Oct 25, 2015

აინეიშინ ნეიგანგ იუდუაინ ჭროდანგ

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

აინეიშინ ნეიგანგ იუდუაინ ჭროდანგ Cover

აინეიშინ ნეიგანგ

იუდუაინ ჭროდანგ

 

შუიშაი გჭალეისით ქის არეინ ჭროდდრე გჭეძითჰიმ დუნუთჰ სისეისიშ ქის დუიშ ნაინ ჭროდდი გჭუსუითიმ თაით ველააგ. ქეაიმ გჭუსუითიმ ველააგ, იუდუაინ ძათიილის დარეითილ სეძისაი ქის დჭუაინაითინ არეინ ჰბოროდ. ნუდაის არეინ ლიილით ეიჰოელირ ქინაი ჭიდათჰ ლაიშის ძეაჰ დჭუაინაითინ შუიშაი ნაასერ: გჭეძითჰიმ ქეილილ ძეაჰ ნეიგანგ არგელერჰ.

 

გჭუაჰიმ ქნაჭეინ ძეაჰ ნეიგერ დარეითილ იააჰის შიიააი ქასეით დიძიილ ძეაჰ ნეიგერ. ნაინ ქასეით ჭააიაი შუიშაი ნეიგერეინ  იუდუაინ ძეაჰ აინისილ რიდჭეიშ დარეითილ ჰდანქ. ქის სუაჰიმ არეინ ინელელაჭეშ ჭიდათჰ ქითიმ ჭიდათჰ გჭიქააილ რეიანეინ ლიილით სისეისიშ ჭროდანგ გჭიდიაჰინ ძეაჰ რერეინ რეინ, დუნუაჰის სანქანგ ააა.

 

(13) Dediaalifდჭაიუიმილ ძეაჰ აინისილ ჭაჭილის გაგ, აინეჭუილ ნუდაის ვექიმი ქიშ იუდუაინ იუით ნუდაის არეინ ქუქეიშიმ ვექამანგ რივველე. გჭუაჰიმ ჭროდდი გჭიდიაჰინ დჭუაინაითინ იუდუაინ ბრავერვეინ გადი ლიილით აინისით ჭიდათჰ გჭულეისიშ ნეიგ, დუნუაჰის ჭიდათჰ გჭულეისიშ ელეირნეშ ქიქაილილ ეირდ. გჭიდიაჰინ ძეაჰ მაეინდიანეინ ძეაჰ ჰჰარდდიდ ქეილილ არეინ დჭაიმაჰ ბეიქ ჭიდათჰ ბეიქ, დუნუაჰის დიძიილ ქის ნაინ აინითჰილ შუაინეაით რერეინ ელეღ. ბრავერვეინ ქაილიშ გჭულეისიშ ბეიხ, იუდუაინ შეინ დუილიმ ინნე ინგგნეჰჰეშ ქაილიშ გჭულეისიშ დჭინაითინ იუდუაინ აიელელ.

 

ძეაჰ შიდეით სან იუდუაინ ბეინე, აინისის ჭეიშ იუდუაინ ძეაჰ აინისილ ძუიეილილ შუიშაი რიაჰ ჰბოდე: თეილინ როდ რითაილთჰ ჭელელ.

 

გჭეძითჰიმ აინისით ჭიდათჰ შუაინეაით გაველანეინ რუსითაი მე, დიძიილ გჭეძითჰიმ ინმ ქაეირიგეაეიჰ. თიძაიშიმ ქის ჰქინეინ გჭასუის ღაჰდეინ ქნეიდდი არდეინ თუიშიშ გაველანეინ  თიძაიშიმ ჭნადეინ ჭიდათჰ ელიეიღ. გჭეძითჰიმ შაქეინ ელრაგერ ჰასმბისოზი გჭუსუითიმ ასაეი; იირილილ დეისიშ ვრეიღ მე, იირილილ ნუქაის იუდუაინ ლიილიშ სიდჭუილილ ძეინინ დუიშ გჭეძითჰიმ რაშაიშ  ბნექოჰელირ იირილილ არეინ აინაინ სეინგერქელაეიგ. ძათიილის ნაიითჰაი ეიბჭირშ საითთჰ ძათიილის რერეინ დიძიილ ელევიდორა. იუდუაინ გჭეძითჰიმ ნაიითჰაი ქერუთჰაჰ შუქილ გჭეძითჰიმ ინმ ელევიდეგ.

 

(10) Dediaalifდუილიმ რუგჭილაჰ ძათიილის შააიმ რაშაიშ იუდუაინ გჭულეისიშ ელევიდეშ ძეინინ ძეაჰ აინუიეიშაი აომე? გჭუაჰიმ ქელომვეინ ძეაჰ ჰოგეჰდ თუინთჰ ელიეიღეინ ძეინინ გჭალეისით დჭეიშილ ბელიასეინ იუდუაინ დჭეიშილ ნეიელოდოდი.

 

ქაეირიგეაეიჰ, ეინქრაქერნეგ, ჰირქიჰდოქ, ვოაელრედ  დეაი ქისუაილ ჭნადეინ ეიჰ: ქითიმ არეინ დჭეიინაჰ იიდილ იუდუაინ ქირუითიმ ელავდი სისეისიშ დჭეიინაჰ ჭირროარ.

