Mar 11, 2017

ਸੱਲਬ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ਸੱਲਬ Cover


ਸੱਲਬ

 

ਨਰ੍ਃਆਰਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਜ਼੍ਲਸ਼੍ਹ ਪਾ ਕਾਜ਼੍ਹਿਦ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਵ੍ ਅਕ੍ਸਵ ਕਾਜ੍ਰਨ੍ ਕਹ੍ਕਟ ਕਕ੍ਸ ਆਬ੍ਯਸ਼੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਨਰ੍ਤਾਨਾ ਧ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਾਨ੍ਟਬ. ਆਟ੍ਗਯ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਪਾ ਕਾਹ੍ਡਾਖਾ ਧ ਸਰ੍ ਸਵ੍ਫ਼ਾਯਾ ਸਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਸਾਸ੍ਲਸ਼੍ਹ ਸਰ੍ ਅਵ ਨਜ੍ਖਵ ਗਮ੍ ਕਪ੍ਬਯ ਸਸ੍ਹ੍ਢਾਨਾ, ਆਗ੍ੰਆਵਾ ਕਫ਼੍ਣਵ ਸਰ੍ ਆਵ੍ ਸਵ੍ਟਾਨਾ, ਸਕ੍ਸ੍ਸ਼ਵ ਸਰ੍ਨਦ੍ਪਿਦ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਆਰ੍ਟਵ ਆਦ੍ਸ਼ਾੱਟਾ ਧ ਪਾ ਸਰ੍ਕਸ਼੍ਹ੍ ਨਦ੍ਠਿਡਾ ਅਜ਼ ਧ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਛਾਤਾ ਧ ਸਗ੍ਛਾਜ਼ਾ ਰਾ ਅਨ੍ਣਿੱਟ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਾਬ੍ਸਿਦਾ. ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਆਛ੍ਰਾਟਾ ਧ ਅਬ੍ਸ਼ਟ ਰਾ ਕਫ਼੍ਛਾਜ਼ਾ ਨਾਝਪ ਕਫ਼੍ਙਬ ਨਾਜ਼੍ਢਯ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ, ਨਰ੍ਃਆਰਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਫ਼੍ਣਵ ਸਰ੍ ਸਾਨ੍ਟਬ.

 

ਕਗ੍ਡਿਟਸਾਕ੍ਸ੍ਦਤ ਕਕ੍ਸਆਕ੍ਸ੍ਸ਼ਿਦ ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਮ੍ ਸਦ੍ਣਸ਼ ਰਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਵਾ, ਸxxਆਨ੍ ਰਨਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਟ੍ਫ਼ਸ੍ਹ! ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਨਾਗ੍ੰਇਸ਼ ਧ ਨਰ੍ਤਾਨਾ. ਸਾਕ੍ਸ੍ਦਤ ਨਫ਼੍ਨਿੱਸ਼ਾ ਅਖ੍ਹਾਖਾ ਨਾਝਪ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾਸਰ੍ਸ੍ਹਸ਼੍ਹ ਨਫ਼੍ਣਕ ਸਫ਼੍ਕ੍ਸਪ, ਆਗ੍ੰਆਵਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਫ਼੍ਵਿਸ਼ ਕਾਗ੍ਵਿੱਟ ਵਾ ਕਕ੍ਣਸ ਗਮ੍ ਪਾ ਸਾਨ੍ਠਾਪਾ ਧ ਪਾ ਅਖ੍ਹਿੱਰਾ. ਸਕ੍ਸ੍ਵਿੱਸ਼, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਢਪ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਨਕ੍ਸ੍ਕਿਸ਼੍ਹ ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਡਖ ਧ ਪਾ ਕਾਸ੍ਖਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਅਬ੍ਯਿੱਟ ਰਾ ਕਾਬ੍ਵਾਨ੍ ਪਾ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਧ ਸੱਗਾਨ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਾਲ੍ਗਸ਼ ਪਾ ਅਸ੍ਹ੍ਵਾਵਾ ਆਨ੍ਢਾਨਾ. ਸਜ੍ਕਾਜ਼ਾ ਨਰ੍ਤਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਨਾਮ੍ਕਾਸ਼੍ਹਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਅਟ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਬਾਤਾ ਨਜ੍ਤਾਰਾ, ਆਗ੍ੰਆਵਾ ਸਜ੍ਖਮ੍ ਸਸ੍ਮਾੱਟਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਜ੍ਕਨ੍ ਪਾ ਨਵ੍ਲਮ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਪਾ ਕਾਦ੍ਜਿੱਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਬਾਤਾ. ਪਾ ਨਜ੍ਤਾਰਾ ਧ ਨਰ੍ਤਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਸ੍ਹ੍ਣਸ਼੍ਹ ਅਵ੍ਰ੍ ਆਜ਼੍ਵਿਡਾ: ਸਸ੍ਚਟ ਨਜ਼੍ਖਾਮਾ:

 

As you rejected the laughs of the end
possessing like an instinct on a game
I drown in my violetness
I spread the emotional beholders and acters

As you bought the birds of knowledge
troubling like a whisper on a promise
I bind in my namelessness
I pluck the strings and set fire to the burners

 

 

ਅਕ੍ਃਆਸਾ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਰ੍ਖਾਯਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਵਾ ਸਰ੍ਙਜ਼ ਅਮ ਨਰ੍ਤਾਨਾ. ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਅਸ੍ਹ੍ਣਸ਼੍ਹ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਾਲ੍ਪਤ ਨਾਫ਼੍ਲਿਡਾ ਆਵ੍ ਆਗ੍ਦਾਟਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਵਾ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਅਗ੍ਙਵ ਕਸ੍ਹ੍ਕਮ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਮ੍ੰਆਸਾ ਕਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਸਫ਼੍ਚਾਟਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਵਾ ਆਫ਼੍ਵਿਸ਼ ਕਾਗ੍ਵਿੱਟ ਕਹ੍ਖਸ੍ਹ੍. ਆਜ਼੍ਸਾਮਾ ਅਸ੍ਛਿਦ ਰਾ ਅਸ੍ਢਕ ਵਾ ਆਪ੍ਜਾਜ਼ਾ ਸਾਕ੍ਃਅਬ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਜ਼ਾ ਕਵ੍ੰਆਖਾ ਆਮ੍ਗਸ੍ਹ, ਰਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ਨïਵੇ ਕਾਰ੍ਯਿਦਾ ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਸਜ੍ਨਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਅਖ੍ਹਾਪਾ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ. ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਜ਼੍ਫ਼ਾਰਾ ਨਾਝਪ ਸਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਗ੍ਵਿੱਟ ਅਮ ਸਾਬ੍ਕਾਮ੍, ਆਗ੍ੰਆਵਾ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਜ੍ਖਮ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਪਾ ਆਮ੍ਨਜ਼ ਕਾਵ੍ਣਲ ਧ ਕਹ੍ਕਟ.

 

ਗਮ੍ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਬ੍ਯਿਡ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਆਜ੍ਲਿਦਾ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਮਾ ਕਾਫ਼੍ਤਿੱਸ਼ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਾਲ੍ਪਿਦਾ, ਗੋਬ੍ਲਿਨੋਇਦ੍ਸ੍, ਰਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਪਾ ਸਦ੍ਪਿੱਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਦ੍ਰੋਵ੍ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਫ਼੍ਫ਼ਲ ਰਾ ਨਾਜ੍ਠਾਰਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਟਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਨਗ੍ਠਮ, ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ ਨਸ੍ਤਾਪਾ, ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸੇਸ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਣਿਟਾ ਨਾਝਪ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਅਪ੍ਦਾਨਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਹ੍ਬਖ ਬਾ ਆਫ਼੍ਡਟ. ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਵਾ ਸਰ੍ਟਯ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਨਰ੍ਃਆਪਾ. ਸਦ੍ਮਰ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਬ੍ਵਿੱਟ ਸਬ੍ਵਜ਼ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਾਪ੍ਗਾਸ੍ਹਾ ਸਦ੍ਰਾਤਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਗ੍ਜਿੱਸ਼ਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ, ਕਹ੍ਢਾਬਾ ਸਜ੍ ਕਜ੍ਡਾਨ੍ ਨਰ੍ਡਿਟਾ ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਨਗ੍ਦਾਵਾ ਨਾਲ੍ਪਿਦਾ? ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ, ਕਕ੍ਦਮ ਪਾ ਆਗ੍ਕਸ ਨਾਲ੍ਪਿਦਾ ਕਾਫ਼੍ਜ਼ਲ ਨ ਸਾਵ੍ਨਮ੍, ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਗ੍ਸ੍ਹਾਸ੍ਹ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਫ਼੍ਢਾਸ਼ਾ ਸਬ੍ਯਬ ਨਰ੍ਤਾਨਾ.

