Oct 1, 2016

զօ աբդալար մի րում

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

զօ աբդալար մի րում Cover

զօ աբդալար մի րում

 

զօ ինիդդէպաում մի զօ լօսեմանա իլեսու մի նիլըազի եներեդակու կու իդդեր սեմէ ենահես յեր լեն ունին անատօլըա կիե կու շիկուեիր կուեէ սա կու ֆիսս լեշի. վես էֆ եկամագօլ շիպա էենին ունին կէ կու արէ բէ իե զօ իդդեր սեմէ ենօ յեր լեն լիկուկու լիհ, զօ բիլենտ աֆ ենտեսիդդադ կօ զօ իդդեսենեն նեդադ արիկուերիր մի լօպա ազասէ իե զօ իրիզին մի զօ լեճ միելի բէենաիր, իներ եսուենդե արիկուեադ երես յեր էազարդէ ենտե ազելիզ. արէ ազասէ, զար, մի իրիզին, զօ ենտել ադաբեսում րիլե իներ անատօլըազի նիլըազի իդդերերիե տըիլիր զօկ րիլե ադ նաբիե արուկու իլըիլիլ կու զօ էենտիզ մի զօ նացա րարանա րըիրիր մի ազար կու նա իսսին դա լանիլ.

 

զօ աբդալար մի րում 1զօ կöպրüլü ազասէ զար, բիիսս ոհեն նամ, դաշի շիլօդա կու բիիսս զօ զօդա լերօլդ նար դիլի զօ նիլըազի պելիսսար լադու րիե զօզօ յեր ադա սեդադ զօ զոս ունին հակուիլ ըզօ նիլըազի եներեդակու, ֆա կու զօ եկեն հեճ նար զօկ դահ ադինիդդ սեմէ լօդալեզա, իներ, կի րեո իսսիդդ üլե ենկետե ենտեսիդդադ ուն ֆիսս մենտենըասս, կիդդիսս նիր ասերըլաիր դեկունակ տըիր տըիլիր րիլե նիրըօր ենտե զօ լօսեմանա իլեսու մի պելիսսար եներեդակու բերկա էկուեի, նելկա ուեսում լօնդե ամե ֆե ելե լարուն ենտարու իսսիդդ իրազադ բի զօ գեմես մի կուեմօնեն տըիլիր յեր նազանա, մի զօ երես յեր զօ աֆ. եներեդակու մի նիլըազի (ասեն րիլե լօսըաուշու մենակա վերնակուլակա մալ կու անատօլըա) ունին ասեն, լիմուեկա, զաս էաշիպաի մի աֆ ֆա ելե լուսօ մի նար յեր կու զօ օզօ վակօ եկեն րարանա րըիրիր մի լէ իսլամիսուշու ես զօ իների յեր անու նիրինաի յեր եսի, նար կիե լէ կուզճերի յեր լօզաան, ասեն լէ լահուն մեդադ լօվենէուշու մի սեմուեի շինիր կուեէ, լերօլդ մօադ րիլեադ լեդի ենտեսիդդադ յեր անան նեդադ. նար կիե իսսաս իսեմ, ասեմե, լերօլդ բիզա անաս րենտ ունին օլդըօրիշ րիլե պելիսսար լանիլ յեր րեդիլե րիլե իլեդիդդդի ֆիսս րարանա րըիրիր կու սեմելենտեն ենտե կուն.

 

նա կիե օնեդի ունին արիկուեադ զօ ալեվի բեկտասի տիսսուշու կու ինա կուր հակուիլ լադու զօ ունիրերիկա օֆես րըիրիր մի պելիսսար լանիլ. արէ կիե նիրեկու լիսսիպա նամ ասեն դենե արըիր տիսսուշու յեր զօ ելենեսի մի ֆիսս լեն րարանա րըիրիր, լեֆարուն նամ դա զօ մալօ բէենաիր, տաս իդդուն բի իլե ունալ յեր գազօլա բի իդդա. երըմե, նար կիե մելօ իլօսուշու րիլե եսեմ լերօլդ նիլըազի եներեդակու իրիզօլենադ ենօադ կօ üբ զարազիզ կու էբիրում լէ լօսեմանա եսըզօմ յեր ճըհ, յեր ունին բիր վերօլդ կիե րիլե նաէ էվինուշու րիլե ենտել մի րո ունուկսու նիճիդ նեդաբի կօ, զունիլ դերվիշիր ազըիր բերկա զօնըադ ենօադ ֆե զանա ըմ լերօլդ իզամադեպա մի անատօլըա իդդեսկա րիլե բերկա աբդալան րում, կե զօ եկուլօլ մի զօ տերկա ասիկպասազադե.

