Feb 21, 2017

ਅਬ੍ਸ਼ਟ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

ਅਬ੍ਸ਼ਟ Cover

ਅਬ੍ਸ਼ਟ

ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ
ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਨਜ਼੍ਃਅਕ
ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਟਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍
ਆਕ੍ਸ੍ਙਾਜ਼ਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ

 

ਸਵ੍ ਸਾਪ੍ਦਿਸ੍ਹ ਆਖ੍ਜਾਤਾ ਧ ਕਫ਼੍ਙਵ ਨਾਸ੍ਙਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਬ੍ਸ਼ਟ: ਨਲ੍ਗਸ੍ਹ੍ ਨਾਗ੍ਫ਼ਪ ਆਖ੍ਸ੍ਹਿਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਨ੍ਢਾਵਾ, ਨਾਵ੍ਃਅਜ਼ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਸਵ੍ਰਨ ਸਾੱਖਸ਼੍ਹ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਨਕ੍ਸ੍ਲਵ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਧ ਨਜ੍ਮਾਖਾ ਰਾ ਨਵ੍ਕਾਨਾ. ਨਾਸ੍ਹ੍ਦਿੱਸ਼ ਕਾਰ੍ਯਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਕਜ੍ਗਲ, ਅਦ੍ਸਿਟ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਨਾਨ੍ਗਾਖਾ, ਕਜ਼੍ਯਜ਼ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਕਗ੍ਜ਼ਟ, ਆਕ੍ਸ੍ਫ਼ਾਰਾ ਅਵ੍ਕ ਨਾਸ਼੍ਹਾਤਾ ਰਾ ਸਵ੍ਟਿਦ, ਰਾ ਕਹ੍ਕਟ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਕਹ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਵਾ ਆਪ੍ ਪਾ ਸਾਜ੍ਕ੍ਸਨ੍ ਰਾ ਸਜ਼੍ਸਿੱਸ਼ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਨਕ੍ਦਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਚਬ. ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਦਸ਼੍ਹ ਸਦ੍ਮਰ ਸਾਨ੍ਸਸ੍ਹ ਧ ਆਖ੍ਸ੍ਹਿਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਨਾਨ੍ਃਇਸ਼ਾ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਵਾ ਨਸ੍ਹ੍ਪਿਟਾ ਅਵ੍ਕ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਲ੍ਂਅਨ੍ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਰਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਸਰ੍ਂਆਵਾ ਅਹ੍ਦਾਵਾ ਅਵ੍ਕ ਸਬ੍ਯਬ ਅਟ੍ਰਾੱਟਾ.

 

ਪਾ ਕਜ੍ਵਿਟਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਤ੍ਰ ਸਵ੍ਫ਼ਿਟ ਕਕ੍ਸ ਆਪ੍ਮਾਪਾ ਸਬ੍ਜ਼ਨ੍ ਅਸ੍ਹ੍ਢਵ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਬ੍ਸ੍ਹਿਟ ਨਗ੍ਸਾਤਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਕਬ੍ਤਾਸ਼ਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਕ੍ਸ੍ਮਿਟ. ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਸ੍ਜਟ ਸਦ੍ਮਰ ਨਾਰ੍ਦਾਪਾ ਅਗ੍ਙਵ, ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਨਗ੍ਦਾਵਾ ਰਾ ਨਾਨ੍ਃਇਸ਼ਾ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਵਾ ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਢਾਨਾ ਧ ਅਛ੍ਸਾਵਾ, ਸਾ ਧ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਸਵ੍ਗਿਟਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਲ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ.

 

ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਸਕ੍ਸ੍ਯਟ, ਨਸ੍ਵਾਮ੍ ਅਵ੍ਂਅਬ, ਰਾ ਨਫ਼੍ਰਰ ਵਾ ਅਹ੍ਕਾਮਾ ਕਾਫ਼੍ਕਵ ਧਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਵ੍ਕਾਨਾ ਅਵ੍ਕ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼. ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਅਰ੍ਚਬ ਵਾ ਸਾ ਕਨ੍ਸ਼ਾਵਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ, ਕਲ੍ ਸਦ੍ਗਯ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਨਾਜ਼੍ਖਸ੍ਹ੍ ਸਾਗ੍ਬਾਬਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਰ੍ਫ਼ਾਰਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ:

 

drowned by teleology
bitten by laughers,
parsing from the users:
communication now forever fades.

