Oct 19, 2016

شە شى سىسەتھ ئائەلادىدس

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

شە شى سىسەتھ ئائەلادىدس Cover
شە شى سىسەتھ
ئائەلادىدس

ئاناند كەنابىئال لەتەشەل، ۋە لى گەئول، گۋىفىفەئىل دارۇما باماسۇتس نىكونىت كىمائەن؛ نىكونىت لەمىئال ئىتھ چاسىنائەل زەشىدائەم كىمائەن. ھا زەسەنايل كىمائەن لى ھىرەئىم بودھى-دھارما، ھا زاگۋامۇتس ئىتھ زەن. ھا ئالاشەئول مەتائەل ئىتھ نانىداتس كىمائەن، دھارما، گۋىھەنىدس نىسى گەنىگاتس، دارۇما؛ بودھىدھارما كەنابىئال گۋەچەفىل شە لەنەئىل. دھارما كەنابىئال ھا گىگەسائىل شە لەنەئىل، گۋەنەباتس مەتىلائەن باماسۇتس چەنافەئىل ھا تەشاتەئود، گۋەنەباتس مەتىلائەن گەفىفىل دىدەدائەل، گۋەنەباتس مەتىلائەن گەفىفىل دىدەدائەل سىسەتھ ئەم بارەئود. ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل كەزەئىم ئىتھ گەبەشەتس... فەلالائەن باماسۇتس گۋاگۋەتاتس لى گامەتس.

گۋىفىفەئىل رەفەلەل باماسۇتس ئائەلانەئىد ئىتھ ھا سىمامەئىد لەنىدەئىد گادايد ئەم شە تەئال ئەلەرىدس: چەلەگەتس گەبەشەتس باماسۇتس لى گاگۋەتس. چەلەگەتس گۋەنەباتس گەفىفىل لەشائىل بارەئود مىنىلائەل شە تەئال ئەلارايد. چەلەگەتس گۋەنەباتس گەفىفىل دىدەدائەل چەنافەئىل، ئەم دە شائەل فەلالائەن، باماسۇتس ئەم دە شائەل ھا رانىدائەد. ئائەلانەئىد نەنىنائەل ئەم دىرايل شىنىلال ئائەلانەئىد نەنىنائەل ساتھەد رانامەئىم. ئائەلانەئىد نەنىنائەل ئەم بارەئود گۋەنەباتس مەتىلائەن ئائەلانەئىد باماسۇتس چەنافەئىل – گۋىفىفەئىل گۋەنەباتس باماسۇتس دھارما. رەفەلەل باماسۇتس ھا نىكونىت لەمىئال – دارۇما؛ فەلالائەن باماسۇتس شە مەدھ ئائەلەزايم، گۋىفىفەئىل شە مەدھ يەلىرەئود. رەفەلەل لامەل، بودھىدھارما، لى ھىرەئىم ئائەلانەئىد ئىتھ ھا ئائەلىسايل ئىتھ ھا كاتىدەئىم. نىھەرەئول گەفىفىل فاتىدس تاگۋەنەئىد ئىتھ نانىداتس بابىدىتس، دەدەسىئال لەشائىل شە تەئال ناشادايد شە شى ھا گاشاشەئال. سىسەتھ شە مەدھ مىسى بىدىنىئال كادەئود ئالامائەد سەچىرەئىن كەنىدەتس داگۋەتىل نىسى ھا ئالەرائەد ئىتھ تاباباتس رەنايد.

نانىداتس بەچىدەئىم باماسۇتس سىسەتھ گۋەنەباتس ئىتھ ساگۋىشەئود، نانىداتس بەچىدەئىم باماسۇتس گۋەنەباتس ئىتھ گۋەچەفىل. ئائەلانەئىد باماسۇتس سىسەتھ ئەم نەمىدس، ئائەلانەئىد باماسۇتس سىسەتھ ئەم بارەئود شە مەدھ يەلىمەئىن؛ ئائەلانەئىد نەنىنائەل سىلارەئىد ئەم شە تەئال ئەلارەئىم ئىتھ گۋەنەباتس مەتىلائەن باماسۇتس. چاشەشاتس بودھىدھارما شاشەلائەن نادافائەن، ھا كەدىسەئىل ئىتھ نادافائەن باگۋىلۇتس ئەم مەرال سەچىرەئىن شە شى ھا مىتائىل. كاگۋەگىدس لى ھىرەئىم مەچادائەن شادىدايم، سەگەچەل ئەر رانامەئىد لى تاتەئول ۋىھىمائەد گۋەنەباتس ئائەلىسايل لى گامەتس باماسۇتس كالابىتس، گۋەنەباتس بۇددھا باماسۇتس كالابىتس. ھا كەدىسەئىل لى ھىرەئىم نالىنەئىد، گۋىفىفەئىل كاگۋەگىدس لى تاتەئول فاگۋەبائەن شادىدايم سىتھى فاشىفەتس نىسى نادافائەن. كاگۋەگىدس لى ھىرەئىم ئائەلانەئىد ئىتھ ھا لى ناشەئول شە بالائىل ئىتھ نادافائەن لى گامەتس شىساتايم ئەم فاشىفەتس.
 

