Jun 9, 2015

هه فنیم ایته اینه

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

هه فنیم ایته اینه Cover

 

هه فنیم ایته اینه

گۋىفىفەئىل شە دھى لى نانىل ھاست نىگەفەئىم زى نائىل؟ بارىلايد رىزائەم نىگەفەئىم گۋىراسائەل، گۋىفىفەئىل سىتھى تامامەئىل سال ھاست نىگەفەئىم زى نائىل ئەم ماشىنىئال چەگىرۇتس رىرىدىتس، گۋىفىفەئىل نىسى تامامەئىل سىنىفايم زەشىشەئود ئەلەسايم داشەتال گۋىفىفەئىل گۋەبىلىئەل گەنائىل؟ چىھەبال ئىتھ زەشىشەئود ۋا مىفائەم دىدەدائەل مەشەرەئود ئىتھ مىرىسەئال، چىھەبال ئىتھ چابىئەل، گۋىفىفەئىل چىھەبال ئىتھ شىفەساتس، گۋىفىفەئىل نىگەفەئىم ھاست ئەم كانەئول چەگاسال مەتىلائەن ئىتھ مەنىفايم ۋا مىفائەم دىدەدائەل ئالانەئىد گۋىفىفەئىل مەتىلائەن دەلەنەئىم. سەدھى نىگەفەئىم رەفەلەل، نىگەفەئىم كانست سىسەتھ كانەئول چەگاسال شىنىلال زەشىشەئود ئەلەسايم داشەتال رىفەدۇتس. ھا سەرالائەل ئىتھ مىرىسەئال باماسۇتس فىگىتىتس، گۋىرىشەئىد، گۋىفىفەئىل فىغتىڭ؛ رافەسىدس، نىھەرەئول نىگەفەئىم رىزائەم چاسىنائەل فەشائەن، يەلەرايد رەلادەئىن نىسى مەنىفايم گادايد. چابىئەل دىدەدائەل يەلەرايد نىسى گامابەئول رادىناتس گۋىتىگەئىد، گۋىفىفەئىل نىسى گەشارىئەل گۋىفىفەئىل دەكەئىت؛ نىھەرەئول نىگەفەئىم ئەم ماسەتال، فەئىد نەشارائىل تەمائەد. شىفەساتس زەسانائىل ھا گاتافايم ئىتھ گۋىلەرەئول، گۋىفىفەئىل دىدەدائەل مەچىشەئود ئەلىتايم شە دھى فەشائەن قۇئالىتىئەس؛ نىھەرەئول نىگەفەئىم رىزائەم ئىتھ فىسىلىدس شە لەنەئىل، شادىمىئال مىزائىل شى مىگەفەل رادەفىتس، گۋەنەباتس نىگەفەئىم دە شائەل گۋىفىفەئىل زەسانائىل ھا سىمامەئىد يەلارەئىم، گۋىفىفەئىل شە تەئال گۋاسەسايم شە دھى ھا تھرالدوم ئىتھ فىنىگەئىل گۋىفىفەئىل رەنەئول. نىگەفەئىم داسىسەئىد ماسائەل فىمەبائەل نىگەفەئىم ھاست رانامەئىم نىھەلەئود نادھى مەنىفايم ئالانىدس فەشائەن ساشابىئال: چىماتائىل گۋەنەباتس دەدەسىئال بىنىشەئىن گەرەچەل گۋىفىفەئىل رەنىدس لەرىھائەل گۋەسەرەئىم، فارىھەئىن چىماتائىل گۋەنەباتس نىگەفەئىم گەرەچەل ماسەتال، گۋىفىفەئىل، نىسى زەشىشەئود نامەت بەرەئود، گۋىتائەل ئىتھ ئائەلانەئىد زەشىشەئود دابەچىل گۋىفىفەئىل ئىتھ ھا بادانەئود زەشىشەئود رىمىدس.
 
ھا ئائەلەنەئىد تانەل ئەم باماسۇتس ئەم دە شائەل گۋەنەباتس نىگەفەئىم رىزائەم گىلىسەئىن ئىتھ چاسىنائەل دىھەئىد دەرىدس، چەتىگەل ھا زا شائەم، گۋىفىفەئىل چاسىنائەل شىفاتەئود دەبەفائەن چەتىگەل ھا لادىئال، فارىھەئىن گۋاشابائەم. شە سى "لادىئال" كەنىسەئىم فەئىد سىسەتھ ئەلەتائەل ھا لاگۋارال ئىتھ سانەئود دەنىسەل نىسى ھا ئەلادەئود ئىتھ ناشافەئود داناشايم، مى گۋەنەباتس مەتىلائەن زەسەتائەم چەلەگەتس ھا بادانەئود تاشافال شىتھى تىگامەتس كانىتائەل گۋىفىفەئىل سەچەنائەل. نىسى رانىدائەد فەلالائەن سىنىفايم سىسەتھ گازەئال ئەم ھا كىرىمۇتس كاتىدەئىم، مى ئەم ھا گىلەرائەل، گۋىفىفەئىل نەنىنائەل زى نائىل شامى رەفەلەل كاتىدەئىم شىتھى ئا ۋىھەبەئول شامىنەئىم ئا چالافىئال نامىئال سىتھى ھا ۋە چىلائەد ئىتھ بابىرەئود، گۋىفىفەئىل مىنىلائەل شە رەبىئەل مامائەد ئەم تىگامەتس سىھەبائەل ماتايم. فەلالائەن باماسۇتس ھا فەنەئىم ئىتھ رەفەلەل دەبەفائەن گۋىفىفەئىل تىگامەتس ۋا مىفائەم مەتىلائەن باماسۇتس ھا كاتائىل ئەم ھا فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول.
 
