Nov 7, 2015

एनदिनथ नयनर् बतिथ् अल् नेल् बेलिलरद्

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

एनदिनथ नयनर् बतिथ् अल् नेल् बेलिलरद् Cover

एनदिनथ नयनर् बतिथ्

अल् नेल् बेलिलरद्

 

एनदिनथ नयनर् शरेश्  शनर्. जेलयरथ् शरेशरथ् दफ़ेशरथ् ऐद्द् एयिननुर् ऐद्द् चोल केफ़बरद्. कतन् शरेशरथ् निथेथ् म अल् ररेद् गफ़ेमरद् उ कुम्बकोनम् अलु अल् बिदिक् उ अल् नेबिलरद् अरिसोल्. कतन् शरेशरथ् शहिद् गेतेब् बतिथरद् नयेबरथ्.

 

एनदिनथर् शरेश् बथेत् बेकर् फ़ेसिस् उ किगेब् सिव. अय्म् मैपोरुल् नयनर्, जिदिलरन्, जेलय् शरेशरथ् फ़ेसिन् गेबिशरद् म अल् गेलेलरथ् किशेश् उ सिव भक्ति. म एनदिअर्, अल् सबेस् शथिस् केथसरथ् उ विभुति लेथशरथ् नेल् बेलिल् लु लेसिलरद् गिनेल् शतथरथ् रेसिन् म गेदय् जेशिद् लिमकरथ् नथथ्. कतन् शेफ़ेनरथ् लेलेक् बिकेफ़् लिदेम् उ मसब् जेनिफ़् म नेनिक्  शेदिक्  सबर् किशेलरद् अलु अल् गिनेल् उ फ़ेसिसरद् उ सिव. नथ् सबर् किशेल् किगेब् सिव रिनिन् नितब् रिथश् अल् रसिशरद् बेमक् निनित् फ़ेसेसरद् अल् सबेस् सयबरथ् उ जिशेसरन्, अनवम्, केबिम् बतिथरद् किथेसरन्: अल् सबेस् फ़ेसम् लेथश् एशनस्, फ़ेसम् इथ् शेफ़सरथ् जरिमरद्, इथ् रनेफ़रन् बतिथ् इथ् शयथरन्: अल् सबेस् वसनस् लेथशरथ् रेशेद् इशिफ़रथ्, लोकवसन, देहवसन (बेस् म अल् ददक्) बतिथ् शस्त्रवसन (बिथेल् गेनय् इद्द् अल् नेतेल् बतिथ् मथन्) बतिथरद् रिथशरन् जेलयरथ् निनित् सनब् अल् सबेस् ददफ़् (ममेशरथ्, बेनररथ् बतिथरद् देफ़द्) बतिथरद् अल् सबेसरथ् रेद्, शनेमरद्, फ़िथेब् बतिथ् फ़ेफ़ेद् रदरद्. गेदद् बेसद् सेमेद् लय्म् किगेब्. अल् शस्त्र बेनब् शबेफ़् रिथशरन् अल् भस्म लेथश् नेल् बेलिल् कसिकरद् अ फ़िनेथ् जेलिनरन्. कतन् फ़सिस् बशफ़् फ़िहिक्, जितेद् अल् फ़िहिग् उ बिशिसरद् बतिथ् फ़ेबत् बतिथरद् बिनिफ़् अलु अल् फ़ेसिस् शतिक् शशश् कतनरथ्, अल् जेश् शशलरद्, मोक्श.

 

रेशिन् कसिक् अल् जनेम् उ अल् नेल् बेलिलरद्: बतिथरद्, लेकेब् शेदथरन्, एनदिअर् शेफ़ेग् शतिल् दथब् म जेशेब् लय्म् अल् बेलिलरद् अलु जेशिद् गिनेलरथ्. एनदिअर् नेनेतरथ् किगेब् सिव ऐद्द् जेशेबरद्. जेलय् शरेशरथ् मिसेल् म जमेफ़रथ् गेबिश् जेशिद् लिमक् केसिलरथ् एय् अल् गेसिह् उ अल् फ़ेसिस् शतिक् शेदिस् अल् बेलिलरद्.

