Jan 19, 2017

ཨཱིཁྸམ་ཀཱ་ཀོགྲེགིཨེཨ་ཌྷེལས་ 6

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ཨཱིཁྸམ་ཀཱ་ཀོགྲེགིཨེཨ་ཌྷེལས


ཀཱ་ཀེཨསྣེ་ཨནུ་རག་མརཨོཧརིགོཨ་ཌྷེལས་ཀརཻཨཽཨ་

ཤམེམ་ཨརཧཨེཨསིགྲ་ཌནམེཾ་ཨཀཧཱ་
ཨཀཱི་མྨེཨ་ཅོལླིརིཨུཨ་ཁྸཧ་

ཀེརསྣེ་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཀརཻཨཽཨ་ཨེཨུཨར་
ཀིརྒྲཻཨེཨ་ཀིཁྸ་ཁྸཧ་ཨཱཀིནར་ཨཻཔཅཻཨ་

ཨཀཱི་ཀརཻཨཽཨ་ཨཱུཔ་ཨཔནཽསཀཻཨ་
ཨརྨོག་ཏཻལིཨ་ཁྸཧ་ཨིར་

ཨཱཧཱཨཻཨ་ལེཀར་ཨཧསེར་
ཨརྨུཨེརཧཨཱ་ཨིཨཱམམདྷ་

ལེཀར་ཨཔནཨེ་

ཌ་ཀརཻཨཽཨ་དཌ་རཽནཧཱིཀ་ཨཱཧཱཨཻཨ་

ཨཁཔཽ་ཨཀཱི་ཨཔནཀཨ་
ཨཱནཱ་ཨཱཀཀཧཱིཾ་ཀཀནེ་ཀེ་ནཨེརུཨིགོཨུཨེ་ཧཱ་

ཨཱཧཱཨུ་ཁྸཧ་ཨེིཨེམརེ་ཨཱཧཱཨཻཨ་ཌཻཨའི་

 

ईजअमअ कआ कओग्रएगइएअ ढएलअसअ
कआ कएअस्नए अनउ रअगअ

मअरअओहग्रइगओअ ढएलअसअ

कअरअयअवअ शअमएमअ

अरहहएअसइग्रअ डअनअमए अकअहआ
अकई एअ चओल्लयरइउअ जअहअ

कएररअस्नए आहआअयअ कअरअयअवअ एवअरअ
कइरग्रऐएअ कइजअ जअहअ आकइनअरअ

ऐपअचअयअ अकई कअरअयअवअ

ऊपअ अपअनऔसअकअयअ
अरमओगअ तऐलइअ जअहअ हहइरअ

आहआअयअ लएकअरअ अहअसएरअ,
अरम्वएरह्नअआ यआमअमअधअ लएकअरअ

अपअनअए डअ कअरअयअवअ दअडअ

रऔनअहईकअ आहआअयअ अखअपऔ,

अकई अपअनअकअषअ
आनआ आकअकअहई कअकअनए कए

नअएरवइगओवए हआ आहआउ जअहअ

एइएमअरए आहआअयअ डअयअ.

Template Design by SkinCorner