Dec 15, 2016

Зиутгзир аб Гикетз

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Зиутгзир аб Гикетз Cover

Зиутгзир аб Гикетз
Иřеркузгук Чугиз ис Ӂигуивиз Иуреѓи
Ве Зубегует ефф Кесузгураззи

 

Ис ӂигуивиз гумиз ве чизигуетз ѓигвиаб ве зиутгзир аб гикетз зе ефгаб гиѓукгиг из ве нрзесаз: ик зиутаг иг уз евт гикет зуг зем и кетзгабгзи кетгабгиг. И ве зижир келвт геѓез ис игуегсиѓук зугегуси уз гикет утвуззутгсажир га зиви ве ѓеги ефф ве неззиззиг ѓифери и кргиут зиутаг уз зумкесаг.

 

Игуегсиѓрз иѓикиг гесиг умѓергабки га гикет зук стифрабки: гуз уз и зуѓрсагусиз ивугабки ефф и кргиут зиутаг иугеруги евр ве ѓеркиз ефф ивуз. Гуз иѓѓреик зиз гифутугизи грувиг ѓрем ве чив гизгимаб, зе ве гикетз зе ефгаб кетзугег ве ѓусг за иккелвзиѓиг кесуг из ве зет ефф Гег. Гикет нрзесаз стифрабкиз икетаг ве иřеркузгзир зе келвт ижиги ис ве искасизи ӂуѓзи игиз геуг ис ве уг ӂуѓзи игиз уг ѓикими иваб ӂери зугизѓсиг. Аб уззузгсигуви иřимѓзи уз иккеутгиг ис ве 12 кабгуси Вуги рмуелзгу иббигуз стувабутгабзуз. Ифгр ве стуиг виут иѓимѓгзир га иѓуси гикет, ве зиѓр зе гигиг греуг ве вукгум: у им чег ӂевиг ѓи єус зергзир ефф єус киѓр; у зужир зиви ӂи иřуг ѓел ремуелг, ѓел и из ве неврз га иřѓиз ӂи.

 

Нєѓзи час ве зусѓсузиг иг гуз зе гигимаб аб изк гикет за уз гуз рмуелг ѓел ги га чег келв ум. Ѓуг ге уз изза земєса иг ве куск за гуткз и келвз за гикет уз гизкутаг ивиуг аб гизжир ве егрз ивиуг ве ӂусикузеуз неврз ефф зиутаг рмуелг. Ис чизѓетзи, гикет кетфусмз гиг и уз ве еса и зиз гизкутаг ивиуг.

 

Ве ӂегул иѓѓискасиз ӂег сикуабгзи ис ве зетгреуз нег ӂергим гигзир ефф зиутгзир. И гикет чикегтугует низииг аб умѓергаб чези ис ве зе гсабуеуз иффергзир ефф игуегсиѓрз га нерекеги и гуваб зиутаг ѓусуиз низики. И вусгут ӂиугаб неззиззиг ѓи зивез гикетз, за зиз гикаб га ве гесивиз ефф ӂра зиутгзир, за гиг зи кеуг чигиут р иг, иѓѓискасиз ис  Вуги з. разгизуу. Ѓуг еса ефф ве гикетз габ зиуг гиг ги зужир чег зиви ве ӂиугаб ѓеги утгуз уг уз гикаб ет ве гесиви ефф зиутаг разгизууз ве кетфиззел. Заб ве неззиззиг зиз габ гикаб га ве разгизууз гесиви, ве гикетз ѓигаб иузутаг, гуз гикетзгсигутаг нерел ивиуг ве ӂуѓусажир ефф ве зиутаг:

 

Зи га єу ѓуз уз, разгизууз?

Зе геѓ гергусутаг уз аб зи зужир зиви;

зе геѓ ѓзеѓутаг уз аб зи зужир зиг ве неззиззиг ѓеги ѓи.

Зи иви ѓиаб гикаб га ве чимиутз ефф ӂра зиутгзир,

ѓуг чеве иви зи ѓиаб ѓзеѓиг зуки гиг;

етзи єу ѓуз уз, етзи єу гергуси уз, етзи єу усг уз.

 

Ве зугтуфукаб чези ефф гикет чикегтугует каб ѓи зиаб ис ве незгукеуз крискаси ефф зиутаг Јеикум зези гемб иг ѓиззаб утга ве ебзувует, ѓикиузи реӂусикзиз гек низики. Ет набгикег ис 1310 и земаб неззиззиг ѓи гикет абгег ве кзеузгр, зе Јеикум гесиви зиз зугуигиг аб греуг реӂеуг гикет зеугиг: ве гуми из чев кеми ѓел ӂи га иřуг, аб ѓел кесузгураззи зубегует. Заб ве стуиг изкиг гикет зи егр зиутгзир иг чег иřѓиззиг ум, ве гикетуик иѓѓреикиг Јеикум гемб, зиутаг: ѓикиузи Гег из чизрвиг гуз ӂусикзи ѓел гуз зиутаг. Зргизи евутаг га ве гизксубиг иваб, зиутаг Јеикум гемб ѓикими и неѓузр гизгусагует ѓел нузгсумигиз.

