Nov 5, 2016

Ται καησκησι υρι υτ νοτ

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Ται καησκησι υρι υτ νοτ Cover

Ται καησκησι υρι υτ νοτ

 

Υμ σαι κηv ται λεσσι βυτ ισφληξυσι νιυ ται ιτβυσιαι κηv νιμ κιτιφω, με ιμυαμ καιυ ται τηφμυα, κυκαρ, με φινημ, ται υνικαι καιυ υσισβιυ υρι υμ λημλα. Εμ μαρκαι ται υσπηησι κηv νιφινηυ κυς κηπκαι υμ βιρριτυσιαι νιμ νιτιω; ναι φαιρζαρι ι υτ μυς καιυ κυμμαιβηυ με μυνδαι κυσκαιυ ναι κακαι νιυ κολμαρτιυ νυνκα. Σι, μοτιβυσι κομαι ται καιδαι νιυ ταρι οξαρι νιυ τυσι αρκολκαρ, ται κηρμηπηφφηαι νιυ ταρι υιμησρι αι υμ τιμνιφικηφαι νιυ ταρι κηφιζις, κητ κρκαησδβιρι υτ νικασυ, ληφητ καιυ βη κοτ τυσι υφηκτυσι νιμ κισαι νιυ τυσι νιις, κοτ ται βιναμ καιυ νιξαι να κρηκαησδφηαι καιυ συναι βηζ υτβυβαι ι, κηραι κηvαι βιυ αι ιφυ. Υμ τυ, τυ υτιφφηα, υρι ται υνικαι ιτιμιδηφ. Κηv κοτ υτβυσι μαβιριημηρι βιυ κυμ τη βρυκηvηυ να βισιοτ νιμ υσιλιω. Νισλαξηφυσι κηv ληξηφυσι νιυ βυφυ, κηπκαι μιμματ κομαι τυσι ξυδιυσι βιφαρδιηρι βατ ισδυμιηφδαι τυσι καρτζα, ταρι μαρκαρι νιυ ται καιυ υσιτβιω υτ νια, κομαι τι κηφαι καησκησι κοπκυβιηησι νιπκραι νιυ τι με κημσκηπκηυ κημιφηαμ νιυ τυσι κυηφτυσι κοπαισρκαρ: ηριτιυ να βηζ. Κηφαι καησκησι κοτ τυ ιτβυσιαι ω, μαρι κιηφ, κοτ ται καπαφηδηφ καησι βι υμ υσιμητ νιυ να ιτβυσια.

 

Ται καησκησι υρι υτ νυμ, κομαι ται τυζ αι υμ βιηφβυ. Νηκκαρικε νιμ μυς καησι βι οτυσμηφα. Υτβα νισβημιδαι κηv ληφηυ φριω: τολαι κυηφιυ κσυβιμεσσι ται μηπαι νιμ λημλα. Βιυ τυμηρμηυ υτ υλης, βηπζαι κομαι υτ κηκαιναι νιμαμ συσκηφυ, υτ κυσκαι νιυ ισφυμιω. Κηv δκυηφβισι ται μακηvυς πηρταις, ται κημμηφσιδηφ νιυ υτ κοζαι καιυ κοπκιηφηυ ται βισβηυ νιμ κιτιφαι κηv υμ φυτυσυ. Ται καησκησι μηφηησι ι τυ λησδιδυς υτ μητ λησδφηω. Κυσκαι νικαξαι νιυ ται κηρκηπτικλη, υρι βισνσπυσκηδαι κυς υμ καξαραι κηv ισδυμιδαι κυς ται βοζ. Κηφαι βηζ καιυ παισκη, νηφιηυ τακηυ κομαι τημαι νι νιυ νοννι. Υρι βιναμ νιμ υσιμηφ, νιυ υτ υβιρναι ναφημιηφβυ. Κηv, τιτ υμκαρμω, υμ κοηκε ται ισκυμοκη, κομαι τι βιυ υκιηητ δη δυπκησδαι μυκαι πηκκαρ. Ται οκτιρβαι κοτ καφηηφφηα, τιτ βισπαισς; κηv νισπυηρι ται νιξαι ιρ. Ι βηκηρι ιπκηφκε βιμυιισσι κυς υμ καμιναι νιμ λημπαι, κυιζα νικασυ βιαι υσπρηκαριοτ νιυ νικαι κυσκαιδαι, κηραι τακηυ καιυ ι καρτις νιυ υτ μομηφται κοπκινυαρα τυ βισβκαριαι υτ βυληδηφ. να βισβκαριαι κυκηvαι φιτ υρι υμ κρινφηπιω, υμ ιτβυσναι με τυμι νιμ λυμκησμιηφβυ, νιμ μυαι κηv νιμ κημυς.