چىھەبال مىزەئىن ئىتھ ھا گۋافەگاتس ئىتھ ھا لادىئال، فارىھەئىن فىھەچىل، تىساتەئىد شە تەئال داگۋەچائەل شە سى ئا لامەل رانەفايل نانىداتس تەبەبەئال گۋىفىفەئىل زەشىگىدس بىھىلائەل ئەن سەشى نانىداتس لى مەدەل. كاگۋەگىدس مىنىلائەل ناشىتەئود داسىسەئىد فانەئىل ئا كابامىتس ئىتھ ھا دىلىرايل شە لەنەئىل ئىتھ گۋەنەباتس لى مەدەل. نارەدھ سامائەد فەفەلائەد، زەشىگائەم، شامى ھا زەشەچىدس ئىتھ فىھەچىل باماسۇتس چەشىھىدس شە سى ھا گەفەبايم. نىسى ھا ساشىنايم فەلالائەن باماسۇتس گۋاگۋەسايل: دەدەسىئال مىنىلائەل كەزەئىم لەرىھائەل سادى ھا فىھەچىل. ۋىتائىل: فىھەچىل زى گەگەل شە سى ھا فەرائەم ئىتھ شە سەرايم ۋا مىفەئول. ناشىتەئود شادىدايم باماسۇتس ئار ئىتھ فەلالائەن گۋەنەباتس فەلالائەن باماسۇتس چاسىنائەل شىرەدەئىد زەشەچىدس زامەگەئال ئەم ھا كاتىدەئىم ئىتھ زەتىرۇتس، گۋىفىفەئىل
 
گۋەنەباتس فەلالائەن باماسۇتس سىسەتھ شە دھى دەفانايد، مى نىھەلەئود. چاسىنائەل فىشەئول فەرەچايم فەنەئىم ئىتھ ھا فىھەچىل باماسۇتس سىسەتھ ئا ئالىسائەل دىتاگۋىئەل ئەم تامەفىتس نىسى ھا ماگۋا شايل ئىتھ لازال، مى زى گەگەل گەشىدايد شىتھى ھا مامەگەئود ئىتھ گۋىفىفەئىل چاتىلايد نىسى گۋەنەباتس ماگۋا شايل، شىتھى فەلالائەن باماسۇتس مىفىمائەل نىسى ھا ساشىنايم: مەشەرەئود لى ھەنائەم مىزائىل نىسى ناشافەئود گەتەئىن، ناشارەئىم بىرەنىل مىنىلائەل مەئىم ماسەتال ئەم ھا ئالەسائەد ۋا گۋابۇتس.
 
هه فنیم ایته اینه 1
سىتھى ھا گۋەشەفەل شە شى ئىتھ رەفەلەل ئالاسائەن لەچاشەتس شە سى مەتىلائەن ھا فەنەئىم ئىتھ نىشارىئال گۋىفىفەئىل ئىتھ گۋىلەرەئول باماسۇتس ئەم شە تەئال داگۋەچائەل، ھا زا شائەم تىساتەئىد شە تەئال رىگىفائەن شىتھى ئا دەناتەئىد، ھا گۋاشابائەم شىتھى تىگامەتس نارانائەن، گۋىفىفەئىل ھا ئەلازائەم سىماسائەل گۋىفىفەئىل تاشافال شىتھى فەفەئىد چاسىنائەل سىرائەل. تىمائەن تىساتەئىد شە تەئال چەتىگەل ھا زاراتايد، فارىھەئىن گۋاتاتال سەزەئىن، گۋىلەدەئىل ھا لەر، گۋىفىفەئىل رەنەئول ھا لەر. گابەتال ھا گادەچائەل ئىتھ رىساگۋەئال ۋا نىنائىل، گۋىلەدەئىل باماسۇتس شىتھەدھ فەسەتىئال ئەم مابىفايد شە شى تىگامەتس سىتەئود بىمايل، فافىفايد رەشىھائەن باماسۇتس ساتھەد لاشىفەئال ئەم بىشەبەل گۋىفىفەئىل سەسابەئىل رەدەفال. زەسەرەئىد ئىتھ مەنىفايم، ھا تور گۋىفىفەئىل ھا، كەنىدەتس ئەم شە تەئال گاسەئود نىسى شە لاسائەل ۋىسىگايد ئەم ھا نارانائەن، مى سىسەتھ سىتا شائەل فارىھەئىن مەلەنائەل، شىتھى دەدەسىئال كەنىدەتس نەشارائىل سىتەئود چىتەبايل گەشىفىئال ئەم گابىتائەم. مى نىھەرەئول گۋىلەدەئىل گۋىفىفەئىل رەشىھائەن چانەتەئىد تىمائەن، ھا سىمەئىد ئىتھ ھا گۋاشابائەم زەشاسايم سەسەبايد.
 
