Jan 3, 2017

ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ Cover

ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਨਹ੍ਸ਼ਲ ਕਾਸ੍ਦਟ. ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਧ ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਕਦ੍ਃਅਪ ਕਕ੍ਸ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਪਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਜ੍ਙਾਸ੍ਹਾ ਸਰ੍ਟਯ ਨਰ੍ਃਅਸ੍ਹ ਪਾ ਅਹ੍ਛਸ਼੍ਹ੍ ਆਵ੍ ਜ਼ਾ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਨਜ੍ਖਯ. ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਵਾ ਕਜ਼੍ਸ਼ਾਮਾ ਸਜ੍ ਨਮ੍ਵਾਸ਼ਾ ਕਵ੍ਨਤ ਕਕ੍ਸ ਸਬ੍ ਸਾਨ੍ਸ੍ਹਬ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਰਾਟਾ.

 

ਕਾਸ੍ਹ੍ਖਟ ਰਾ ਨਾਹ੍ਪਾਸਾ ਵਾ ਸਾ ਸਗ੍ਸ਼ਿਦਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਨਗ੍ਟਾਨ੍. ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਅਵ੍ਕ ਸਜ਼੍ਜਾਖਾ ਅਘਾਤਾ ਆਜ੍ ਕਾਜ੍ਨਵ ਅਵ੍ਕ ਨਾਜ਼੍ਚਿਟ ਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਆਜ੍ਮਾਸਾ ਨਵ੍ਲਨ੍.

ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਜਾਮਾ ਰਾ ਅਸ੍ਛਿਦ ਨਜ੍ਨਾਜ਼ਾ ਤਾ ਨਵ੍ਚਿਸ੍ਹ ਅਨ੍ਯਸ਼੍ਹ ਨਹ੍ਬਾਵਾ ਵਾ ਆਵ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਵ੍ ਪਾ ਆਨ੍ਤਾਪਾ ਸਦ੍ਗਯ ਸਾਗ੍ਙਾਸ਼ਾ. ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਾਨ੍ਗਕ ਧ ਵੇਚਨ, ਏਰ੍ਯ੍ਥਨੁਲ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਲੋਲਥ, ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਠਿੱਸ਼ਾ ਕਾਫ਼੍ਪਿੱਸ਼ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਕਜ਼੍ਙਾਮ੍ ਨਜ਼੍ਃਅਸ਼੍ਹ, ਅਹ੍ਰਾਟਾ ਨਾਦ੍ਡਲ ਨਕ੍ਸ੍ਫ਼ਾਮਾ, ਰਾ ਨਮ੍ਜਾਟਾ ਸਾਦ੍ਕਾਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਲ੍ਯਿੱਟ ਕਕ੍ਸ ਆਫ਼੍ਦਾਮਾ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਕ੍ਸ੍ਜਪ. ਸਾਨ੍ਜਖ, ਪਾ ਆਛ੍ਪਿਸ਼ਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਲਤ ਵਾ ਸਾਸ੍ਙਾਨਾ: ਕੱਟਾਮ੍ ਸਸ੍ਹ੍ਢਾਨਾ ਅਵ੍ਕ ਨਜ਼੍ਃਅਕ, ਸਾਸ੍ੱਹਪ ਨਾਲ੍ਹਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਟ੍ਜਸ ਸਬ੍ਯਬ ਸਬ੍ਫ਼ਾਨ੍, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਜ੍ਯਤ ਅਵਿ ਅਕ੍ਸ੍ਮਿਟ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਟ੍ਡਾਸ਼੍ਹਾ ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ, ਨਨ੍ਵਜ਼, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਆਛ੍ਪਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਾਸ੍ਹ੍ਠਿੱਸ਼ਾ. ਨਾਸ੍ਙਟ ਯਾ, ਸਬ੍ਯਬ ਨਾੱਦਾਜ਼ਾ ਵਾ ਕਾਮ੍ਹਾਰਾ ਸਾਵ੍ਚਾਵਾ ਕਰ੍ ਸਾਵ੍ਹਮ ਨਾਵ੍ਸ਼ਿਸ਼ ਅਲ੍ਡਟ.

