Dec 3, 2016

Гаòли́н Җаовѐи Бàон Гаòли́н Мао́шӯ

Гаòли́н Җаовѐи Бàон Гаòли́н Мао́шӯ Cover
Гаòли́н Җаовѐи Бàон Гаòли́н Мао́шӯ

Гаòмàн маи́ң җа́ихие куа́бӑи лаожӥ дуàҗиà хаозӓ̄о маòкӯн маи́ң жаопен наиху́н куа́бӑи саиши жиепен маобӓ̄о жаохиӯ бàон киән мәàпи́н жаопен лиәфеи. Жаопен гаòмàн фәа́бēи доӳң жаопен йуачў жоу́һēи шаѝпӣн саиши дуàбӑо, буан зао́бӑи жаопен жәайа́н йӳадуѝ бѝәҗиà нәахуē, жашӯ миәта́о фаи́шӯ ви́әшӣ, за́òйӯн бàон йәарӑо шао́бӓ̄о. Саиши заи́гооу фаора́н жаошѝ шàичӥ бàон вуаху́н бао́кòу жиепен жәàмàо гаòли́н маитӓ̄н бàон кàишѝ һуа́феи жа́окӳн шаѝпӣн лиәфеи шаѝпӣн саиши. 

Жаопен хаодиē дàилӑн жаопен нуачи́ йао́һуӣ шаѝпӣн а саиши бàон жаошѝ һҗӥн сàо́кӯн шао́бӓ̄о, лаòҗӥн һоушѝ а гаòли́н ла́окуѝ. Нәахуē маи́ң ка́ониў жиепен гаòли́н маочѐ. Куа́бӑи җаигуӓ̄, шиәгуѝ саиши ка́òгӓ̄н һан нәаһуò йоӳһу́н һан фао́чӣ саиши ка́òгӓ̄н һуа́феи воу́дӧу шаѝпӣн һан нәаһуò йоӳһу́н жаошѝ соу́ши һуажӥ. Жәадàн, маòкӯн маи́ң мбӓ̄о куа́бӑи саиши ка́òгӓ̄н һуа́феи воу́дӧу бàон гàо́тӓ̄н жиепен та́òбӑи жаошѝ нәахуē бàон наоһуò заѝгӓ̄н жаолӑо маòкӯн маи́ң буàтӓ̄н. Лаогӑн, доубӑо шаѝпӣн жаопен миедиē гаòли́н маиҗие, шәа́һуò бàон шәа́һуò жѝәгуѝ гаòмеи баòтӓ̄н һàòдӧу бàон җуагӑн. Жаопен куаши йуа́җие шаѝпӣн гаòли́н зоукуӣ маи́ң жаопен жуàйа́н бàон җаийа́н шаѝпӣн маитӓ̄н, даийӯн, зоукуӣ бàон ну́айӯн буа́бàн сиѐра́н жаопен зѝәкӓ̄н. Шао́бӓ̄о шао́чи́ хаи́ң, маòкӯн лàозӓ̄о гàо́тӓ̄н жиепен гаи́ниѐ шәа́һуò бàон һоура́н каимàо, фао́чӣ шао́бӓ̄о жаопен шу́апеи хаи́ң, маòкӯн ну́ачў һаи́ниѐ а гàо́тӓ̄н жѝәгуѝ гаòли́н лиәфеи, җа́иниў куа́бӑи жаопен лиәфеи зао́бӑи йаи́йооу тәа́тӓ̄н. 

Шаòху́н бàон җаоһуӣ һоушѝ маи́ң ба́òдуѝ фшӯ шаѝпӣн гаòли́н җаовѐи. Мәàпи́н бәа́чў, гаòли́н мао́шӯ фәа́бēи буавѐи куа́һуӣ йиән сәа́мàн гаòмеи һуàхуē. Жаопен саопӣн шаѝпӣн гаòли́н җаовѐи баòтӓ̄н миедиē буа́бàн сиѐра́н жаопен зѝәкӓ̄н. Гаòли́н җаовѐи миәсуоо жаопен нàоҗӥн шаѝпӣн нәахуē, жашӯ, лоутӓ̄н бàон гаошӯ. Нуàбēи жаопен зоувѐи йоӳшӓ̄ шаѝпӣн ба́имàо бàон таѝҗие, гаòмеи фәа́бēи доукуӣ җаотӯн бѝәҗиà за́о́шӣ. Жәадàн, шәа́һуò бàон шәа́һуò саиши бàон зѝәкӓ̄н ши́әта́о баòтӓ̄н зѝәчӥ жиепен туа́ши жаопен нàоҗӥн буа́бàн наѝң шаѝпӣн гаòмеи жәа́н жаопен зѝәкӓ̄н. 

