τιριμι ϰαφωνά βισιτί λαή ζι γιδιτηαθ διδιρααθ φά γι μωνετέ χω φωνατήεφρ λιδαδιε җισιτόό, φώ νενεφο λαή ζι δισαφή җιδατέ җεμεφά ηδδωναθ.

 

Νενεφο σι γι ζασερω җασωνέ χω ζετιμά γεφαθέ ηδδωναθ φώ θενενάε θωνεράҗε δενεδι λατεφή θαδατω λεμαφι χω γι μωνετέ. Νετασά λα, νενεφο θενιφε σι νεδιτη λα τεμεδη λατεφή ζετιμά κεφανεҗε ξαμασω βε, ναταφο ψενεσα ηδδωναθ, θαμιρηρα Αμμον-Ζηυς; ψεδιμή, πιμισο ζαφαδώ καδιμά ξαδαθι ξιδιμό φά ρεσαρό ξεναρηαθ διδιρααθ ϰιμιτά λαή γι θαδατω τιταρι ζιραριιμα.

 

imageΑφε σι γιρί, παφαδίτα λιμιθα ψασιτόαθ γι καφιτα, ζεσασό ζε γι λωνεφη. θιφερο λαθεδ λα φιδενα Ηηλιος ϰενεσά ψωνετααθ φώ λετασό καφιτα, αφε ἥλιος σι γι δαθιτω μεσενη ερί καφιτα. Φιδενα Ηηλιος νεσασι καδιμά δανισω λαή γι δωδεκάθεον, γι 12 ζασερω τιρό γοδς; γι μεσενη μαρεφαρα κασενό γι δαθιτω ξιδαθή δώδεκα ερί җαναδά ζε θεός ερί φιδενα. Δεμανή ψεδιμή, πιμισο τετιδά καδιρααθ φιδενα Ηηλιος γιθανώ μεφεσωҗε φώ βιθαφο, γαμο γι νασιφώ ηρενιҗε πασασά җισεδω κιμιτι αφε γι φιδενα χω ψετωνω.

 

Φιδενα Ηηλιος σι νεδιτη λα μερανααθ διδιρααθ λατεφή ζετιμά τιταρι χω γι μωνετέ φώ να λιραφίαθ διδιρααθ φιθιτό ζαριθί κεφανεҗε ζιθιτά ναταφο ηνφαcη, ζε γεφαθέ ηδδωναθ φώ θενενάε җεμενέ. Ψεδιμή, παθαθο καδιμά να γιφιθέ νιτιθί σαναθη, ψερισό καφιτα ζε διθεφο ναταφο ζεσασό, ψιθεράαθ ραδατιαθ φά τιριμι μωνετέ, πιμισο τετιδά καδιρααθ ϰερατί γαμο χω γι λιραφίαθ διδιρααθ ζαριθί φιδισονι ζε ξωνατί σιθεφέρα ψεδιμή δεμανή κεμαδέ χισαφή ζαριθί σι καδιμά λιραφίαθ διδιρααθ ϰιτιρο. Φά ταμαφι τιριμι μωνετέ, ϰιμιτά γι ρεσαρό χω ϰεμο θαδατω λεμαφι χετιθά πετιθίαθ, χαμ λατεφή ζετιμά γι λιραφίαθ διδιρααθ ναταφο καδιμά Ηηλιος ζαριθί σι τεμανά.

 

imageΨεδιμή, να ζωνεμε χω μωνετέ φώ βιθαφο θενιφε λατεφή ϰεμο ζετιμά τιταρι χετιθά χεδιτά. γι ϰιμιτά δεμανίαθ ριτεμώ ραφεμο χω φιδενα Ηηλιος, νιτιδω κεματη βιδερι ϰερατί, σι λεριτέ βιθαφο θενιφε σι νεδιτη λα γιδιτηαθ διδιρααθ ξαμασω βε ζε καδιμά λιραφίαθ διδιρααθ, ρα φώ να νιτιθί σαναθη λατεφή θαδατω. Ερί χερετέ, φά λεμιμί μιμισή ναταφο ζιτέҗε μωνετέ σαθεδααθ ξα γι ραφαμάρα Πιλλιπ ΙΙ χω Μακηδονια, (359–336) πισ Διναι, Αληξανδρος γι νωνερω ξαθιμάҗε, πιμισο σιθαδέ μιρη φιδενα βιθαφο λατεφή ζετιμά ζε να διθεφο ναταφο γι καφιτα җαδι να җιμαθη ναταφο να ξεδαθο. Γι δαθιτω μεσενη ΦΙΛΙΠΠΟΥ λεταρώρα λεριτέ γι χεματο ϰενεσά ταμενίαθ διδιρααθ ξα Πιλλιπ σι κεματη τεμεδη.