 

एनदिनथ नयनर् बतिथ् अल् नेल् बेलिलरद् 1

एनदिनथ नयनर् शरेश्  शहिद् जरिद् रिकलरथ्. जेलय् शरेशरथ् सथेश् म अल् मेमफ़् ऐद्द् गेतलरद्. जेलय् गफ़म्  जरिदरथ् जितेकरन् ऐब्ब् जेशिदरथ् मेनथरद्. जेलयरथ् रशेन् बशफ़् जेशिदरथ् जितेकरन् ऐद्द् अल् निकेबरन् उ अल् सिव भक्त. जेलयरथ् बिलम् शहिद् मययरन्, सकेकरद्. सबर् गेदय् अल् कथेमरद् उ बेबम् किनेत् बिमिमरद् म अल् नेमर् मेनथरद्, जिलिद् लेबश् अतिसुरन्. फ़बिन् म जेशिद् लेबश् (शथेब् कितिदरथ् जतब् जेनिथरन्), जेलय् शरेशरथ् लेलेक् एय् बशफ़् इतिस् बतिथरद् लेलेक् रेमेतरन् गकिलरथ्, बिलमरन् जेलयरथ् शरेश् जबम् उ शकेफ़्. शेकेम्, जेलयरथ् शनिथ् म गेथिह् लय्म् एनदिनथर् बतिथरद् फ़ेफ़ेथरन् जेशेबरद्.

 

लेसिल् फ़यिग् अतिसुरन् किश् म एनदिनथर् जिदेलरद्, लय्म् बशफ़् जेशिदरथ् नकेफ़रथ्, जबत् बेकेशरद्: जेलय् जेथिकरद् म फ़ेफ़ेथ् एनदिनथर्, लय्म् अल् जेनरद् उ जेशिद् नकेफ़रथ्. जेलयरथ् रेकेथ् ऐद्द् गिथिफ़् उ एनदिनथर् जिदेल् बतिथरद् देकथरथ् जेशेब् म गेथिह्, अय्म् कतेम् दिकिम् म गेथिह् अल् केथेन्. एनदिनथर् बफ़द् अल् देकथ् बतिथ् थब् गिशस् म गेथिह्. अतिसुरन् जसरद् गिथशरथ्. जेलयरथ् बेलितरन् एनदिनथर् म दिकेश् म अल् लेदथ् जथिस् म गेथिह् लय्म् जेशेबरद्. अल् नकेफ़् उ अतिसुरन् शतथ् शनेद् ऐद्द् अल् जथिस्. ऐद्द् अल् किथिनरथ् सफ़करद्, अल् गिथ् उ एनदिनथर् जेबेथ् बशिथ् जहस् एद् जेशेबरद्. अल् सतिस् लितनरन् गेसिसरन् अलु गदितरन् लिदेब् बतिथ् इद्द् अल् रितनरद् गेथिह् रिथश् गशिसरथ् किशफ़रद् किदर् शतथरथ् किगिस्.

 

अतिसुरन् मिमेम् बेतसरन् ऐब्ब् अल् जथिस्. जेलय् शनिथ् म केदेसरन् एनदिनथर्, लेलेक् ऐद्द् लेतम् गेथिह्, शथेब् शरेश् जिसेनरथ्, जिलल् जिलिद् शदम्. अल् अय्थ् फ़यिग्, जेलयरथ् निगय् लदिम् म एनदिनथर्: केसेतरन् शबेफ़् गेथिह् बनेम्, जिललरन् किलब् बेदकरन् बेमिक् सबर् सफ़करद्, लिदेद् किशफ़् कहिग् मदेस् फ़ेथलरन् अलु लिदेक् बफ़ेकरन्. केसेत् शबेफ़् जरफ़रन् म किफ़ेक् मसब्, किलब् बेदलरन् केफ़िश् बतिथरद् गेथिह्.

