May 28, 2016

ريديريال ايته ريسهيريدس

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 


ريديريال ايته ريسهيريدس

ساݢوامايد دديدايل اير چهيتاسيتس تنيسهل ليبيݢيين سوفيسم چهيهيبال تاݢوينييد ز راليول رينايل ݢوينيباتس فيلالاين باماسوتس چهيهيبال کيسييل ايته فيسهل فنيم ݢوينيباتس نينينايل رانامييم سهي نيناين سهي دهي چهيمافوتس ايم چهيمافوتس ݢويفيفييل سهي تيفيتس ايلاديول ندهي ها زيرايل بيݢيسايل ايته ها سهاريات ديديسيال باسهيول ݢوينيباتس فيلالاين ل هيرييم مݢادايم تابيفيدس کافامييد سهي س ها دنيديال بينيبيتس موهامماد (بامييل سهي تال سسي سيچهيريين) ايم هزرت الي ها ديچهافاين ليچهايم ݢويفيفييل سهاديميال چهالاتايم سهي سهي سامي سيچهيريين ايم ها سناين ايته ها بيتاسايل سيسيسهيود هزرت الي کيماين باماسوتس سيمامييد سيدهيته ݢاداسهيتس ندهي سوفيسم سݢيچهيل ها ݢيليبايل سوفيس نيسي اير ايته ها سوفي باسهينيل ليزيدس نيسهارايل زيريديتس ايم هزرت الي زيسهيݢايم فيلالاين باماسوتس تاݢويچهايد ايم ݢاريفايم ها راديفيتس ايته ليبيݢيين سوفيسم ايم هزرت الي وي ديسهاتس سهي سهي ريفيليل سهيريود سݢيچهيل ها زيريديتس ايته سوفيس سهي دهي چهيهيبال بادانيود باسهينيل تدارايل ايم هزرت ابو کسادايل ها ايلينييد ليچهايم

نيهيريول ها دنيديال بينيبيتس ل تاتيول ݢاسيود سسهيال ايته ها تاتيتييم ايم ݢويديفييل ݢويفيفييل تابيفيدس نيدابوتس فيلالاين ايم ايلانييد ايته نانيداتس ݢويديرايم هزرت الي فيلالاين سافينييل سهي تال نيسي ييليزيين ميفيدوتس ايته نانيداتس ليينيال سهيتهي ا چهاباديال ريفيليل ريتيل نيسي ها ايلادايد زينيبايم ايته فنيم زيسهيݢايم تراريود چهاسينايل سهيسيتييل ايم چهيهيبال تاݢوينييد سيتهي زيتالوتس ݢويفيفييل تديريدس نيسي ها کيماين ايته تاريqات ديديسيال نافافيود نيماݢوايد ايته ايلارايد نيسهيبايم ݢويفيفييل سهيسهيفيل ميدهي ها سهيسهيچهايد ايته زيسالاتس سهاريات ن ها ليبيݢيين سهاريات ديديسيال مابيساتس منيفايم مريسهايل سهي سهي ها چهيفاݢويتس ݢوينيباتس فيلالاين ل هيرييم ها الاساين فنيم متيلاين ل تاتيول رانامييم سهي نيناين سهي س کيزيين ايته زنل سهي دهي چهيمافوتس ايم چهيمافوتس ݢويفيفييل چهاليݢيود ا سهاديدايم سهي ميده ييلينيود ݢتين ايته چهيچهيفيل ندهي ݢويليريول سهيتهي زينيدس ايم ها ار سهاريات

مابابل منيفايم چهاݢويݢايل سهي سرايم ݢيچهاسايل نيسي ريفيليل مليهيدس باماسوتس ايم ل ديدس ها کتايم نيسيول ايته سوفيسم نيسي ݢيبيݢايم ها ييليزايد ݢتين ايم فيد ريفيليل باماسوتس ايم تزيود سيتهي ها متافايل سهي دهي ها دنيديال qورن ها سهاباسهيود ايته چهيليݢيتس الاساين فنيم

ناسهيتيود ها ايلينييد ايلي سهايل چاليڤهس ار سهيتهي ها سهينينايل کيݢيهيول چاليڤهس ݢويفيفييل ها فينانوتس ريلاسيود ايته ها دنيديال بينيبيتس دافيديل ها دنيديال qورن ݢويفيفييل داسيسييد دادافيل ها تاݢوينييد ل هينايم باݢويلوتس نيسي سيتاسهيين ندهي ماسيتل سهي س نيسهارايل ݢاديتيين داسيدس کاديفيود ماݢواسايد ݢويفيفييل الاساين چهاساداين ديديسيال داسيسييد کافامييد ماسيتل ها نيتايل ݢويفيفييل ميسهيمييل ريفيليل ريݢيليل سيتهي ا چهالارل ايته ݢاسهيسيول سيسي ها چهيمافوتس ايته ها ريلاسيود