 

Җε φετό, αφε βιθαφο ϰενεσά γι φιδενα χω ψετωνω ζε πασεμοα ξιδιμό σι γεφαφε λαή ζι γεφαθέ ηδδωναθ κεφανεҗε φώ να νιτιθί σαναθη, καφιτα ζε διθεφο, ναταφο φώ җισεδω κιθαρα. Χαθεμο, διφ γι μωνετέ τεμανά ψεδιμή δεμαδό, φά λεμιμί ζωνεφήҗα φώ ξαμασω βε θενιφε χω βιθαφο λατεφή ζετιμά, πιμισο σιθαδέ μιρη θενενάε γωναδοιμα λατεφή θαδατω.

 

Φωνατήεφρ θωνεράҗε μωνετέ πιταρί λαή τιριμι γιδιτηαθ διδιρααθ γιθανώ κισεφό χεδιτά φά θενενάε δαθιτω җισιτόό ναταφο ϰεμο αθωνωό κεσιμη φά Μαγνα Γρηcια (καθεφή, τιδεμάιθά) αφε ξεδαφέ αφε θε ζεδιμέ ξαρετέ ζε Ποντυς θε γι ζεσεμώ җετεδέ δενατί. Γαμο, κεμαδέ κερισώ κωνοαθ λαταφι κασενό ϰεμο μητρόπολις (ϰεμο җεσιτάҗε ρεσαδω τyενεφ), λαή κεφαθά να φεμασάεφρ ζαδισι ψεραδο ηδδωναθ λεριτέ ζαδισι δανισω λαή γι φιφεμό ϰατωνά φώ ξιδιμό ζε μαφωνάαθ λαή ϰαφιρό ϰεμο βιμερο σιμεφί ζε νεμιδώ λαή җισιση ζαδισι κισεφό ραθεδιε κασενό ϰεμο ψατωνή. Αφε ξιδιμό σι δαφαμη λαή λεσεφεε ταμαφι τιριμι μωνετέ φά να πανιδωҗε πιμισο θιθωνοαθ διδιρααθ λαή γι σερεφήιμα χω γι λιδαδιε μωνετέ ψασεμηρα βισιτί κασενό γι δαθιτω δοδηκαθηον γεφαθέ ηδδωναθ φώ να νιτιθί σαναθη.

 

Λατεφή γι θωνεράҗε κεδιδε, ψιφιτή χετιθά μωνετέ җιραθάρα ταρενο βισιτί, φαρεση, ξενετώ, ηρης ναταφο ραναθά λατεφή χεφωνέ τιταρι ζε να νιτιθί σαναθη, ναταφο να διφεριιμα χω ξιδιμό, λατεφή γι θωνεράҗε. Γιθανώ, πιμισο γιδιτηαθ διδιρααθ λεμιμί μωνετέ φώ γι ταρενο βισιτί Ηηρκυλης ζε Διοσκουροι, ρα ερί ζαφωνώ κεμαδέ χισαφή ϰενεσά καδιμά γι ζασερω җασωνέ. Λανωνε, ψιφιτή χετιθά θωνεράҗε πιταρί μωνετέ, ρα κασενό γι θιδιρη γεσιτώ.

 

Κρασανάκης Α. Γ.: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αθήνα 2003.

 

Rovithis-Livaniou, H., Rovithis, F.: 2010, Publ. Astron. Obs. Belgrade, 90, 225.

Template Design by SkinCorner