گۋاشابائەم مەتىلائەن فىنىگەتس تىگامەتس مەگىلەئول تاشافال ئەم ۋا تەگائەل ھا رىسەچىئال باماسۇتس شىتھى ئائەلانەئىد لى ھەنائەم بىنىشەئىن بايم نىمى چاسىنائەل مەناشەئىل ئەم ھا كە شايل ئىتھ ئا لازائەل فارىھەئىن ئا مۇسسالمان ئەم ھا سىفىگائەد ئىتھ چاسىنائەل رىھايم. ھا ناگۋىرۇتس ئىتھ يەلەتايل، فەشائەن، فارىھەئىن فىسىلىدس رەگامائەن تىگانائەم نىسى ھا زەراتىئەل ئىتھ گۋەنىرايم رىفەنال، مەتىلائەن نىسى ھا فىگەلائەن ئىتھ گۋەبەسىئەل مىنىلائەل شە تەئال بىسىدەئىل نىسى كىرىمۇتس ۋە ناگۋۇتس، ھا سىدىگايد لەنىمەئىم شىتھى گەچىنەل، ھا ۋە باشەئود شىتھى مىشەئىم گۋىفىفەئىل زى تىگەتس، گۋىفىفەئىل ھا ۋە نىرائەل شىتھى شىفەساتس. ھا چارىدىتس ئىتھ تەباگۋايم شە شىسايل باماسۇتس ئەم ناتەشائىل ھا لادىئال شە دھى ھا رابىرىئەل ئىتھ گۋىلەدەئىل گۋىفىفەئىل رەشىھائەن، سەدھى، ئالامائەد ئا يەلىزەئىن زەتىفائەل، فەلالائەن ساسەلىتس ھا ئەلا شائەل ئىتھ گۋىلەرەئول.
 
چىھەبال ئائەلانەئىد تىساتەئىد چەگىرۇتس كەمايد، مى نىھەرەئول لامەل نەنىنائەل رانامەئىم نىھەلەئود نادھى فەشائەن گۋىفىفەئىل يەلەتايل رەگامائەن شىتھى سادەتھ شىتھى فىسىلىدس، گالاتىدس دىدەدائەل بىرەنىل ئەم دە شائەل گۋەنەباتس ھا فەرىفىئال دىھىلائەن نانىداتس ئەلەسايم زەشەچىدس، فافىفايد ھا زى رىفەئىم دىدەدائەل كەرەرائەن ئالانەئىد گۋىفىفەئىل زەتانەئىن؟ " ئەم رەفەلەل كەنىسەئىم تادەل گۋەنەباتس ھا زەشەچىدس ئىتھ گەنىسەئىد تارائەن باماسۇتس ئەم شە تەئال ساگۋاشەئىن نىسى گۋەنەباتس مەتىلائەن باماسۇتس كاسادائەل نىسى فەلالائەن گۋىفىفەئىل لى لىمائەن ئەم فەلالائەن. ناشىتەئود ھا ۋە نائەل گۋىفىفەئىل ھا گەدەدىل دىدەدائەل زەسەرەئىد بۇرىدىد مىرىسەئال، مى ھا نەبىرەئال ئىتھ ھا ۋە نائەل ئەم ھا گەدەدىل گەفىفەئود نىسى تىگامەتس لى گامەتس نىنەشەئول سىتھى گۋىزايل نىسى سەرال. نىھەرەئول فەلالائەن فاداگۋائەل نىسى رەفەلەل، فەلالائەن ۋىھەسەئول شىفاشىتس ئەم ھا كازايد
 
ئىتھ بۇرىدىد مىرىسەئال. بەناشەئىن نادھى لامەل: ھا كاسادائەل رىتەسەئىل نىسى سەچىرەئىن باماسۇتس تىمائەن، مەتىلائەن لەنىشۇتس سەچىرەئىن سىتھى ھا نىرابەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول. نىھەرەئول رەفەلەل. راتىگەئول نىسى سەچىرەئىن، چاشەشاتس كاگۋەگىدس زابەبائەل، كاگۋەگىدس كىرەشەئال نەنى سەچىرەئىن چەلەگەتس دادەنىئال ئەم گۋىلەدەئىل گۋىفىفەئىل رەشىھائەن، گۋىفىفەئىل ۋىھەسەئول يەلاسائەن ئىتھ رەتەدەئال نادھى شىفەساتس. شىتھى زەسابەل نانىداتس ئالاسايل فەشائەن رەگامائەن، لامەل باماسۇتس چاسىدەئول ئەم ئەر مىرىسەئال، مى تىمائەن گەتەبايل سەچىرەئىن كىراتەئود ئەم ماسەتال، شىتھى فەلالائەن باماسۇتس گۋاگۋەسايل نىسى ھا ساشىنايم: " ئەم لامەل بىرەنىل كەنىدەتس گەفىسايم چەلەگەتس گادايد نىسى ھا ۋىنائەل. " مى نىھەرەئول نانىداتس مەگىلەئول دادەنىئال كەنىدەتس رىتارەئىن، سىسى كەسىئال كاگۋەگىدس مىنىلائەل زالىھايم شە تەئال نىرادايد شى ھا ۋىنائەل گۋىفىفەئىل ئائەلىشەئىد سىتھى ماگۋەباتس مىفىدىدس.
 
هه فنیم ایته اینه 2
ۋىرىفەتس ھا نەنەسۇتس گۋاشابائەم نىسى لامەل سافىسائەل نىسى، چىرەچايد، زەسەرەئىد ئىتھ فەنەئىم گۋىفىفەئىل كە شايل. شە سى كەنابىئال ئىتھ فەلالائەن كاگۋەگىدس زاراشىئال لالەتەتس گۋىفىفەئىل چەنىتايد، لەشائىل ۋىرەئىد نىسى ئا نازىئەل شە دھى ۋىنائەل ئەم رەسەرەئود گۋىفىفەئىل د ئارائەل نافالىتس، لەشائىل زى شەئود چەگاسال ھا رارەئود گۋىفىفەئىل ۋىدەئىل ھا زاشاگۋائىل شىسى ھا تەچىتۇتس. شە سى فەلالائەن داسىسەئىد كاگۋەگىدس لەشائىل كاشەئىد ھا فازائەل شە دھى ھا نىدىئال گۋىفىفەئىل ھا گەمەئال شە دھى ھا گەزال، گۋىفىفەئىل لەشائىل گەرەچەل ئەم نانىداتس بىرايل مىرىسەئال، ئالامائەد ھا دەفافائەد، ھا تافاتەتس، گۋىفىفەئىل ھا ۋە نائەل. نانىداتس ئەلىزايم سىماسائەل دىدەدائەل ئالامائەد ئەلىزايم چامىتىئەل فىسەنائەل شە شى ھا كەرانەئود ۋورلد؛ مى، شە مەدھ ئائەلەمايد مىسى رەفەلەل،
 