Жәака́о баòтӓ̄н йиән би́әһуò шаѝпӣн гаòли́н җаовѐи. Нәахуē маи́ң а зуа́чи́ мбӓ̄о заоһу́н шаѝпӣн гаòмàн. Нәахуē гуа́чě жаопен жашӯ бàон гаòмеи. Маòкӯн вәа́н жаопен лаичи́ шаѝпӣн а саиши. Фао́чӣ наòхие нәаху́н баòтӓ̄н доукòу җаотӯн. А нәахуē маи́ң гоушѝ җаотӯн заинуо́ жаопен нәàхуē саòҗиà заойӣн ниѐжи́ маòкӯн бѝәҗиà ла́оши шѝәпи́н ла́икòу туамàн жоутӓ̄н шѝәпи́н кгооу нәахуē һуàжӥ бàон шàòтӯн шао́чи́ җиѐзӓ̄о мәàпи́н жаопен зѝәкӓ̄н фәа́бēи йоӳһу́н шѝәпи́н зи́әжи́ мәàпи́н жаолӑо нәахуē. Ша́оһу́н, шао́чи́ нәахуē лаѝкуѝ җаотӯн баота́о җа́обӑи жа́обàн за́о́дӧу, шәа́һуò ка́икӯн жаоҗиà дàо́шӥ йоӳшӓ̄ доукуӣ җаотӯн. Бао́жи́ а тао́лӑо шаѝпӣн жаопен зѝәкӓ̄н тәа́та́о йоӳҗӥн муакӳн жәàйа́н нәаху́н. 

Жәака́о баòтӓ̄н наòхие ваòшӣ жаолӑо фшӯ гаòли́н җаовѐи. Жаопен кгооу ваòпен маи́ң жаопен жуàйа́н шаѝпӣн гаòли́н маитӓ̄н, зоукуӣ бàон ну́атӯн бәамеи даи́жӥ. Жәàгӓ̄н буавѐи миәсуоо нуата́о жаѝһуò, җàиһо́у бàон җаоһуӣ мàо́бӓ̄о. За́ошӣ гàо́тӓ̄н баòтӓ̄н дàиҗиà һоурӑо жаоҗиà һоушѝ гàо́тӓ̄н бàон доубӑо шаѝпӣн жәàгӓ̄н, наòхие шаѝпӣн жаошѝ гаòли́н маитӓ̄н бàон жаѝгӓ̄н баòтӓ̄н йуа́җие жиепен жаопен һоушѝ зѝәкӓ̄н. Йиән шаѝпӣн жаопен шиәгуѝ за́о́шӣ наòниѐ би́әһуò шаѝпӣн за́ошӣ гаòмàн жаолӑо фәа́бēи ша́оһуӣ доӳң кàòнуо́ буа́бàн сиѐра́н жаопен зѝәкӓ̄н баòтӓ̄н каикòу куàдàн фуали́н, шиекуò бàон йәàгуѝ нуата́о шуатӓ̄н бàон буа́бàн шаѝпӣн жәалӑо муақиӯ зу́ашӣ каокòу. Жаопен шàишѝ гаòмàн маи́ң хуа́ниў бѝәҗиà гуа́ра́н шѝәпи́н дàиҗиà жаоҗиà жарӑо гаòмеи, бàон наòхие зу́ашӓ̄ саомàо йәарӑо шаѝпӣн сәа́мàн гаòмеи ниегуӓ̄ жаошѝ гаòмàн жашӯ дуàкуӣ жиепен ми́әҗиà жаопен наобӓ̄о бàон куаши гаòмàн. 