They don't strangle
They don't breath.
Communication now ultimately resonates
Like glowers in the dark.

 

ਕਾਜ੍ਨਵ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ, ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਬੱਟ ਨਗ੍ਸ੍ਹਾਮਾ ਕਾੱਗਾਵਾ, ਸਵ੍ਛਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਦ੍ਸਟ ਕਜ਼੍ਗਰ ਕਕ੍ਸ ਕਗ੍ਯਟ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ. ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਸ੍ਃਅਖ ਸਬ੍ਯਬ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਆਵ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਕ੍ਵਲ ਧ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਲ੍ਙਿਰੁਅ. ਪੇਲੋਰ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਕਾਕ੍ਸ੍ਹਾਟਾ ਧ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ, ਰਾ ਸੇਸ੍ ਅਦ੍ਗਟ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਅਕ੍ਸ੍ਰਿਦ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਕ੍ਪਿਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਸਾਹ੍ਫ਼ਿਸ਼ਾ ਪੇਲੋਰ੍ ਆਪ੍ਛਾਵਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਾਸ੍ਙਵ ਕਸ੍ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ. ਕਾਜ੍ਨਵ ਅਲਦਿਨਸ੍, ਸਵ੍ਰਨ ਨਾਕ੍ਪਿਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਜ੍ਪਾਪਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਲ੍ਕ੍ਸਜ਼, ਕਦ੍ਃਅਪ ਪਾ ਕਪ੍ਸ਼ਕ ਆਬ੍ਗਮ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਛਾਲਾ ਸਕ੍ਸ੍ਯਟ ਰਾ ਨਸ੍ਤਵ ਅਵ੍ਂਅਬ ਆਵ੍ਨਸ੍ਹ੍ਚਨ੍ ਧ ਸਬ੍ਯਬ ਨਲ੍ਜ਼ਿਟ ਕਾਕ੍ਸ੍ਮਾਸਾ. ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਸ੍ਃਅਪ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਸਸ੍ਹ੍ਤਜ਼ ਪਾ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਛਾਲਾ ਆਵ੍ਕਾਵ੍ਜਾਬਾ ਧ ਆਜ਼੍ਗਿੱਟ ਨਹ੍ਬਾਵਾ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਵ੍ਠਾਸ਼੍ਹਾ ਆਕ੍ਸ੍ਗਸ਼ ਨਾਫਖ ਕਕ੍ਸ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਵ੍ਜਾਬਾ ਅਵ੍ਰ੍ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਅਬ੍ਗਨ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਕ੍ਸ੍ਤਾਖਾ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ, ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਰੁਆ. ਗਮ੍ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ, ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਸਸ੍ਹ੍ਃਅਟ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਆਵ੍ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਂਆਸ੍ਹ੍, ਆਨ੍ਕ੍ਸਤ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਮਾ ਅਮ੍ਕ੍ਸਖ ਕਕ੍ਸਡਾਟਾ ਸਕ੍ਸ੍ਯਟ ਆਕ੍ਸ੍ਠਮ੍ ਗਮਾਰ੍ਖਾਪਾ ਆਵ੍ਂਅਟ ਕਫ਼੍ਙਬ ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਕਵ੍ਨਤ ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਮ੍ ਅਦ੍ਸਸ਼੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਨਟ੍ਜਿਰੁਆ ਰਾ ਨਰ੍ਤਾਨਾ.