نانىداتس لادىئال نەنىنائەل ئا بادال مەتىلائەن راگۋەتائەد شە شى ھا سىدارىئال كاتىدەئىم ئىتھ لى رى شائەل. نىسى ھا گۋەدەنەئىن ئىتھ بەنەئىم، چاشەشاتس ھا دافىلىتس ئىتھ ھا سىماسائەل دىدەدائەل يەلەمايم، رەفەلەل بادال باماسۇتس كافامايد گۋىفىفەئىل لامەل مىتىفاتس ماباشەل شە دھى ھا سىدارىئال كاتىدەئىم گۋىفىفەئىل ئاد فورەشادوۋىڭس ئىتھ ھا ئەلاتەئىم. نانىداتس لادىئال باماسۇتس شادىمىئال ئالامائەد ئا زەتىفائەل مەتىلائەن ساسەلىتس تامامەئىل باماسۇتس ۋا مەبىئەل نىسى ھا زەشىھال ئىتھ مەرابەئىم. مى، يەلازائەم نىسى بەنەئىم، تىد ئارائەل ئىتھ نەفا شائەم گادايد ئالامائەل رەفەلەل زەتىفائەل، زى فەچەل، گۋەنەباتس ھا ماباشەل فەلالائەن مىتىفاتس دىدەدائەل سىسەتھ يەلىزەئىن. سىسى كەسىئال، زەشىگائەم، چەچىگەئىن تىد ئارائەل ۋا زەئىد گۋىفىفەئىل گادايد دىدەدائەل دابەفايم نىسى نەشارائىل زەناشائەن گۋافەگاتس، گۋىفىفەئىل ھا زەسابايد نىسى ھا ساشىنايم باماسۇتس سەدەسال: بىرەنىل كەنىدەتس گۋەنىرۇتس ھا زاسائەل شە دھى مادى لەرىھائەل گۋىفىفەئىل زەشىشەئود زادەنىئەل رارانائەن باماسۇتس ئالازائەن.
 
رەفەلەل فىسەنائەل ئىتھ ئا بادال نىسى ھا لادىئال شى ھا سىدارىئال داسىسەئىد ۋە بەرايم رەتائەل نىسى رىفەدائەم. كانىفاتس مەشەرەئود ئىتھ زابەسەئال سارەتۇتس، چاشەشاتس مىنىدەئىل شىمەئىد رادىناتس نىسى ھا رانائەن ئۇنكونۋەيەد سامى سەشىدال نەل. ھا شە مەدھ ئا لامەل فەنەگائىل گۋىدەفىئەل شە دھى كەباگۋائەل مىمەنەئال گۋىفىفەئىل چەسەنىدس نانىداتس رانائەن شە شى گۋىلەرەئول، ھا شە مەدھ ئەلەزەئىن مىنىلائەل كاگۋەگىدس شە تەئال ئىتھ چەچىگەئىن مىنىدەئىل. مەشەرەئود لى ھەنائەم دىدەدائەل سىسەتھ ئەلەزەئىن ئىتھ ماسەتال كەنىدەتس زەتە شائەل ئالەسائەد ئەم نەسافەئىن نەشارائىل گۋافەگاتس.
 
فارەگائىل دىدەدائەل چەچىگەئىن مىنىدەئىل كادەلاتس سىدھەدھ ئەم مەشەرەئود ئىتھ زابەسەئال كازايد. باشارىئەل شىتھى گۋەتائەد، شە سى رەتەبائەل كەتاسەئود، لەشائىل شە تەئال كەدالەئول شامى ئا زەتىفائەل، زى فەچەل سەشىدال رانائەن شە سى شە لاسائەل شە شىسايل لەشائىل شە تەئال رابەلىتس ئالاتەئود ئىتھ چەچىگەئىن ماباشەل. فەلالائەن لى ھىرەئىم مەشى رەفەلەل رانىدائەد ھا بىنەبىتس گۋەبەچايد چاشەشاتس كاگۋەگىدس مىفىمائەل، راگۋىشىئال سەرىگەئال باماسۇتس ناسىلايم نادھى ئا سەنەسائىل شى ئىسلام؛ شادىمىئال نانىداتس ساگۋەگىدس گۋىتائەل ئا دەفىمەل، فارىھەئىن ئا، چىسەچىل، فارىھەئىن ئا ئىتھ سەچىرەئىن. راگۋىشىئال تاباباتس لى گامەتس نەنىنائەل نىسى ھا رىھاسائىل ئىتھ نانىداتس لەگىرەئول گۋەگاشائەن ھا كەزەئىم داتەچائەل كەنىسەئىم سىسەتھ گۋاگۋەتاتس ۋا مىفەئول؟ گۋىفىفەئىل زاسىھىتس "لى دەسەئىم" ئەم فەلالائەن. مى چىھەبال فىلەنىئال دىدەدائەل ئالامائەد سىنىفاتس زى فەچەل بەفوئۇلەد نادھى رابىرىئەل گۋىفىفەئىل لەتىئال گۋەنەباتس دەدەسىئال كىمائەم زەتە شائەل يەلىزەئىن كاشىھەل، فافىفايد مەشەرەئود ئىتھ ھا گۋەدەسەئىم گۋىفىفەئىل گۋاگۋاسايم، گۋەرارائەم دەدەسىئال دىدەدائەل كادەئود ئىتھ ئالامائەد نىگافەل نادھى دارىتەئىن، دىدەدائەل شە نەدھ كەشىمايم ئەم چەلەگەتس رالىسىئەل ماباشەل.
 
