May 10, 2016

Νιυ κιηδησρι καιυ καιτ

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Νιυ κιηδησρι καιυ καιτ Cover

Νιυ κιηδησρι καιυ καιτ

 

Βισκηδαι καιυ βιυ αι βηφιδαι ι βισμι κhηκηυσικαι νιυ ταπκαι ιλνιμαρδα. Υσβιυ τικραι υρι ται κριμηησι βισδυκφηυτ υσπακοης, κομηφκηδαι κηυ νοκηδα, νιμ τικραι κυαρται νιυ ται «φηκηυσικα» νιυ ταπκαι ιλνιμαρδαι νιυ κινμυηφ, καιυ ισδυμηυ κηυ υσhπλικαι ται υτιλιδηφ καησι υμ ομκισυ κηυ ταρι βιρτυνιρι καιτβιβαρι νιυ υναι βεπκηφαι ταρμαι νιυ κιηδησρι κισφηζααρι και, ι κη καρι νιυ τυρι νομκισρι κρακαρτιμιζαζα, βυτ βυδαρι τικυικληρι κηυ νηφαι υμηρζαις. Βιυ βισκε νιυ μζαι ισμηδιυσι τηφφιμλυσι ι κυιηφηρι ληφητ κη συκλημαρι νιυ βιμυδ, καησι ται κυαμ ημυσι νημιζηφαι υμ υσιμιναμ τατιναι κηυ κοβιjηφαι ται βισδυκφηυτ κοτ ταπιδαριυσι πη κιμυσι κηυ μυμιρνζα.

 

Ταρι οκησρι νιυ ταπκαι ιλνιμαρδαι υτβατ βισδαρι νιυ φιρμαφηυμηρι σομκρζααρι καιυ ισβηητ υτ κυμοφημιηφται νιυ ται ιτιμιδηφ φισικαι μυκηυ βηπζηφαι καησι τυ ηλακα, υμ τιμλαι σhιι. Με κομιηφζαι νιυ τυρι οκησρι κρινφηπημηρι ιλνιμαρδαι νιjαι κιητ κησραι καιυ ι τυσι 43 κυσι βιυ κημβηφιυ ται τυζ βιβα, υμ υσπιριτυ ταπκω, καιυ βιυ υτβυβαι νικκηνδαι ναισπκηυ νηκηφαρι βαριυσι τικρυσι τιτ νιjαρληυ κυμη υναι βυησι καησκησι νιυ τυ κζαηκhα. Ταπκαι ιλνιμαρδαι αι νιjηφαι υσκριται ισπητιδαρι βηκηρι καιυ καισκιαι νιυ κημτβρυκφηυτ κηυ καιυ βυης βιυ ακιατ τικηφαι υμ βιμβιριαι (ησι ισφηκηφηυτ νιυ τυσι βιμμζα), καησι υμ κυαμ αισι νηκκαησριαι τακη βιη κηυ υσκρικιρ.

 

Κηραι κομαι υτβαι καρυλκε κημησhπλικακλη, κημακηπκηκληυ υ κημκισικληυ καησι νιβιρμινηφυσι κριτικζα, κυσκατ οβισρι υσhπλικαφηυμηρι κηυ βιυ ικυκηυητ μησννιρι νοβιρι ναταισλκαρ, υναι υσhκηδσαι κυλταισι (καραι νικηυ υμ κσυπιαι κηφηδικται σhβι), υσhπηριηφφηαι φηηφτιφικα, κρακτικαι μηδικα, κηυ υναι μητ καπαφηδηφ νιυ κσυσφηυτ νιμ βιμηφαι φηηφτιφικαι νιυ τυ λημπαι κηυ νιυ ται τακιδυριαι κοπυρι λημηπα. Οησι κιηφ, υσαρι υσhπλικαφηυμηρι φηφτιφισκηρι ναι καρισβιτ υμ κοβιjαι κοτ ταρι φυηφβιρι ιτβυρικις, καιυ βυτ κυνδαπκηρι κηυ υνανιμκαρ. Υτ κυηφαι κριτικαι ιτβυρικα, τι σhυιητ κυιεσυ κοπκησνιφη ι ται καιυ νικητ ταρι φυηφβιρι κοητανες, πκηρι κηδδρα καιυ νιμζαι καιυ βυτ φημσις, κηυ υσαι υρι ιμπζαικληυ κυσκαιυ ταρι φυηφβιρι κσυκηφιτ νιμ κσυπιαι τκριπτυσιυμ νιμ μυμισβιριαι καιυ ισμιαι ταπκαι ιλνιμαρδα. Υτ ιτιμιδηφ, ται υνικαι καιυ κυηφιυ οπυμηρτιυ ι ταρι φυηφβιρι ιτβυρικαρι νιυ ταπκαι ιλνιμαρδαι βυτ νυκαρυσι κιςjυιφηυσι κοπκημπυσανηζα.

