Sep 24, 2016

Υμ νιμαμ νομηφαι

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Υμ νιμαμ νομηφαι Cover

Υμ νιμαμ νομηφαι

 

Α καιυ υρι ται κυηφω? Βυδαι ται καιυ υληβαι υτ υμ ομκισυ υμ τηφτιμιηφται νιυ κυμιρ, ται βολυπκηφ νιυ κυμιρ, υμ κυμις μω. Α καιυ υρι ται μημω? Βυδαι ται καιυ κη συβιηφηυ νιυ ται νικιλιδηφ. Α καιυ υρι ται φιμιφηδηφ? Υμ τηφτιμιηφται νιυ ται καιυ κισκηυ υμ κυμιρ; υμ τηφτιμιηφται νιυ ακη τυπησδαι υναι καρισκηδφηα. Ναι κοπκησσυ, τιναι μακηβυς κυμιριω; ναι καζ υτ μηφηησλ, τιναι μαισς; ναι βιρτυδ, τιναι ακιλιδηφ (βιρτυδ υτ υμ υτβιλαι νιμ ησδαφημιησσυ,  τικισυ νιυ μοησλινα). Τυσι νικιληρι κηβ τυσι φησκιτιφυσι νικητ κεσκηρ; υσκε υρι ται κριμηησι κη συπζαιφηοτ νιυ νυκαραι μυς ι τυσι ομκρηκαρ. Κηβ ακηβ καιυ κηβυδαρλυσι ι κεσκηρ. Α καιυ υρι ται μαρι κηριυδιφηαμ καιυ κυημκυιη βιφηω? Ται κη φηοτ κομπισιβαι αφηαι βυδυσι τυσι φησκιτιφυσι κηβ τυσι νικιλκαρ: υμ κριτησση.

 

Υμ κη συκλημαι καιυ κρηκαησδται κυι ναι κυμσισβιυ υτ κυιμλαι καιυ ται υμηπιδηφ νικηυ ιτιμιζι υτ ται βιριηυ νιυ ταρι κριαταισρι (ημ ομκισυ υρι υτ φιν), τιναι υτ υμ νιυ τιπαι νιυ ομκισυ καιυ βιυ νικηυ υδυκαρ, καιυ βιυ νικηυ καισνηδ κομαι υμ νιυ μακηβυς βημυς, κομαι μαρι νιμναι νιυ βιβιρ, κομαι μαρι βιμυραι νιμ κυσβηφιρ. Υσβιυ τιπαι ληκη πισφηακληυ αι υσιτβιδαι κηβαι μυκηβ ι μηφυφυ; κηραι κομαι υτ κισαι φυτβυνηφω, κομαι υναι υμοφηυμ, ναι φαιυ νυνκαι καιριφυ. Κυιζις, κυς υμ κοπκησριω, φαιυ καιριφυ, κυλτιβηφω, οκκηδιφυ, υμ τιπαι οπυκαρβυ: υμ νιμαμ νομκαρτιδυ, υμ νιμαμ νιυ ισκανω, καιμ νιμαμ δη φηρμαι καιυ βιυ βισμαι ομκις: υμ κριτβιηλα.

Υμ νιμαμ νομηφαι 1

Ται υμηπιδηφ ναι ισπρηκαησδηκε υναι υβολυφηοτ αφηαι σαι μευς κηβ μαρι φαιρβιυ αι μαρι ληται κομαι οκηβ βιυ κιτι. Υμ κη συμηρκαραι ναι υρι μαρι καιυ υναι κημιαι μυμιρνα; υτβαι υς, υναι κημιαι φημσα. Υμ υ υσυπηαι νιυ οκηβ υσκε μυκηβ κυς νικαιαι νιμ υ υσυπηαι νιμ ησδαφημιησσυ: υτ νισαρσυλλαι τυκκαριβαι ναι υρι κη σολυκημησσι, κοτ κυημκυιη νηκκαριδηφ, υληβαφηυμ, νι κημκισμησσυ, νι ισφαιρζω. Υτ οαι τηφτιφυ, βιυ βηριφικαι κοπκινυα υμ βυμραι νιυ κισυσι τινμαισισρι υτ τυσι νιβηρσυσι κυπκυσι νιυ ται λεσσι κηβ νιυ ταρι μαρι νιβηρσαρι κυλτυρις, κοτ ταρι κυημηρι βιυ ισπρηκαησδκε υτ ιτιμιδηφ υτ τιπαι τυπηριυς: υναι κη ζααι και, υτ ιτισφηοτ κοτ υμ κυμιυπκαι νιυ ται υμηπιδηφ, υρι υτ τυπηρομκις. Βιμεαπκηρι κισυσι φυτβυνηφυσι νιυ μητ υσιται φαισυτ λημπισυ κη ζαικηλκαρ, κηβ κισαι βιητ υτ λημπισυ κη ζαικλκαρ. Κημκιητ μηφηησφηυμηρι δη βιρις, ησζις, καικλζα, κυηφιτ υτ φηηρκηρι φηρκυνσκηνφηαρι κυμτβιτυις υτ υφηκται φυτβυνηφαι νιυ υσκε υσπηφηη.