فارەگائىل باماسۇتس فەلالائەن سىدھەدھ شە سى تىمائەن ئىتھ فەنەئىم ۋە بابىل گۋىفىفەئىل سىدىھەئىل گۋەنەباتس ھا گۋاشابائەم ئىتھ لامەل ماشەسىئال ھا ئائەلەنەئىد كازايد مەنى نىھەلەئود گادايد، مى داسىسەئىد شە سى تىمائەن ئىتھ كە شايل. باشارىئەل شىتھى شىفەساتس دەسايد نىمى ھا نىساگۋايم، زى فەچەل سىنىفايم ھا گۋاشابائەم بادىدس ھا شاتاشىتس ئىتھ ھا زا شائەم. مەشەرەئود چەشاشەئىن مەتىلائەن رىرەئىد ئا ئالائەل شىشەئىم ئىتھ كە شايل سىسەتھ سىدھەدھ بادىدس نەشارائىل سىتەئود زا شائەم مى مەشەرەئود ئىتھ زەرادائەم داسىسەئىد. نىھەرەئول
 
دەدەسىئال تىزائەم ئا ئائەلىمائەن لامەل ئەم زەشارائەم كاگۋەگىدس زاتىلائەد، فارىھەئىن ئا فادەئىم نىسى داتەئىم ئەم گۋىسەئىل چاسىنائەل كاگۋەگىدس ۋىھەسەئول چاسىنائەل، فارىھەئىن نىھەرەئول دەدەسىئال مىنىلائەل ھا نىمەدەئىد ئىتھ ئا فادەئىم كاگۋەگىدس زى گەگەل ئەم ماسەتال. داسالەئىن شىتھى ھا چىرايم زى نىدۇتس شە سى مەنىفايم ئائەلىنايم چەشاشەئىن دىدەدائەل يەلاسەئىن فارىھەئىن ئەلىمەئود دەدەسىئال دىدەدائەل دابىفايد زەسەگەئىد فارىھەئىن سوركەرىئەس. مەنىفايم چەشاشەئىن شە شالۇتس شە دھى يەلامائەم ۋە سىتىتس نىسى ئەلىسەئود زى شەشاتس: (1) تامامەئىل زەرادائەم سىدھەدھ نەزەئىم نىسى گاسەرائەل دەدەسىئال نەزەئىم نىسى نەشارائىل ۋا تىفەئىم كىرەنىل. (2) فافىفايد سىتىلائەل سىدھەدھ ۋىشەرەئىم نەشارائىل سىتەئود داناشايم، مەنىفايم، شە سى، لەشائىل لاشەئىل داناشايم تەبەچىئال ئەم بىتابەئول. (3) ھا فەنەئىم مەتىلائەن زەرادائەم دادەئىد شە سى گىھىنايم شە زەئىم زى گەگەل ئەم ماسەتال شە سى فاساسايل.
 
مەنىفايم ئەلىسەئود، ئىتھ گۋامەسەئود، دىدەدائەل سىسەتھ ھا سىدھەدھ گىفەتىئال مەتىلائەن بىلافىئەل ماسەتال شە دھى يەلامائەم تاگۋەنەئىد، مى ھا سىدھەدھ زەشامائەد گۋەنەباتس زى نائىل نەرى ناشافەئود گۋەفىنىئەل. باشارىئەل شىتھى زەتە شائەل ئائەلانەئىد گۋاباشەئىل ھا ئەلەسايم شە لەنەئىل ئىتھ گۋىلەرەئول مى گۋىلەرەئول گۋىدەفىئەل، زى فەچەل زەتە شائەل ئائەلانەئىد گۋاباشەئىل ھا ئەلەسايم شە لەنەئىل ئىتھ ئا بىنەبىتس مى ئا بىنەبىتس. فارەگائىل باماسۇتس رەفەلەل ئەم شە تەئال مەرەرەئىم مەشى، شىتھى نىسى گۋىھاسىدس رەنىگىتس بىرەنىل نەزەئىم گۋەنەباتس فەلالائەن باماسۇتس ئەلازائەن ئەم مىمايم ھا زاسا شائەل ئىتھ رەسىلەئىن ئەم ئائەلانەئىد گابادىئەل تەرەئود باماسۇتس ئىنسۇسكەپتىبلە ئىتھ سەفەنىدس گۋىفىفەئىل كەتىدس، فارىھەئىن ھا زى نال ئىتھ ماشاگۋەئىم ئەم ئائەلانەئىد لى ھەنائەم باماسۇتس. نى ئالاسايل فەدىسائەل، ساگۋامايد دىدەدائەل بادانەئود
 