 

Утзуки зугусгукиз иřеркузм, крузмигук иřеркузм зиз зргизи ѓизиг ет умѓревузигует ижир греуг ве ӂуѓзи игиз. Ӂигуивиз зиутгзир, евивр, зе чег иřѓикгиг га утваб чив ӂигегзир ѓел иřеркузм; уг зуффукиг га умугиги ве гизгусиз ефф кесуг. Ижир уткугабгзир ефф иřеркузм ис ӂигуивиз игуегсиѓи час кзискасизи чигукубзи га кесуг: ве зиутгзир иѓусиг гикетз ѓи уз чими аб ѓеззевутаг уз иřимѓзи:

 

In the past, it was the physiological basis for the belief in women's greater susceptibility to possession what led to an attempt to institute intellectual categories for divine and demonic possession; today, there is a general consensus that only white Americans are susceptible to both abduction by aliens and UFO sightings. Europeans and Americans reporting high strangeness events are clearly tested using different assumptions and criteria, which has to do with the diverging ways in which social pressure, self-interest, political hierarchy, and institutional ideology can influence the formation of religious identity at both sides of the Atlantic.

 

Ис гиус ѓуѓ игиутаг гикетз ве зиутгзир ӂиутзи узиг геси ӂег кемкет ӂиабз ефф ӂусикузеуз изутаг: ве крежир, ве стиискаси аб зижир кемкетзи, зиутаг ефф абгзир ет ве вукгум. Ис иѓугует, ги узиг ези зигр, зуса ефф сиг. Ет зутгзи еккизуетз земи ӂери гесизгук ӂиабз зе узиг, зук из ѓигутаг ве гикетуик, зеиз ве ѓзевз зе ефф кеуӂи иѓсиззиг га ве гикет. Зи зеуг изза ӂабгует гиг ве иѓусутаг ѓермузи низииг аб умѓергаб чези ис иřеркузм из и ѓерм ефф врбиз геѓи. Ве крежир зугт зиз еса ефф ве ӂег кемкет аб кетвабуаб ӂиабз ефф иřѓиззутаг ве гикет. Ис иѓугует га жуѓаб чиѓергзир уг уз ӂабгуесаг ис зивез укелгсиѓук зеускиз. Ве уззузгсигиг зуфи ефф зиутгзир ѓрем ве 11 га ве 13 кабгуси ефгаб гиѓукг и зиутаг сиутаг неззиззиг зеуз ѓрем ве гикет зуг и крежир зугт:

 

the demons are considered the first who acknowledged Christ as the Son of God.

 

Ве уззузгсигиг ӂабузксуѓг ефф зиутаг чигигетгуз ѓи ѓергусагуз гизксубиз ѓеус уткугабгзир ефф иřеркузм, зе ве зиутаг узиг и крежир зугт игиутаг гикет ет ижир ѓеус еккизуетз.

 

Ези зигр зиз авигр кемкет ӂиабз ис ѓуѓутаг игиутаг гикетз. Иве зиутаг узиг уг га ве ѓиг ефф уз ибузугуиз. Ве ӂег кемкет ӂигег зиз га зе ѓсуткзи ве зигр ет ве неззиззиг; зиутаг ѓрсасг ефф кзиусвиуř, ѓел иřимѓзи, узиг га гесуѓ ве ези зигр ет ве вукгумз зуѓз. Земигумиз, евивр, ве неззиззиг зиз уммрзиг ис ези зигр. Ве икгзир ефф кавитузигует ефф зиутаг ува чивиз гиг и гикет иг зифг ве неззиззиг ифгр ве зиѓр иг зе ѓаб ве чуѓ ис ве зиутаг ѓиг гиг иг ѓиаб стивуеуззи зе ѓсуткзиг зуг ези зигр.

 

Boulhol, Pascal. 1994. Hagiographie antique et démonologie: Notes sur quelques Passions grecques. Analecta Bollandiana, Vol. 112.

 

Caciola, Nancy. 2000. Mystics, Demoniacs, and the Physiology of Spirit Possession in Medieval Europe. Comparative Studies in Society and History, Vol. 42, No. 2.

 

Caciola, Nancy. 2003. Discerning Spirits. Divine and Demonic Possession in the Middle Ages. Ithaca and London: Cornell University Press.

 

Frieden, Ken. 1990. The Language of Demonic Possession: A Key-Word Analysis. Detweiler, Robert & Doty William G. (eds.). The Daemonic Imagination: Biblical Text and Secular Story. American Academy of Religion, Studies in Religion, No. 60. Atlanta (Georgia): Scholars Press.

 

FL-010113 Fiża zad dimesulabi eşazi rajzi 11š-13š ronkoj Evropaj - Language and Exorcistic Rites in 11th-13th Century Europe

 

FL-240112 The Language of the Nuo Exorcism Rite

 

FL-200810 Exorcizo te!

 

Kelly, Henry Ansgar. 1977. Le Diable et ses demons: La démonologie chrétienne hier et aujourd’hui. Paris: Le Cerf.

 

Newman, Barbara. 1998. Possessed by the Spirit: Devout Women, Demoniacs, and the Apostolic Life in the Thirteenth Century. Speculum, Vol. 73, No. 4.

 

Vauchez, André 1998. Saints, prophètes et visionnaires: Le pouvoir surnaturel au Moyen Age. Bibliothèque Albin Michel: Histoire. Paris: Albin Michel.

Template Design by SkinCorner