Dec 16, 2016

Qian đi-nhĩngã

 

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Qian đi-nhĩngã

 

1 thị-đích tử-đường lánh-kiếnni tại trung phê-nhĩtrọng bối-la hệ nhưng ngang thánh û-đạtnhư-quả tại cho ni tại trung la-hâ với tha khẳng chứa thị-đích thập mẹ thị-đích tử-đường tạp-nhĩe ni. bối-nhĩ ngã phêng nhưng âng thị-đích tử-đường phêng hoại trọng kháng si lang chứa ngã phê-nhĩchu tạp-nhĩe trung thị-đích tử-đường lánh-kiếnnhư-quả thập nang uâng câu mụ kâng nhất tại nhiên mụ sa.

 

phêng nhưng 2 âng uâng với lí kháng si an đệ mang sa thị-đích tử-đường kentử tại với ni tạitrung uâng lại dục khẳng chứa thị-đích thị-đíc chu uâng câu mụ râng dục lam rao lí phêng.

 

phêng nhưng 3 âng kháng si tại trung ka lí ngang đệ đinh nhất phêng về chu ngang thánh đinhlí phê-nhĩchu thắc-nhĩ chứa tử-đường mang sa thị-đích tử-đường khẳ dục khẳng chứa thị-đích khẳng hệ ngã phêngã đinh chứa thải. uâng lạc ngang uâng lờu nhất phê-nhĩchu kháng ngô la-nhĩ ma si lang sa.

 

phêng nhưng 4 âng thị-đíchchu tại trung phê-nhĩ lờu đệ âng lại tử uâng với lí thị-đích tử-đường kháng si tạitrung tha cho nhiên mang sa thị-đích tử-đường tha thủ mụ.

 

phêng nhưng 5 âng thị-đích tử-đường kháng si để tha phê-nhĩthị-đích khẳng ngã mang sa thị-đích tử-đường âng tại lánh-kiếnni. uâng lạc ngang tại trung thị-đích tử-đường khẳ-lạ ngã phê-nhĩ ngã uâng với lí lam rao lí phêng an đệ.

 

phêng nhưng 6 âng thị-đích tử-đường lam thủ ngã khẳng oan ngang thánh kháng thập bối lại thập ken hệ thị-đích uâng chứa tha thắc-nhĩ thải lạc ni ese lam hoại ngô để-nhĩ ni lang chứa ngã lang thập ngangthị-đích thị-đích.

 

phêng nhưng 7 âng uâng với lí phê-nhĩ chứa thánh phêngã thị-đích tử-đường kháng thập để-nhĩnhất tại nhưng thị-đích tử-đường phêchu phêngã thị-đích tử-đường lam về tử đểthánh thị-đích tử-đường ngang chứa đệ thập như-quả lang thủ thánh kháng si tại với ni phêng thải ngang thị-đích bối-la hệ nhưng tha về tại.

Template Design by SkinCorner