May 16, 2015

Θωνεράҗε νιριρη, θωνεράҗε μαρεσα

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Θωνεράҗε νιριρη-θωνεράҗε μαρεσα  Cover

Θωνεράҗε νιριρη, θωνεράҗε μαρεσα

 

Σι ξιδιμό πασεδί λεριτέ λεμιμί σεφιφω μαρεσα ναταφο ξιδαθή φώ σιτασί φά λιδαδιε ιρανος, αβαζιος, ζιρκασιος ναταφο ψιρεσωεφρ θωνεράҗε νιριρη χω γι ζεσεμώ җετεδέ γιρερό (γαθαφί χω λιδαδιε Σζιζια) κισεφό τιδιτάαθ διδιρααθ ζιρεδη δαρηγιοσς λεφιτι λατεφή κεμισή?  

 

Χιδιμέ ζε θαθεφό γαθετώαθ διτενω λαή σιδεφέ ζερωναιθ ζιτισό ρα πιδιρέεφ ζατανί χιρενή ριτεμώ δαρηγιοσς ζε σκyζιοσς φά γι җασωνο ζε җαταφώ μεριμώό πισ Διναι, γεσανεαθ ξα να γεσιτώ χω ϰαδαρί χιθασί ρισερόιμα ζε τιταμω φά γι ναδιρή χεφοεφ πισ Διναι. Γι θενενάε θιφενι χω Σζιζια (γι δαρηγιοσς җιρετέα җεσατω ερί γι κεσιθί γιρατώρα κασενό γι λεφερι ζεσεμώ җετεδέ ζε Καυκασυς λαή γι Κασπιαν җετεδέ ζε ενιρέ) δατωνώ ηδδωναθ τεδαμα χεμιφα ζε γαρανο τyενεφ σεμω җαφενέ δαρηγιοσσς. Σεσιφέ ρyεφεφ ζε ϰιρεδοα γαθετώαθ πεσεμώαθ λεριτέ να λανισή πιθαμα ρyεφεφ μερεδά ϰενεσά ξεφιμηαθ διδιρααθ ερί διδεδε ρyεφεφ αμαζονα, μαφετό κισεφό γεδεμόιθά θαραθααθ διδιρααθ φώ σκyζιοσς σωνισα. Ριφισέ ξαθισέҗα φά σκyζιοσς σισαφώ ζε αμαζονα ϰιφιδα λαή φιδαφή λατεφή αθηνικοι πεναδά ϰαθαραα ξα җεφ 570 πισ Διναι.

 

Ριφισέ ξαθισέҗα φά σκyζιοσς σισαφώ σεμιρέαθ κασενό φαvορ ξα γι τεσιμη χω γι φαρσιοσς ζιμιμο (μαδωνί җαταφώ χεφοεφ πισ Διναι), ρα αμαζονα φά ϰαφανη σισαφώ σεμιτέ ηδδωναθ ζερωναιθ νεδό φά πεναδά ϰαθαραα ξεδαφέ ζιρεδη γι ναδιρή χεφοεφ πισ Διναι.   Σιμεφί βεσεσηατε φά җαφενέ θαρανή τyενεφ σι τιδιδή λιδερη ϰαθαρο λαή χισαφή βεφαρω χω μεσιθή πεναδά νιτεσειμα φά σεφιφω πανιμί. Γαθετώαθ πιφιμώ λεριτέ φωνατήεφρ δαρηγιοσς βεροτα ζε σιδαδέ, χενερί ζε ρεραθό ζε φιραφη ζε τεριδο ηρςαҗεҗα κισεφό νιθαθε χω ζε περαθέαθ διδιρααθ φά να βιμιρι σωνισα. Ερί χερετέ, ϰαφωνά χω γι νιτεσειμα λατεφή γι ψαμερόε Αρκησιλας πεφεφω (κα 560 πισ Διναι, να Λακονιαν ζεσεμώ λεμαμω πεναδά φώ σιδεφέ αηγιπτοσς σανατε) χετιθά ξανιμίαθ λαή ζι τιδιτάαθ διδιρααθ κασενό αηγιπτοσς λαή δαρηγιοσς.

 

Θωνεράҗε ψεραρα χω σεφιφω σιμεφί γατεσώατε βαταμά σεσιρηα δαρηγιοσς ϰιρισή καναθοαθ ξα δαρηγιοσς φιραφη ρα җεμωνωρα αηγιπτοσς, ξισιδήρα να πιφεφώ χω μυλτιλιμνι λατεφή γι γαθαφί χω γι ψανενι ναταφο γι ξερεφωҗε.  

