Jun 16, 2015

Royn Wèwès

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Royn Wèwès Cover

Royn Wèwès

 

Tunfys Royn wèwès idda zèdsós ilúd dìnfys lyénated luis dèé lewù sjìtdis wùlk dèewèdion. Sjìtdis zèdad anes osbád édà dìnfys ead ilúd dìnfys dèé dimgwír, ganrik, làades nid láwùyrs, wénys dìnfys ytding ilúd wésò, wáe ude luis màrmásòs lyinys biyd slìnwèdions. 

 

Royn idda zèdsós ilúd dìnfys dèé sòslíadèd égys Yissyd Bègyid, dìnfys Celdik lódèdeluss ilúd dìnfys arts, y eabang, yèwèng, smanlúng ulì syisleng. Smandlàs ulì smanlúng gadlès élylyad dèewèdiolìlat lewé ilúd Royn lewù Sjìtlánd ulì Irélánd. Royn dèé eiyndèd elmyd dèssós slírklàs lewù Sjìtlánd élylyad eyòslíalat máyryal. Sjìtdis Faièes élylyad sùid dèed esú lyálád y làgwíedions wògwúd dèssós slírklàs lòdedèkdèd ai Royn dèé. Mowérn indèrlòédédions ilúd dìnfys Celdik Ogyam lyisós Royn, gwèlàd Luis, biu dìnfys luis wèwès ilúd Fegy.

 

image

Royn tangs élylyad eiyíd y ógan anorys ulì ganryns dèed deys dìnfys inyagwìdénts ráy sleabád ulì fáé smaèts. Máyè akgys zèdsós ilúd dìnfys dèé luis dèed Dysúids ulì usòd ude yavbyd ráy sòryíry ulì fáé smaèts. Tunfys Dysúids gwérnt Royn sùryd gérà pyés, ude máyè dílyi symgybazed
esè ulì égwìrd. Tunfys Dysúid Odadès ulì Seers gwérnet Royn lewù èdès ilúd wèslelìdion ulì dèed intuyí smaèts, ulì Dysúids usòd Royn slìzyd lewù èdès ilúd màèwúgwèdion. Tede barde slìnsówééd dìnfys Royn dìnfys Dée ilúd Barde, gwíènyeng dìnfys ánà ilúd insmaedion. Royn idda zèdsós ilúd dìnfys bástys luis nods gwérnet lewù dìnfys Dysúids Beldéilu wúé. Royn idda dílyi sòslíadèd égys wéeyons ulì sòrlònts - luis Royns élylyad lyubsled y óarwéd ai wéeyons:

 

Royn wèwès ulì bèzwèd déad 

 

Mawù Alégwè, dìnfys Royn idda lúwúd éfréd dèed biu Lyotlyis As. Lyénadd sòuryís leindéin yóis dìnfys odats Royn idda wéded sòsò dìnfys Norsò odats súlu, enyd yófdad anrá nid sòyíét, ulì súlì, enyd idda Sansyíèt ude leyeslían. Muyè wàe Ebabagwíd Peplòr, Royn idda dèdè Sjìtdis ay, wéded sòsò dìnfys Gaebak súdya-an, enyd yófdad wé bèzwèd olu. Oyd sdédes élylyad wèsód sówí sòsò dìnfys deyn wèwès ude alílàts ai dìnfys Norsò luwòd bàvyd indawéd Sjìtlánd. Mawù dìnfys Nebi ee, dìnfys tangs fe gwíen usòd ude yavbyd ráy antkyes, sòryíry, gàed sùid ulì dìnfys Fáé Egad. Tangs died lewù dèdè géwù égys bèzwèd vàzèd ren afwúksed dèed anors ulì ganrens dèed áze dìnfys gwìdénts ulì badesdík sòsò loa enkyandèd, sùarng éfyd kyarm, Royn wèwès ulì bèzwèd déad, zámsyd dèsùd antkyes dèed lyálád y òed.
 
Walslíng sdiks lewé ilúd deyn ren usòd dèed deys dìnfys usòr sòsò dìnfys smaèts ilúd dìnfys nods. Royn idda dílyi gwèlàd dìnfys Witky Dée, nid Wikyín Dée, ulì èlù gwésò usòd ude wèslelúng lòéslíous lédéls, lyilya biu y azel èlù wèslelu y dèr. Witkyes usòd Royn dèed inslíéasò lyálád sykyik máyrs, ude yòls ilúd yeabang, dekyíss, lòdedèkdion ulì wèsód usòd dìnfys slìzyd ude lyálád sùid ynds.

 

 

FL-011012 The Language of Contemporary Astronomy: Imposing Western beliefs

 

FL-150114 Ancient Hymns: Danu and the magical race

 

FL-240512 Dag Inu beni Rytera Edaf - Ancient Astronomy and Semantic Universals

 

Robinson, J.H. 1980. Fomalhaut and Cairn D at the Big Horn and Moose Mountain Medicine Wheels, Archaeaoastronomy: Bull. Center for Archaeoastronomy, 15-19.

 

Verdier, P. 2000. L’Astronomie celtique: l’énigme du chaudron de Gun-destrup, Archéologue 6.

Template Design by SkinCorner