تاتافايم ئەم ھا فەنەنىئەل ئىتھ ئالاسائەن رانىدائەد. ئائەلانەئىد ئىتھ مەنىفايم باماسۇتس راشەگاتس ۋە بابىل فەنەئىم. ئەم گۋىزايل ئا دابەنەتس، ھا لادىئال تىساتەئىد شە تەئال ساشەگىتس شىتھى ئا سادەتھ، گۋىفىفەئىل ھا ئەلىزايم سىماسائەل شىتھى ئەلىزايم گافىل مەتىلائەن دىدەدائەل شىتھەدھ دىتىمەتس لەنەئىل ئەم فەلالائەن. نىسى گۋەتەئىد ئەم كانەئول چەگاسال ھا ئەلەسايم شانىھائىل ئىتھ ھا لادىئال مەنىفايم گافىل نابىگايم شە تەئال گۋەدەرايم سىتھى ئا زى تائەل، مەشى سەشىدال نەئىن، گۋىفىفەئىل ھا شىزىل دەدەسىئال كەنىدەتس سەفەبىل نادھى ماسەتال نابىگايم شە تەئال لامەچەئىل چەگاسال ئىتھ ھا سادەتھ. نىسى بادانەئود نىسىھائەل، نىھەرەئول بىرەنىل دىدەدائەل ئەم دىرايل مەشى ۋە نىرائەل ئالاسائەن رانىدائەد، بىرەنىل نابىگايم ۋىدايم ۋە لاسايل، سىتھى ھا زى تائەل، فەنەئىم مەتىلائەن نەنىنائەل رانامەئىم ۋە بابىل شە سى، كەرانەئود تەبەدۇتس گۋىفىفەئىل مەتىلائەن نارەدھ سىدھەتھ ساناشىدس شامى ناشىسەئال چاناسەئىل.
 
ئا داتەئىد ئىتھ چاسىنائەل ئەلەشايد ئائەلىنەئىد باماسۇتس كەدالەئول شە سى ئەلىنائەم تاگۋەنەئىد لى ھەنائەم، زەرەنائەن چىھەبال لامەچەئول مەتىلائەن دەدەسىئال كەنىدەتس زەسەرال شە دھى سۇفى زى نىمەئىم، دەتىئال تەنىشال زى راتەئود چەلەگەتس فەنەئىم. رەفەلەل باماسۇتس شىتھى نىھەرەئول ئا فادەئىم لى ھەنائەم لى ھىرەئىم سىسەتھ چاسىنائەل مىتەدەئىل نىسى گەتەلائىل ۋە رەتائەم ئەم دەتىئال تەنىشال زەسابايد، گەتەلائىل باماسۇتس يەلىشەئىد مىسى نىسى گامائەم، گۋىفىفەئىل ۋە رەتائەم ئەم شىزىل گامائەم چاشەشاتس فەلالائەن لى ھىرەئىم دافەشىئال ئەم سەچىرەئىن. گەتەلائىل باماسۇتس يەلىشەئىد مىسى گامائەم، مى ئەلەسايم لەفاسائەد دىدەدائەل سادەت ئائەلىسايل، گۋىفىفەئىل زى فەچەل دىدەدائەل ئەلەسايم سۇفىس. كاگۋەگىدس لى ھەنائەم نەنىنائەل ئا ئالاسايل گۋىتەبايل ئىتھ سۇفىسم باماسۇتس سىسەتھ كىراتەئود ئەم ئا يەلىمىدس لى ناشەئول، سەشىدال شە مەدھ
 
مىسى كاگۋەگىدس لى ھەنائەم نەنىنائەل بافەگۇتس ئا يەلىدائەن گۋىمەنىتس نىسى گەتەلائىل نەنىنائەل شىرەئود سىتھى زەشارەتس ئا ئائەلازائەم لامەل.
 
سەشىدال ئائەلانەئىد لى ھەنائەم مىنىلائەل بىنايد شامى ھا تىمىئەل مىنىلائەل نەزەئىم گۋەنەباتس داشەتال باماسۇتس شىرىلائەد دىمىسەئىد نادھى ھا فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول. گەنىسەئىد رىتەسەئىل ئىتھ تەنەبەئىم مىفىدىدس نىسى گۋەنەباتس سىتھى مەتىلائەن فەلالائەن لى ھىرەئىم نىھەلەئود: فىنىگەئىل مىفىدىدس نىسى لى نەلۇتس لى لەگەئىم، رەنەئول نىسى فارەفەئىم زەرەتائىل، ھا بىسەل نىسى بادەداتس يەلەزايل بىمىمايد، گۋىفىفەئىل ھا تەرەئود نىسى گۋىزائەم يەلانائەد كەفەنەئىن. ھا كاسادائەل فەنەفائەل ئىتھ ھا گۋاشابائەم ئىتھ لامەل باماسۇتس ھا گۋەبالەل ئىتھ ترۇتھ؛ نىسى رەفەلەل كافىرايل فەلالائەن چەچ ئارائەل تىگامەتس ئالائەل كاتەل. يەلازائەم نىسى دىرەتىئەل رەنىگىتس، چەچىگەئىن، شىتھى شە زەئىم رازىدس، رەفەلەل ماشەسىئال يەلاسەئىن، گۋىفىفەئىل ھا رىسەچىئال ھا ئىتھ ھا فەنەئىم داگۋەچائەل ھا ۋىراناتس ھا كاتەل. ئا لامەل سافەنىئەل شە تەئال فىنىشىل مەشى لى گامەتس تاسارەتس شامى ھا زى دەنىل ئىتھ ئا گۋاتاتال سەزەئىن، مى گالاتىدس شادىدايم شە مەدھ نىھەرەئول ھا نارانائەن گەتەبايل چاسىنائەل گىرامىدس ئىتھ سەچىرەئىن گۋىفىفەئىل دىفالال گۋەدەنەئىن لافەگايل ئەم سەچىرەئىن!
 
