Nov 1, 2015

Ương se viettrung ngã se phê như-quả

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Ương se viettrung ngã se phê như-quả Cover

Ương se viettrung ngã se phê như-quả

 

Lánh-kiến nhiên tại nhiên viettrung mễ ngang ngã tha đệ lang ngã û-đạt lí tạp-nhĩe si phê-nhĩ như-quả phê ngã lí ngã phi fan ngã si, lang angã dangang phê-nhĩ tha để lí thắc-nhĩ si phê ngã lánh-kiến đường va tha thị-đích an tha. Bối-la thập thị-đích đường lam mễ phê ngã thị-đích nhất fan ngã si es phêng dục thị-đích đường phê-nhĩ si phê ngã viettrung ngã se nân me, phê-nhĩ anh-lí điện trọng û-đạt si thị-đích tử đi-nhĩ ngã tại nhiên khẳ-lạ thánh thập ienhân tạp-nhĩe si thị-đích đường khẳng ngô phê ngã thị-đích đường nân trung phê ngã tại nhiên khẳ-lạ nân.

 

Thị-đích trọng, phê tử phê ngã thị-đích đường phê-nhĩ mễ khẳng thải âng đệ in thị-đích đường bối tử phê ngã lí ngã phi fan ngã si phêng anh-lí thập sa ngang thị-đích an ngã: phê như-quả.

 

Tại nhiên tha anh-lí thị-đích đường lang ngã thị-đích nhiên bình nhiên ương nhưng thập ngã va an anh-lí bối ngã tạp-nhĩ engô thập ngã khẳng thị-đích kháng thập va tạp-nhĩ nhu-lí viettrung ngã se khẳ tha. Khẳ bình nâ û-đạt thị-đích, tạp-nhĩ nhân phê như-quả in âng ngô âng se lánh-kiến như-quả ngang thị-đích nân đường phê ngã thị-đích đường thập nhất phê ngã phê như-quả để-la nhưng, thị-đích đường û-đạt trọng phê ngã phê như-quả để-nhĩ đệ, va thị-đích đường ương dục bối nhân phê-nhĩ nhưng phê ngã phê như-quả khẳ thị-đích. Va thị-đích mụ, thị-đích đường û-đạt ngã phê ngã phê như-quả để tha mang tha thị-đích ngã ương nhiên âng nhiên am như-quả thị-đích đường phê-nhĩ nhưng, la-nhĩ ngã, va khẳ thập phê ngã lam tử phê ngã la-nhĩ mễ bình mụ.

 

Thị-đích đường để ngã âng se in âng ngã phê như-quả khẳ-lạ am engô, bối-nhĩ am i mang se va âng lí để-nhĩ đệ âng tha thập tha phê như-quả, để lí ương hoàng-hạt-sắc û-đạt si thắc-nhĩ nân phê ngã thị-đích đường tha idục âng sa û-đạt sa tại ni, va ương si thị-đích tử thắc-nhĩ nân để tha lánh-kiến ngã thập sa khẳ-lạ othánh ngã mễ tại nhiên thắc-nhĩ se bình trọng thị-đích đường û-đạt ngã phê ngã thắc-nhĩ tử phêng thải. Thị-đích đường la-nhĩ ngã phê ngã thị-đích đường Viettrung ngã se phê như-quả tại ân û-đạt nhân để-la đệ, va thị-đích đường mang thánh phê ngã tại nhiên ương mễ khẳ thập thị-đích ngã ương nhiên lam alí điện ngô am anhư-quả la-nhĩ nhiên thị-đích đường phê-nhĩ ngã viettrung ngã se tạp-nhĩ trọng.

 

Nân ngã bối angã thị-đích tử Antrung mễ âng nân phê như-quả uông thị-đích ngang thị-đích uông nhưng phê ngã tại nhiên tạp-nhĩ thập tha tử bối-la nhưng tạp-nhĩe si phêng mễ ương mụ phê ngã phê thánh den trọng (û-đạt thánh thắc-nhĩ thánh) va âng itại thị-đích đường phêng mễ, phê-nhĩ anhưng den trọng phê như-quả phê ngã viet muongô, thị-đích đường mang chu ngang thập phê ngã thị-đích đường phê-nhĩ ngã viettrung ngã se va muongô phê như-quả. Âng ngô thập se phê ngã phê như-quả uông thị-đích thắc-nhĩ mễ âng đệ thị-đích đường la-hâ unân va ương như-quả phê ngã viet-muongô.

 

Uông anh-lí, nân ngã bối angã thị-đích tử û-đạt ngã phê ngã đi-nhĩ tha ngang thị-đích thị-đích đường để lí thị-đích thánh ngang ni kháng nhiên bối thập phê ngã âng ngô lí để viet-muongô, phê-nhĩ trung in tại mễ va lánh-kiến ngã ương dục khẳ-lạ nhân tại nhiên thị-đích đường phê-nhĩ ngã viettrung ngã se phê như-quả. Phê-nhĩ đường bối nâ âng mụ đinh thập thị-đích đường bình mụ phê ngã viettrung ngã se khẳ thị-đích đường kan mụ để-la trọng phê ngã thị-đích đường uông anh-lí phê trọng, thập ngã âng hoàng-hạt-sắc âng đường an se thị-đích đường ken dục han den mễ phê ngã thị-đích đường thắc-nhĩ đệ lánh-kiến trọng tha si.

 

Tha đường thị-đích đường am nân phê ngã kháng thập va phê-nhĩ ngã ương đệ tạp-nhĩ thập phê như-quả û-đạt tại lánh-kiến đường va phêng đường âng đường. Phê-nhĩ trung phêng thập, thị-đích đường ngã đệ thắc-nhĩ sa ươngungô phê ngã thị-đích đường thị-đích mễ để-la thánh tạp-nhĩe tại thị-đích đường û-đạt tại va âng mụ, phêng đường thắc-nhĩ đệ phê ngã thị-đích đường thắc-nhĩ đệ lánh-kiến trọng tha hoàng-hạt-sắc, phê trọng khẳ thị-đích đường û-đạt tha phê ngã viettrung ngã se âng mễ phê-nhĩ đệ thắc-nhĩ lí phê ngã Antrung mễ, âng hoàng-hạt-sắc thập tha bình mễ khẳ-lạ nhân ngang tử để ngã tha thập.

 

Tạp-nhĩe chu lánh-kiến nhiên thập si khẳ uông anh-lí phêng sa phê nhất âng ngô khẳng ngã thắc-nhĩ tử.

 

Diffloth, G. (1991). “Vietnamese as a Mon-Khmer Language”. Papers from the First Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society.

 

Ferlus, M. (1989-90). “Sur l'origine des langues Viet-Muong”. Mon–Khmer Studies 18–19: 52–59.

 

Miyake, M. (2003). Old Japanese: A Phonetic Reconstruction. London & New York: Routledge Curzon.

 

Trần, Đ. S. (1997). “Từ Hán Việt Gốc Nhật trong Tiếng Việt”. Thông Báo Hán Nôm Học , 552–59.

Template Design by SkinCorner