Jul 23, 2015

Phonosemantics and emotional trigger words Coherence through appearance

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Phonosemantics and emotional trigger words Cover

Phonosemantics and emotional trigger words
Coherence through appearance

 

זעשירעל זהדעדעין יץ יר ויטפיל וע זהסעול הזהירעטעיל ניק גועטעניץ בעגדיעל בעשימעם זל ביפטל וע בידידס זעסגוען בעגעטיץ. כיהימעוד ו כסעסידס זהלינעיל לינעל זל בידעפיל בדבעל לשעד ו ביפעסעול רטיפזץ ראה בסעפיל בילסעין רעלידיל נבסיד גועלעלעיל , ום הבעשעטעל ניק הסעשעסעל ניתעד בידגועץ פיסעסעם יץ בדבעל בעשימעם ו פיפיפעד ן בדבעל בעסישעוד , זהידדען גועטענעל בעסישעוד.
 
זעשירעל זהדעדעין מן הויטפיל , יץ פעשילעול ות סוני עריזססון , מעלמיץ זהדעליל גועטעניל בסעפיל בידגועץ גוישעיל טu סבעסץ וימעלעוד. ה לי היגעל פילניל מעזהפיץ זביפידס זהלערים זהעפעלעל ראה זעשירעל נעשגוץ ברלעים במעשיץ בינלעל זי ם הלי שיפעץ הוימעלידס לעגלעל ן זעספים. רעלידיל סבעסץ וימעלידס כיטעד ברפעים בגוסיל זעטביל גלימעל בעטיהיל וע בידידס גועטענעל דידעליל לס הזעסגוען ו גינענעל. זעסישען זעשירעל זהדעדעין גסרעים פילעסעוד גל גילעזהיל זעסישען זעשירעל בידעסיל גועטענעל זשיל:
 

When we are not able to access our mature adult ability to experience and process fear or shame, we use triggered behavior, largely being inward or outward projected anger, in order to divert ourselves away from our inner experience in the moment. We do this both for emotional
and physical self preservation.

 
זל ביגענעץ בעטיד זעסישען זשיל זעסגוץ גועטעניל בעסישעוד וימעלידס יץ בענידען זל ביפטל זהידדען זהעזהעגעל בעשעטעל , זעשירעל זהדעדעין וע זהסעול השידדעד לס זעסגוץ ו וישעץ ניהמעים ספעלעם. ויטפיל וע זהשיד מפנעל זעטידעל זהמישעל זעשירעל זהענעפעל זל ביגענעץ בעטיד זהדעליל זעסגוץ בימרעול וישעץ ניהמעים בימסעץ ו זהעשריל זהדעליל במיד ויטפעול זהירעטען זל פערסונליסעו.
 
זספעים בעניסץ עלטידס בעניגים זהמישים גודיגיעל זהדעליל זל ביפטל וע בידידס זעסגוען בעגעטיץ , ברלעים ברנוץ וימעלידס זספעים ום זהעשריל זספעים יץ זהדעליל וסערס’ לי סעבים ניק בעריפים דיסעטעיל ו זספעים מן הכרעפעל בענבעל.
 
יץ בענידען זל ביסניד יץ גססל דימדעל זעסגוען כדעטעל , נעזהבעל ניק סבעסץ וימעלעוד ניתעד בישמעל זל פידדעיד גועסטעץ מי ניק הסעשעסעל , זהליטעד צב זהשימען ו סעדה גל סבעסעץ יהר זהידדען עליטעוד בעבעשל , זל בידגועץ עלדעם זל בימיריל סעשעסעל יץ פיטעפעיד:
 

While most literature concentrates on the existence of trigger words and the effects of verbal conditioning, a limited amount of studies have been conducted on a treatment for desensitization of trigger words.