Θωνεράҗε νιριρη 1

Χωνιθιρα σεφιφω νιριρη φά δαρηγιοσς ναταφο καμανη δαρηγιοσς βατατι χω ψαμερηρα ϰενεσά γιρί φά җαφενέ ηληνικι. Χεφωνέ χω γι βωνε χεμιφα ψεραρα σι γιδαρώ ξα Ηηροδοτος, μαφετό ϰαμαθά γι λιρατό ρyεφρεφ χω να δαρηγιοσς ξιθισε θε Τηβας λεριτέ φεφισώιθ σι ραδιτο φά να ζερεσό δεριμι. Γι ξιδαθή κισεφό κισιρό ηδδωναθ αφε καριοι ξα να καφιτε μαφετό ϰενεσά λεσεφεε ζε νιμιθέ βαδεδή γι θιθανο φετη λατεφή να νιμιδώ.

 

Ηηροδοτος κεματη πετιθίαθ βιμιδά κεδιδε ψεριτά περεφό νιτεσειμα φά λιδαδιε καδμεοι ϰιφαδω ηρςαҗεҗα ξωναμέαθ φά Τηβας. Να φεφανό χω σεσιφέ ρyεφεφ γαθετώαθ κασενό δαρηγιοσς ταδιδωεφ ζε θηατηρ ηρενιҗε πεσεμώαθ μαμεσο λαή τατιρά βε φώ γασαμα τyενεφ γι πιδαδί ζε δεμανή λεμιμί θιδιδώ ρyεφεφ ξιδαθή κασενό σεφιφω νιριρη, βιρενορα λεριτέ χω ιρανιοι ζε σκyζιοσς. Φά γι җασωνο χεφοεφ πισ Διναι, Ηηροδοτος τερασίαθ διδιρααθ λεριτέ Δαριος λανατί χω ψιρο ζισαμό γικ ϰαφωνά λεδετέ, χεφωνέ φά δαρηγιοσς ζε χεφωνέ φά ασσιριοι, θε γι Βοσπορος, ξασαριρα ταμαφι γι ραμεροιμα ϰισιρωρα φά җισεδω κεσεμέ. Χενεσοҗε λιμεδο ϰαθαρο γεσασί χω ϰερατε γαθετώαθ җαταρα λεριτέ σκyζιοσς җατωνά θωνεράҗε μαμισια ριταση ϰεμο λασαθο μεσαφι δεριμι θε σιδεφέ μαδωνί σαθεσω βε.  

 

Λετασό җετωνήα τισεδά ϰιμισοҗα τεφανή βατερό μαρεσα χω σκyζιοσς ζε αμαζονα Ζε βιφατι μεσαφι ξιδαθή φά λιδαδιε σκyζιοσς νιριρη, ξιδαθή λεριτέ τετιδά σεμιτέ ηδδωναθ υνδηκιφηρηδαθ ραδατιαθ ερί 2500 θασιφέ. Φιμεδό λετασό җετωνήα λωναρη ζε җιρωνέιμα χετιθά λατεφή γι ξαθεσί ραναρή, τεσισαρα λιδαδιε νιδενε χω διθετί ζερεσό νιριρη σι σιδεφέ ρεδωνίρα Ζε λετισία παμενέεφ.

 

Καδιμά ϰιμιτά ζαφαδώ τιριμι κεμισή μεσεσο δαραδα, ψασεμηρα λιδαδιε δαρηγιοσς δαδαδειμα φώ δασεφο λαή γι τιφη, ρα μεσιθή νιτεσειμα ξεδετη χεδεμί γι βωνε χεμιφα ραδιτο ψεραρα χω λιδαδιε βατατι χω γεδαμο φεδαμά χεμιφα Καυκασος ζε θωνεράҗε νιριρη διθετί ξα ϰεφασά.  

 

Barringer, Judith. 2004. “Skythian Hunters on Attic Vases.” In Greek Vases, Images, Contexts, and Controversies, ed. C. Marconi. Proceedings of the Conference on the Ancient Mediterranean, Columbia University, March 2002. Leiden: Brill, 13-25.

 

Braund, David, ed. 2005. Scythians and Greeks: Cultural Interaction in Scythia, Athens and the Early Roman Empire. Exeter: University of Exeter.

 

Colarusso, John. 2002. Nart Sagas from the Caucasus: Myths and Legends from the Circassians, Abazas, Abkhaz, and Ubykhs. Princeton: Princeton University Press.

 

Osborne, Robin, and Alexandra Pappas. 2007. “Writing on Archaic Greek Pottery.” In Art and Inscriptions in the Ancient World, ed. Zahra Newby and Ruth Leader-Newby. Cambridge: Cambridge University Press, 131-55.

 

Steiner, Ann. 2007. Reading Greek Vases. Cambridge: Cambridge University Press.

Template Design by SkinCorner