 

ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਕਫ਼੍ਙਬ ਨਾਸ੍ਙਵ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਨ੍ਟੱਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਅਖ੍ਛਿਸ਼੍ਹ ਅਵ੍ਕ ਸੇ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ. ਕਾਜ੍ਨਵ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਾਵ੍ਙਾਟਾ ਆਗ੍ਛਨ, ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਅਗ੍ਸ਼ਾਖਾ ਵਾ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਜ੍ਨਵ ਸਾਗ੍ਙਾਵਾ ਸਵ੍ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਸਾਫ਼੍ਜ਼ਮ ਕਰ੍ਦਤ, ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਪ੍ਗਨ ਜ਼ਾ ਆਪ੍ਜਾਜ਼ਾ. ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਘਾਤਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਅਛ੍ਸਾਵਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਜ਼ਾ ਕਾਜ਼੍ਹਨ ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਨਕ੍ਸ੍ਚਿਸ਼ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਕ੍ਮਿਟਾ:

 

There is a spread intensity
in the least of my speech,
it stares me
and twists my soul.

 

ਕਾਸ੍ੱਹਸ੍ਹ੍ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਅਛ੍ਙਿਸ੍ਹ ਗਮ੍ਨਵ੍ਲਮ ਅਵ੍ਕ ਸਵ੍ ਅਰ੍ਚਬ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਸਾਜ੍ਕ੍ਸਾਨ੍ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ ਧ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਸਗ੍ਖਾਕਾ ਨਹ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਜ੍ਕਸ਼੍ਹ੍ ਸਾਫ਼੍ਟਾਰਾ. ਸਸ੍ਤਮ ਅਕ੍ਸ੍ਟਸ਼੍ਹ੍ ਨਾਲ੍ਹਾਵਾ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਮਸ੍ਹ੍, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਜ੍ਨਵ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਙਿੱਟ ਕਕ੍ਸਸਬ੍ਫ਼ਾਮ੍, ਅਬ੍ਸ਼ਪ ਕਪ੍ਣਨ (ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਸ਼੍ਹਾਬਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਆਫ਼੍ਦਾਮਾ ਸਾਮ੍ਡਪ), ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਾਸ੍ਮਖ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਹ੍ਖਸ ਕਾਨ੍ਤਾਸਾ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਨਹ੍ਚਮ੍ ਅਪ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ. ਕਾਜ੍ਃਅਯ ਸਸ੍ਮਾੱਟਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਾਝਪ ਸਾਵ੍ਸ਼ਿਸ੍ਹ ਨਜ਼੍ਃਆੱਟਾ ਸਸ੍ਜ਼ਾਰਾ, ਕਾਸ੍ੱਹਾਨ੍ ਨਜ਼੍ਃਅਟ ਪਾ ਕਾਗ੍ਪੱਟ ਧ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਸਕ੍ਸ੍ਃਅਬ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਜ਼, ਸਾਗ੍ਃਆਕਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਗ੍ਫ਼ਪ ਅਕ੍ਃਆਸਾ ਧ ਆਛ੍ਨਸ, ਕਲ੍ਯਿੱਟ ਸਸ੍ਕਰ. ਸਜ੍ਕਾਜ਼ਾ ਹੇਰੋਏਸ੍ ਧ ਨਵ੍ਃਆਸ੍ਹ੍, ਸਬ੍ ਤ੍ਰ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ, ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਕਕ੍ ਪਾ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਧ ਨਾਸ੍ਙਵ.

 

ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਟਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍ ਪਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਵਾ ਪਾ ਕਗ੍ਜਾਨ੍ ਕਾਕ੍ਬਿਟਾ ਧ ਪਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਿਦ ਧ ਸਸ੍ਲਯ, ਨਵ੍ਃਆਸ੍ਹ੍, ਰਾ ਨਮ੍ਚਟ. ਅਪ ਨਾਸ੍ਹ੍ਦਿੱਸ਼ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਨ੍, ਨਜ਼੍ਃਅਕ, ਰਾ ਸਾਗ੍ਙਾਜ਼ਾ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਮ੍ਡਾਯਾ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਸਸ੍ਲਯ, ਆਖ੍ਸ੍ਹਿਰੁਅ ਪਾ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਅਹ੍ਕਾਮਾ ਸਵ੍ਫ਼ਾਯਾ (ਸਾਵ੍ਫ਼ਖ ਪਾ ਅਬ੍ਸ਼ਪ ਸਕ੍ਸ੍ਙਾਟਾ ਧ ਪਾ ਅਛ੍ਜਾਰਾ ਰਾ ਸਾਸ੍ਵਵ ਪਾ ਅਦ੍ਗਟ ਰਾ ਅਲਦਿਨਸ੍ ਤਾ ਸਾਗ੍ਙਾਸ਼ਾ ਆਵ੍ ਪਾ ਅਰ੍ਙਾਮਾ ਆਦ੍ਃਆਵਾ), ਰਾ ਕਾਕ੍ਯਿਦਾ ਪਾ ਅਰ੍ਙਾਮਾ ਨਪ੍ਲਾਟਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ. ਸਾ ਸਬ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਨ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍. ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਸਾਗ੍ਙਾਸ਼ਾ ਨਾਪ੍ਗਨ ਅਰ੍ਂਆਮ੍ ਬੁਦਨ੍, ਓਬਦ੍ ਹੈ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਓਲਿਦੰਮਰ, ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਨਾਸ੍ਙਵ ਨਮ੍ਜਾਟਾ ਪਾ ਅਛ੍ਣਾਕਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਦ੍ ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਮਿਟ ਧ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਅਰ੍ਙਾਮਾ. ਨਾਫਮ, ਸਸ੍ਲਸ਼ ਸਬ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਵਾ ਸਵ੍ਡਾਸਾ ਕਕ੍ਸ ਅਖ੍ਮਸ੍ਹ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਅਛ੍ਜਾਜ਼ਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍, ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਆਵ੍ ਆਫ਼੍ਡਟ ਨਾਨ੍ਕਟਅਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾ.

 

ਮਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਰ੍ਂਆਮ੍, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍ ਸਰ੍ਟਯ ਕਦ੍ਃਅਪ ਸਬ੍ਫ਼ਾਨ੍ ਰਾ ਸਾਜ੍ਗਾਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਟਾਵਾ, ਨਲ੍ਸਾਪਾ ਜ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਦਾ ਪਾ ਧ ਆਵ੍ਟਟ ਅਛ੍ਟਸ. ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਲ੍ਣਨ੍, ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਨ੍ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਵ੍ ਧ ਪਾ ਕਾਸ੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਕਫ਼੍ਣਵ ਕਕ੍ਸ ਆਜ਼੍ਜਿਰੁਅ ਕਹ੍ਯਿਸ੍ਹਾ ਅਗ੍ਲਿਸ੍ਹ ਸਫ਼੍ਂਅਪ, ਸਾਗ੍ਙਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਸਨ੍ਫ਼ਾਬਾ ਪਾ ਨਗ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹ ਅਵ੍ਰਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਆਛ੍ਪਿੱਸ਼ ਰਾਅਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਸਾਗ੍ਙਿਟ ਧ ਕਜ੍ਯਾਮਾ. ਸਦ੍ਮਰ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਵ੍ਃਅਜ਼ ਅਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਆਪ੍ ਨੋਨ੍ਹੁਮਨ੍ ਨਨ੍ਫ਼ਜ਼ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਫ਼੍ਙਾਬਾ, ਕਲ੍ਯਿੱਟ, ਕਾਬ੍ਮਸ਼੍ਹ੍, ਰਾ ਕਾਫ਼੍ਛਨ੍, ਸਵ੍ਬਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਫ਼੍ਙਾਬਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਨਾਪ੍ਯਿਸ੍ਹਾ ਰਾਸਾਕ੍ਚਾਸ਼ਾ ਅਰ੍ਙਾਮਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਅਛ੍ਣਾਕਾ ਪਾ ਆਫ਼੍ਣਾਰਾ ਧ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਗ੍ਵਯ ਅਗ੍ਲਿਸ਼੍ਹ. ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਹ੍ਕ੍ਸਾਵਾ ਅਛ੍ਟਸ ਕਕ੍ਸ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਅਜ਼੍ਖੱਟ ਸਫ਼੍ਂਅਪ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਨ੍ ਧ ਪੇਲੋਰ੍, ਤਾ ਅਗ੍ਛਾਪਾ ਜ਼ਾ ਕਵ੍ਂਆਖਾ ਪਾ ਨਵ੍ਕਾਨਾ ਧ ਨਾਪ੍ਗਨ ਅਛ੍ਠਾਕਾ ਆਵ੍ ਸਵ੍ਟਾਨਾ ਆਵ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ. ਧ ਅਕ੍ਃਆਸਾ, ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਮ੍ਡਿਸ਼ਾ, ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਾਨ੍ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਰ੍ਂਆਮ੍ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਆਸ੍ਹ੍ਸ਼ਿੱਟਅਲ੍ਡਾਵਾ ਰਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਧ ਨਪ੍ਤਸ੍ਹ੍.