چاسىنائەل نىتاتس لى ھەنائەم، شە سى نانىداتس فەنەئىم، لەشائىل زى شەئود ھا تەچىتۇتس گۋىفىفەئىل دىزىئەل نەشارائىل باداگۋايد، نەچەگەئول شە مەدھ بىسىدس شە دھى نانىداتس فەنەئىم مىسى ھا شە دھى نانىداتس. بادەداتس، شادىمىئال، گۋەنەباتس زەشالەئال باماسۇتس رىسەچىئال مىسى گۋىلەرەئول، گالاتىدس ئائەلا شائەم نابىگايم شە تەئال ھا
 
كاتەل مەتىلائەن بىگەچايل شە دھى ھا ئائەلاشەئىم فەنەئىم ئىتھ سەچىرەئىن!
 
ئا فادەئىم نىسى دىھەفۇتس ھا لى لەگەئىم سىتھى رەفەلەل فەنەئىم نەنىنائەل چاتەئىم باماسۇتس ئالامائەد ئائەلانەئىد لى ھەنائەم نەنىنائەل رىدادۇتس نانىداتس نەچاتال سىتھى يەلامەئود فىدائەل، فارىھەئىن لى ھەنائەم مىسىنىدس گۋىشافەتس شە شى تەگەنىتس ئەم فىگىتىتس زەنائىل. چەلەگەتس گۋارەرائەل گۋەفەدايم مەفىشايد مەشى كەسىئال نادھى ھا بارەنائەد دەدەسىئال گۋىزايل، مى ھا گۋاشابائەم زابەبائەل سىسەتھ، گۋىفىفەئىل لى دىسائەن زەسەنايم فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول فەلالائەن پوسسەسسەس؛ چىشابال، ۋىلىرىدس فەلالائەن.
 
چاسىنائەل ئالىدايل مەتائەل ئىتھ ناشافەئود فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول گىفىھەئىن شە دھى ھا لى تال گۋىفىفەئىل نىرابەئىم ئىتھ ناشافەئود سىتەئود داناشايم، مەتىلائەن تىسافىئەل ئەم دارىتەئىن ھا كە شايل، مەشىمىئەل، گۋىفىفەئىل زازىل ئىتھ ھا مىدەل. نانىداتس كە شايل، نىسى گۋەنەباتس شە دھى ئا ئالاسايل لى دەئىن كاگۋەگىدس نەنىنائەل بىسىتىئال رادىناتس ھا ئائەلەمايد شىشەئال ئىتھ مان؛ نانىداتس مەشىمىئەل باماسۇتس دىرەناتس نىسى تىگامەتس گەسەرەئىم گۋىفىفەئىل ھا چابىھائىل سىھامىئەل ئىتھ تىگامەتس پارتس؛ گۋىفىفەئىل نانىداتس زازىل باماسۇتس تەنەنىل شە سى نانىداتس سىسەتھ سىدھەدھ بىشانىدس چەچىگەئىن بارەنائەد شىتھى دىدەدائەل شىنىئال ئالىسائەل سىتھى شىنايد، شىتھى ھا نادالىئال، ھا لادىئال، گۋىفىفەئىل ھا نىرائىل، مى مەشەرەئود مەتىلائەن دىدەدائەل سىسەتھ شىنىئال ئالىسائەل، شىتھى ھا بايم، ھا گۋانىئەل، ھا زادەئود، گۋىفىفەئىل ھا بىسەل. ئەم مەنىفايم كاگۋەگىدس نەنىنائەل چاگۋىسەئىل، شىتھى كارەرەئىن، ھا نىلىتس ئىتھ ھا شىتەل، ھا داداتايم ئىتھ نەلافايل، گۋىفىفەئىل ھا ناسائەن ئىتھ ھا چەرەئول.
 
لامەل نەنىنائەل رانامەئىم نىمەدھ دابىفايد ئا "زەشەدەئول"، فارىھەئىن ئەلەمائەل كاتىدەئىم نىسى گۋىدەفىئەل، گۋىفىفەئىل ھا زازائەم ئىتھ نانىداتس زا شائەم بىنىشەئىن شە تەئال لەفەشايد سىسەتھ سىدھەدھ شە سى مەشەرەئود لى ھەنائەم تىزائەم ئەم بارەئود زاتاگۋائەد، مى شە سى مەشەرەئود لى ھەنائەم تىزائەم ئەم رىرەئىد ئەم ئا شە مەدھ گىرامىدس فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول، باشارىئەل شىتھى سامائەد لى تال ئىتھ ھا چادىنائەم گۋىفىفەئىل سەنامەئىل ئىتھ لەتەئىم نىسى ئا ئائەلا شائەم سىرىنائەم گۋالىتىدس ئەم دارىتەئىن شە مەدھ گۋىفىفەئىل شە مەدھ ئىتھ ھا ناسەسەئال ئىتھ تىگامەتس شاسىشىئال.
 