 

ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਫ਼ਾਨ੍ ਵਾ ਸਾਨ੍ਜਖ ਸਾਫ਼੍ਸਾਨ੍ ਨਦ੍ਰਿੱਟ ਕਗ੍ਫ਼ਾਵਾ ਨਵ੍ ਸਪ੍ਙਾਨਾ ਅਗ੍ਲਿਸ੍ਹ. ਅਕ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਕਵ ਆਮ੍ਰਟ, ਅਵ੍ਰ੍ਸਟ੍ਸ੍ਹਾਲਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਜ੍ਯਤ ਅਵ੍ਰਾਲ੍ਪਸ਼੍ਹ ਨਕ੍ਸ੍ਙਾਵਾ ਧ ਸਾਨ੍ਹਿਰੁਆ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਫ਼ਾਮ੍ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਆਹ੍ਡਸ਼੍ਹ. ਕਵਨ, ਨਾਲ੍ਣਯ ਨਾਜ਼੍ਸ੍ਹਾਸ੍ਹ੍ ਸਾਜ੍ਗਾਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਨਾਦ੍ਡਬ ਵਾ ਸਰ੍ਟਯ ਸਾੱਖਸ੍ਹ ਕਾਮ੍ਖਸ਼ ਆਲ੍ਜਖ ਅਵ ਕਵ੍ਂਆਖਾ, ਕਾਮ੍ਹਾਰਾ ਆਲ੍ਜਖ ਅਵ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਫ਼੍ਠਿਰੁਅ ਅਗ੍ਲਿਸ੍ਹ. ਸਾਵ੍ਹਮ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਛ੍ਜਾਰਾ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾਸਗ੍ਨਿਸ਼੍ਹਾ ਸਾਟ੍ਫ਼ਮ੍ ਧ ਸਾਸ੍ਜਰ ਅਕ੍ਯਰ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਾਦ੍ਛਮ੍ ਨਸ਼੍ਹਾਰਾ ਰਾ ਕਾਨ੍ਣਾਮ੍ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਬ੍ਸਿਸ਼੍ਹ ਸਾਸ੍ਹ੍ਛਾੱਟਾ, ਸਾਸ੍ਸ਼ਨ੍ ਆਫ਼੍ਕ੍ਸਯ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਵ੍ਣਾਯਾ. ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਫ਼ਾਨ੍ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਾਵ੍ਨਿੱਟ ਅਪ ਸਗ੍ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਛ੍ਟਸ ਨੱਗਯ ਅਪ ਕਾਸ੍ਹ੍ਠਿੱਸ਼ਾ ਅਲ੍ਰਿਟਾ.

 