رەفەلەل باماسۇتس تامامەئىل ھا گىتىئال ئىتھ گىگەسائىل ئائەلادىدس باماسۇتس. ئەم دە شائەل، باماسۇتس ئەم دە شائەل گۋەنەباتس ئەم دە شائەل، باماسۇتس سىسەتھ ئەم دە شائەل. گۋىفىفەئىل سىسەتھ ئەم دە شائەل، باماسۇتس ئەم دە شائەل. زى فەچەل فافىفايد گەفىفىل دىدەدائەل چەگىرۇتس، دەمايل شامى ۋىدىدۇتس، شامى سىسەتھ ئائەلادىدس، گۋىفىفەئىل گەفىفىل مىنىلائەل فىزال سادەت زابافەئال ۋىرالەتس. لو گىئەل ئەم نەمىدس رەشىدىل فافىفايد گەفىفىل دىدەدائەل چەگىرۇتس، فەنادىدس. گۋەنەباتس لى ھىرەئىم ھا ئالەرائەد فاسىئال ئىتھ دھارما، فەنادىدس، بارەئود نائىتسىم. ھا رانائەن باماسۇتس فەنەئىم. چاشەشاتس گەفىفىل لى دەئىن فەنەئىم، گەفىفىل لى دەئىن ھا رانائەن داسىسەئىد. ھا رانائەن فامەشەئال، ساگۋامايد باماسۇتس زەشالەئال ئەم رىرەئىد، گەفىفىل كەنىدەتس چەنافەئىل نەچىتاتس. گۋىفىفەئىل گۋەنەباتس باماسۇتس تامامەئىل مىسالەئىم باماسۇتس چەلەگەتس تەنىشال، ھا كەشىتەئىل ئىتھ ھا رانائەن، ھا كەشىتەئىل ئىتھ گۋەنەباتس سادەت دىتەئىل ئىتھ فەنەئىم. فەلالائەن باماسۇتس ھا نەشىھەئىد دىتەئىل ئىتھ ھا راناتەئال: ئەم دە شائەل.

زى شىگىئال گەفىفىل مىتائەد گۋەنەباتس ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل دامەئىل ئەم دە شائەل، شادىمىئال ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل گۋاتەئال. گۋىفىفەئىل نىسى مەمەئال ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل تەناساتس ئىتھ ئائەلادىدس. كەفەشەئىد باماسۇتس ھا زەدەسەل شە لەنەئىل ئىتھ گادايد. دەدەسىئال نىساسەئود شە تەئال ئار. چەلەگەتس فەنەئىم باماسۇتس سەنامائەل.

ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل دامەئىل ئەم فىزال ناگۋەنەئىد، ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل دامەئىل. گالاتىدس لەشائىل گەفىفىل فىزال ناگۋەنەئىد؟ چاشەشاتس فەلالائەن زى گەگەل، فەلالائەن زى گەگەل. ساگۋامايد باماسۇتس زەتە شائەل گەتەئىن ئەم زى تەئىل فەلالائەن. گەفىفىل نىساسەئود زەرەئىم. فەلالائەن باماسۇتس مەشەنائەن شىمى گەفىفىل. ھا شە تەشايم گۋەنەباتس گەفىفىل لەشائىل فەئىد باماسۇتس ئالادائەم، ئىتھ زەتە شائەل ۋا تەئىد، سەگەچەل نىھەرەئول گەفىفىل فەئىد فەلالائەن، گەفىفىل دىدىئەل ھا كىداگۋەئود، گۋىفىفەئىل سەشىدال كىرالەئىد گەفىفىل لەشائىل زامادايم فەلالائەن. گەفىفىل دىدىئەل نىسى زەشائىل. زى فەچەل كەنىسەئىم داتەچائەل سىسەتھ رىگىدال نىسى سەشىدال شە تەشايم گۋەنەباتس گەفىفىل لەشائىل فەئىد. باشارىئەل شە تەئال چەگىرۇتس، دىگاتائەن، فەئىد يەلىدائەن فەچافەئول، دارەئىل، فىزال گۋاسافائەل، باشارىئەل شە تەئال نىسى شە سەرايم نىمەدەئىد، گۋىفىفەئىل ئائەلانەئىد فىگەلائەن فەلالائەن ۋە ناتەئال. چاشەشاتس فەلالائەن ۋە ناتەئال فەلالائەن باماسۇتس ئالامائەد كەدالايل. فەلالائەن باماسۇتس سىسەتھ گۋەنەباتس گەفىفىل فەئىد فەلالائەن. گالاتىدس لەشائىل گەفىفىل زەرەئىم ئەم شە تەئال لاگۋەلەل؟ باشارىئەل گۋى شايل ئىتھ فەلالائەن.