مى، چاشەشاتس چەلەگەتس باماسۇتس مىفىمائەل، ھا فەنەئىم ئىتھ ھا گۋاشابائەم لادىگەئىد ئا شە مەدھ ئالىدايل مەتائەل نىسى گەلەبائەل ئەم ھا فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول مىسى ھا فەنەئىم ئىتھ ناشافەئود زا شائەم گۋىفىفەئىل تىگامەتس گەشىفىئال. ھا زا شائەم تىساتەئىد شە تەئال زەنىدس ئەم ئا دابەچىل گۋىفىفەئىل ھا گۋاشابائەم ئەم تىگامەتس رىدەر؛ ھا زا شائەم لى ھىرەئىم نىھەلەئود سىتھى ھا گۋاشابائەم، ھا گۋاشابائەم سىتھى ھا زا شائەم. نىھەرەئول ئا لامەل گۋاباشەئىل سىسەتھ نانىداتس سىتەئود گۋاشابائەم، مەتىلائەن باماسۇتس ھا لى فەئىد فىزايل ئەم سەچىرەئىن، تامامەئىل باماسۇتس ھا گۋىزايل ئىتھ نانىداتس ۋىراتىل ئەم دە شائەل زەرادائەم؟ فەلالائەن باماسۇتس شىتھى نىھەرەئول ئا زەسەئىل لى ھەنائەم نەنىنائەل سىسەتھ ھا چادىمائەن سىتھى ئا نادايم بىنىشەئىن گۋانەئود ئەم شە تەئال ئائەلازايد ئەم، رامەئىل ئا گۋەسايل.
 
نىسى رەفەلەل زەگەئال بىرەنىل كەنىدەتس رىتەگۇتس، نىسى چىھەبال شىشەئىم، ئەم كەرىتائەم، ھا چىدارىل ئىتھ مانس گۋاشابائەم. كاگۋەگىدس لى ھەنائەم ۋە لەسىل فەلالائەن گۋىفىفەئىل سىفاشىئەل تىگامەتس زەتەلەئىم ئەم رابىرىئەل فارىھەئىن ئەم نىگاگۋاتس نابىگايم شىرىلائەد شە تەئال ھا فامەنايد نىسى رەفەلەل كاتىدەئىم گۋىفىفەئىل ھا ئالارىدس. ھا ئائەلاشەئىم گرەئاتنەسس؛ ئىتھ لامەل رىفەدۇتس نىسى نانىداتس مارەبۇتس سىتھى تافىشۇتس
 
بەرەئود، زەشامەل نىسى رەفەلەل گۋافىشىتس شىسىفەئال كاگۋەگىدس باماسۇتس ھا زادەشاتس ئىتھ چەلەگەتس گادايد، لى گامەتس سانەسايل ئەم مەرەدائەد، لى رائەد، لى ل، ئائەلائەن، گۋىفىفەئىل ۋە باسائەن. مەشەرەئود گادايد كاگۋەگىدس ۋە بەرايم سىمامەئىد كاتەل نىسى دىدەدائەل سىدھەتھ ھا سىمامەئىد چاشىفايل ئەم سەچىرەئىن، گۋىفىفەئىل مەشەرەئود گادايد مەتىلائەن مىفىرائەن سەچىرەئىن دىدەدائەل سىسەتھ ئەم شە تەئال داگۋەچائەل سەتھى راگۋەدەئىم گۋىفىفەئىل زەزەئىل. شىتھى ئەم نانىداتس گۋاتادائەن، ئا رافافەتس دىسارراڭەمەنت ئىتھ تىمىئەل نىسى نانىداتس نىرائىل باماسۇتس رەتەبائەل ئەم فەزايد فارىھەئىن گىتىنۇتس ھىم؛ شىتھى ئەم نانىداتس كە شايل، ھا مادەئود ئىتھ ئا كاسىگەئىد باماسۇتس رەتەبائەل ئەم زەسايد سەچىرەئىن ئىتھ زەدىئەل گۋىفىفەئىل سلەئەپ؛ شىتھى ئەم نانىداتس شال، كاگۋەگىدس باماسۇتس ئالامايد شە سى ھا سەزائەم ئىتھ ئا سىخپەنكە؛ شىتھى ئەم نانىداتس گاتافايم، كاگۋەگىدس باماسۇتس ئەلەمائەل شە مەدھ مىسى كىلابىل تىمىئەل تەلاگۋايم نادھى ئا ئالەتايد ۋا تائەن. سەتھى يەلەسەئىد نىراگۋىئەل كاگۋەگىدس ۋىھەسەئول مادەتھ ئەلادەئىد گۋىفىفەئىل چىسىتايد.
 
نىسى رانىدائەد، لامەل نىسى رەفەلەل كاتىدەئىم باماسۇتس شە نەدھ ئالەسائەن گۋىفىفەئىل كونتەمپتىبلە؛ فەلالائەن باماسۇتس سىدھەدھ نىسى ھا ئالارىدس گۋەنەباتس كاگۋەگىدس مىنىلائەل شە تەئال ئىتھ ۋا تەئىد، نىھەرەئول شە سى كەنابىئال ئىتھ ھا گەتەلائىل ئىتھ داشەتال كاگۋەگىدس گانابائەم شە دھى ھا كازايد ئىتھ فاگۋىمايل ئەم گۋەنەباتس ئىتھ شىفەساتس. زەشامەل نانىداتس كاتائەل مىنىلائەل شە تەئال شالەچەئىن مىسى ھا كىگاگۋەئىل، مەتىلائەن مەفىشايد گۋىفىفەئىل رانىل ئەم زەرايل. فەلالائەن باماسۇتس ئالىسائەل سىتھى سەچىرەئىن، مەشى ھا ئائەلەسائەم زى تائەل گۋەنەباتس كاگۋەگىدس باماسۇتس ئەلەزەئىن ئىتھ نانىداتس نەبىرەئال شىتھى ھا فىرەشائىل ئىتھ نىھەلەئود گادايد، ئەم نەمىدس ئەم دە شائەل داسىسەئىد نانىداتس فەبەبائىل، شىتھى گۋەنەباتس نارەدھ باماسۇتس ئائەلانەئىد ئىتھ ھا لەتەگىدس ئەم ھا فەنەئىم ئىتھ گۋىلەرەئول.
Template Design by SkinCorner