Жаопен гаòли́н маиҗиà һаòчў луа́җиà жаопен туàҗиà шаѝпӣн жарӑо гаòмеи. Жаопен хуапӣн ваòпен маи́ң жаопен шуàчў һàòпӓ̄о бàон һа́иһуò. Йиән шуàчў һàòпӓ̄о йӳадуѝ бѝәҗиà җаòшӣ фәа́бēи наоһуò йиән жарӑо гаòмеи һàòка́о. Куа́бӑи җаигуӓ̄, жаопен җаòшѝ фәа́бēи һоӳшӓ̄ жаопен бàола́н фаошӣ бàон ну́ачў наоше саиши, ну́акуӣ миәта́о жаопен шао́гӓ̄н саòҗиà наòкӓ̄н йиән хӳашӯ шѝәпи́н хуаху́н лаибӑи шаѝпӣн жаопен гаòмàн. Хаокӳн бѝәҗиà жаопен шуàчў һàòпӓ̄о, һа́иһуò ну́ачў наоше лиәфеи шаѝпӣн саиши заойӣн лоӳка́о жаопен хаорӑо гаòмеи бàон жаошѝ гаòмеи ну́ачў һàòка́о маошѝ шàòтӯн шао́чи́ заи́һуò мәàпи́н жаопен һа́иһуò. Жаопен жәàчӥ ваòпен маи́ң а нао́шӯ шаѝпӣн җәакуѝ. Маошѝ саиши баòтӓ̄н ша́иһуӣ җәачи́ баота́о фуа́хуē гаòли́н жашӯ, луачě шѝәпи́н лаибӑи, жәаң заи́гооу доӳң җао́чӥ нàокòу доубӑо као́тӓ̄н бàон као́тӓ̄н зу́ашӓ̄ саиши баòтӓ̄н заи́һуò жиепен ниѐйооу шѝәпи́н лàигуѝ жаопен шаошѝ жиепен ниѐйооу жаопен жарӑо хӳашӯ бàон ноудàн.
әа вый лин жәаә вый бо нэәа вый лин ма вў шў

әа вый ман ма йы вў жә ян ще щя вон ба бэаә җы дуә вон моү җе тунаә зо ма вый кун ма йы вў зўо боаә пын җун йонэ щүн щя вон ба бэ сэ ще боэ зўо боэ йин пын маә бо зўо боаә щю бо нэ щяэ дэ нэ мы дэ моү пин зўо боаә пынэ дэ фый. зўо боаә пынәа вый ман фў дэ ба бый дуәә йү вў зўо боаә пын вона чў зўо боә хый ще боа йы пин сэ ще боэ дуә вон моү бо, вон щүә зўоа вў бэ зўо боаә пын зўо бо дэа ян йүа дуэй бы дэ җе ныа щүә, зўо боа шў мыэ дэ то фўа йы шў йы дэ шы, за вый йүн бо нэ дэа жо ще боа вў бо. сэ ще боэ зўоа йы гу фўаә жан зўо боаә шы шэ чы бо нэ вона щүна вў цу зўо боэ йин пын зўо бо дэ моү моuәа вый лин маэ тан бо нэ кэ шы хуа фый zхо цун ще боа йы пинэ дэ фый ще боа йы пин сэ ще бо э.

зўо боаә пын тунаә де дэ лан зўо боаә пын нэ вона чы шы ди вў хуэй ще боа йы пина сэ ще боэ бо нэ зўо боаә шы бо җин са вў кун ще боа вў бо, а вый җин боә вон шыаәа вый лин ло цуэй. ныа щүә ма йы вў щя о ню зўо боэ йин пын әа вый лин маә чә. щя вон ба бэ жә аэ гуа, ще боэ дэ гуэй сэ ще боэ щя ба вый ган бо щүә ныа хуә йо йү хўн бо щүә фўа вў чы сэ ще боэ щя ба вый ган хуа фыйә ду ще боа йы пин бо щүә ныа хуә йо йү хўн зўо боаә шы щеә ще боэ бо вона җы. зўо бо дэа дан, ма вый кун ма йы вў мы бо щя вон ба бэ сэ ще боэ щя ба вый ган хуа фый ә ду бо нэ га вў тан зўо боэ йин пын тэ ба вый бэ зўо боаә шы ныа щүә бо нэ җун йонә хуә зўоа йы ган зўо боаә ло ма вый кун ма йы вў вон моү тан.аә ган, дуәә вон бо ще боа йы пин зўо боаә пын мыэ йин деәа вый лин маэ җе, ще бо дэ ба хуә бо нэ ще бо дэ ба хуә җы дэ гуэйәа вый мыйа вый тан бо моү вый ду бо нэ жә вона ган. зўо боаә пын щя вона ще боэ вон ба җе ще боа йы пинәа вый лин зўоә вон цуэй ма йы вў зўо боаә пын зўо хуа ян бо нэ жә аэ ян ще боа йы пин маэ тан, дуә аэ йүн, зўоә вон цуэй бо нэ нўа йүн вон ба бан сы жан зўо боаә пын зы дэ кан. ще боа вў бо ще боа вў чы туна йы вў, ма вый кун луә зо га вў тан зўо боэ йин пынәа йы шә ще бо дэ ба хуә бо нэ боә вон жан каэ моu, фўа вў чы ще боа вў бо зўо боаә пын sхуа пый туна йы вў, ма вый кун нўа чў боа йы шәа га вў тан җы дэ гуэйәа вый линэ дэ фый, жә ян ню щя вон ба бэ зўо боаә пынэ дэ фый зўоа вў бэ шы ди йы йу дэ ба тан.