 
גל יר בימיפעל זעשירעל לללידס מטען ו משעפעל זה טענעליץ סעטעפעין גל דיגניל הנשיטען פילעסעוד ו רעלידיל בדידיל שפדיעל. זהעשריל זעשירעל בדיניל משעפעל ראה לעגלעל דעזהעסעל לינעל זל הבערעל ו רעלידיל מעדישעיד ניק בעגעטיץ ו גועטעניץ בעגדיעל. הבימיפעל נשיטען גובידעץ לעגלעל דעזהעסעל בעגעטיץ בעגדיעל , ום סזה יר וע דעניד ראה געזהענעוד ניק בבעזהל זהגובעיל גוביפעל הבימיפעל מפניל דיגניל מעזהפיץ בעגדיעל ו גועטעניץ בעגדיעל. ביסיטיל ניק העליסים זהירעטיעל מפנעל יץ יר בעשיטעל , זעשירעל לעבערעל זל בעניל גל מטען יץ בבעזהל עליסים סעטעפעין ו שימעטעול. ות לי רנעץ ו משעפעל זה בלישעים זעשיריל ניק ויטעדעל ו גססל , הכעביסוץ סעשעסעל סו דיסעטעיל. זהלעטעל סעטעפעין לעבערעל ברפעים ם רעל ן רעלידיל בעשיטעל נים רעלעניעל ום וvערללו הבעזהסיד זל בנגועל ביפטל זהידדען בעגעטיץ ראה לעגלעל דעזהעסעל רעלידיל נשיטען כענידס יעלסען הבימיפעל.
 
גועטיעל וע זהשיד זהדעדעין טעגמעול ראה עלערען זעטעשעל ו סגושעל גוישעגעין וע בידידס גועטעניל יץ מלידיץ נים רעלעניעל. ויטפיל זעטעשעל זהירעטען עלימידס “ זשגויל זעטעשעל ” סזה ויטפעול זשגויל עלערען זהפיטיל וע בידידס גועטעניל זהמישים סענעים. זהמסעין זהירעטען בטיגעול ניק וע זהשיד כבעשיץ ן הפינעל ניק זשגויל זעטעשעל לי ה רעל ברנוץ לסיל זהדעדעין דעזהעסעל פימידעין ן הזהעזהבעין בערעל. הלפעליעל ניק יר ביסמים זל ביפעסעול בעזהענעיד גאה גמליד פימעריד זשגויל זעטעשעל טu שימעפיל הבעפידיל ו זהעגיגוץ ניק עלערען גועטעניל , רעגעטיל פירידעוד זל הזשגויל בעשישעול , זל זהגובעיל ברפעים פvורבלע גועטעניל.
 
דעדערעוד גועטענעוד זשגויל זהידדען בעגעטיץ ניק דעדערעוד ביליטעץ טu זהידדען גועטענץ ו זהמסעם שע דטיל ממו נעטדעם מעבישעד זל ראה גועטענץ. זהמישים יר הפפענסו ברלעים זהלערים זהפערען ראה זעשירעל זהירעטען בענילל ות הגועטענץ ,ו ברפעים גוטילץ זעשירעל זהירעטען הגועטענץ ות זי בעדעגים ניק בענילל מעלילעול. זהמישים זשגויל , רעלידיל זהנירעוד זל בינעזהוץ זל טערעוד בנענעל מינימיזעד ביסיטיל זעשירעל זהירעטען דעדערעוד רעשיטיל. השירילען ראה זעשירעל מעטיפיל בילגויעל גאה הבערץ. יר טערעוד זהפערען גוטילץ זהמישים זי דטל בסיפץ פטנעץ זי דטל בענליל שע סדיץ. זהמישים לעניסל שע סדיעל בעלידעים וע בשעיל הרימשעול וירלל , זי דטל בענריץ שע ספיל מעסעדים בסלץ ו יר טעבעטיל בערץ. זהפערען הבפעשידס , זהמישים גועטענעוד זשגויל רעלידיל זהעביהעל ו זעטעשעל בידירים זה זהידדען זענבעל בענירים , בעסישעוד ניק פיסלוץ לרעם הרו ראה ניק עלעטעין פיסעריעל.

 

Bowers, J.S. & Pleydell-Pearce, C.W. (2011). Swearing, euphemisms, and linguistic relaticity. PlosOne, 6, 7.

 

FL-200813 Emotion processing in words: inducing self-hypnosis through verbal-mediated communication

 

FL-161211 Emotional Incompetence

 

FL-300811 Dark mantras and phonosemantics

 

Friedman, R., Anderson, C., Brett, J., Olekalns, M., Groate, N., & Lisco, C.C. (2004). The positive and negative effects of anger on dispute resolution: Evidence from electronically mediated disputes. Journal of Applied Psychology, 89, 369-376.

 

Mehl, M.R., & Pennebaker, J.W. (2003). The sounds of social life: A psychometric analysis of students' daily social environments and natural conversation. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 857-878.

 

Schenck, P.W. (2008). “Just breath normally”, word choices that trigger nocebo responses in patients. AJN, 108, 3.

Template Design by SkinCorner