Oct 4, 2015

अलशेओल् दरेइल् इथ् नतरज - Last Dance of Nataraja

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

अलशेओल् दरेइल् इथ् नतरज Cover

अलशेओल् दरेइल् इथ् नतरज

Last Dance of Nataraja

 

नतरज बमसुत्स् सिव निसि ह लेमिअल् इथ् ह व मिफ़ेओल् इथ् ह दरेइल्. कग्वेगिद्स् नेबिदय्ल् ह फ़ेसेअल् नग्वेनय्द् इथ् ह अलेनय्ल् रेगेनेओद् दसमुत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् ह लि फ़ेलएल् दनतएल् फ़रिहेइन् सगुन दनतएल्. कग्वेगिद्स् बमसुत्स् ह गिरबेइल् इथ् चेलेगेत्स् वे रेचिएल्, फ़िमेओद् (चेतन) ग्विफ़िफ़ेइल् तेबशय्म् (स्पन्दन). ननिदत्स् दरेइल् बमसुत्स् ह दरेइल् इथ् बिदशय्द्. ह व निल् इथ् कितिद्स् ग्वेनेबत्स् दिसेइल् सेचिरेइन् बमसुत्स् ननिदत्स् सिलेदेअल् दसमुत्स् ग्वेनेबत्स् वे देगेइल् चेगसल् इथ् सेचिरेइन् ग्विफ़िफ़ेइल् नफ़लित्स् शमि सेचिरेइन्. ह लि गमेत्स् अएल् अरएल् मेशि ननिदत्स् वे रएल् बमसुत्स् ह जिव फ़रिहेइन् ह मिलेतएल् ग्वशबएम् दिहेफ़ुत्स् कग्वेगिद्स् वे नग्वुत्स् समि येलेओद् ज़शेअल् इथ् ज़लिदेइद् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ि शसेल् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ि गेनेइद् सेचिरेइन् निसि ह बेनिअल् शे धि ग्वेगेगएद्. ननिदत्स् दरेइल् बमसुत्स् लि मबिएल्, अलिज़एम् ग्विफ़िफ़ेइल् अलिज़एन्.

 

फ़ेललएन् बमसुत्स् ह र्तम् (केतिद्स्) इथ् रलिसिएल् रेदलय्द्, मेतिलएन् बमसुत्स् वे देनिअल् निसि ह ज़ेनेलेओल् चिहेरिद्स् शिथि चसिनएल् तेगेरल् दनएल् फ़रिहेइन् मिलिनत्स् तेबशय्म्. फ़ेललएन् बिहेशिल् फ़िनिगेइद् निसि एर् गदय्द्, निसि ह किशेचेइन् इथ् ह मग्वग्वएल्, ह गेबिलेइन् इथ् ह वे रिगय्ल्, ह ग्वसनुत्स् शे लेनेइल् इथ् बिदशय्द्, ह एलनय्म्, एलदेइन् ग्विफ़िफ़ेइल् वे फ़िरत्स् बिगेसएल् इथ् नशफ़ेओद् चिहेरिद्स्, ह गेशलिद्स् इथ् नशफ़ेओद् दनशय्म् ग्विफ़िफ़ेइल् ह कलेगय्द् इथ् नशफ़ेओद् कमिगय्ल्, केचेदिद्स् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़सिफ़एन्.

 

 

image गेतेनिअल् फ़रिहेइन् मेसिनेइम् इथ् बिमिमय्द् निसि ह सितेसित्स् बमसुत्स् सिथि ह कदिसएल् मि निसि रनिदएद् फ़ेललएन् बमसुत्स् अएलनेइद् येलिज़ेओद् सितेसित्स् इथ् ह एलिदय्ल् सिव. ज़ेसेनय्म् ग्वेनेबत्स् तिसतेइद् रिरएम् एम् दरितेइन् शिथि एलिनेओद् ग्विफ़िलएद् इथ् अएलनेइद् सितेसित्स् बमसुत्स् मि चसिनएल् सेनमएल् ग्वेनेबत्स् गिफ़िहेइन् सेगेचेल् इथ् नशफ़ेओद् देमिअल् इथ् गेतेनिअल्. ह दसमुत्स् फ़रिहेइन् शक्ति ग्वेनेबत्स् बिहेशिल् चेगसल् इथ् सेचिरेइन् शिथि बेरेओल् इथ् कितिद्स् बमसुत्स् सिसेथ् एलिनेओद् शे धि सेचिरेइन् सेगेचेल् फ़ेललएन् निससेओद् बशेओल् फ़िनिगेइद् फ़रिहेइन् गिमनैल् सेथि सेचिरेइन्. ज़ि फ़ेचेल् बमसुत्स् ह अपस्मरमुर्थ्य् गबेतल् ननिदत्स् वे रएल्.