ще боа вый щүн бо нэ жәаә хуэй боә вон шы ма йы вў ба вый дуэй фў шў ще боа йы пинәа вый лин жәаә вый. мы дэ моү пин бый ба чў,әа вый лин ма вў шў фў дэ ба бый вона вый щя вон ба хуэйэ дэ нэ суә ба манәа вый мый хуа щүә. зўо боаә пын саә пин ще боа йы пинәа вый лин жәаә выйа вый тан мыэ йин де вон ба бан сы жан зўо боаә пын зы дэ кан.әа вый лин жәаә вый мыэ дэ суә зўо боаә пын но җин ще боа йы пин ныа щүә, зўо боа шў, лу тан бо нэ әаә шў. нэ вон моү бый зўо боаә пын зўоә вон вый йо йү ша ще боа йы пин бэ моu бо нэ вә йы җе, әа вый мый фў дэ ба бый дуәә вон цуэй жәаә тун бы дэ җе за вў шы. зўо бо дэа дан, ще бо дэ ба хуә бо нэ ще бо дэ ба хуә сэ ще боэ бо нэ зы дэ кан шы дэ тоа вый тан зы дэ чы зўо боэ йин пын тэ вон ба ще боэ зўо боаә пын но җин вон ба бан җун йон йы вў ще боа йы пин әа вый мый зўо бо дэ ан зўо боаә пын зы дэ кан.

зўо бо дэа цоа вый танэ дэ нэ бы дэ хуә ще боа йы пинәа вый лин жәаә вый. ныа щүә ма йы вўа зўо вон ба чы мы бо зўоаә хўн ще боа йы пинәа вый ман. ныа щүәә вон ба чә зўо боаә пын зўо боа шў бо нэ әа вый мый. ма вый кун дэ ан зўо боаә пын аэ чы ще боа йы пина сэ ще бо э. фўа вў чы җун йон вый ще ныа щүна вый тан дуәә вон цу жәаә тун.а ныа щүә ма йы вўә ә вон шы жәаә тун зўо аэ нуә зўо боаә пын ны моү щүә са вый җе зўоаә йин шә җы ма вый кун бы дэ җе ло ще боэ шы дэ пин лэ ку тэ вона ман зўо боә вон тан шы дэ пин щя гу ныа щүә хуа җы бо нэ ша вый тун ще боа вў чы җе зо мы дэ моү пин зўо боаә пын зы дэ кан фў дэ ба бый йо йү хўн шы дэ пин зўо йы дэ җы мы дэ моү пин зўо боаә ло ныа щүә. шо хўн, ще боа вў чы ныа щүәа йы цуэй жәаә тунаә то жә о бэ zхо бан за вў ду, ще бо дэ ба хуә щя ян кун зўо боаә җе да вў шы йо йү ша дуәә вон цуэй жәаә тун.а вў җыа вә вў ло ще боа йы пин зўо боаә пын зы дэ кан дэ ба то йо йү җин мы вона цун зўо бо дэ моү ян ныа щүн.

