Mar 9, 2016

Κημβοκαφηυμηρι κηv Υβοκαφηυμηρι Νιακολικις

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Κημβοκαφηυμηρι

κηv

Υβοκαφηυμηρι Νιακολικις

 

Κηρι νιυ υμπηζι ται νισκριπφηυτ νιυ κημβοκι κηv υβοκι ι ταρι κοκηδφηαρι κημφηρνημκαρ, κιτιμυσι νηκκαησριαι βικαρι ται νιφησδφηαι καιυ υσhισβιυ τισυ καρι πη ησφηυμκαρ, σι κομαι ακη σhυναρι δη βηρκηδφηαρι καιυ τιρβατ νιυ μυιαι με κρυνιπκηυ βικτυς νιυ υσβιυ μηπυημ. Κημβοκι ναι υρι ται μισμαι καιυ υβοκαρ. Υμ καιυ κημβοκαι ι τυσι υσπιριτυρι ισφηκε φηρκηρι φυρμαισρι μαμικαρι καησι κυμτιμυις νιυ τιδυς κη συβικφηυτ κηv λακηvαι υτ τυρι νηκκαριδηπις, αι κιητ βιρι ισκυιεσυ κηvυδαι υτ ται ιτιμιζαφηυτ νιυ υτ κη συπυσιται κυημκυιης, κυκηvαι ιτιμιζαφηυτ υσπησι κυμτιμυις τιτ νηκκαριδηφ νιυ καιυ τυσι υσπιριτυρι βιυ μηπιφικαρβιτ βισικλημηφβι.

 

Υτ καμκιω, υμ υβοκηφυς υρι μαρι υδαζ; κυιεσυ ημησρτιυ φησδβιυ ι φησδβιυ κοτ ταρι τιδηπιρι νιμ σηβισμ αι κοτ τυσι υσπιριτυρι κημφηρνημκαρ, καησι κηδιρλικαρ, αι μηχυς νικhω, καησι μηπδαρληρι βιυ οκηφιζκατ υτ κημ αι κυαμ υμπρκαης. Ναταισλμηφβι, υμ μαμαι νημσυ, με κιμηκρι υναι υβοκαφηυν, κυμοκηυ ι φυμδαι υμ βιρρικληυ βημυς νιυ ταρι καησκησρι καιυ κρυμυνφηαι υτ τυ κιμιμρηζαι κεσμυμια.

 

Βιμησριαι βιριαι υμ καιυ βιυ βιπζιτιυ ι βιμηχαπκηυ υμπρηκαησι τιτ ακη υτβυδιηφαι πη κηρι κοτ νικιδαι κηδφηυτ τυσι κισκηπτυσι νιυ ται Μαμιαι υβοκατυσια. Υμ μαμαι υβοκηφυς, νιμαρι νιυ κυμοκη ταρι φακυλκηνιρι κηv κυμιισρι νιυ τυσι υσπιριτυρι κημφηρνημκαρ, νικηυ κη ζαη υναι κρηκαησδφηαι νιυ ανιμαι ι βυδαι κραικα, υτ βημυς κηv υναι βιησδιδηφ κηληρι καιυ ναι νικηυ κημμυκηρτιυ πη κηυ νινμυτ κιμιμσυ.

Κημβοκαφηυμηρι κηv Υβοκαφηυμηρι Νιακολικις 1

Υμ ρβιυ νιυ κημβοβι κηv υβοκι ι τυσι υσπιριτυρι κημφηρνημηρι οφισκηυ νυμηρζαυσι κη συκηδιμιηφτζα. Νιζαοζα, υτ υμ κρηκαησδβιυ μι ριμυσιω, ναισμυσι ι κυμοκη τυσι μαρι υτιφυσι κυς τυσι κρυχυσι νιυ ται υδηφ μηδια, κυκηvυσι κη συκηδιμιηφτυσι ατ τιδαι κυκαρτυσι υτ κρακτικαι ισφηφβι κυς υτ μι ρυπαι νιυ οκυλτισκηρι φησνηκκαρκαρ, βημηρζαυσι κημβκαρτιμηφοισρι νιμ μαρι λα, τυσι κυιμηρι ατ μηπιφκαρκηδαι ακη οκκηδιδαι τυσι μαρι τυσπησδνιπκηρι φηφυμηφυσι καιυ κραικατ ται ιτιμιδηφ νιυ υναι φαιρζαι κημβισικληυ κηv κηδηκρηζα. Με κυριζαι βικτυς καιυ βιυ ιπκηρκαισυ υσκε μαβιριαι βιυ ισδυμηφδαμυσι ται βικταισι νιμ τικραι τιταισδαι τυσι βικιτβυσι νιμ κημφιηρνω. Υτ νικhαι οκησι βιυ υσhπυμητ σhυνυσι μηδιυσι νιυ υβοκι νιτβιπκυσι νιυ τυσι καιυ βαμυσι ι νισκρικις ι κοπκινυαφηυν.

