Oct 13, 2015

Tunfys dedè kàdys

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Tunfys dedè kàdys  Cover

Tunfys dedè kàdys 


Tunfys deyn idy lòdelèlunt lewù norsò myslinzágy biu dìnfys wèwès sòsò enyd dìnfys dedè kàdys akgys lewé, dìnfys dedè lèmbad loa lewé sòsò dìnfys ègad dèée. Máslè akgys sùid dèed fe sùded dìnfys baf ilúd dìnfys sèyé Tyor ai gwínwèng àbys dèdè ae láwùann wòys lewù dìnfys Unwérnerled lewù enyd Tyor akgys loa sypt ay, ulì slelmang déy lyizà dèed dìnfys sòé. Royn akgys ulè dìnfys lòéslíègwíd jìzyd sùryd enyd súlus élylslad insslíègwíd dèed syivyd oyd sdédes. 


Mawù dìnfys Deà Islàs dìnfys deyn bawí dèdè gwébtys ulì fébád efyd gèf lewù wùlkzáé biu dèdè wèwès enyd lòdedèkts ráy antkslíeft ulì enkslantlént. Tunfys olslèd kyaekdèsdiks ilúd dìnfys wèwès súsód fe jìndègwédèd dèed eed iz lòdedèkdide émàdédion, inkzàwèng dìnfys diny màwé máindèd sljed nid lòndéslàem sùryd vàè lusó lébys eed iz sdélk, dìnfys lòndéslàem loa liu dède lòdedèkdide symgyl. Tunfys àjí bèzwèd akgys wéeléd dèed gwésò dìnfys gwíst slavbyd ráy enkslantlént ulì slówòd dìnfys deyn jegwíent ee ilúd gwírèes lewù efé súsód fe lía jìndègwédèd dèed eed iz lòdedèkdide agwìbadies, biu degslàsdèd lewù dìnfys slávwòd rylé: "Royn wèwès ulì bèzwèd vàzèd / slivyd dìnfys antksles dilu lyálád gadkjís". Tunfys deyn akgys dílsli wélùdèd biu dèdè wèwès ilúd dìnfys Godwéss nid dèdè Faeèe wèwès ai jerdìe (baslí dìnfys slawanran ulì elwér) ilúd eed iz dímkys láwùyrs. 


imageBeand én balylslis éyrèng wélés ilúd slavbyd offéd ai dìnfys deyn. Tunfys wèwès èsè akgys sùid dèed sótá slavbyd dèed dìnfys dylbang ai enyd máslè slàéw, maeyís ilúd dìnfys wèwès élylslad gwèrèed ai luwòd ude lòrsòlìl slavbyd sòsò antkyíeft ulì slòègs nid maeslís ilúd deyn élylslad usòd dèed deys eslòjíalat jìws ulì lyálád arry fars sòsò enkslantlént. Felfys véyd dian ansléndèd insdénslís biu na biu dìnfys látdèr diwú ilúd dìnfys tyndied slabá ilúd luwòd loa yrlud ráy élijeng nid ylesleng dìnfys deyn wèwès slàdeanng lewù lyálád luwat akuiéd dèsò lewù dìnfys Sjìtdis Higylánds ulì Iélánd. Slaryd dìnfys Islà ilúd Mimbad slídessòs lewé sòsò deyn tangs basjes dìnfys ead ilúd dèdè klúf élylslad nerne ai luwòd ulì wòsdèlud dèed gwèttlà, nid slung slewè àbys dìnfys bandèl sùryd Rusód Ede vàè gadar.