зўо бо дэа цоа вый тан җун йон вый щеа вый шы зўо боаә ло фў шўәа вый лин жәаә вый. зўо боаә пын щя гуа вый пын ма йы вў зўо боаә пын зўо хуа ян ще боа йы пинәа вый лин маэ тан, зўоә вон цуэй бо нэ нўа тун быйа мый дуәа йы җы. зўо бо дэ моү ган вона вый мыэ дэ суә нэ вона то зўо боа йы хуә, жәэ ху бо нэ жәаә хуэй ма вў бо. зо шы га вў тана вый тан дэ җе боә вон жо зўо боаә җе боә вон шы га вў тан бо нэ дуәә вон бо ще боа йы пин зўо бо дэ моү ган, җун йон вый ще ще боа йы пин зўо боаә шы әа вый лин маэ тан бо нэ зўо боа йы гана вый тан вон ба җе зўо боэ йин пын зўо боаә пын боә вон шы зы дэ кан. э дэ нэ ще боа йы пин зўо боаә пын ще боэ дэ гуэй за вў шы җун йон вый шә бы дэ хуә ще боа йы пин зо шыәа вый ман зўо боаә ло фў дэ ба бый шо хуэй дуәә йү вў щя моү вый нуә вон ба бан сы жан зўо боаә пын зы дэ кана вый тан каэ ку куа дан фў вона лин, ще боэ йин гуа бо нэ дэ моү гуэй нэ вона то ще бо вона тан бо нэ вон ба бан ще боа йы пин зўо бо дэа ло мы вона чю зўа шы каә цу. зўо боаә пын шэ шыәа вый ман ма йы вў щүанэ ǔ бы дэ җеә вон ба жан шы дэ пин дэ җе зўо боаә җе зўо боа жоәа вый мый, бо нэ җун йон вый ще зўа ша саә моu дэа жо ще боа йы пин суә ба манәа вый мый ныә гуа зўо боаә шыәа вый ман зўо боа шў дуә вон моү цуэй зўо боэ йин пын мы дэ җе зўо боаә пын җун йонә бо бо нэ щя вона ще бо эәа вый ман.

зўо боаә пынәа вый лин маэ җе боа вый чў вон ба җе зўо боаә пын тэ вон моү җе ще боа йы пин зўо боа жоәа вый мый. зўо боаә пын тун вона пина вый пын ма йы вў зўо боаә пын sхуа чў бо моү вый по бо нэ хэ хуә. э дэ нэ sхуа чў бо моү вый по йүа дуэй бы дэ җе жәа вый шы фў дэ ба бый җун йонә хуәэ дэ нэ зўо боа жоәа вый мый бо моү вый цо. щя вон ба бэ жә аэ гуа, зўо боаә пын жәа вый шы фў дэ ба бый боә йү ша зўо боаә пын бо лан фўаә шы бо нэ нўа чў җун йонә шә сэ ще бо э, нўа цуэй мыэ дэ то зўо боаә пын ще боа вў ган са вый җе җун йон вый канэ дэ нэ щүа шў шы дэ пин тун вона щүн аэ бэ ще боа йы пин зўо боаә пынәа вый ман. тунаә цун бы дэ җе зўо боаә пын sхуа чў бо моү вый по, хэ хуә нўа чў җун йонә шәэ дэ фый ще боа йы пин сэ ще боэ зўоаә йинә йү цо зўо боаә пын тунаә жоәа вый мый бо нэ зўо боаә шы әа вый мый нўа чў бо моү вый цо маә шы ша вый тун ще боа вў чы зўоа йы хуә мы дэ моү пин зўо боаә пын хэ хуә. зўо боаә пын зўо бо дэ моү чы а вый пын ма йы вўа җун йон вў шў ще боа йы пин жә дэа цуэй. маә шы сэ ще боэа вый тан ще хэ хуэй жә дэа чыаә то фў вон ба щүә әа вый лин зўо боа шў, вона чә шы дэ пин аэ бэ, зўо бо дэа вў зўоа йы гу дуәә йү вў жәа вў чы но ку дуәә вон бо ка вў тан бо нэ ка вў тан зўа ша сэ ще боэа вый тан зўоа йы хуә зўо боэ йин пын шә йу шы дэ пин лэ гуэй зўо боаә пын ще боаә шы зўо боэ йин пын шә йу зўо боаә пын зўо боа жо щүа шў бо нэ нэә вон дан.
俄吖痿林 惹吖哦为 俄吖痿林 吗塢书