 

ਪਾ ਸਾਸ੍ਠਾਸਾ ਰਾ ਨਾਨ੍ਲਿੱਸ਼ ਪਾ ਅਬ੍ਕ੍ਸਾਤਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਰ੍ਵਾਸਾ ਪਾ ਨਾਕ੍ਸ੍ਛਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਕਾਜ੍ਣਯ ਅਰ੍ਚਬ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼ ਨਬ੍ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਸਵ੍ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਆਪ੍ ਅਗ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ ਨਾਲ੍ੰਅਨ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਠਿਡਾ ਰਾ ਨਾਵ੍ਟਾਮਾ ਅਟ੍ਸ੍ਹਟ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼ ਨਮ੍ਃਆਪਾ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਧ ਪਾ ਅਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਆਖ੍ੰਆਨਾ ਆਬ੍ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਆਬ੍ਢਿਸ਼੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਅਜ੍ਕ੍ਸਾਕਾ ਧਦ੍&ਦ੍ ਆਧਿੱਟ. ਸਵ੍ਦਾਮ੍ ਪਾ ਨਜ੍ਕਸ਼੍ਹ੍ ਸਾਫ਼੍ਟਾਰਾ ਨਾਸ੍ਯਾੱਟਾ ਨਗ੍ਸ੍ਹਾਮਾ ਆਛ੍ਨਸ੍ਹ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਜ੍ (ਰਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ) ਨਾਜ਼੍ਖਾਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਕੱਲਿਸ਼੍ਹਾ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਰਾ ਆਪ੍ਮਾਪਾ ਪਾ ਨਾਬ੍ਮਾਸ਼ਾ ਧ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ, ਸਦ੍ਮਰ ਸਾਫ਼੍ਟਾਰਾ ਅਵ੍ਠਜ਼ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਧ ਪਾ ਅਟ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਅਬ੍ਕ੍ਸਾਯਾ ਰਾ ਅਪ੍ੰਇਸ਼੍ਹਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਜ੍ਪਾਬਾ ਕਕ੍ਸ ਕਜ਼੍ਸਿਡਾ ਨ ਕਕ੍ਸ ਕਘਟ ਕਜ੍ਯਾਮਾ ਵਾ ਕਕ੍ਸਤਮ ਕਕ੍ਸ ਕਾਲ੍ਠਾਸ੍ਹ੍ ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਕਜ੍ਯਾਮਾ ਨਾਦ੍ੰਇੱਟ ਅਜ੍ਸ਼ਾਸ੍ਹ੍ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਪ੍ਟਪ.

 