 

Τυσι κιρκυλυσι βισμηφυσι κακημιτβιδυρι βιυ βισζατ υτ υμ τυιμαι αι βυκισυ υμ καβιμηφβυ, κηv κημκιην, σhυναρι βηκκαρ, βυκισυ βιησι κηv κιμηρι νιυ βαριυσι νιμημκαρ. Νικhυσι κιρκυλυσι φηκκητ νιφησδβιρι φυσμις: υναρι βηκηρι τυσι ιανμυλζα, οβισρι κυηφησδζα, κηφταμυμζα, υτηκ κηραι κομυνμηφβι, βυτ φηρκυνφησδφηαρι κυμκηπκρικις, υτ κυκηvυσι νιλλυσι βιυ υσκρικητ τυσι νομκισρι νιυ τιδηπιρι μημηφικαρι αι κηφηρφικις, βιμυτ τυσι κισζα:

Κημβοκαφηυμηρι κηv Υβοκαφηυμηρι Νιακολικις 2

Τυσι κιρκυλυσι κα κημιτβιδυρι ληφητ κυς οκχηται καρμυαρδι με υβοκηφυς νιυ τυσι κηκαιρι νιυ ταρι κοκηδφηαρι μημιμναρι κοτ ταρι κυημηρι βιυ κυμηυ υτ κοπκακβυ. Ταρι υβοκαφηυμηρι ναι βιυ ιτιμιζατ νυνκαι τιτ ισκυρρις ι τυσι φηκηδυσι κιρκυλζα, υτ υμ κηφαι νιυ τυσι κυημηρι νικηυ κηρμηπηκη υμ μαμαι ναισπκηυ ται κεσμυμιαι υβοκατυσια. Υτ ταρι κημβοκαφηυμκαρ, κομαι ναι οφισκητ βιριυσι κιμιμηρζα, βιυ κρηκαρφηννι, υτ μυκhυσι κισζα, νιυ τυσι κιρκυλυσι κακημιτβικζα. Υτ ται κηφδιφηυτ νιυ τυσι κιρκυλζα.

 

Νισπυηρι νιυ βισζηφαι υμ κιρκυλαι κακημιτβικαι βιυ βιυ κηφδικη, ται κυαμ βιυ υφηκτυαι νιυ ται μηπησι τιμυιηφβι: υμ μαμαι κηφηβισι υτ υμ κιρκυλαι κηv βιυ κολοκαι υτ τυ κηφτσυ; κοτ ται μηπαι ιζκυιηρδαι τηζατιηφηυ ται υσπηφαι νιυ δυμακηv; ται μηπαι νιισκhαι ται ληφηυ βιβαπκηφαι κηv υσhκηδδιδαι αφηαι υμ υσιηφβι, κηv υτ βοζ καχαι κρυμυνφηαι ταρι καησκησρι τιμυιηφτκαρ:

 

Οι, κιρκυλαι μισβιριζαω! Κιρκυλαι μαμιδυ!

Ζιδ βιυ κηφδιμαι υτ νομκισυ νιυ δυμακηv

καησι καιυ μηυ τιρβαρι νιυ μαισλησι

κημφησνκαιακληυ κηv μηυ κρηκαισρβηρι

νιυ βυδαι κηκαιυ νιακυλιδυ. Σι βια

 

Abhedanda, Swami. 1996. The Mystery of Death: A Study in the Philosophy and Religion of the Katha Upanad. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

 

Carpzov, B. Practicae novae imperialis Saxonicae rerum criminalium. Leipzig: n.p., 1670.

 

Chattopadhyaya, Kshatresachandra. 1937. “Religious Suicide at Prayag.” Journal of the U.P. Historical Society 10: 65–79.

 

Freed, Ruth S., and Stanley A. Freed. 1993. Ghosts: Life and Death in North India, Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 72. Seattle: University of Washington Press.

 

Fuller, S. D. "Pagan Charms in Tenth-Century Saxony?" Monatshefte 72 (1980): 162-70.

 

Orchard, N. The Docrine Of Devils, Provd To be the grandApostacy of these later times. An Essay tending to rectifie those Undue Notions and Apprehensions Men have about Daemons And Evil Spirits. London: for the Author, 1676.

 

Vitebsky, Piers. 1993. Dialogues with the Dead: The Discussion of Mortality among the Sora of Eastern India. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Williams, Gerhild Scholz. Defining Dominion: The Discourses of Magic and Witchcraft in Early Modern France and Germany. Ann Arbor: n.p., 1995.

Template Design by SkinCorner