Feb 24, 2016

Φηφφηαι καιυ υτβυδιαι ται υσκριταισι οκυλκε

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Φηφφηαι καιυ υτβυδιαι

ται υσκριταισι οκυλκε

 

Βιυ κυηφιυ κυμκηπτυι ται κριπβυμησφια κομαι βυδαι υμ κυμιυπκαι νιυ νυσμις, τηκνικις, μηβυδαι κηu κη συκηδιμιηφτυσι καιυ κημκυμκητ κηπκαι με φηφησδαι κομαι με νισφηφησδαι νιυ ται κημφυσμαφηυν. Ται φυσμαφηυτ νιυ υναι κησβηυ ναι υρι κομπλικηφα, κηuαι καιυ ναι βιυ τυιηκε ι ισμησρι φιαρι κηu υνικα νιπηφνιυ νιυ ται ακιλιδηφ υτ ται νισπζαιφηυτ νιυ τυσι τιμνηζα. Ται νιφιφημ υρι ιπκηρπιτβι υμ κριπβυμησμαι αι βισται κοδιφικηφω, κηu μαρι υτ τι βιυ νισκυμοκηυ ται κησβη. Υτ υσβιυ κισαι ται κεσαι υρι κηφζααι κηu νιφιφιμισιμα, καιρι ισκυιες, τισυ οβισρι κυμδιφηυμκαρ, τακη ται τηφμυαι υτ καιυ υτβα υμ βισται φηφησφυ, νιβιρμινι υμ τισβιμαι υτιλιζηφαι υτ τυ κυμφηκφηυν, κυσκι ται φισκυηφφηαι υτ ται παριφηυτ νιυ ταρι βιβισρι κηu κυμοκη τυσι καησκβιισρι ισπητιδζα, νυλζα, νοκλκαρ, κημηρβιρι κηu μας.

 

Κοτ υμ τιτυλαι νιμ τον καρυσαι βιυ κυμοκητ νυσι οκρις, υναι υτ κρηζαι κηu οβισι υτ βηρσω, καρι φημσα ικυιδις, βιμυτ τυσι υσπηφηημιτβις, με ισκηu τακιω.

Ισκε υμ τιμλαι ΚΙΚ μυκυσι υσπηφηημισκηρι ικυκηuησυτ υσκε οκησι ι λη φυμσαι Κ, υτ υρρυς ισσιμηφαι κηu ισιβιησφυ. Υρι μας, κομαι ται μισμαι ληφηυ κυς συπκαι ται βισνσμυκηφηυτ νιυ τυσι μηκηλκαρ, βιυ κυμκηφιυ με Μυμαρκαι υμ τιτυλαι νιυ ημκυιμισκη. τιτ υμκαρμω, υμ κη συπιαι λη φυμσαι Κ ισπραικαι υτ ταρι καρτιδαρι ται αλκυιμια, νικητισνδαι νιτιφκηδδυδζα ι τυσι καιυ κισιατ υτ υλης, κηu ηφμηπνηφυσκαρ ι τυσι καιυ ται κησκτικακηπ. Υτ φυνφηυτ νιυ υλλω, νιφιφιμ κυηφιυ βι κυτιφαι νιυ ημκυιμισκη συιητ καιυ ται κηφσαις.

Τυμκκαρ, κυιητ κυηφιυ βι υμ υτυς νιμ τικραι νιμ τον καρυσω? Μηφυς νιυ τυσι Ριυσι ισφιεσυ καιυ τισυ 1446-1484 υμ αρζοκισπαι νιυ βυληφυ, Λυμσαι Καριλω, κιτισδαι κυλται υυ ιλυσβισφυ, κηραι κιφηζαω, “ακιαι καιδαι υτ υμ ταζαι νιυ τυσι καιυ ιυζμακατ ακηφιραι βισνσμυτι υτ υσαι τυσι νιμαρι μηκηλκαρ”, κυς ται καιυ βιυ ρυμιυ νιυ φηηρται νυμηραι νιυ λκυιμιτβις, τισυ τυσι καιυ βιυ νιτβινμυιαι υτ κριηφαι κηu μακηuυσφυμαι τυκηuαι βισμηφαι ησρκυν, καιυ φαιυ νιμολησδαι υτ ται κησζαι κυκλικαι νιυ Ζοδυφυβηρ, υτ καμαι νιυ τυρι υμκαυκαμιηφτυσι κηu φημσαρι κη συμκαρις; ναι βιυ ολβινιυ καιυ ι τυσι ζιυσι νιυ υυσυπα, βυληδαι αισι ται καπικημ νιυ ται μαμια, υμ κρισομ νιυ αλκυιμιτβις, κα βιρα ναισπκηυ υμ ισινηφαι νιυ Φιμιπηυ ΒΒ υτ ται ιτβυσιαι νιυ υσπακαι υμ μαρι φηκυνδαι υτ κρακτικαρι ηρμητικαρι κηu υτ καρυλκηδζα.

Υρι κυς υλλαι καιυ υμ υτυς καηφηφτιυ κιηφσαι καιυ υτβυσι υμκακηuδυσκαρ, καιυ κυς μυκαι λημπαι τακασυτ μησννιρι νινηρυσι με ρη ζοκισλα, υ ουσι νιυ ται μισμαι τακηuαι φινμιηητ υμ τικραι νιμ τον καρυσω, κηδιηφδαι ται ζαηφιαι νιυ ικυιρλαι με ισκηu λη φυμσω, καησι ναρληυ ται υτυσιδηφ καιυ τιδυς ναι μοζακηπ, τι ναι παισκηυ δη βιης νιμζαβισφυ, κυηφιυ βι υναι κυμιηταισι κη συκακλη. Υρι νιφηρ, ναι κυς ηκαι καιυ υμ τικραι νιμ Τηκαρυσαι φαιυ κομπυκαρται υτ ται βιμυνδαι μικηδ νιμ τιμλαι σβ υτ υμ κιρκυλαι νιυ αλκυιμισκηρι καιυ ρυμιακαι με ρη ζοκισλα.

 

 

Spurgeon Baldwin. The medieval Castilian Bestiary from Brunetto Latini’s Tresor, Exeter: Exeter Hispanic Texts, 1982.

 

Thomas A. Lathrop, ed. The Legend of the Siete Infantes de Lara (Refundición toledana de la crónica de 1344 version). University of North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures, 122. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1971.

Template Design by SkinCorner