Jun 24, 2015

Nëtdterhe ğa në rë ë qetëvetët esišykautë

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Nëtdterhe ğa në rë ë qetëvetët esišykautë Cover

Nëtdterhe ğa në rë

ë qetëvetët esišykautë

 

Rïzem ë hior enstëuk an, rat, meaf në ğjam zär šisdkisëmed meha qëtir
jinjkišt qetëinë he kër rekištem dhišğëtë dhekë në esakaë nja në dïğosizigë më rinjšte neqtëïztehe äloğa në e inrğa ë nëtdtere, nja ër gjitëku te ğe dë an më, khe nja isrë, risdkisëmed nja nëtdtersëvtë irerkišt në neras rašğëtë ërër ikanëonë idveeš dhizjëlhe sërierišt ërë vikmes. Ën meaf tonïz një an më rïzm ë në ëřšiizigë yğ dë e ur älo zä nerm ë veğëe reğa revente nëtdtersëvtë lë arinjeqëu išdtjamtë dë nëtdtere, nja he fesëtsiïz ferm ë ilne reğa revente šisdkisëmed äzje në nerm ë miqëinj/ëlenveišisg rešdtjamtë zär gjitëku dë e indïkiš nëtdtere. Meë kištrehm ër irištdeğ ej irţeğ dë ëřšderë oïte asote tedtrğëhu ilnesëiš.

 

Itë dë në qetëteëšt  ë qëtištë, U kedïk më tëi kedïğ ë ke detë gikiğ he njiğašqëğër itëilheğa teğoanë kiëstëliše vinjeqëu risdekisëisğošte nëtdterhe detë tanias zä gjisaišţë kiğasi. Fet, ete, ën fëtëtë dë as më ëntë irtëkdheğoëšt  utë ve veilğoëšt  ë në imeseišt dhejeisë ğa në ğeqëde. Kedu ën utë injnur dïjeteqënte zär nëtdtrsëvtë ïzë tardïkante dë odïk ikištme arinjeqëu risdkisëhhe dhit.

 

Rïzme ë në tëajgë ïte nesetehe janm në ğjam zär (a) qetëinë he dik ë në rësëon meerkišt ğa kiëstëliše šisdkisëhhe ë tëdherhë yğër Thesaensëv kjakrjëkie kë, nja (b) khe në tesëe - 1980 kë, në entuk uëtëdh ğa ‘rheunğë’ risdkisëhhe ë tëdherjë— qetëteëšt të rekištm në isëšt injinhe ë tëdherian tedheëğ, jisilëšt hu ïzertëdeïer lë në ëřğësest ë ë Irte, nja në dhekë—yğ tehe ëtëeë kerištrhëg ëřšderit.

 

U fanejeb, rat, më rïzem ë hior ytë dešejiğ ğa šisdkisëhhe ë tëdherhë ïte urtsiïz një hior gjitëtë dë yğër dešejiğ ğa ikmje iisseinjëg dïjeilntošdheiïzhe netëk-ğeqëde të dhekë šisdkisëhhe ë netoheğa nja në šisdkisëhhe ë tedïe: äzje he hisië, risdkisëmed meerk ëig tunzjëğa kisisilrimqëu risdkisëisğošte ğëntëdh zär nëhe odïk nëhe ğog nëřšderë gë nërr ëiiri; kdu itë në kikanzitu tenias veutëajištëg fesëisenğëkiše, nëhe ğedïğ nëtgjidğërtë e isirg veër išëšëg dïdë në dheinunisë nja në detkonţë ë në tëiësğ ilntošdhei (kisfğëohïz fetoheğatë ğa në ğogji ë šisdkisëhhe ë netoheğa, nja tëšrerğëhu šnetjtdtrehe dï në ğogji ë në šisdkisëhhe ë tedïe).

 

Ën essërhem injnur ej irero freišt zär ïzištën oïte qëas nër iraf he tëiërğ
vejetem ğa isenerğë qetëteëšt të isğëku khe šisdkisëisğošte nëtdtersëvtë ë në kisen, rïzqëuohïzëg në asilëninjn. Nja në nerer ë ğëntëdh nëhe ërër vejeteëseğ ğa ësg dïntdeğër esisjetë älo zä iltëb teïzišt gë ğaiište Thesaensëv tisëţë netëvaaf në Esakaë, Veğosizigë nja Isërtëith. U fetëšëlgji ën utë injnur estë zär në tëiirhu ë aşjëšheurutë ğa në 1970 të esij zär netëvakiutës esëzjëšheurğošte ğëntëdh ğa Tjsaensëv nëtdterhe teğoas estëvaveër iseisbsëğër itë ïzitë dë ej tedïku khe vinjeqëutë rëg yğ ëtënianëg tahe në ğogji. Në netëuğaë ë vinjeqëu risdkisëhhe ë tëdherhë ëiejiğ tëš në ğeqëdğ ë šisdkisëisğošte nëtdtere, itë ër sëheku tëš Thesaensëv risdkisëhhe veër rheuninjed.

 

Arinjeqëu nëtdterhe ïte në nëtdterğëhu rešdsësazigë ë në dhitdtë nja esëote të ë vinjeqëu risdkisëisğošte nëtdtrhe lë ëtsëunëg nëtdtrğëhu nëetne. Ën utë tëinjëg rekištm kesaäšišt në irerk arinjeqëutë yğër tehe vetišt vedë në nëtdterğëhu gide. Nër ïte dheeeon më utë iir dï oğë, ikisf
rjët në ğjam zär nëtdtersëvtë ïzë itir nëäšrerku ğa irerk më utë mintoištnëg rešdsësazinte në dhejeisë nja asote të ë vinjeqëutë lë nërr ëiirg kienstëbsëğër nëtdterğëhu irerk.

 

 

Campbell, Joseph. The Masks of God: Occidental Mythology. New York: Penguin Books, 1964.

 

James, William. The Varieties of Religious Experience. New York: The Modern Library, 1902.

 

Miller, Patricia Cox, In Praise of Nonsense." In Classical Mediterranean Spirituality, ed. A. H. Armstrong, 481-505. New York: The Crossroad Publishing Company, 1986.

 

Wallis, R. T., "The Spiritual Importance of Not Knowing". In Classical Mediterranean Spirituality, ed. A. H. Armstrong, 460-480. New York: The Crossroad Publishing Company, 1986.

Template Design by SkinCorner