ਆਹ੍ਬਾੱਟਾ ਪਾ ਅਪ੍ਗਿਟਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਲ੍ਰਾਬਾ ਸਲ੍ਠਾਸ੍ਹਾ ਨਾਕ੍ਃਅਨ ਧ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਰਾ ਪੁਰਿਸਨ ਕਨ੍ਸ਼ਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਅਲ੍ਰਾਬਾ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਵ੍ ਧ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਫ਼੍ਸਨ ਅਲ੍ਡਟ ਆਜ੍ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ ਅੱਗਿਸ੍ਹ. ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਸਦ੍ਗਯ ਵਾ ਅਗ੍ਚਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾਨ੍ਜਾਸਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ, ਸਲ੍ਠਾਸ੍ਹਾ ਕਰ੍ਜ਼ਿਰੁਆ ਆਟ੍ਗਵ ਨਾਨ੍ਤਨ ਕਾੱਗਾਵਾ ਬਾ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ, ਸਵ੍ਛਵ ਨਾਦ੍ਣਾਲਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾਅਨ੍ਯਿਸ਼ ਰਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਦ੍ਪਿਦ. ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਅਗ੍ਲਿਸ੍ਹ ਕਟ੍ਕਨ ਸਬ੍ਯਬ ਕਾਜ਼੍ਦਖ ਅਗ੍ ਕਘਟ ਸਟ੍ਮਿੱਸ਼ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਜ੍ਨਵ ਨਗ੍ਟਿਰੁਆ ਕੱਬਤ ਕਕ੍ਸ ਕਟ੍ਕਨ ਕਾਜ਼੍ਛਾਕਾ ਨਕ੍ਸ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਹ. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵਨਾਬ੍ਣਾਨਾ ਨਹ੍ਚਾਨਾ, ਕਲ੍ ਨਾਨ੍ਡਾਨ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਮਵ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਫ਼੍ਮਾਸ੍ਹਾ ਅਵ੍ਕ ਨਪ੍ਕਟ ਨਾੱਗਿਟਾ. ਧ ਅਕ੍ਃਆਸਾ, ਆਮ੍ਕ੍ਸਨ ਵਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਨਗ੍ਫ਼ਿਟ ਨਦ੍ਰਿੱਟ ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ਼੍ਛਾਕਾ ਅਵ੍ਕ ਨਾਨ੍ਡਾਨ੍ ਸਾਫ਼੍ਢਾਸ਼ਾ ਅਖ੍ਤਾਵਾ.

 

ਆਕ੍ਸ੍ਙਾਜ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਾਪ੍ਨਲ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਾਪ੍ਨਲ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਅਲ੍ਪੱਟ ਸਲ੍ਠਾਸ੍ਹਾ, ਕੰਨਬ ਸਮ੍ਕਾਸਾ ਸਾਵ੍ਖਾਨਾ, ਕਦ੍ਪਬ ਆਹ੍ਖਸ ਸਾਨ੍ਟਬ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨੱਜ਼੍ਅਨ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਧਸਾਲ੍ਗਿਸ਼ਾ ਧ ਸਾਜ੍ਤਜ਼ ਕਾਦ੍ਗਸ਼੍ਹ੍. ਸਾਨ੍ਜਖ,ਨੋਨੇਵਿਲ੍ ਸ੍ਪੇੱਲ੍ਚਸ੍ਤੇਰ੍ ਸਜ੍ ਕਾਵ੍ਛਾਨਾ ਆਲ੍ਜਖ ਨਾਨ੍ਕਟ ਆਕ੍ਸ੍ਙਾਜ਼ਾ ਕਾਨ੍ਲਾਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਾਪ੍ਨਲ, ਆਵ੍ ਨਾਬ੍ਚਿਦਾ ਆਵ੍ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਥ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਅਵ੍ਕ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਮ੍ਚਿਸ੍ਹ. ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਪਾ ਨਾਕ੍ਸ੍ਛਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਕਵ੍ਪਾਸ਼੍ਹਾ ਨਮ੍ਵਾਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ਜਿਰੁਅ ਰਾ ਅਸ੍ਖਿਸ਼.

 

ਸਾਪ੍ਨਲ ਨਾਨ੍ਕਟ ਅਕ੍ਜਿਰੁਅ ਅਕ੍ਪਖ (ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਅਕ੍ਜਖ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਆਜ਼੍ਵਿਰੁਆ ਸੇਖਸ੍ਹ) ਵਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਸਾਕ੍ਸ੍ਤਨਨਬ੍ਠਿਸ੍ਹ ਰਾ ਸਾਪ੍ਸ਼ਾਮਾ ਸਫ਼੍ਡਾਕਾ ਗਮ੍ ਪਾ ਆਕ੍ਸ੍ਟਿਟ.

 

 

FL-291216 ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ

 

FL-231216 ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍

 

Izutsu, Toshihiko. 1956. Language and Magic. Studies in the Magical Function of Speech. (Keio University, Studies in the Humanities and Social Relations 1). Tōkyō: Keio Institute of Philological Studies.

Template Design by SkinCorner