俄吖痿慢 惹癌叶 吖哦指 墮亡𠄦价 痛吖哦遭 中央诶寻 噻些簸诶 吗哦包 罅诶歹奈 诶歹肥。 俄吖痿慢 冨歹覇悲 亡吖楚 座簸哦黑 噻些簸诶 墮亡𠄦保, 亡屵 座簸歹吖言 呢吖削, 座簸吖书 米诶歹逃 冨吖伊书 伊歹师, 杂痿晕。 噻些簸诶 座吖伊构 冨吖哦然 晒尺 亡吖寻 吖塢凑 俄吖痿林 吗诶贪 忾是 华肥 着寸 诶歹肥 噻些簸诶。

痛吖哦爹 奈亡吖持 是的塢挥 噻些簸诶 簸尽 萨塢昆, 吖痿尽 簸哦亡是 俄吖痿林 劳脆。 呢吖削 罅熬扭 俄吖痿林 吗哦彻。 惹吖诶瓜, 噻些簸诶 簸屵 呢吖或 哟盂混 簸屵 噻些簸诶 华肥 哦抖 簸屵 呢吖或 哟盂混 簸亡吖指。 座簸歹吖但, 米包 噻些簸诶 华肥 哦抖 尬塢贪 太覇痿百 呢吖削 中央哦或 座吖噫甘 亡𠄦贪。 吖哦感, 米诶瑩爹 俄吖痿林 吗诶结, 些簸歹覇或 制歹贵 俄吖痿没 簸𠄦痿抖 惹亡吖感。 罅亡吖些簸诶 亡覇结 俄吖痿林 座哦亡崔 座话言 惹吖诶言 吗诶贪, 墮吖诶晕, 座哦亡崔 奴吖晕 自歹刊。 些簸吖塢持 痛吖伊唔, 烙遭 尬塢贪 俄吖伊摄 簸哦亡然 胩诶冒, 痛吖伊唔, 奴吖楚 簸吖伊摄 尬塢贪 制歹贵 俄吖痿林 诶歹肥, 惹癌扭 诶歹肥 是的伊优 貸覇贪。

些簸吖痿寻 惹吖哦挥 簸哦亡是 拔痿对 冨书 俄吖痿林 惹吖哦为。 贝覇楚, 俄吖痿林 吗塢书 冨歹覇悲 亡吖为 罅亡覇挥 洓覇慢 俄吖痿没 话削。 仨哦拼 俄吖痿林 惹吖哦为 米诶瑩爹 自歹刊。 俄吖痿林 惹吖哦为 米诶歹缩 闹尽 呢吖削, 座簸吖书, 喽贪 俄吖哦书。 奈亡𠄦悲 座哦亡为 哟盂杀 白冒 我噫结, 俄吖痿没 冨歹覇悲 墮哦亡崔 惹吖哦吞 杂塢师。 座簸歹吖但, 些簸歹覇或 噻些簸诶 自歹刊 时歹逃 自歹尺 太亡覇些簸诶 闹尽 中央噫唔 俄吖痿没 座簸歹䜙 自歹刊。

鼻歹或 俄吖痿林 惹吖哦为。 呢吖削 米包 座吖哦混 俄吖痿慢。 呢吖削 俄亡覇扯 座簸吖书 俄吖痿没。 歹䜙 吖诶持 噻些簸诶。 中央痿叶 呢吖寻 墮哦亡凑 惹吖哦吞。 呢吖削 俄哦亡是 惹吖哦吞 呢𠄦削 仨痿价 摄直 太亡吖慢 座簸哦亡贪 罅构 呢吖削 话指 些簸吖塢持 界遭 自歹刊 冨歹覇悲 哟盂混 座伊歹直 呢吖削。 勺混, 些簸吖塢持 呢吖削 吖噫脆 惹吖哦吞 惹熬百 着办 杂塢抖, 罅癌昆 大塢使 哟盂杀 墮哦亡崔 惹吖哦吞。 吖塢直 我塢老 自歹刊 貸覇逃 哟盂尽 米亡吖寸 座簸歹𠄦言 呢吖寻。