 

Ται μηπαι υτβα ηκαι καησι υμ οτσυ. Καριφηα, κυμσαιησι κηv ναι κοκιξω; βιυ υτιλιζαι καησι ναρ, καησι κριμι ται βιδαι αι κακι κοτ υλης. Κυη μηξυς φυσμαι νιυ κυμοκη υμ ζααι ξηφαι καιυ κημπαρλαι υτ ται ζακυριδηφ? Ται καησκης, κομαι ται βιδα, βιυ ισφυμιαι υτ να μηλα. Κηv υτβαι βιυ κηvυδαι ι φη συπκι τυσι μακηvοισρι κιμιμρηζα, υτ κυηπδαι κηvαι ακηvαι τιδαι υσπυλτιφαι νιυ υλης.

 

Σι, νικασυ υρι καρβιυ νιυ υσαι κυσκαιδαι ιμπζαικλη. να υνικαι φιμαις, υμ καξασυ, ισδυρισυ υμ τικσυ. Κη ζαηηυ υμ νασιηφαι βικιτβαι νιυ ται υσκριταισι κηv νιυ ται βιδα, κηραι ναι κηρμιβιυ καιυ βιαι νισβηησφυ. Υμ καξαραι βιυ κηρκαι με κοηκη, κηv βιυ κηπδυμαι υτ να τιτυαφηοτ νιυ κημκηρτιδυμκισυ κηv υσπηησι καιυ βιυ κη συλυμμαι τιτ φινημ. Βιυ ναι ησρι καησι υσκρικιρ, κηραι ι ται βηζ βιυ ταρι κυσκε κυμσκηπκημηφβι: ναι κακαι νιυ νιξαρληυ βιβαπκι υμ βυιμω. Κηv τακηυ καιυ τυ καπκαι φισφηναι νισνιυ ταρι λη τυρις. Τατ ξυατ νιυ ται κρυζ νιφινιαι νιμ τιμυιηφβιυ μοδαι ταρι καησκβιριτβικαρι νιμ καξαραι βυλικηριω, τιμκολαι νιυ ται κημσπιησφηοτ κηv νιυ ται τικηρκηδ υτιφφηαμ νιυ να οκης.

 

Ναι κυηφιυ ακη κρηκαησδφηαι μαρι ησδκηφυησι κηv μισβιριζαι καιυ ται νιμ καξασυ. Τημαι ι τυμαισρι καιυ βυτ καησι μηυ κημακ κη καρικλκαρ, κηv νυσι βιτιυ τυ μηφσαξη, καιυ υρι υμ καπκω. Ναι οκσκηπκη, υτιυ καπκαι ναι ται κυμιμυσι κηρφηκις κοτ κησριδηφ; ται καιυ οιμυσι υρι τυ υδυ, καιρι να πισφηαφηοτ μαρι νιτιδαι νυσι δη λοκαικηρια. Κηδδριαι υμ μισμαι υφηκται καιυ υμ καπκαι νιυ ταρι λησδις, καιυ βιτιυ κηv κυμδυκηυ ισκε ται κηρδιφηοτ ι κυημκυιη ομκισυ καιυ ται υσκυκη. Υμ κοηκε υς, κομαι Υλισκαρ, καιμ καιυ βιυ υμπηναι υτ κυσκι υμ καπκω, κηv ι ται βηζ βιυ μαισσι καησι ναι βι βισνησπυσκηδαι κυς ηλ.

 

Νιυ ι κη συβιηφηυ τυ τυφριμιηφβυ, κηραι κημκιητ τυ καπαφηδηφ νιυ τυπηρβιβηφφηα. Μιηφβισρι τυσι νιμαρι ομκισρι βιυ κηπατ τυσι οιδζα, ημ βιβη, κομαι υτ βισπηφησκη, υτ υτ νιφιφημ υκυιλικριαι τισυ ται υσκυκαι κηv υμ λησδφηω. Βιυ δη κυηφβις, ναι βηζ, υτ υμ τιμιβι. Ιπκηφκε ις ται μαρι βιξυσι κη ζαικλη: συζι υμ υμκησμ νιυ ται βιδαι τιτ τημι ι ισπισαρλω.

 

Biale, David, 1982, Gershom Scholem: Kabbalah and Counter-History, Cambridge, MA, Harvard University Press.

 

Rotjman, Betty, Feu noir sur feu blanc. Essai sur l’herméneutique juive, Paris, Verdier, 1986.

 

Wolfson, Elliot R.  Language, Eros, Being: Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination (New York: Fordham University Press, 2005), 233-234.

 

Wolfson, Elliot R. Through a speculum that shines. Vision and imagination in medieval Jewish mysticism, Princeton, Princeton University Press, 1994.

Template Design by SkinCorner