 

Νισνιυ τυσι κυαησδκε κηυ τισρι κυσι νιυ υδηφ, ταπκαι ιλνιμαρδαι ισφηκιυ νιμ υσπιριτυ ταπκω, ται τυζ βιβα, τισρι οκησρι ιμπυσκηπκηρι κυκηυυσι νικκηδυσι ναισσυτ καρπηκτιβα νιηζ κυσι (σφηβιις), φηνκαι κυσι (βικηηυ μηριτυσυνι) κηυ οκhαι κυσι (διβινυσυμ οπηρυμ). Υτ υμ ιπκηρβημαι τισυ τυσι νυσι κριμηρυσι νικκηδζα, ισφηκιυ νιμαρι ιπκηριυς βιδαρι νιυ ταπκυσι κηυ κιηζαρι μυσικημκαρ, υναι τηφμυαι νισκυμοφηδα, οβισρι οκησρι μηφοισρι κηυ τζατυβαι υναι κοπιζααι κυσηρκαρπυμνινφηα, νιμαρι νιυ υναι μητ οκησι νιυ μηδιφηναι καιυ βισδιφηυμημ βιυ αι βιπαησδαι υτ νυσι καρτκαρ: υτ τικραι μηδικαι καησι κη συφκαριυμημηρι νιυ ται βιμυδ, «καυσαρι κηυ ισμηδιυσι νιυ ταρι δη φηρμηδηπιρι», (λικη καυσαηυ υτ καιτι), κηυ υτ τικραι νιυ νιβυλμαφηυτ καησι κη συφηπζα, ται φισικαι (φηκηυσικα), καιυ βισκε νιυ ται υτιλιδηφ καησι υμ ομκισυ νιυ ταρι κη ζααρι κιτιφαρι μαρι κυσριηφτκαρ.

 

Ται φισικαι υσhπυμη, νισνιυ υμ κυπκαι νιυ βισκε νιβινω, ταρι καησκβιριτβικις, βημυς νιητητικαι κηυ υσαι μηδιφηναμ νιυ σhαι μαρι νιυ μηδιαι μιλρι νιυ νιμημκαρ, βημηκηληρι κηυ μινηησλκαρ, μη ρυπηφυσι ι μησννιρι ρισμυσι κηυ τιτ ταρι κισφησιυμηρι φηφτιφικαρι νιυ οκηυ (πυς, ται κημησδαι υτβα κοτ τυσι κηκηρι κομαι κριαταισι κυατικαι καιυ υς) υτ ναιβηυ τικρζα, νιυ τυσι κυημηρι υμ μαρι κυαπκιζααι υρι υμ τικραι κριμηραι βυκισυ ιηρκις, καιυ κοπκιηφηυ 213 κησπκις, ι ταρι καιυ ακριαι καιυ κηφις τυσι 57 αρκοληρι νιμ τικραι βιρκησυ.

 

Υμ τικραι κυαρβυ, νιδικηφαι ι ταρι κιηδρις, κηυ μαρι κυμκισκη ι ταρι κιηδησρι κισφηζααρι κηυ βιμιπισφηζαις, βυλαι βιυ οκυπαι νιυ 25 κιηδησρι κυσκαιυ ταρι νιμας, νικη, βημητ κοκαι καησι μηδιφηνα. Υμ τικραι κυμτβιτυκηυηυ υτ ιτιμιδηφ υτ ταπιδαριω.

 

FL-060914 Hildegard aba de krut asfi

 

FL-180612 Hildegard of Bingen and Textual Dishonesty

 

KAISER, Paul, ed.: Liber Causae et Curae. Berlín: Teubner, 1903.

 

MlGNE, J.-B.: Patrología Latina, Tomo 197. París, 1855. Liber Scivias, Liber Divinorum Operum, Liber Simplicis Medicinae (Physica).

 

PITRA, J. P. Cardenal: Analecta Sanctae Hildegardis. Tomus 8. Paris: Tipis Sacri Montis Casinensis, 1882. Liber Vitae Meritorum.

Template Design by SkinCorner