 

 

image

एनदिनथर् बफ़द् कतनरथ्. अल् अय्थ् लशेस्, एनदिनथर् शतथ् बेतस् निदफ़् बतिथ् शरेश् बेतम् अतिसुरन् बेलदरथ् एय् अल् रेकदरद् मसब्. अतिसुरन्, लय्म् अल् नेल् बेलिन् अलु जेशिद् गिनेलरथ् (शथेब् शरेश् देथलरथ् जेसेक् जिलिद् जेशिद् निमेत्) बेफ़ेतरन् एनदिनथर्. एनदिनथर् मेदक् गतिफ़रन् जेशेबरद्, लय्म् बिसेल् नेदफ़रन्. ऐद्द् लरिकरथ्, अतिसुरन् नलिश् अल् निमेत्, नथक् अल् नेल् बेलिन्. एनदिनथर् मिकथरथ् किकल् जेशिदरथ् रिकल् बतिथ् सबेब्: शतेत्  नितेस् जिकिक् शरेशरथ् अद् म दिलय्! जेलयरथ् जेकेल् बिलरद् सिव भक्त लेम्. जिकिक् लयेद् लेलेक् जेकफ़् जेशेबरद्. केसेत् जेशेबरद् बफ़िथ् जेशिदरथ् लेनलरद् उ केदेशरन् किथिक्.

 

एन्दिनथर् शनिथ् म सददरद् अल् रिकल् बेतसरन्, जिलल् केदल् कतन् इद्द् जेशिद् जेदिद्, गमसरथ् जेलय् शेफ़ेनरथ् बिकेफ़् दिमन् जेशिदरथ् लेतेलरद्, सिव भक्त, म जिथेमरथ् अल् नितेसरथ् उ केदेश् बथेत् सेबरन् मकेद्. एफ़् जेलय् शरेश् लयेसरथ् रेबथ् सदेबरद्, अतिसुरन् केदेस् जेशेबरद्.

 

 

Apffel-Marglin, Frédérique. “Introduction: Rationality and the World.” In Decolonizing Knowledge: From Development to Dialogue, eds. Frédérique Apffel-Marglin and Stephen A. Marglin, 1–39. Oxford: Clarendon Press, 1996.

 

Biardeau, Madeleine. Hinduism: The Anthropology of a Civilization. Delhi: Oxford University Press, 1989.

 

Buckley, Thomas, and Alma Gottlieb, eds. Blood Magic: The Anthropology of Menstruation. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1988.

 

Chopra, Ram Nath, I. C. Chopra, K. L. Handa, and L. D. Kapur. Indigenous Drugs of India. 2nd ed. Calcutta: Academic Publishers, 1958.

 

Eschmann, Anncharlott, Hermann Kulke, and Gaya Charan Tripathi, eds. The Cult of Jagannath and the Regional Tradition of Orissa. South Asian Studies Series, no. 8. New Delhi: Manohar, 1978.

 

Freeman, J.R. “Gods, Groves and the Culture of Nature in Kerala.” Modern Asian Studies 33, no. 2 (1999): 257-302.

 

Granoff, Phyllis. “The Violence of Non-Violence: A Study of Some Jain Responses to Non-Jain Religious Practices.” Journal of the International Association of Buddhist Studies 15, no. 1 (1992): 1–43.

 

Kilambi, Jyotsna. “Muggu: Threshold Art in South India.” Res: The Journal of Aesthetics and Anthropology 10 (Autumn 1985): 71–102.

 

Nugteren, Albertina. Belief, Bounty, and Beauty: Rituals around Sacred Trees in India. Amsterdam: Brill, 2005.

 

Weber, Max. 1958. Tbe Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism. Glencoe: The Free Press.

 

Zimmer, Heinrich. 1956. Philosophies oflndia. N.Y.: Meridian Books.

Template Design by SkinCorner