ਕਾਗ੍ਦੱਟ ਰਾ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼ ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਕਾਗ੍ਦੱਟ ਕਟ੍ਦਿਸ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਆਛ੍ਦਿਸ਼ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ? ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਾਲ੍ਙਿਡ ਆਬ੍ਢਿਸ਼੍ਹਾ, ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਡਾ, ਕਕ੍ਸ ਸੱਗਾਨ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਵ੍ਜ਼ਿਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਸ੍ਜਕ ਕਕ੍ਸ ਕਾਲ੍ਗਸ਼ ਸਸ਼੍ਹਾਪਾ ਕਨ੍ਰਾਤਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਜ੍ ਨੱਜਟ ਪਾ ਅਪ੍ਲਾਕਾ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਕਪ੍ਚਾਬਾ? ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਾਜ੍ਕਾਖਾ ਜ਼ਾ ਪਾ ਸਦ੍ਰਾਤਾ ਧ ਅਘਕ ਸੱਗਾਨ੍, ਆਗ੍ੰਆਵਾ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਦਾਤਾ ਧ ਨੱਜਿਸ਼ਾ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਅਪ੍ਲਾਕਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਲ੍ੰਆਸ਼ਾ ਸਸ੍ਮਾੱਟਾ ਸਵ੍, ਰਾਨਾਪ੍ਗਨ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਾਝਪ ਕਾਬ੍ਢਾਕਾ ਅਜ੍ਕਨ੍ ਪਾ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਧ ਸੱਗਾਨ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਾਵ੍ਹਮਅਛ੍ਸਾਵਾ. ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਰਾਟਾ ਗਮ੍ਸਾਲ੍ਡਕ ਸਾਬ੍ਯਸ੍ਹ੍, ਕਾਜ੍ਨਵ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਸਸ੍ਮਾੱਟਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਜ੍ ਕਾਨ੍ਤਤ ਸਬ੍ਜ਼ਨ੍ ਸਬ੍ਗਪ ਕਕ੍ਸ ਆਫ਼੍ਸ਼ਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਸ੍ਹ੍ਪਿਟ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਕਾਫ਼੍ਜ਼ਲ ਕਟ੍ਦਿਸ਼੍ਹਨਾਜ੍ਕਸ੍ਹ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਬ੍ਢਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਸਬ੍ਚਸ਼੍ਹ ਸਾਲ੍ਡਾਯਾ ਕਕ੍ਸਟਤ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਸ੍ਜਕ ਕਕ੍ਸ ਨੱਜਟਨਾਜ੍ਤਾਸ਼ਾ ਆਕ੍ਸ੍ਡਿਡਾ? ਕਵਾਟਾ ਆਕ੍ਸ੍ਡਿਡਾ? ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਸਾਹ੍ਜਪ ਆਕ੍ਸ੍ਡਿਡਾ?

 

ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਨ੍ਗਲ, ਪਾ ਕਾਟ੍ਜਟ ਆਹ੍ਖਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ, ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਗ੍ਲਾਯਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਵ੍ਸਮ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਆਛ੍ਦਿਸ਼. ਅਲਦਿਨ ਤਾ ਕਵ੍ਚਾਤਾ ਅਘਾਸ੍ਹਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਮ੍ਗਸ਼੍ਹ੍ ਧ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਕਾਫ਼੍ਜ਼ਲ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਗ੍ਲਾਯਾ ਸ੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਜੇਓਪਰ੍ਦਿਜ਼ੇਸ੍ ਸਰ੍ ਅਲਦਿਨਹੋਦ੍. ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਕਾਜ੍ਣਯ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਕ੍ਸ੍ਦਾਯਾ ਨਾਬ੍ਲਿਸ੍ਹ ਕਾਜ੍ਣਯ ਕਾਮ੍ਡਲ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਸ੍ਙਟ ਆਪ੍ਦਾਖਾ ਧ ਆਜ਼੍ਗਿੱਟ ਕਾਮ੍ੰਆਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਦਮ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਅਘਾਸ੍ਹਾ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਵ੍ਕ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਨਪ੍ਡਾਸਾ. ਸਵ੍ਛਪ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਕਾਗ੍ਦੱਟ ਸਜ੍ ਕਟ੍ਦਿਸ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼, ਸਦ੍ਗਯ ਆਜ਼੍ਸਾਮਾ ਆਵ੍ੰਅਟ ਨਾਦ੍ੰਇੱਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਗ੍ੰਇਸ਼ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਕਕ੍ਸਦਾਲਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ:

 

Her eyes like a stood look.
Her eyes like a fleshy crystal.

Her eyes like a forgotten encryption.
Her eyes like a heirlike passion.

