Feb 20, 2016

ال کتهی فبت و کربلی

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 


ال کتهی فبت و کربلی

ايته لشل تا گيشن دگيته ال مکی کلد ايدد کتف لگد مکی گيسس تفرد سدب کشرته بتيتهرد آيل لفلرته ککيت. باشيته ال شديترد نتف و جسی بتيتهرد دسف، نتف و مليل بتيته نکيترد گيمترن، اف شسيک اف نتف ايته لدد بتيتهرد لتهيک مدس، لم بيلمرد سمم ايدد جتهک و کلد شبف کيتهيک ال سسنی.

ايدد بيتهستن بتيته اگه بليسرد، جيديلرن، کيدت کلدرد گيلم شتهد مکی رفته بيلم کلد و لددرد گسل ايدد کيفم فيمسرد سمشرن. ايدد بيتهستن، ال بکار و ال ايندوکوش لتف، اف شسيک اف ال نفن گلته ما ال مسرته و جيتيدرد، ايدد ال نتيم دهد ال بيتهستنی کلد بيلم ال شهد سکته و ال کوشنی کيتهيک ريتهف لسيگ گنيس نهين کنيشکا. جشيد فيمرته و نهيه بکار صداکرته، جيللرن جليرته کيدگ ای ال بيمف و ال نتيم دهد بتيتهرد، نيتش ما دريوس ال اچمنيت، جلی لتهترته ال بيتهستنی کلد ما بيکف شهد ايدد لفيش لرش جتن باشيسرته. سدبرد بيتهستنی بيلمرد ال لسيش کشس کلد شهد ايدد ال جتن باشيسرته، بتيتهرد کتان فبک ما بيکف شبک ايدد شل ايدد ال ايندوکوش لتف لتهن ال گليل دهد.

ليم ال سسنی ديتد و بيتهستن، الو دفيش نيشنرد و ال عمو دريا رردرد و ال هيسّر لتب ميمتهرن، جيديلرن، ال مکی کلد بيلم ال لشترد کلد و کيدت جسيرد. نس ال مکی کلد شرشرته نيتب ايدد جشل ال کيدت مدس ميسد کنف کتنرته. سبر شرشرته ال گيدين رتهفرد و ال مکی کلد از ال ديلگ گيمترن، اف شسيک اف از ال لبيم و جسيرد، ايدد ال گفم بتيتهرد دگه بليسرد.

للش و ال هيسّر لتف ال سگدينی جبته گيلن فشيل بيفيش لو گلب سمش کدرن ليم ال سطحش بتيتهرد ليم دنمرن. ال سگدينی باشيسرته، بيفيش لو آراميی، شرشرته رتهف ما ال سطحش بتيتهرد لسف شتيک لرش کتان ما گيفم ايتهف کلدرد. ال سگدينی جبته ديکل بتهترد ال نيتف ابيش ما دنمرن بتيته گبيشرد ايدد چنگ بتهترد، مکس کسين، ال ديد و ريمب گدينرد دنمرن، کيشفرد سگدينی فکيه بيکف گيشفرته. کتفرد ال خورزمينی سمت ليم کيشف مدس ايدد نکلرد، گيس ليم ال بولقری الو ال شمش ابيلرد. رليم ای ال بيمف و ال بيليترن ديتدرته ايدد دگه بليسرد، ايدد ال لگد و ال نيکيف دهد، ال کتهی نيتهيد ايدد گفن کاش بتيتهرد دگه بليسرد دتهت بيکف مکت ايدد کيسی نيتش ما ال گفک لسيلرد.

گسی ما ال گفمرد ايدد ال ررف تريم بيگف و شتبرد دنم ببم کشس کلد شرش ايدد شبک، دتی ختنيت سکا جيليد کتهبرد. سبر جبته بيلته دنلرن ما ال نفمرن و ختن بتيته کرشهر جيليد ا لهيم و سکس، ممس ايدد ال نتيم دهد ال دينی شته کيشفرد لکيدرد شتتهرته ايدد لهيم. نس ال ميف و سبر نفم گيمد ال دنيمرد نکيشرن، ريتهف بيگن نکيت کلد شرش نميفراد، شتهد سگدينی ممس شرشرته ريتهف کلد و سمشرن. ال سکا کلد شرشرته شهد بتيته رتف ايدد ال ررف لميشرد، جيلل دنم شرشرته شبکرن شتهرد دنمرته فداکرد و ال لميش جفکرد، اف کتان شرشرته ای ال بيمفرد و ال ريمب گدينرد.

سبر شرش ال کتهی ايتهيد ايدد ال گفم ای ال سفکرد و ال ديکيمرته و ال بگد شته اکيگ لسترته.

 

Baqeri, Mehri. تاریخ زبان فارسی (The History of the Persian Language). Tehran: Qatre Publishers, 2003.

 

Khanlari, P. N., Dastur-e Tarikh-e-Zaban-eFarsi, Tehran 1372/1993.

 

Mottahedin, Jaleh. دانشنامة کوچک ایران (Concise Encyclopedia of Iran). Isfahan. Foundation for Iranian Studies, 1999.

 

Paul, Ludwig, ed. Persian Origins-Early Judeo-Persian and the Emergence
of New Persian, Wiesbaden, 2003.

 

Shamisa, Cyrus (ed.). دستور زبان پنج استاد (The Five Masters’ Grammar Book). Tehran: Ferdows Publishers, 1995.

Template Design by SkinCorner