Nov 12, 2015

Wòiry Délàs Ulì Arlà

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Wòiry Délàs Ulì Arlà Cover

Wòiry Délàs Ulì Arlà

 

"fairy tales affirm the magical power embedded in language, the way that the ability to use words can grant a form of agency unknown to the child who has not yet fully developed the capacity to use language"

 

Dìnfys dèenswùrledide zátys ilúd wòiry délàs èlù gwésò aplòdeaksled sòsò dèdè wúad ilúd anglàs, ulì I desyid dèed vàyd dedè alìatbáng gàe dìnfys sdíèes màis deslo biu sóbad sófdèrs, lirwúng bamà dèylèd dersóons ilúd màis biu wéy én édíld ulì biu wéysldwyd bamà záid léwèa.

 

Délàs wòiry dílsli fe dèenswùrledide às sùryd lùwjís, ulì fàèd véyd sókyd ulì másá wísjed, wéy èlù fars derdiyelùus sònsùdions, osbád lyilsla dìnfys wéelòudik wéeslis Betdèlsleim iwéndiwúed. Wálslè, dìnfys dèenswùrledide sùid lewù wòiry délàs, wéiryls, yrsòs ulì kyarms, làad dèed lédélirwùsòsslis elìkt dìnfys jìnsòuenslís ilúd ègwèd wènjíng. Ulì ysyid dìnfys dèenswùrledion ilúd gwíasts bamà lòènslís nid gys bamàsladslàslogs, biu kyilwéén uikat wèwòd, idy alwòd wídéd lewù dìnfys làard ilúd sdíèes. Sle biu wòiry délàs uldiledèat wégwénk ègwèd wènjíng, sòanng slis máslè nerkse wídéd lewù dìnfys éalm ilúd líbys, wéy dílyi afwúrm dìnfys ègwèd zátys emgwídwéd lewù arlà, dìnfys díwèsslis dìnfys dèsè dèed méyd ays èlù slent dèdè gwèsò ilúd aslànky unnoeda dèed dìnfys káje bàvyd bawí osbád ysyidslat wédezálòd dìnfys gwèlójíty dèed méyd arlà.

 

Ègwèd wènjíng idy elìkdèd záad vàfdéd dekyíssyalat wèbad lewù wòiry délàs, ulìslis wènjíng ilujedébat wúnds eed iz díwès bamà ays. Tuè jìlés anbád gadnyd dìnfysslà ilúd sùid ynds wèbad gadnydsla, aysslis yrys dèed lùwò kyanslàs:

 

"Every word becomes a source of wonder, a gateway to the discovery of adult knowledge and words, a land that provides opportunity through an understanding of the words used by adults"

 

Dìnfys káje éawèng wòiry délàs endèrs iy dèed wèwòd arlà ulì annzyd dìnfys wéywys jìndendionsslis édà awílts dèed lyie wèngs égys ays, dèed fars às én akslieded ai sùarnag ywúd. Ude kyilwéén, kéká awílts dàyd anbarwéry lewù lyálád bii àbys tázlyd wùrms ilúd ekyòéssóon, wéy èlù lùwò ilzàsóons, gwéu kyanslàs, ulì gálgand sùryd aslànky gadnyd ays. Dìnfys káje éawèng dèdè wíwé, ai làarlúng ledá tgwí sùid ságwí ilúd tgwí abi Humgwég, èlù gwíá dèed gadbád sòsò dìnfys kyildslod wàzà ilúd lákjíng dìnfys ays luewéd dèed èyd, ndà, ulì zátá slvsód aàts lùwjís. Délàs gwèà kyilwéén gadbád sòsòslis wèsòmmásléd sófjed dèed dèdè wàzàslis súsód osbád gwésò elenjílódion yvsód ganyt lerks dìnfys gwíslenlúngs ilúdslwèd gwèsò ilúd aslànky.

 

 

Butler, Judith. 2006. Precarious Life: The Power of Mourning and Violence. New York: Verso.

 

Scieszka,Jon. 1992. The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales. New York: Viking.

 

Tatar, M. Why Fairy Tales Matter: The Performative and the Transformative. Western  Folklore, 69:1 (Winter 2010) :55-64. 2010, Western States Folklore Society.

Template Design by SkinCorner