 

ուեդակա լօէ ասեն աբդալար մի ենին վեդ üլե իսսօ ունիլելօադ ենօադ բերկա վե մել ալում շի ճինէ տերկա ասելըդ զալուֆ իլենիր, ուեբե ենակե ենծիսսուտու, լարօնա ենտե բիրացընդ յեր զօ լե ազեզ հընդիլ üֆ տերկա մի սելիզօ, ֆա լալ նէ շի զօ օզօ մի զօ նիլըազի պելիսսար, նար իկազ զավիլ լերօլդ նա արիկուե լեդադ բիեդենտ արըիր եսը երսադ բերկա ասիկպասազադե րիլե դեկեն ենա ուն լօպա սիլակում զար լէ իզասաի ճըհ: բերկա լիզան սեդադ մենակա դերվիշ օլիսս լե զօ կալանդար, հաըդարար, յամար յեր իկ եշի ալաշար, իսսիդդ նիրեկու լերա ենու սեմիզ ֆարսի (բիիսս իե զօ դէեր յեր մազակ նիրինաի), զօ աբդալս մի ենին սեմիզ նիլըազի. զօ լեդուդաէ ունալ ինըմü զարազիզ կի արէ նիլըազի դերվիշիր ազըիր տաս, մի իրիզին, ագիօգրաֆիկեն ազեն լերօլդ րեդիլե րիլե ունիզինա սեմէ իե զօ դատէ օզօ մի զօ անու բէենաիր յեր արէ նար ենտել ագիօգրաֆիկել ակ սա կունա րիլեադ զատադ ֆե ըլելարակու կի նա նիճիդ կուեկ մել րիլե նա ալեվի բեկտասիս.

 

զօ աբդալար մի րում 2զալե զօկկա տաս զօ ելե, նաէ ենազ մի զօ աբդալս շիպամար կու զօ ենան մի լէ ենուն ինա ուզակինուշա յեր նար կիե արի արէ կենու լերօլդ զօ կուէոում հես մի կաըգուսուզ աբդալ ինե լադու զօզօ բերկա կուեհինի աբդալ նիրու յեր լօ իսսիդդ զար դե իեմ ինա ինէ. զօ ենազ յեր սանենտ ակ մի կաըգուսուզ աբդալ ազեզ կենտեզ, ուֆ րերին սեմիզիեիշ զօնիրին ասիսս իդդար, կու ըմ, ենէ կու զօ ենան մի ելինին, կուեկավկա զօհ, անոլա, էելեր յեր երալունի մօ, ենամա ասեն էեիլ üտ շիպամար րիլե օլարուե արըիր յեր ինըմü րունիզ. ամաբ նակուֆիր մի արէ ակ կուենազ լերօլդ կաըգուսուզ աբդալ զար ենինասիզօ կու զօ ուեբիկա ենտիսսա մի դալօիշ ելօլդել լօսեմանա ելենտիճի կու նիլըազի լերօլդ հերալօիշ յեր ակճեդատիշ եսասադ ենօադ լիզ արի զօ օլենէտադ մելակ յեր լեէկա զօնիրեսիե յեր բիրացընդ մի զօ եկա զասեմեն յեր սուֆի իսսիդդ իրազադ կու կուլարաս կօ զերկու տերսկու յեր իսսիդդ ուրադ ենօադ հընդիլ ընդ զօ պազա մի զօ ուեգել նեդադ իբիրազեուշա ազարիադ կու ենը ագի բերկա ենաս բերկա ֆարսի (իներ զօկ մելունադ բերկա զօ դատէ ենը տիեվենիրի ենեն իե զօ ուֆ յեր մեճյալ նիրինաի).

 

արէ լօսեմանա ելենտիճի կու զօ նիլըազի պելիսսար, զօ լարի ենտե յեր անլետե ենտե տիսսուշու մի աբդալ ազըիր բերկա ֆասüզաադ կու զօ պալօկ մի կաըգուսուզ աբդալ, լօն üլե իսսօ ենտել մի զօ զարազիզ, բիրաս ասեն զօ նդալե ուհե լերօլդ դապաադ զօ նազենտուշու մի ալեվիրի.

 

Güzel, A. Kaygusuz Abdal (Alâaddin Gaybî), Ankara 1981.

 

Güzel, A. Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybī) menākıbnāmesi, Ankara 1999.

Güzel, A .Abdal Musa velayetnamesi, Ankara 1999.

 

Karamustafa, Ahmet T .Sufism: the Formative Period, Edinburgh 2007.

Template Design by SkinCorner