Jun 22, 2016

Κηρκυλαι νιμ φεμαι

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Κηρκυλαι νιμ φεμαι Cover

Κηρκυλαι νιμ φεμαι

 

Καησι κομπησδνις κηρφηκκη ται κημιαι καιυ φυσμαι ται κιτιυ νιυ βυδαι κζαμολομιαι πη κιμυαι υρι νηκκαησριαι υμ υτβυδιαι κηv ναλισιρι κομπαητβιβαι νιυ βυδαρι ταρι μησννιρι ισλιμιυμηρι νιυ ται πη κιμüηδηφ; καιρι τυλαι κοτ υσβιυ μηβυδαι κυηφιυ κυμηρτιυ υτ κησραι ται κημιαι φυνδαμηφκηλ. Ται φηφφηαι υσακκη, τι κυδιησι ισμοπκαρτιυ ι κημ λιταις, με κημδαμι ταρι οπησφηυμηρι νιυ ται ναταισληζαι υτ τυρι φυηφβιρι υλτιμαρι υσιμινημκαρ, βισμαριαι ι υσκε κημιαι ται ιησρκυιαι νιυ ταρι φαιρζις.

 

Υμ κυμκηπται υσιμινημ, ισκηφνιπκαμ κηv φιλζαυφικαι αισι υνω. Κηραι κομαι τυσι τισβιμαρι κρινφηπιασυτ ι ισφλε μαρι κηv μαρι ταρι ιδιζαινκρισιαρι νιυ ταρι ναφηυμκαρ, υτ υμ βισνυσκυρσαι νιυ τυσι τιμλιζα, κηv κομαι υσκηρι υλτιμις, νισπυηρι νιυ βιπαησρτι, βιυ υσκηκληφησυτ υτ νιτβιπκυσι μι ρυπζα, υβολυφηυμηπδαι κηφαι υναι νιυ τιδυς κοτ ρισμλαι ι τυ κηδνινφηαι ναφηυμαμ αι νιυ ικυ, βιμυτιυ μησδυημ ται κημιαι φυνδαμηφκημ κοτ ται υσυκησνφηαι νιυ ται φαπκισιαι υμηπα. Μιηφβισρι καιυ ταρι φαιρζις, αι μευς νικω, τυσι κυμισρι ιπκιμιμηφβιρι νιυ ται ναταισληζα, αιτ οκιηβυ, υτ συνυσι καισκαρ, νιυ υμοισρι νιβινυσι καιυ νιφιφιμ βιρι κυσρκαρπυμδιατ υτ ουσι, δυμαι οησι υτ υυσυπαι κηv υτ ταρι νιμαρι ναφηυμηρι φηβιλιζηφις, ται βυησι κημιαι νιυ καιυ κηληρι φαιρζαρι υτβητ νοκηδαρι νιυ ιπκιμιμηφφηαι καισκηυ κη συρδαι κηv υρι νικητισδαι πη κιφηφτιφικα.

αιβαι αυισω

Σι υς. Ναι κητ τυλαι τυ ισλιμιυν, τιναι τυ ιτβυσιαι ιμυημμηφβι. Κυσκαιυ υτ μιβυ, κηvτζαρι υτ μι ριημω, τιμνιφικαι βισδιφηυτ οησλ, βισνσμιτιδαι νιυ κοκαι υτ κοκαι νιυ υναι μηφησφηυτ ι οβις; κηv ισκε υτ ται υτιμολομιαι μυμιρνα, υμ τηρμιναι δη βυιμβηυ ται κημιαι νιυ συναι φιρμαφηυτ φακυλζααι καιυ κοπκιηφηυ υναι βηρδηφ ιμπυσκηπκη; ται ιτβυσιαι νιυ συτ κηρσυμαιηυ υσβισυσδιναριαι κυκηvαι κιομησφιαι βιυ αι υσαμησφυ, κυς υφηκται νιυ ται βηφησφηυτ νιυ ταρι μηφησφηυμηρι τυκκαριβις, κοτ ται φηκυνδαι ιμαμιναφηυτ κοπαισρη; κηραι καιυ ναι υρι νιμ βυδαι υναι φακαις. Κομαι νυκαρυσι πη κηπιτιφυσι τυσι ριυσι κριμιτιβζα, κιτιμυσι φιρμη υτ ται κηρσυμημιδηφ υυ ιπκιμιμηφφηαι νιυ μαρι νιυ υναι φαιρζαι κη συδυκβυησι νιυ φηφυμηφυσι υτ ται ναταισληζα.

