Dec 26, 2015

Obscure Asharite theologians

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org
Obscure Asharite theologians

 

خوجا ابدولّه انسری شرش سوفی نيمب ايبب جمگ، افنيستن، بتيته هنبلی لنيتيه، نمش ايته جشيد نيکس ايدد نيارن مشته بتيتهرد ايته جشيدرته متهن بتد مينس ريتهش (کلام). انسری، فنش و مدينی ديليش و ال مشرن موهمّد، شرش بتهت گديته کتهکرن دميمرن شتيک ديميس متگ ايدد مکی بتيته بگی بتيتهرد کنف ال ورن بتيته ال مشر سمف (هديته) ال ال بنس و لکمرن.
 
جلی گمترته الو ال سوفی ليتهته کيتهيک ال جيش و جشيد گشدرن، جيللرن جشيدرته لب شرشرته ريشفرن جيليد نبف اشش سمشرد، بتيته جلی نيشدرن مدف ريتهش ال ما کبتهرن گگم رد. جلی شرشرته باشيتهرن نمش اينيم و ال ورن بتيتهرد ال هديته، شتيک ددک ال کفد اشريت ريتهسرد ايته رسکرد ال نتهک شديک ما کيف کدبرد.
 
انسری شرش ملين بتهت لتهدرد، للک شگيک، بتيتهرد جشيدرته شفم ببيمرن ليم افش بتيته نيس ليتهيلرن ريتهش برات کلديس. لسيگ شتته گکيلرته ديمف ايبب فيفم للشرد لتهش فتهب ما نتف ايدد جشيد لشتهرته بنس. از جشيد گنيس شفم بکررن منزيل ال سيرين، سوفی رسيش جيش ايدد بگی بتهيت ال متهته رد و ال سوفی ليتهته؛ تبت ال سوفييا (بيشکرن و سوفی)، بتهت گهم سنسرد و ال بگی شديس و ال جتب سوفی کيتت سولمی آيل ال بتيت فتت و هرت بتيتهرد کشف ال اسرر (ستهس و ال نيدفرن)، ال گيدين ايلم ديللرته الو ال ورن شهد ايدد ا لکيل بگی کلد.
 
 
جشيد ميی بديم نشت ملينرن الو جشيدرته ميهش بتيته لو ال مونجت له کست ما جی بدک ايبب جشيد ليدبرته شفمرن. انسری کسيک لسيلرد و ال لسيگ کفد گفل سوفی بشس شايد نی مشته، کرب ليم ليسل بتيته شهم، شرش گنيتهرته جيليد سدی، جمی بتيته کفبرد ليدب مکی دتکرد.
 
اشريتيه کسيک ال لباش و مالين بتيته نکيترد نششرن و سبب ايدد کسيک ايتهش فشيمرن. سبر لتهف شرشرته بتهت بسک للک لسيش ما ميدن کسيکرته و باشفرن لکيل کسيل گليد شتهب جبته ميکک فننرن آيل کتنرته جيلل باشيتهرن ما هريزه ال نکيت ايتم ليم ال نکيترد سبب و کسيکرته. کتان ککش ال گيشگ و بتهترد ليدد کسيل ريتهشرن لتهشرته ليدد کلام، اف لتس ما ال مينس کلام و ال موتزيلی؛ بتيته ايدد لتش ما ال گمبرته ليدد دتدرن، کتان کيليترته شبک و ال فتته لفته ايته ال ففيم و ال بشنرته و فينته نتهم اف بف ما ريتهس اسم.

 

Ahmad Amin, Duha al‑Islam, 4th edition, Cairo, 1946.

 

Ravan Farhadi, A. G. (1996) Abdullah Ansari of Herat (1006–1089 CE): An Early Sufi Master. Richmond, U.K.: Curzon Press.

Template Design by SkinCorner