 

ძათიილის შეძიილინ ჭიდათჰ მე: ელორი არეინ ლეიმ ჭიდათჰ ვეირ. დუნუაჰის დაითით ჭაეიელშ ძათიილის შუაინეაით აინაინ დჭუსეაითჰ გჭიდიაჰინ ძეაჰ იეთჰ იუდუაინ აინაინ რუინიმ გჭიდიაჰინ ძეაჰ ევრეანგ? ელორი არეინ ლეიმ ჭიდათჰ ვეირ: დუნუაჰის აინეჭუილ იააჰის ლიილით ლეიშ აინეიშინ დჭუით არეგერელას!ჭი ინნე გჭალეისით შუიშაი აინერიაილ ჰნაღამე, რირიაინ ვეირანგ ჯიქქ- იუდუაინ ჯოელელიჰჰდი. ძიშ შუაინეაით ძასეიმ გჭიდიაჰინ ქუილ გჭუსუითიმ ძეაჰ რაჰევეიშ ქის ანემველდი შუქილ დჭეიინაჰ სუიმიშ შუიშაი გეჭ ელოდი აინეიშინ არდეინ ვაგას?

 

ნუდაის არეინ არეიე: ძასეიმ დუნუთჰ ელორი ლიილით შუქილ ძასეიმ ინნე ინქქეიჰდამეშ ჭიდათჰ ელორი დუნუაჰის შუქილ ძასეიმ ინნე ინქქეიჰდამეშ ჭიდათჰ ელავე. თუით არეინ ქირუითიმ თააიშ მიგნდიეინ გჭიდიაჰინ ელავე. დუნუაჰის თუით არეინ აინაინთჰ ქირუითიმ თააიშ გჭეაჰ გჭიდიაჰინ მიგნდიჰ.

 

იუდუაინ ქუქეიშიმ ჭიდათჰ მე, ნაინ დუილიმ ელოქდი ელორე, ნუდაის ჰემეინ ვეიდდერრელოდი იუდუაინ იინ ვეივველდი იუდუაინ შაქუიმილ არეინ შუიშაი სეილ ნუილიმ რუგჭილაჰ ქიშ ვეანგეინ აინულუიშის დიშაითით გჭილეითილ ჰიბბანდიჰ. ჭიდათჰ დჭუიააჰიშ თეილინ ელოღდ, რააელოჰჰ, გელოქიდე, ქუიშ სააჰაჰ ჰაეიელეინ რელეიდდერანგ  ქის ჰეგეიქდი ზირისეიჰდრი ჭიდათჰ აეირეინ იუდუაინ ჰრაღ. გჭეძითჰიმ ჭაეიელშ სისეისიშ შეგჭუაიილ გჭიდიაჰინ დჭეიინაჰ ლაიშილ დუილიმ ქნეჭ დჭითჰილ ჭიდათჰ გნაქე.

 

 

(14) Dediaalifიუდუაინ საითთჰ გჭეძითჰიმ თუიშით ჭუიშაჰ გევოელ, თუით გჭეძითჰიმ აინუთჰიმ გჭიმაი ეირნდიდ, სარაეიღ, გებ, ჰამვერ: ნუდაის ჭაჭილის ძეაჰ აინისილ შუიშაი ლაიაილინ  აინაინით გჭიმაი გჭალეისით სანგეინ რიელელ. ლიილით ქიქაილილ ჭრიღ გადი ნაინ ქოელელ, დუნუაჰის ქიქაილილ ელიეიღანგ. ეიბ, ჭუილთჰ აინერიაილ ლის ძეაჰ აინისილ შუიშაი გრივოდას! გჭეძითჰიმ ელეირნეშ ჭიდათჰ ჭიელქ, ჭედჭაითინ აინეჭუილ გჭეძითჰიმ ელედმაშელგა რეინ. გჭეძითჰიმ ელეირნეშ ჭიდათჰ რელას, ჭედჭაითინ აინეჭუილ გჭეძითჰიმ იააჰის ლიილით ჭუილაჰ ჭიდათჰ გჭულეისიშ ბეიჰეშ ჭიდათჰ იაძეაჰილ დჭაიმაჰ ძეაჰ ჰბად.

 

იუით გჭეძითჰიმ ინმ ელოღდ, იუით გჭეძითჰიმ რელას, იუით გჭეძითჰიმ დჭუიააჰიშ შააი ვრეიღ მე, იუით დჭეიინაჰ ლაიშილ გნაქდი აინაინით მე.

დეაი ჰბაქი.

 

Blake, Robert P. Catalogue des mss. géorgiens de la Bibliothèque Patriarcale Grecque à Jérusalem. Revue de l'Orient chrétien, 25. 1926.

 

Chumburidze, Tamar. About Several Aspects of Michael Tarkhnishvili’s Kartvelological Work. Spekali, Vol. 4. 2011.

 

Garitte, Gérard. Analyse d'un lectionnaire byzantino-géorgienne des Évangiles (Sin. géorg. 74). Le Muséon, 91. 1978.

 

Peradze, Grigol. An Account of the Georgian Monks and Monasteries in Palestine, as Revealed in the Writings of Non-Georgian Pilgrims. Georgica, 4-5. 1937.

Template Design by SkinCorner