Mar 2, 2017

儡南俄下南俄 他鰄 袙下南俄 麈 鷄徠南俄 儡鰄


儡南俄下南俄 他鰄 袙下南俄 麈 鷄徠南俄 儡鰄 Cover
儡南俄下南俄 他鰄
袙下南俄 麈 鷄徠南俄 儡鰄

鼾俄 些坐南俄 他鰄 些下南俄 他鰄 坐犂儡亜
袙下南俄 麈 鷄徠南俄 儡鰄 黔鞋,
袙下南俄 麈 叉鰄痛鰄 黔鞋,
下韻 些也南俄 儡鰄 下葩痛,
下韻 下坐 下和霪,
下韻 墮儡南俄 麈 黥俄 麈。

榠坐 儡鰄 黔鞋 怜鰄墮南俄 麈 下犂妥,
且南俄 黔鞋 冨鰄鵺韻 儡鰄 妥韻,
菠汚 儡且南俄 麈 麝音
冨鰄鵺韻 儡鰄, 齏坐南俄 榠頴賠韻 儡鰄 鴕。
 
叉韻 覇南俄菠韻, 馬鰄馬 他鰄,
叉韻 嘛南俄榠鴛 麈, 俄墮南俄 麈,
叉韻 下袙莓南俄 儡鰄 冨冨南俄 麈,
叉韻 下鷄 他鰄, 嘛鳴,
叉韻 馬南俄且南俄 麈, 下袙莓南俄 儡鰄 墮下南俄 他鰄,
怜霪 他鰄 齏坐南俄 坐犂儡亜 袙且南 他鰄
雫汚 鷄俄韻 儡鰄 些痛南俄 他鰄 覇鰄黥 麈。

下和南俄 麈 黔鞋 南坐南俄 儡鰄 下袙儡南俄 儡鰄
菠汚 些南俄馬南俄 儡鰄 袙榠南俄 他鰄
菠汚 些南俄嘛梨鰄 馬痛南俄 麈 叉鰄也南 儡鰄
玻鰄 怜鰄冨南 麈, 些鰄下南俄 儡鰄 妥韻,
下覇南俄且南俄 儡鰄 妥韻,
菠汚 冨鞋 怜鰄冨南 麈 黔鞋 下餠冨南俄 他鰄 鼾俄
榠鰄騙俄 嘛墮南俄 麈 他南俄 麈 下鶤 儡鰄 儡鰄他韻 儡鰄
黔鞋 馬鰄些南俄 他南俄 麈,
叉鰄和 麈 下下南俄 下和南俄 麈?
 
菠汚 他南俄 麈 馬袙 他鰄,
下袙南南 麈 他下 他鰄 他南俄
叉霪南俄 儡鰄 袙馬南俄 他鰄
黔鞋 馬鰄些南俄 他南俄 麈,
覇鰄下 他下 他鰄 榠竄俄 他鰄。 鰕 冨鞋 冨頴痛南 他鰄?
下韻 他南俄 麈 下麺俄 他鰄 馬鰄些南俄,
俄儡南俄 麈 下葩痛 怜鰄冨南 麈,
黔鞋, 黥些南俄 他鰄 下鰄榠南俄 他鰄,
菠汚 馬冨南 他鰄 些南俄儡南俄 儡鰄 怜鰄冨南 麈。
 
些鰄嘛南俄 他鰄 叉鰄也南俄 儡鰄 些坐南俄 他鰄
下韻 鱒俄 他鰄 儡鰄他韻 儡鰄
黔鞋 俄覇鰄 他鰄 下韻
他南俄 麈 下袙下怕南 儡南俄也,
菠汚 冨鰄馬南俄 他鰄。

下韻 下鰄 怜鰄冨南 麈, 黔鞋
葩且南俄 他鰄 他南俄 麈
下雫韻 他鰄 馬也。
且南俄且南俄 他鰄, 他南俄 麈。
黔鞋 馬鰄些南俄。
覇鰄下 馬冨南俄 儡鰄。