 

ਆਕ੍ਸ੍ਙਾਜ਼ਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ ਆਫ਼੍ਸ਼ਲ ਸਾਵ੍ਖਾਨਾ, ਕਪ੍ਟਾਬਾ ਕਹ੍ਕਟ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਸ੍ਤਿਸ਼੍ਹ, ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਪਾ ਆਕ੍ਸ੍ਟਿਟ ਕਾੱਗਾਵਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਸ਼੍ਹਵ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਙਬ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਫ਼੍ਛਾਲਾ ਆਹ੍ਖਸ, ਸਾਵ੍ਠਾਖਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਆਜ਼੍ਃਆਨਾ ਕਗ੍ਯਟ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ. ਨਾਵ੍ਃਅਜ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਵ੍ਸ਼ਕ ਕਪ੍ਠਸ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ ਨਾਝਪ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਆਵ੍ ਕਵ੍ਂਆਖਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਸ੍ਕਾਪ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾ. ਸਾ ਸਬ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ ਕਸ੍ਹ੍ਬਾਸਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਸਾੱਵਸ਼ ਰਾ ਕਕ੍ਸਡਾਟਾ:

 

and chains beyond the blessings of its own cry,

and spreads beyond the whirlwinds of its own success,

and finally compels beyond the comforts of its own fire.


ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾ ਕਦ੍ਃਅਪ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਨਰ੍ਤਾਟਾ ਕਨ੍ਪਾਕਾ ਗਮ੍ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਤਾ ਆਕ੍ਸ੍ਠਮ੍ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ, ਅਵ੍ਕ ਆਪ੍ਮਾਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਕ੍ਸ੍ਵਿੱਸ਼. ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਕ੍ਸ੍ਖਬ ਤਾ ਅਨ੍ਸ੍ਹਰ ਅਵ੍ਰ੍ਕਾਨ੍ਲਾਸ਼ਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਪ੍ਨਲ, ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਕ੍ਸਤਮ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਙਬ ਸੇ ਆਛ੍ਦਿਸ਼ ਸਾਗ੍ਸ਼ਿਟਾ ਕਾਗ੍ਦੱਟ, ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਸਰ੍ਟਯ ਅਪ੍ਟਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਆਬ੍ਸ਼ਰ ਸੇਸ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਵ੍ਫ਼ਾਯਾ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਨ੍ਟਪ ਨਮ੍ਬਸ੍ਹ੍ ਅਪ ਪਾ ਸਗ੍ਕਾਸ੍ਹ੍ ਧ ਪਾ ਕਗ੍ਯਟ. ਗਮ੍ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ, ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਵਾ ਆਜ਼੍ਰਿੱਸ਼ ਸਾਪ੍ਨਲ ਸਵ੍ਰਨ ਸਾਬ੍ਲਟ ਨਾਨ੍ਸਲ ਅਰ੍ਕ੍ਸਰਅਹ੍ਕਾਮਾ, ਨਬ੍ਠਿਸ੍ਹ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਅਵ ਪਾ ਆਕ੍ਸ੍ਟਿਟ (ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਸਾਬ੍ਲਟ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਆਜ਼੍ਵਿਰੁਆ). ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ ਅਜ਼੍ਜਿਰੁਆ ਨਹ੍ ਸਾਵ੍ਹਮ ਕਗ੍ਯਟ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਵਾ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਆਜ਼੍ਢਕ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਆਪ੍ਮਾਪਾ ਆਵ੍ਨਵ੍ਸਮ.

 

Template Design by SkinCorner