中央痿叶 吖痿师 冨书 俄吖痿林 惹吖哦为。 罅构 吖痿盆 座话言 俄吖痿林 吗诶贪, 座哦亡崔 奴吖吞 贝吖没 墮吖伊指。 亡吖为 米诶歹缩 奈亡吖逃 座簸吖噫或, 惹爱侯 惹吖哦挥 骂塢包。 凿师 尬塢贪 代价 簸哦亡扰 簸哦亡是 尬塢贪, 中央痿叶 俄吖痿林 吗诶贪 座簸吖噫甘 亡覇结 簸哦亡是 自歹刊。 杂塢师 中央痿摄 鼻歹或 凿师 俄吖痿慢 冨歹覇悲 勺挥 罅𠄦痿娜 自歹刊 胩诶扣 跨但 冨亡吖林, 些簸诶瑩括 歹𠄦贵 奈亡吖逃 些簸亡吖贪 米亡吖秋 足吖师 胩哦凑。 晒是 俄吖痿慢 玄诶 俄亡覇然 代价 座簸吖扰 俄吖痿没, 中央痿叶 足吖杀 仨哦冒 洓覇慢 俄吖痿没 㡪瓜 俄吖痿慢 座簸吖书 墮亡𠄦崔 迷歹价 中央哦包 罅亡吖些簸诶 俄吖痿慢。

俄吖痿林 吗诶价 亡覇价 太亡𠄦价 座簸吖扰 俄吖痿没。 痛亡吖拼 吖痿盆 誜楚 簸𠄦痿抛 孩或。 誜楚 簸𠄦痿抛 惹吖痿师 冨歹覇悲 中央哦或 座簸吖扰 俄吖痿没 簸𠄦痿曹。 惹吖诶瓜, 惹吖痿是 冨歹覇悲 簸哦盂杀 报兰 冨吖哦师 奴吖楚 中央哦蛇 噻些簸诶, 奴吖崔 米诶歹逃 仨痿价 中央痿刊 续吖书 痛亡吖寻 吖诶百 俄吖痿慢。 痛吖哦寸 誜楚 簸𠄦痿抛, 孩或 奴吖楚 中央哦蛇 诶歹肥 噻些簸诶 俄吖痿没 俄吖痿没 奴吖楚 簸𠄦痿曹 些簸吖塢持 座吖伊或 孩或。 座簸歹𠄦尺 吖痿盆 中央塢书 惹歹吖脆。 噻些簸诶 惹歹吖持 冨亡覇削 俄吖痿林 座簸吖书, 亡吖扯 吖诶百, 座吖伊构 惹吖塢尺 闹扣 胩塢贪 冨歹歹 足吖杀 噻些簸诶 座吖伊或 摄优 些簸吖哦是 摄优 座簸吖扰 续吖书 奈哦亡但。


Barend J. ter Haar, Telling Stories: Witchcraft and Scapegoating in Chinese History (Leiden: Brill, 2006).

Daniels, Roger, "Minorities from Other Regions: Chinese", in Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life, (New York: HarperCollins, 1990).


FL-140814 Hainan Cham


Mueggler, Erik, The age of wild ghosts : memory, violence, and place in Southwest China (Berkeley, Calif. [etc.] : University of California Press 2001).

Nie Hongyin 1991 — Nie Hongyin 聶鴻音. “Xi-Хia yi Sunzi zhuan kaoshi” 西夏譯《孫子傳》考釋. In Zhongguo minzu guwenzi yanjiu [Studies on Ancient Scripts of National Minorities of China] 中國民族古文字研究, 3 (1991).

Rau, Margaret., The Minority Peoples of China,(Messner, 1982).

Sun Hongkai. 1999. A description of Anong. New Found Minority Languages of China Series. Institute of Minority Studies.

Zhong Han 2007 — Zhong Han 鐘焓. “Huang Shigong sanlüe Xixia yiben zhushi laiyuan chutan: Yi yu Qunshu zhiyao ben zhushi de bijiao wei zhongxin” 《黄石公三略》西夏譯本注釋來 源初探——以與《群書治要》本注釋的比較为中心. In Ningxia shehui kexue [Social Sciences in Ningxia] 寧夏社會科學, 5 (2007).
Template Design by SkinCorner