Κοτ υμ βισνσκυρσαι νιμ λημλα, ται νοκιναι ρη καικαι βιυ φαιυ βησνφυ; κηv ταρι ναφηυμηρι κηρδιησυτ μαρι αι μηφυσι νιυ βισκε υμ κρινφηπιαι τυπηριυς κηv υνικαι νιυ βυδαρι ταρι κη ζαις, κηv υμπηζασυτ ι βισνσφηρις τυσι ικυτυσι κη σβισκτυσι νιυ ται καυσαι τιτ καυσα, ι τυσι υφηκτζα, καυτιφζα, καιυ βιυ κυμβιρτιησυτ ι τυ βηζ υτ καυσατιβζα, υτ τυσι κυμισρι κιτιφοισρι νιμ υνιβηρσω; ταρι μησννιρι ναφηυμκαρ, κυς βιμυς ι κη συφηπι ται κημια; ταρι μαρι κηκαικις, βιαι κυσκαιυ ναι κυδιησυτ σισς, αι κυσκαιυ καισκιατ νιμ κυμις νιυ κυμκηπται φιλζαυφικαι νηκκαησριαι καησι κυμτιρβαισσι υτ βυδαι τυ κυισζαι κημμακαισδα.

 

Κηραι βυδαρι υλρις, υσκηπφηυτ ηκαι νιυ ταρι νιυ τυσι υλτιμυσι ριζα, κυμβηρτιδυσι οκηv υτ υυσυπηυσι κηv κριτβιηπζα, μυκαρβιτ κυιμησι βηφησφηυτ υτ τυρι κη ζαμομυμις. Κομαι ται υσπρηκαησι βυμαρι κηκηvλυς, υμ μαρι ιπκυιτιβαι νιυ βυδυσι τυσι βισδυκβυισρι νιυ τυσι φησμμηφτυσι μι ριημζα, νινμυναι ναφηυτ αι κυμκηκιδαι ιαμαρι με κρινφηπιαι υνικαι κομαι κιτιφυς κημμηδιαται νιμ υνιβηρσαι βισικλη; κυσκαιυ νινμυτ ομκισυ υτ τυ βιπαι ιυιφηαι κιτιριαι καιυ υμ ρη κυιβικται καιυ κη συκηvηκτυ υμ υδιφιφηαι καιυ δη μιης, ται ακηvαι κυμτβρυιδαι κοτ τυρι κη συπιαρι μηπζα.

κη ιτιφυσκαρ

Υτιυ κρινφηπιαι κριμηραι αι μευς νικαι υνιδυ, αισι βισμηφαι υμ “κιρκυλαι νιμ φεμω”, τιμκολιζηφαι κυς υμ ιησυμησμαι νιυ υτ κυπκαι νιπκραι νιυ υτ κιρκυλαι αι ιανμυλαι υκυιλαβισυ, ισπρκαησδκηνδαι υμ κυπκαι με βυμζα. Σι, υτ υμ ριμ βηδα, νυμνιυ νι τικυιησι βιυ νομκησι ι κησμâ, κομιηφζαι ται κη ζαμομυμιαι κοτ υμ ιησνκηvαμαρκα, υμ “αιβαι αυισω”, κηv κησιâπατι (ημ υλτιμαι βυκισυ κησμâ), νιυ κυιητ υμηπατ βυδαρι ταρι ιησρκυιαρι νιυ “κη ιτιφυσκαρ”. Ται μυνηφα, αι κυπκω, υρι υμ υσιμητ κηv ται υνιδηφ νιυ καιυ καρβιυ υμ τισβιμαι νυμηρικαι δη βισυ.

 

 

Amiran, D.H.K. and Y. Ben-Arieh, "Sedentarization of Bedouin in Israel," IEJ 13 (1963).

 

Berman, Joshua, “The 'sword of mouths' (Jud. iii 16; Ps. cxlix 6; Prov. v 4): a metaphor and its ancient Near Eastern context,” Vetus testamentum 52/3 (2002).

 

FL-300612 Feah fireylyl lewaylit shuish'ai Elasim

 

FL-200612 The Shibboleth incident and the West Semitic dialects

 

Heller, R.L., "What is Abimelek Doing in Judges?" in K.L. Noll and B. Schramm, eds. Raising Up a Faithful Exegete: Essays in Honor of Richard D. Nelson. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2010).

 

Layton, S.C., "Ya`el in Judges 4: An Onomastic Rejoinder," ZAW 109 (1997).

 

Martin, L.R., "From Gilgal to Bochim: The Narrative Significance of the Angel of Yahweh in Judg 2:1," JSem 18 (2009).

 

Speiser, E.A., "The Shibboleth Incident (Jud. 12:6)," BASOR 85 (1942).

Template Design by SkinCorner