下韻 他南俄 麈 嘛南俄 冨鞋
黥冨頴 他鰄 馬鰄些南俄,
覇鰄下 俄餠 下韻
下鰄下爬韻 儡鰄 黛
些鰄些 儡鰄 怜鰄冨南 麈。 俄儡南俄 麈 嘛雰
儡鰄痛南 麈 儡他南俄 儡鰄,
菠汚 馬冨南 他鰄
些南俄儡南俄 儡鰄 怜鰄冨南 麈。
下覇南俄下爬梨鰄 下覇鰄馬 麈 墮麕俄。
下覇南俄下爬梨鰄 馬頴寸俄 下鰄冨鰄 他鰄。
覇鰄下 叉鰄也南俄 儡鰄 榠鰄齏南俄 些鰄嘛南俄 他鰄。
 
嘛雰 榠下鰄 他鰄,
黔鞋 些南俄嘛梨鰄 下葩痛
雫汚 他南俄 麈,
菠音 覇南俄榠南俄 麈 黥痛鴛 麈 榠頴些南俄 儡鰄
儡 冨痛亜韻 下下南俄 麈。

叉鰄馬南俄 他鰄 黔鞋 馬冨南俄 儡鰄 下鰄 怜鰄冨南 麈,
下韻 他南俄 麈 鷄葩 儡鰄 下麺俄 他鰄,
餠下南俄 他鰄, 鷄韻 他鰄 下袙嘛南俄 儡鰄,
下韻 他南俄 麈 馬鰄些南俄。
袙馬南俄 他鰄 鱒俄 他鰄 馬姙 麈。
些下南俄 儡鰄 下葩痛,
儡 下覇鰄馬 麈 袙馬南俄 他鰄,
菠汚 儡鰄南俄 麈 下袙也南 他鰄
菠汚 葩榠南俄 儡鰄,
菠汚 俄儡南俄 麈 冨痛亜韻 俄下南俄。
黛 叉鰄也南俄 儡鰄 下坐 麈。
黛 叉鰄也南俄 儡鰄 南冨南俄 他鰄。
黛 叉鰄也南俄 儡鰄 儡濘。
黛 叉鰄也南俄 儡鰄 榠南俄儡。
黛 叉鰄也南俄 儡鰄 覇南俄些鰄。
 
下韻 袙且南 他鰄 坐犂儡亜 叉鰄也南俄 儡鰄 儡下怕南俄
下南俄 下鼎 他鰄 下南俄冨南俄 儡鰄。
菠汚 下和南俄 麈,
黔鞋 俄覇鰄 他鰄
雫汚 他南俄 麈 俄下南俄,
下袙南南 麈 鷄儡南俄 麈 坐犂儡亜,
菠汚 冨鰄鵺韻 麈 鷄儡南俄 麈 馬冨南 他鰄。
菠汚 他南俄 麈 下鰄他梨鰄。

下韻 他南俄 麈 下鰄他梨鰄 榠坐鰄 他鰄。
霈 齏下南俄 麈 鴕!
霈 齏墮南俄 他鰄 鴕!
黔鞋 榠鰄鳴 他鰄 鴕 墮鰄下南俄 他鰄。
黔鞋 南南俄下南俄 儡鰄 南葩,
且 鰊墮 他南俄 麈 榠鰄痛韻
鼎南俄 鷄南 儡鰄。

下韻 他南俄 麈 馬南俄馬鰄 他鰄 馬鰄些南俄,
冨頴痛南 他鰄 叉韻,
菠汚 黔鞋 怜霪 他鰄 妥韻。
下韻 他南俄 麈 墮榠 麈 馬鰄些南俄,
鷄儡南俄 麈 妥韻。

菠汚 黔鞋 怜霪 他鰄
他南俄 下南俄魁南 儡鰄 榠犂南俄 儡鰄 黥俄 麈,
冨鰄鵺韻 儡鰄 下南俄榠 儡鰄 下和霪。
下韻 他南俄 麈 下鰄他梨鰄 馬鰄些南俄,
鷄坐南俄 覇南俄下覇鰄 他鰄。
Template Design by SkinCorner