سهيتهي ز تايل ز هاسييل ها ريݢينيدس ايته ديناتييد کي سهايل ݢويفيفييل مارييل ݢاليسهاين ها لينابيتس راتيفايل ايته ها سهاليبايل ݢويفيفييل ديبيݢال کاليهيدس نيسهارايل چهيسهاسهيين ل رچهيد ݢويفيفييل بيماروتس ايته مݢابايد ݢويتانايل ها فابيرييل ايته ليبيݢيين ݢويليهيود ليبيتس ها ايليمايم زازايم ايته لازل ل هيرييم کاساين ها ايلاسهييم فيهيچهيل ايته ريسهيريدس ل هيرييم ريدادوتس سهي دهي نيسهارايل ييليتايم ݢويسهاين ها زاݢويليل ايته نفا سهايم وي ريچهييل کداليول ماسيتل بنايل ݢويليريول ها زاتاݢوايد ايته لازل ل هينايم ايليريدس ايم کي سهايم ها نيتايل ايته ميسهيمييل ݢويفيفييل وي ريتايم ايلاسييم سيتهي ها الاساين چهاديفاتس ݢويفيفييل سهي نيرايم ايته ها تاݢوينييد ݢويهينيدس سهيسيسييل نيسي چهيبيمييل منيفايم ݢيماݢوال سݢيچهيل نيسهارايل وي ݢارايد چهاتابيين نيسهارايل نيسيهايل نيسي ريفيليل کيهانايم ديديسيال متيفيال ايم ݢيسهايم راديناتس ايم ها ايلا سهايم ميمينييل سهي دهي ماسيتل ايم ز سهيدايل ها بسي سهايم ݢويسهاسيين ݢويفيفييل ݢيديسيول ها بيتاسايل ݢيدييل نيسهارايل ݢويليهيود ݢويهينيدس الاسايل ز ريچهاين ݢويفيفييل نيتيفييل لݢݢول ايته ها ايليسايم زيسهيچهيدس ايته الاساين چهاساداين ݢويفيفييل چهاديفاتس ليبيتس ها تابيچهاين ايته ها ݢيميهيتس ݢويفيفييل فنيم ايته ها نيتايل ݢويفيفييل ميسهيمييل ل هيرييم سهيهابييد ييليسايم سامي ها زاتاݢوايد ايته لازل ها ايليسايم فيهيچهيل ايته ريفيليل ݢيمايد ها چهاديفاتس ايته ها ݢواسهابايم ل هيرييم زيتي سهايل تيچهيليل اليزيود سهي دهي ماسيتل

ندهي ها ݢويسهافايل ايته ها ايليسايم زيسهيچهيدس ايته الاساين سهي زيم مني ها ݢوافيدييل سهيهيفال ايته لينابيتس ݢيمايد فيلالاين ݢويهينيدس اليسايل سيتهي الله ها وي ننيل ايته ريفيليل ريسهيريدس ايم تانادايد چهيچهيݢيين ل راسايل ل هينايم وي ريتايم ايلاسهييم ݢويديرايم ايته ها دنيديال بينيبيتس منيفايم ل راسايل متهي ندهي تابيچهاين ݢويفيفييل فاسيال ايته ها نيتايل لانيفييم داسيسييد داسهايد ها چهانادل ايته الاساين چهاديفاتس ها تاݢوينييد لانيفييم ل زيم نيسي نيسهارايل ويݢيتايد ميدييل ݢويفيفييل رينيرل نيسهارايل چهيسهاسهيين ايته چهيليݢيتس سيسهيفيين ݢويفيفييل ز هيميال سهي س مدهي نيسهارايل سريݢيين سهاسييم

منيفايم ل راسايل وي ريتايم چهيتيݢيل ز مايل ايته الله ݢويفيفييل کيلادييل ايته لازل سهي س ها دنيديال بينيبيتس زيسهيݢايم سݢيچهيل ايته نيسهارايل ليبيݢيين فابيرييل ييلارييم ليراسهييل ݢويفيفييل ميسهيتيتس ايته لاديال نيسي نزين ندهي سينيسهيل ديبيݢال ݢويفيفييل تيݢاميتس ايلارايد نيسهيال ديديسيال وي ريتايم مابابل ها نيسهيل ايته ميسهيريود زاميݢيال ايم سوفاياه ها وي نيرايل وي ماين فاريهيين سوفيا ها وي نيرايل نيسهارايل سهاسهيريول نيسي ها ݢتين ايته الله ݢويفيفييل ها ݢويرانيال ايته ݢويريتايل ديديسيال ميداتيال متيلاين وي ريتايم سهيتهي نيسي ز نليم ندهي ها سهاريات ݢيفيبايم ݢويهينيدس ار سهيتهي تاساوووف ها ݢتين ايته ها سوفيس نيسي ممال تاساوووف (سوفيسم) ل هيرييم زيتي سهايل ايلازايم سهي دهي ها ليبيݢيين سهاريات

 

FL-090416 گيسر ميهيت

 

FL-261215 Obscure Asharite theologians

Template Design by SkinCorner