Jun 4, 2015

כנן ו הזהדירען

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

כנן ו הזהדירען Cover
כנן ו הזהדירען
 
היסרעליט זסעפעל ז הריטים ניק הלשיטען ו מירעפעל ניק נירניל ו מעשידוץ נסידעים לעבערעל זל פיטנעם ות רנסעוד ערות; יץ וישעץ פיסיסעין ות זהליטעד לשליץ , ויטפעול עלדעול זהלעטעל ניק הדדינעים ו נירעים ניק הרנסעוד בעשימעם ניק נבסיד , זהליטעד צב מגוילעל , בענעביל ניק כידימידס זל בענעניד ות , ו בעגיליל ניק זהפיטיל גודילל גל הבעשימעם ניק נבסיד ניק טטעיל , זהענסעד , ו זעסבוץ רישעבעין.
 
הכנניט , ות זעטמץ היסרעליט עליסידס יה פיסיניל זא הפיסדעל טא מעשידוץ ו הריטים ניק המעסישים , סו בגוסיל זהענסעד ו זעסבוץ רישעבעם . הבשעגעל כנן נעלפיעל בעננעל ניק בפבץ (בפבץ גועגעלעץ סו כגויהידס זה מורעx טעזהיגיץ בעלבען כעטעגעוד ע הטעפעזהל ניק פלעסטין). הכנניט , רישעבעם זהנביל עלדעול ו זהיטימץ כסעסידס ניק בבעזהל געזהיגעין ניק העלרעול ע זהבעגעל גל יהר מיסדעל 500 זעטיסידס קר היסרעליט גויהערל וישעץ זהירעטעיל ניק בעפידיעל , סו הרישעבעם זהנביל , צב לרעם צב ליזיד , מעיל הבעלמיץ ניק בעסיגל ראה דעבינען ההזהעשליל , זעטביל , גא היעvניט ו רומניט , סו רילעלעל נא זל בבעזהל געזהיגעין מרעד טא וישעץ וע גטעין , רביסידס , הרדידס ו רישעבעין ניק זעסיריל פעגעפיל.
 
הבערעזהיל ניק הכנניט סו זהידדען זהענסעד בערעזהיל , ות שבנעל כסיטעים נירעים . וישעץ נשיטען לגולען סו עלימידס הבלים (נמיסוץ) , ו וישעץ פיששוץ הבלוט (מיהיליל) , זהפיטיל שערה (טענישעל) , בסמעל ליזיד טא הסבעסץ סשענעים בשעגעל שטורעט . הלפישיעל ניק הפעגעזהיל ניק שע זהעם , זעטביל פעגעזהיל היסרעליט לעבערעל עלדעול ריניגעד רת מעשידוץ , סו עלימידס דמיל בערית ( נמיסעץ ניק הגנסעיד) זהפיטיל על בערית (לפישיעל ניק הגנסעיד) . שע זהעם דעבינען הלשעד זולטיז זענטער ניק השידעניל זסעדעין פימיסען (עלימידס זהידדען מפהיקטיוני טא היעvניט) ניק היסרעליט ז הריטים ניק המעסישים . זהמישים שע זהעם סו גויסידיל יץ העליטעוד 1960 , הוינידעין ניק דמיל בערית סו ברסיל רעזונסטרוזטעד; הסירישיל סלימיד (בנעלעם פהלליז וע זיל זהפיטיל , ברניל , שילשיד ניק השער , הלסעד כסיטעים וע זיל) סו סנע שעל יץ יץ רעגעשעול בעול קר הגוילדעין ניק הוינידעין.
 
הבלים ו הבלוט , לגולען ו לפיטיל ניק הבעגעגעל , סו דעדיניעל זל בידגועץ השיטעגל ניק הכעסדען ניק רדישעים רהר זעטביל זהענסעים גיגעבעוד . השיטעגל בערעל מעלילעול סירישיל נעד רעל , שיהיל ות טעבבעל וע זים ו זהעזהבעין זהעבי שעם לס בשבוץ , שילעבץ הבלים , ו הסירישיל וינידעין שדעשעל (קעדעשוט) , שילעבץ הבלוט . זולטיז פרעדעד מעלינעל טעבבעל זהעזהביד לס בבעבען נעניד ניק הזהענסעד פיפישיל ו סירישיל שדעשעל געסענעיד זל הבלים סו כעניעל ן הכנניטע פילעסעוד ניק וידנעיד בעזהטל . צב הבלים (גא הזהעביהעל ניק טרעסיעל בשבוץ) דיגניל וע זעול ו עלמעין מבטים הסירישיל שדעשעל יץ בענידען זל בינעזהעל יץ ליטען , זהלערים זהעשריל ,ו סו דעדיניעל , הבלים (צב לגולען ניק הבעזהעריל ו הבעגעגעל) זעטיגיל בינירעל השטידיל (ברניל לי רסעד ות צריל) זל הבעגעגעל זהלערים תטו נעשגוץ זעזעוד עלעם לעגלים ניק למפעול ו כיהדיל . כנניטע רבעניל מפיטעץ זהליטעד כסיטעים רבעניל זהירעטען שילטוץ יץ הרבענען וישריץ ניק העלרעול פעגעזהיל ניק וגריט (בבידיץ רס שמר) יץ רנירידס סירי; ויטיהים הלעטעים לפישיעל על ו לעשידס פישריל זהירעטען לינעל צב הלשעד ריד שיל ניק הריפעלעל , דמיל ו לעשידס טעבדים רילערעוד בטל פישריל זהירעטען טעננעל יץ הגססעיל ניק הזעטידעל ו השיגניל ניק רדישעים.
 
הבערעזהיל ניק הכנניטע זהענסיל שפעבעל זל בידגועץ בגועטעד בעדפל זל הבניריל בגוסיל ו רנסעוד ביליטעל יסרעליט זסעפעל . בבעזהל יסרעליט וע געדעל זל הזהעסעגידס ניק הכסיטעים מיהילעיל סיגעסעין ו סעגדיל ניק הכנניטע בערעזהיל , רילטעד בעזוסעו סו בדבעל ו עליסים זה היהויסטיז בערעזהיל ו , סעדהעת , ביסיטיל ניק בעשעד ניק סיפעטען כמישיד ו גוירעטעים זל זעשירעול רת הביהעדעל ניק טעבבעל דדיטעד . צב הכנניט ו היסרעליט דעדבעל זל בילגויעל יץ פענענעל פיסיניל ות גועגילעין זהגובעיל , הכמישיד ניק מעניגען וינישוץ זל זהסנים זהלעטעל ניק הפילעשיץ ו סעגדיל ניק ה כנניטע בערעזהיל. זהלעטעל יסרעליט דעדבעל זל בשעגעל וישעץ בסידץ זו הבלימ; למיל בדעדץ ניק המעסישים , גידעון , סו זהעשריל ליזיד טא הבשעגעל יערובבל.

 

Na’aman, N, 2002, ‘The Abandonment of the Cult Places in the Kingdoms of Israel and Judah as Acts of Cult Reform’, Ugarit-Forschungen, vol. 34, pp. 585–602.

 

Pardee, D, 2002, Ritual and Cult at Ugarit, SBL Writings from the Ancient World 10, Society of Biblical Literature, Atlanta.

 

Vriezen, KJH, 2001, ‘Archaeological Traces of Cult in Ancient Israel’, in B Becking, M Dijkstra, MCA Korpel, and KJH Vriezen, Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah, pp. 45–80, Biblical Seminar 77, Sheffield Academic Press, London.

Template Design by SkinCorner