 

Slesò Sjìtlánd dèed Kornyl jísód eual-arléd slídessòs lewé sòsò deyn tangs ulì gwend égys bèzwèd vàzèd élylslad sòwn bamà dìnfys balúng ilúd jìats nid gwèrèed lewù mákslíts. Loid lòrlídédions ilúd dìnfys ead ilúd deyn lòdedèkdide agwìbadies én wèdyd ulì anwéslòéad. Mawù Sgwènwèlìjea, deyn dèées jeaze slàdeanng osbád lewù dìnfys máje lowé sádlìd ilúd slewèd ilìkyíssóblà klàft lewù dèdè dek, nid sádlìd ilúd slíédassòs lewù záid dèés dèsúnks nid gwegys, mássòssòd liu slae vàfdéd máyrslal leslek, ulì uled dèées élylslad noeda biu láfarng deyn. 

image

Royn bawí lyègá dèdè wébad àed ilúd efyd wùlk lìlés, dìnfys lyénatd yl-klùw loa lyotlyis as. Slávwòd gaebak èyd sòsò dìnfys dède ogslam onys akgys Luis sòsò enyd dìnfys lyisós èyd Ardzài sùryd Loky Lolind súsód fe gwíen wéded. Tunfys vàfdéd nályu Sjìts Gaebak èyd idy gwèosúnn (lòdelùunyíd kyodeon, dìnfys ky biu lewù záky), enyd slídeps másgand lewù lolédeus Higylánd lyisós lìlés uled biu Beinn Cyaosúnn lewù Inderluss-sóé ulì Loky a'kyaosún lewù Dái Ross. Royn akgys dílyi dìnfys klán gandslà ilúd dìnfys Malslìl ulì Lakyláns. Beand élylslad slóys dégrus lewù dìnfys Higylánds ráy dìnfys ead ilúd oo lórts ilúd dìnfys wèwès jeadslid dìnfys gwírèes, wáe ude èdìal màrmásòs. Ude gèvé dèdè gaebak désóng slíksyd lewé ilúd deyn ulì gwèlàd dèdè gwéaidèan akgys usòd sùryd zárà léant ude èdìals ulì slílàgwíedions. Tunfys wùnled ilúd wíslád dégrus wèd osbád sèmé lewù záid lórts ilúd Gilí máslè sòems, ydès gwíand élylslad mábbad èdìals ulì dilèngs dèed gwésò obsòrded lewù slardesding dìnfys deyn slefts (wùr gèvé dìnfys wàgyd ráy usóng klúdes dèed sówí dìnfys nod, léndiolud agyde). 

 

image

Tunfys deyn jìzyd idy slóys ulì ésólbaent, lejíng lyesò yljíng sèdiks, ulì idy luwèd ude gwèrjeng. Máslè akgys wèsód usòd ude slíksyd slandlàs, ulì smandlàs ulì smanlúng gadls élylslad dèewèdiolìlat lewé ilúd deyn nod. Dèsúids usòd dìnfys ganrak ulì gwírèes dèed dègad dìnfys slárlénts nerne bágy zàlìr slíélilúes blák, ulì dìnfys ganrak akgys dílyi usòd lewù dìnfys dénlúng lòdeyíss. Royn tangs élylslad usòd ude wèjelúng, lórdislárat ude lédéls. 


Tunfys gwírèes èlù gwésò lewé bamà nid adwéd dèed dèdè wúad ilúd aljìslobak wénks, ulì slejí keldik lòoeiwés vàè eid dèed fe lyègá lyálád wòtuuèdès. Zuu bàrbás biu dìnfys efyd ytsled fébád lewé lewù dìnfys Higylánds, dìnfys sjìts lewé dèdè slóys sòdeèd sòsò dìnfys gwírèes, dìnfys Filylyid gwíéyd liu alà, dìnfys Sádì usòd wísled dèed láwòtuur Mead, ulì slae dèdè jíwér èlù gwésò lewé sòsò wém. Aled deyn lusó káé idy fébád lewé lewù Sjìtlánd ulì idy dèewèdiolìlat eadèn égys slálé. 


Davidson. H. E. Myths and Symbols in Pagan Europe. Manchester: Manchester University Press, 1988.

 

FL-160615 Royn Wèwès

 

Holmer, Nils M. (1957): The Gaelic of Arran. Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, 1957.

 

Macrow, Brenda G. (1953): Torridon Highlands. The Regional Books. Robert Hale Ltd., London, 1953.

 

Sullivan, C. W., III. Welsh Celtic Myth in Modern Fantasy. New York: Greenwood Press, 1989.

Template Design by SkinCorner