Aug 17, 2015

ששעסל כיב במעבעל זעטעשעל

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

ששעסל כיב במעבעל זעטעשעל Cover
ששעסל כיב
במעבעל זעטעשעל
 
יץ ההעכהלוט נפיפעיד, צב זעשירעל נענעט גועלביל, זהמסעין בדעדץ כענידס ר גענעפיל ברלעים ות הלי סעבים ניק לפישיעל, ום ות לעשידס נמעס; יר וישיגים לעגלעל יץ בימפעל גוירבץ נלידעד. העסוטעריזיסט זנעגעל הרבוץ גילטיעל הגוירניד ניק לפישיעל ו לעשידס סעפישעץ. ג השבענעל גוילעפעול זהפיטיל בעסיגל ניק ויטפיל רבוץ, בדעדץ זהפסל בעטעטעד הגסטיל בערדעיד ניק ה לגובעל זהפיטיל ניק הזהיפעם. ויטפיל רבוץ סו זנעין זל ששעסל כיב: תיס הבשעגעל ר סו שישיסעיל זעריגעיל ששעסל כיב, צב זהדעדעל סו כיריגיד יהר הזעשנוץ ניק הפשטיד, ו ששעסל כיב גיהיסעין ו טוגהטו זל לעשידס גובע שיל.
 
בעזהטל ליטען ניק בערדעיד ר זהפסל ברלעים בידגועץ גוילשעוד זל בדעדץ זהנביל זערינעים, ו צב זהליטעד,ו זנעין גוירבעים. זהמסעין בדענעין רילעפיץ ן העסוטעריזיסם ניק בעזהטל יץ הויגעריד:

 

Esotericism as a general attitude, in distinction from actual esoteric practice, is a tendency to view canonical texts, social phenomena, or even individual behavior as a form of coded manifestation that intentionally conceals something deeper and more meaningful that only the few can decipher.

 

טענעליץ שירעסץ ו זעשידעד זהירעטען כיפעבעול שיהמידס יץ בבשיד נפיפעיד. יר עסוטעריזיסם גילעבל זל ביגניד בערעזהעד לס עסוטעריזיסם ו בערדעיד. ויטפיל זלעסים ניק עסוטעריזיסם, יהר מיסדעל יץ ה בעשידס ניק וישעץ זנענעד, ביפלעים גורליל סעפישעץ, ו הכינענץ לס הבערדעיד לבעזהיל זל בשבעם ו לעשידס סבעסץ ו נדל ויזים הבעגעטען ניק הזעטידעל. יץ הבבידיץ פיטעפעיד, זעשירעל זהפסל בידיטעד יר זל בענמיל ניק רריהעול טנסיד. הבעדדעים זל בעפידיעל וישעץ גומלעול, יפו בעדשיל נינעדה נעלביד ו ברלעים נעניהעד בדיליל בדעדץ, נדיץ זל יר בעגיליל. זהידדען לירעין זהידעפעם לס רריהעול טנסיד ו בבשיד טנסיד בסעפיל בידגועץ כעטעגעוד יץ השירעסעם ן בבשיד כדיגיץ, מיסי שיל ויטפעול ביגירעל בעטיד ניק בעפידיעל.
 
העסוטעריזיסם ניק בערדעיד עלעסידס זל טלמודיז זעטינען ו זל בבשיד נפיפעיד יץ לעמען. זהמסעין, לי ה רעל, יץ ההעכהלוט נפיפעיד בדעדץ פיהעשידס ר גיפמעל כרעביל גויסיטעץ זל ויטפיל גוירבץ גדפיל. יר פיהעשידס בעניגים ניק העכהלוט רבבטי, ו זהלעטעל טעל, זהנביל בינילעיל יר טנטץ צב זהידדען מגויליל נפידעל בעשעשעץ, זהדעדעין דעסיגנטעדו צב סר הטורה. הנפידעל כידסוץ גל יר בעשעשעץ הבעסעלעול ניק הדיסעטעל ניק הבפיהים וינידעין. הדיסעטעל בטעפעם זל ביהיטעל זפידעל צב ויטפעול זדגויל, ום בערעזהעול וימעפעיד ר זהנביל גועטיטוץ וישיפען זל בימסעים וישעץ ביסמים ממו הזעסגועל זדגויל ו גועניפל תטו רנימים גידענידס. ויטפעול בידיהוץ ר ויטפעול ביפיגעים ברלעים בימעלעין וע גיהעד ו טיסען גל דיגניל וילפעים יהר רעזהיהוץ. יץ הו שיהעל ניק הלעטימיעל בדעדץ, דעסעגעיל בידגועץ זהדעדעל, זהמסעין בפיהעיל ר סו ברלעים שישיסעיל זל נירניל ו לעגלעל דעזהעסעל ביהילען גל יר כיסעזהיל, זעטביל גויהעיד ר הוינידעין דיסעטעל זהנביל בידגועץ עלדעם זל ביהימעול הגויהינעד זפידעל ממו גועניפל, ו זהנביל למיל ביגלעין הוע נעסיץ ו נפיל ר גויהעגל זה יר בענמיל.
 
הזהיפעם גוילליץ לפישיעל ברלעים זל שישיסען הטנסיד ניק הזפידעל, ביסיטיל הזפידעל זל בידגועץ זהעבעדל ג וע ביריל ו גועניפל. הגובינעל ניק הבפיהעיל זהנביל דעטריל הגיסעל לס הבמעבעל ו הביגעסידס, צב הביניהיץ סעטילעל זגוליד גוימעניעל ניק בענמיל.
 
עליטעוד טיסביל ניק עסוטעריזיסם רענשיץ בלעלים פילעשיץ ניק עסוטעריזיסם, זעטביל גיהעטעל זה גוגועסיל זהירעטיעל ניק שידעניל בעביהעיל. הלשעד פילעסעוד גועגעפעיד ן הנדיטיל לס וע דיגעל ו עסוטעריזיסם ו ויסעץ הבעביסיל לס זעשנוץ ו גיללים. הבפיהים פילעסעוד, זעטביל פילידידס בבשיד בענמיל, טרנים עסוטעריזיסם צב ליטען ניק שע שיטעין ניק בערדעיד. דיגניל פילעשיץ ניק עסוטעריזיסם זהפסל בידגועץ כעטעגעוד יץ הזעסטים נעזהגועל ניק טענירען טלמודיז וישנעיד גילבעין הבעדדעים ניק הזהיפעם זל ביהמעד ששעסל כיב.

 

Dan, Joseph, "Samuel, Lilith, and the Concept of Evil in Early Kabbalah, AJS Review 5 (1980), 1-16.

 

FL-150813 Čatheni man leal?

 

FL-050814 ايزمير نيتيتاراته دلكارد كيتهيق ليديفاراد نهيه - Izmir Secret Communities under Ottoman Rule

 

FL-230414 Ξιφιφόνι - Schism

 

Idel, Moshe, Language, Torah, and hermeneutics in Abraham Abulafia State University of New York Press : Albany, 1988.

 

Nedelmann, B. “Geheimhaltung, Verheimlichung, Geheimnis: einige soziologische Vorüberlegungen” in Secrecy & Concealment, Studies in the History of Mediterranean & Near Eastern Religions, ed. H. G. Kippenberg and G. Stroumsa (Leiden: Brill, 1995).

 

Wirszubski, Chaim. Pico della Mirandola's encounter with Jewish mysticism. Harvard University Press : Cambridge, 1988.

Template Design by SkinCorner