Dec 4, 2016

ཨཱིཁྸམ་ཀཱ་ཀོགྲེགིཨེཨ་ཌྷེལས་ 1

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

ཨཱིཁྸམ་ཀཱ་ཀོགྲེགིཨེཨ་ཌྷེལས་


ལེཀར་ས་གྷིརོཧིགོན་ཧཱ་ཧ་ཨརཧཨེཨསིགྲ་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཨཱརུ་ཨམཧཧཱ་

ཨུམེཨསྣོགཱ་ཀིམཀིརྒེཨ་ཊཅཨེཀལ་
མྨེཨ་ཁྸཏགཽཨ་ཨུམིཨུཨེཨིཨུཨེལ་ཨཀཱི་ཀཨཽརནཧཱི་ཨེཀཅ,་


ཊཁྸཔན་ཐབཱར་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཀརཻཨཽཨ་སྶསེཀཱི,་ཨཀཱི་སཅརདེཁ་ཨརྐནེ་ཧཱ་ཨུཨོཨེལིཨུཨོཨིཨེཨ་
ཌཻཨཏ་ཨུཨཨེཅད་ཌིཨ་ཨཔནཨེ,་

ཤཤཧན་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཨཱུཔ་ཀིམུཨིརགཨརེགིཨེལོཨེ༏་
ལེཀར་ས་གྷིརོཧིགོན་ཧཱ་ཧ་གརགཻཨཱཨཽར་ཨཱཏེ་ཀིཁྸ་ཨཱནཱ་

ཀིཨིཨཻཨཏཊ་ཨཔནབྷཀ་
སགཐཱ་མིཌ་ཨརེལེལེཨསུཨོཨེཨས་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཁྸཧ་

ཀརནཁཻཨ་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཌྷདཻཨཔ,་
ཀིམུཨེཨསེ་ཧཱ་ཀིཁྸ་ཨརེལགིཨེཨ་ཀརཻཨཽཨ་ཊཻཨཱསེག་ཌིཨ་ལེཀར་སམེཾཔནའི་

ईजअमअ कआ कओग्रएगइएअ ढएलअसअ
लएकअरअ सअ घइरओहइगओनअ हआ हअ अरहहएअसइग्रअ आहआअयअ आरउ अमअहअहआ उम्मएअस्नओगआ कइमकइरगएअ टअचअएकअलअ
ṃएअ जअतअगअवअ उम्मइवएइवएलअ अकई कअऔरअनअहई एकअचअ,
टअजअअपअनअ थअबआरअ आहआअयअ कअरअयअवअ षअसएकई, अकई सअचअरअदएखअ अरक्नए हआ वओएलइवओइएअ
डअयअतअ वअएचअदअ डइअ अपअनअए, शअशअहअनअ आहआअयअ ऊपअ कइम्वइरगमअरएगइएलओए;
लएकअरअ सअ घइरओहइगओनअ हआ हअ गअरअगअयआऔरअ आतए कइजअ आनआ कइयअयअतअटअ अपअनअबहअकअ
सअगअथआ मइडअ अरएलएलएअस्वओएअसअ आहआअयअ जअहअ क्रनअखहइअ आहआअयअ ढअदअयअपअ,
कइम्वएअसए हआ कइजअ अरएलगइएअ कअरअयअवअ टअयआसएगअ डइअ लएकअरअ सअमएṃपअनअ.

ījama kā kogregiea ḍhelasa
lekara sa ghirohigona hā ha arah heasigra āhāaya āru amahahā ummeasnogā kimkirgea ṭacaekala
ṃea jatagava ummiveivela akī kaauranahī ekaca,
ṭajaapana thabāra āhāaya karayava ṣasekī,

akī sacaradekha arkne hā voelivoiea
ḍayata vaecada ḍia apanae, śaśahana āhāaya ūpa kimvirgmaregieloe;
lekara sa ghirohigona hā ha garagayāaura āte

kija ānā kiyayataṭa apanabhaka
sagathā miḍa areleleasvoeasa āhāaya

jaha karanakhhia āhāaya ḍhadayapa,
kimvease hā kija arelgiea karayava ṭayāsega ḍia lekara sameṃpana.

 

Template Design by SkinCorner