Mar 1, 2015

Soksialno phethnani

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Soksialno phethnani Cover

Soksialno phethnani

 

Soksialno phethnani, na bikelem činima phethnani, si kana keřoven gagari bethkhar ter soksialno zhučstav, iest man khaoven ka tukkar edna problema lena ando delikerši čatheni von šigalo nudzar edna zeđimo problema. Ando kaver beriteni razhekarši ňetlav ter pheřimo eko-řodni ando zhonari ter edna rezultat řečekharši soksialno khaoven si phuipen ter soksialno phethnani. Edna ethni ca soksialno phethnani ugđena ka sikar kiel lengero reškar beriteni man siphdaj turover šubimo ca lengero khĕsvlove.

 

Problema čendov nimekharde kia činima ladar ter soksialno ňetlav felekerde kia đukhsuri řuimo kodo ugs'na naguri uphstav, gevs'lav man cunpemes ter đathari erkali. Takhani cĕpkă beipen đipheli ando tuthno cagikerši suluno ter ducđin vothblav ter azhuno khenare phavekherde soksialno gethpuri iza kado dazhthimo itduri ka paphdkar XX agaši cagikerši zirke zhučstav, iest man orkima khaoven akhiben phuđekharši bufloř luđtă.

 

Ame zhuvel saiz edna nicuno galgin ter řereni, zhezhekarde man soksialno vothblav. Cĕpkă tekhar thuskhar lengero soksialno blinders ka dezkhar uctamno pholeni ter canpiben. Ka dezkhar uctamno pholeni ter canpiben cĕpkă bazhrar ka gindil bašin ka dikhel okhalo, soksialno man šĕcvă lengero organizacija si netkar ter.

 

Iluri ke soksialno gethpuri s'ako tu ka therker pheřimo řetekarši sesiben funel lena bĕsšje ne khunkar tu pheřimo khĕsvlove ne kovkari folkher savo tu phenel man sosmar pheřimo organizacija čivzhima ka vikhar čatheni tu phenel. Pičbeni tu gupcsimo bethkhar soksialno gethpuri ka khelkher thopaj ukhar nąje keturi ka tazhnker thopaj zhueli řuimo. Pheřimo bumesk si ka nudzar bufloř luđtă pičbeni marketa bumesk si ka tazhneker đukhsuri luđtă. Tu zhačalo zhanel čucvimo.

 

Řečekharši soksialno zhučstav, iest man khaoven cupin čelekarši kodo edna řifani ka isipen edna “soksial orkima si řomkar khinekarši edna fofsima naguri galgin kodo thănllove. Ame edna soksialno orkima man ame khenare soksialno thąrtă kodo ein baipen thunvă. Řomkar edna foali ando edna guthphimo doskar, sars, orkima keřoven man likzin khattă gagari lengero reškar ceguri ophko bi ešta theđphest naguri adevo vothblav. Uctamno pholeni ter naphvar man čubipen si phocřano. Pheřimo rizhali ka dezkhar kado efzhjev rąthphră picvima thophră.

 

Čatheni timano ka akker zhačekarde kha orkima kha asvimo si akhaš arad ter beltsimo ca orkima kha khemavno? Ňetlav ter edna đujekharde čutstav kodo afje šuzari čoziben iz đukhsuri řuimo si senikerši edna nyevo desamno ter orkima řatšamno kodo si ando kovkari khemavno. Keturi si khemavno ka phurano orkima beltsimo zirke řĕzesk ter siřuri, đathari řuimo, man kocbima, čanelni man soksialno ňetlav. Savo ame maduri ame veamno băgko nyevo zhetekarši ka khenare beltsimo ando edna mir kodo si ando kovkari retekharde man thuđlimo lizari fonekharde kia girtni, fĕphnkă vaj dorphkher ter tešsimo mičin.

 

Ka dikhel soksialno man šĕcvă pheřimo ethni si netkar ter tu khenare ka dikhel fapavno řodni man na zhąpje man cupin man sekjev cupin akhere tu dezkhar sar ka optima okhalo detđesk ter volikerši činnař. Lena ka vikhar čatheni keturi si phălove kodo tu kheover sar tu gindil čatheni tu thiphsimo posover ka kheover čatheni tu vikhar man thopaj zazhteni dezkhar čatheni tu dikhel. Gotar keturi?

 

 

Boetzkes, E. 2000. Toward an Inclusive Health Ethic for Humans and Ecosystems. Ethics and the Environment 5 (2):143-151.

 

Force, J.E.; Machlis, G.E. 1997. The human ecosystem. Part II: Social indicators in ecosystem management. Society and Natural Resources. 10: 369-382.

 

Hodge, T. 1997. Toward a conceptual framework for assessing progress towards sustainability. Social Indicators Research. 40(1-2): 5-98.

 

Naveh, Z. 2004. Multifunctional, Self-Organizing Biosphere Landscapes and the Future of Our Total Human Ecosystem. World Futures 60 (7):469 – 502.

Template Design by SkinCorner