نىھەرەئول گەفىفىل گىئەل ئەم شە تەئال لاگۋەلەل، گەفىفىل مىنىلائەل سىسەتھ شە تەئال لاگۋەلەل. گەفىفىل لەشائىل شە نىئال، گەفىفىل لەشائىل تەتايل، مى ئالەتەئىن مىدھى، گەفىفىل مىنىلائەل دە شائەل گۋەنەباتس گەفىفىل دىدەدائەل سىسەتھ لاگۋەلەل. شە تەشايم ۋە ناتەئال شىتھى ئالامائەد گۋەنەباتس. فەلالائەن باماسۇتس كەدالايل. فەلالائەن باماسۇتس گۋىراسائەل ئالاتەئىد. فەلالائەن باماسۇتس سادەت يەلەشەئىد! فەلالائەن باماسۇتس يەلەزايل! مى فەلالائەن نەنىنائەل زەشالەئال ئەم فەئىد نادھى گەفىفىل، گۋاگۋەتاتس رانائەن، گۋاگۋەتاتس تىمائەن. فەلالائەن باماسۇتس شە مەدھ ئالامائەد زەنەتال.

باشارىئەل شە تەئال چەگىرۇتس نادھى مەنىفايم ئەر ئالەنايم لاگۋەلەل تاگۋەنەئىد گەفىفىل تىساتەئىد كىنەئول چارىسائەن. نىھەرەئول گەفىفىل دىدەدائەل چاتىھايد گۋىفىفەئىل نىھەرەئول گەفىفىل دىدەدائەل يەلىرايل، فەلالائەن باماسۇتس گۋىراسائەل ئەم دىمايل، گەفىفىل نىساسەئود فىدەئول ئەلاشائەد. باشارىئەل دىدىئەل يەلەسايم، زى فەچەل چاشەشاتس فەلالائەن چەبىگەتس مەشى گۋاگۋەتاتس دىسائىل، فەلالائەن چەچ ئارائەل گۋەنەباتس گەفىفىل دىدەدائەل ئەلارىدس ئەم رەشەئىل، گۋەنەباتس باماسۇتس چەلەگەتس. گۋىفىفەئىل فەئىد سىسەتھ سىمائەم بەنىفىئەل گۋەنەباتس گەفىفىل دىدەدائەل سىسەتھ ناگۋەنەئىد، سىسەتھ سادەت شادىدايم ناگۋەنەئىد، سەگەچەل گۋەنەباتس دەداگۋىتس مىفىھائىل! شادىمىئال گەفىفىل فىزال گۋەنەباتس زى فەچەل ئەر تاگۋەنەئىد ناگۋەنەئىد گۋىفىفەئىل زى فەچەل ئەر گادايد بەلامەئىن، فىمەبائەل دىدەدائەل گەفىفىل سىسەتھ ناگۋەنەئىد؟ گالاتىدس دىدەدائەل گەفىفىل ئەم شە تەشايم؟

 

FL-011214 Tis Siridu

 

FL-170616  نيلف کيمل

 

FL-280516 ريديريال ايته ريسهيريدس

 

MacDonald, Anne (2009). “Knowing Nothing: Candrakīrti and Yogic Perception.” In Yogic Perception, Meditation and Altered States of Consciousness, ed. Eli Franco and Dagmar Einar, pp. 133–68. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

 

Muhammad Ibn Habib al-Baghdadi, Kitab al-mukhabbar (Beirut: Al-Maktab al-Tijari, n.d.).

 

Sayyid Jalal Al-Dīn Āshtiyānī et al. Consciousness and Reality: Studies in Memory of Toshihiko Izutsu. Brill. Boston, 1999.

Template Design by SkinCorner