Mar 16, 2017

Phasin ter Daenna 11


Puđin ter riphceni

Akhiben edna berš kaj edna ăčbevă
Kenai čikhuno ando nukvkher
ka edna riphceni, kon ca phiřmima goeli.
Ikheni les kha galali
kha danti fičari.

Voj kha norover les kaj ratši
sovdover les ka del kieles lesko phiřmima
akhiben la verikano rĕphko
man bořkin ăňphač.

Voj kha ifkher lesko kieli,
man von kha mimphjev
akker vaggardo iz apřeli.

Lena Kenai marja šafkalo.
Voj kherid na pijel
iz la benimo apřeli.
Man voj kherid
na khitkar les ka,
cagikerši kodo voj marja
benimo ando la nabiben. 

Jekh ratši,
Kenai usali ka riphceni
ando veš.
Man sifeli la ter gazavno rąřră
kodo voj leari kerem lesko sovel.

Daral me akhiben minřo okhthima, riphceni.
Man daral ňĕkă ter Leyra,
man minřo kieli khus'lav
akhiben minřo phiřmima.
Entkar kaj verikano vaphima,
kodo Inna muciben
akker molzhno prot minřo reškar.

Kaj riphceni usali ka edna kašt
kerjde ter řenari utsimo,
kaj řožhani cocdali edna kuliben.
Voj zecuri edna kucime dabeli
kaj đašekharde kuliben. 

Ifkher kado zepheni
ter guno utsimo,
kucime, čothoř,
pilipen jilo
ter pheřimo viřima šavoro. 

Keturi akhere obzhover les beipen,
kaj pheřimo ka poztkar.
Mešto đađekarši naguri
pheřimo jilo phiřmima,
voj akhere rotdker
čoburi ter pheřimo tekšali.

Kenai kadalo zhăflav ka la
man ca kodo, balikerši ando komalo đofphna,
Kenai zecuri tikhcipen ter řenari utsimo,
kenekarde keturi kaj mikhani keturi
fazvalo saiz riphceni jilo.

Ke Kenai,
šafkalo Kenai,
leari čepekarde na kieles la
akhiben edna berš kaj edna ăčbvă
man ke voj đejekherde lesko akhere
kroz lesko tofiben,
voj řožhani vombani
voj raceli naguri les
kaj rušekarde lesko phogfăş. 

Voj valekarde apřeli,
kha phiřmima divikerde kieles
man řepekherde arad ter la muj.
La lešnari řepekherde arad šugar.
Kenai khinekarde la šiđzali,
khinekarde la šudro, ca lolo upră,
man stungo la kothe
ka tăvno lazker ter Leafar:
kham kodo apčař.
Template Design by SkinCorner