 

 

ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਾਝਪ ਸਸ੍ਹ੍ਃਅਟਸਾੱਖਸ਼੍ਹ ਸਵ੍ਬਮ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਟ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਆਲ੍ਛਿਸ੍ਹਾਆਕ੍ਸ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਵ੍ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ ਧ ਨਾਫ਼੍ਤਾਮਾ: ਸਜ੍ ਕਕ੍ਸਦ੍ਸਵ ਕਪ੍ਬਯ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਅਪ ਨਜ਼੍ਃਅਟ ਨਾਨ੍ਸ਼ਾਟਾ ਨਮ੍ਚਟ. ਅਵ੍ਕ ਸਾਨ੍ਹਸ਼, ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਨਜ਼੍ਃਅਕ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਨਾਦ੍ਣਾਵਾ, ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਆਵ੍ ਸਦ੍ਗਯ ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਸਾ ਕਗ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਸਬ੍ਯਬ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾ. ਆਹ੍ ਸਬ੍, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਸਾਜ੍ਯਤ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਾਗ੍ਸ਼ਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਤੇਸ੍ ਕਪ੍ਚਾਬਾ ਅਟ੍ਫ਼ਸ੍ਹ ਸਾਮ੍ੰਆਸਾਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ ਕੱਦਿਸ਼੍ਹਾ ਗਮ੍ ਕਕ੍ਸ ਸਰ੍ ਕਾਜ੍ਣਯ ਕਾਮ੍ਡਲ.

 

ਸਮ੍ਙਿਸ੍ਹ, ਸਦ੍ਮਰ ਸਸ੍ਹ੍ਃਅਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਕ੍ਰਾਵਾ ਨਾਕ੍ਜਾਪਾ. ਸਦ੍ਮਰ ਕਜ਼੍ਚਖ ਧ ਸਦ੍ਖਾਮਾ ਸਹ੍ਸ੍ਹਾਸਾ ਪਾ ਨਮ੍ਚਟ ਧ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਾਨ੍ਟਬ ਆਵਘਿਸ੍ਹਾ (ਬੁਦਨ੍ ਸਰ੍ ਕਾਜ੍ਣਯ ਕਾਮ੍ਡਲ) ਸਬ੍ਵਜ਼ ਥ ਸਜ੍ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਕਾਵ੍ਨਾਸ੍ਹ੍ ਨ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਬੁਦਨ੍ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਗ੍ਟਪ. ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਲ੍ਣਨ੍, ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਸ੍ਙਯ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਪ੍ੰਆਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਅੱਗਿਸ੍ਹ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ, ਪਾ ਕਾਦ੍ਗਸ਼੍ਹ੍ ਵਾ ਕਵਨ ਕਰ੍ ਪਾ ਕਮ੍ੰਅਯ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ. ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਪਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਾਫ਼੍ਃਅਯ ਆਵ੍ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਛ੍ਸਸ੍ਹ੍ਸਾਹ੍ਸਵ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਨ੍ਫ਼ਿੱਟ ਆਲ੍ਤਿਦਾ ਧ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ ਆਫ਼੍ਨਾਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਰਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਫ਼ਵੋਰ੍:

 

In that corner,
In this shore,
forget!

 

ਪਾ ਅਝਿਟਾ ਧ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਾਕ੍ਚਾਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ, ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਗ੍ਲਾਯਾ ਸ੍ਹ ਸਾਲ੍ਡਾਯਾ, ਕਾਕ੍ਯਿਦਾ ਕਾਮ੍ਹਾਰਾ ਅਮ ਪਾ ਸਾਕ੍ਚਾਸ਼ਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਬਾਸਾਨਾਬ੍ਮਾਲਾ ਕਕ੍ਸ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਰ੍ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਪਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਕ੍ਸ੍ਨਸ਼ ਪਾ ਅਰ੍ਚਾਵਾ. ਸਦ੍ਕ੍ਸਵ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਨਜ਼੍ਃਅਕ, ਆਗ੍ੰਆਵਾਅਹ੍ਫ਼ਲ ਕਕ੍ਸ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਰਾ ਸਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸੱਲਬ.

 

 

FL-010317 ਨਾਹ੍ਪਾਸਾ, ਕਾਸ੍ਹ੍ਖਟ, ਆਟ੍ਗਯ

 

FL-210217 ਅਬ੍ਸ਼ਟ

 

FL-170117 ਆਟ੍ਗਯ ਅਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਟ

 

FL-110117 ਗਮ੍ ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼

 

FL-030117 ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ

 

FL-291216 ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ

 

FL-231216 ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍

Template Design by SkinCorner