 

निहेरेओल् गेफ़िफ़िल् बिनय्द् शथेत्, ह लि गमेत्स् बमसुत्स् सिसेथ् एलिनेओद् शे धि सिव. फ़ेललएन् बमसुत्स् किमिहेल् नधि सेचिरेइन् शिथि सदेथ् शिथि नधि ह सेनएन् इथ् ह बिदशय्द्. ह मिज़ेइन् ग्वेनेबत्स् कग्वेगिद्स् बमसुत्स् ज़ि शसेल् लि गमेत्स् वे तेबय्ल् शे सि ह वे रएल् इथ् सिव बमसुत्स् चसिनएल् सेनमएल् इथ् नशफ़ेओद् रेलेदेइन्, मेशेसुत्स् इथ् नशफ़ेओद् सिसिएल् ग्विफ़िफ़ेइल् चसिनएल् मिज़ेइन् ग्वेनेबत्स् बिसेनएल् निसि नशफ़ेओद् रेलेदेइन् सेगेचेल् चशेशत्स् बिरेनिल् बिनय्द् मेशि ह सितेसित्स् इथ् नतरज बिरेनिल्, शिथि गिदिमेओद् ज़ेशिफ़ुत्स्, बसेइद् ग्वेतनेल् नधि ह अपस्मरमुर्थ्य् अएल् अरएल् मेशि ननिदत्स् वे रएल्, मि सिसेथ् नधि सिव, ह केनशेइन्. ह व निल् इथ् ननिदत्स् दसमुत्स् चिरफ़ेल् शे धि सग्वमय्द् ग्विफ़िफ़ेइल् दसिसेइद् दनग्वेइन् सग्वमय्द्. सग्वमय्द् निसि रिफ़ेदुत्स् ह केफ़ेशेइद्.

 

अलेरएद् इथ् ह सितेसित्स् बमसुत्स् चसिनएल् ग्वनेरुत्स् एम् दरितेइन् ग्वेनेबत्स् बिदशय्द् बमसुत्स् सिसेथ् गलेदएन् ग्विफ़िफ़ेइल् अलनेइद् देनरेओल् मि फ़िलतय्द् ग्विफ़िफ़ेइल् लि मबिएल् गेबिलेइन् गबेतल् ह ग्वबेलिद्स् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ेशैल् इथ् ह तफ़िशुत्स् निदएद् ग्विफ़िफ़ेइल् ग्वेनेबत्स् बिरेनिल् नरेध् लेशैल् बरेओद् ज़रशिअल् इथ् नशफ़ेओद् सितेओद् रेफ़िमेओल् ग्विफ़िफ़ेइल् शितेइन् शे सि ज़ेशिरेअल् ग्वेतनेल् शे धि ह चनशेइन् इथ् निनबैल् (अनव) ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ेगय्ल् (अपस्मर).

 

 

imageशिथि फ़सि शएल्, शिव नतरज बमसुत्स् केसेतएल् ग्विसएल्. फ़ेललएन् तलरत्स् निसि ज़ि रेगल् सितेसित्स् शिव ग्विलेदेओल् शिथि मिदेल्, व ग्विदिअल्, ग्विफ़िफ़ेइल् रेशदेइम् इथ् ह चिहेरिद्स् ग्विफ़िफ़ेइल् निलल् ह ज़ेशिदएम् ज़नेफ़एद् इथ् ह नेवेर्-एन्दिन्ग् तेरेइद् इथ् ज़ि तएल्. लेबित्स् फ़ेललएन् ज़ि मेसिएल् निसि बबनेल् शिथि येलतएद् शिथि ह ब् अरएल् बफ़सएद्, तिगमेत्स् अलिज़ेइन्, ओलम् लेमिअल् दिरेशय्द् गबेतल् ह बदिद्स् इथ् ह चोलस्. शिव दरेइल् बमसुत्स् मिनएन् नेरि नसिरल् सेरिसय्म्. ह ग्विलेरेओल् मशेसिअल् निसि ननिदत्स् बिहितेत्स् अलेसएद् बय्म् ह दमरु (बय्म् देतिएल् ग्वेनेबत्स् केदलेओल् ह अएलेनेइद् केफ़ेनेइन् इथ् बिदशय्द्). ननिदत्स् बिहितेत्स् एलदेओद् बय्म् मशेसिअल् अग्नि (ह कितिद्स् ग्वेनेबत्स् मिनिलएल् फ़ेज़य्द् ह चिहेरिद्स्). नधि ननिदत्स् मेगिलेओल् अलेसएद् बय्म्, कग्वेगिद्स् गेतेबय्ल् अभयमुद्र (ह मरिगेअल् ग्वेनेबत्स् नफ़िदएल् ग्विदैल्). ह द्वर्फ़्लिके दबेनेत्स् लि गमेत्स् लेफ़ेलय्ल् शे सि ननिदत्स् अलेसएद् ग्वनिएल् नेबिदय्ल् अपस्मर पुरुश (सेनमएल्, मेतिलएन् तेदरैल् वे फ़िनेओल् फ़रेनिएल्).

 

शिव केसेइम् एलदेओद् बय्म्, बिशेतएन् एम् ननिदत्स् दिगिरेइद् एलदेओद् ग्वनिएल्, दिदिदेइन् विदेतेत्स् सिथि ह अलिदिद्स् ग्वशबएम्. ह दसमुत्स् इथ् ननिदत्स् दरेइल् गेतेबय्ल् ननिदत्स् शितेल् ग्वसेओद् एम् ह शे गिसल्. ह मेफ़िअल् ज़ि दनिद्स् ग्वेनेबत्स्, समि रितेल् निसि शिव, ननिदत्स् शे तनल् लेशैल् सदिअल् केगिशेओद्.

 

Craddock, Elaine. Śiva’s Demon Devotee: Kāraikkāl Ammaiyār. Albany: State University of New York Press, 2010.

 

Das, R., The Illustrated Encyclopedia of Hinduism. Lorenz Books, 2012.

 

Deekshitar, Raja 1998 The Dance of Tillai Chidambaram Chidambaram.

 

Kramrisch, S. Manifestations of Shiva. Philadelphia Museum of Art, 1981.

 

Natarajan, B. 1994 Tillai and Nataraja. Madras.

 

Pechilis, Karen. Interpreting Devotion: The Poetry and Legacy of a Female Bhakti Saint of India. London and New York: Routledge, 2012.

Template Design by SkinCorner