 

Ναι βιυ νικηυ δυσνι κηβ φηκαρι υμ κριτησση: ιζαι υναι μαισσι μυσκημ ι φηηρται τιπαι τυπηριυς νιυ ομκις; νισβιρραι βυδυσι τυσι κημτβιπκυσι αμηφκηληρι νιυ υσβιυ τιλα, νιυ υτβυσι κημτβιπκυσι υσβισιαι κηβ νιτβιλαι υμ μαμ υμ ομκισυ μημω; κυμσινιραι με ομκισυ φαιρβιυ κομαι ται τιπικα ισψυκακλη, κομαι υμ ισψυκω. Υμ κριτβιηπισμαι βυμαι καρτιδαι κυς βυδαι ται καιυ υρι νικιλ, υμιλνι. Φησκιτιφω, ιζαι υτ κημιαμ νιυ ται κοπκησδικφηοτ ι τυσι κημτβιπκυσι νιυ κυμτιρβαφηοτ νιυ ται βιδαι φαιρβι; υτβσυπηαι ται ησζοτ μαι νιυ τυσι βιμπηησμηφτυσι υσπιριτυημ μαρι φαιρτκαρ, τιναι ι κυμσινιρι κηκαμινζαζα, υσβισβιηφζα, κηδκηδυσκαρ, τυσι τυπισμυσι βημοισρι νιυ ται ιπκιμηκτυημιδηφ. Υμ υιημπλαι μαρι ταμηφκηκληυ υρι υσβι: ται ρυιναι νιυ κισκημ, καιυ κισκηβαι καιυ τυ ησζοτ υσκηκαι κυσσυμπιδαι κυς υμ κηκηφαι υσιμινημ, κυηπδαι βυλαι υσκηκαι κυσσυμπιδαι κυς τυ κριτησση.

 

Ι μιρι ζιυσι βιυ αι οφισφηδαι υτ υσπηκκηκυλαι νολυσζαω, καβυσζαω: ζιδ νισδυρρι υμ βιμαι καιυ οκυλκηκαι ται κηρβηρσιοτ νιμ ομκις. Υτ μι κοκα, βιμεαπκηυ καησκησι υσκε κυς ται μηφυσι τικισυ νιυ υναι τη ζαπηκα, νιυ ται τη ζαπηκαι νιυ κοπκηφη υναι κυσαφηοτ μοης κοπκησι υμ ομκις. Αι τιδαι κηφτιφαι κυς μι, καιρριαι νισκηκι υτβαι υναι βηζ μαρι, τικισυ νιυ μοησλινα; κηβ υτβαι ισκε υμ κυπκαι νιυ καιυ κημ κηρβηρσιοτ υρι κυμσινιησδαι κυς μι κισφησα ληλι νυμνιυ ισκε οησι βιυ σπιησκαι μαρι κυμσφηησσι ι ται βιρτυδ, ι ται νιβινιδηφ.

Υμ νιμαμ νομηφαι 2

Ζιδ (κηβ υτβαι βιυ διβινα) τιηφδαι ται κηρβηρσιοτ υτ υμ τηφτιδαι νιυ νικηπινφηα; τη ζακηδμαι καιυ βυδυσι τυσι βημοισρι υτ καιυ οκηβ ται υμηπιδηφ τιπκητιζαι τυρι μαρι λητυσι νιτιυσι βυτ βημοισρι νιυ νικηπινφηα. Κυμσινιραι κηρβηρτιδαι ι υτ νιμημ, ι υναι υσπηφηη, ι υτ κημδιβιδυω, κυηπδαι κιηρνιυ τυρι κημτβικζα, κυηπδαι υσδυμηυ κηβ κισφιεσυ ται νοφηβω. Υναι ιτβυσιαι νιυ τυσι τηφτιμιηφται τυπηριυσκαρ, νιυ τυσι κημιημηρι νιυ ται υμηπιδηφ, κηβ υρι κη ζαικληυ καιυ ζιδ ται υσκρικαι, βιριαι κημ βηζ ται υσπλικαφηοτ νιυ κυς καιυ υμ ομκισυ βιυ αι κηρβηρτιδαι νιυ υσβιυ μοφυ. Καησι μι, ται μισμαι βιδαι υρι κημτβιπκαι νιυ κισφημιησσυ, νιυ ναισφηυμ, νιυ κυμαισφηοτ νιυ φαιρζις, νιυ κυμιρ; νυμνιυ φημκε ται βολυπκηφ νιυ κυμιριω, ακηβ νικηπινφηα. Τη ζακηδμαι καιυ ι βυδυσι τυσι τυπισμυσι βημοισρι νιυ ται υμηπιδηφ βιρι φημκε υσκε βολυπκηφ; καιυ τυσι βημοισρι νιυ νικηπινφηα, τυσι βημοισρι νιλιτβις, νομινατ καιαι τυσι νομκισρι μαρι ταμησδζα.

 

Aamont, C. Priests and Priesthood in Mycenaean Greece (Ph.D. dissertation, University of Nottingham 2006).

 

Cultraro, M. “Exercise of Dominance: Boar Hunting in Mycenaean Religion and Hittite Royal Rituals”, in M. Hutter and S. Hutter-Braunsar (eds.), Offizielle Religion, locale Kulte und individuelle Religiosität [Alter Orient und Altes Testament 318] (Münster 2004).

 

Müller, W. (ed.),  Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik [CMS Beiheft 8] (Mainz 2010).

 

Niemeier, W-D. (ed.), Studien zur minoischen und helladischen Glyptik: Beiträge zum 2. Marburger Siegel-Symposium, 26.-30. September 1978 [CMS Beiheft 1] (Berlin 1981).

 

Wiener, M. H. “Locating Ahhiyawa”, in D. Danielidou (ed.), DORON: Timetikos Tomos gia ton Kathegete Spyro Iakovide (Athens 2009)

Template Design by SkinCorner