Apr 21, 2017

Abä Äma

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Abä Äma Cover


Abä Äma

 

Ela keyael, geyrnada ey gakaräga benegranakä, avä brageykaga, na gaka kama, ey ea ga kelä anrerär, elelamaga Abä Äma, reya nerelejava sha nebrageykä, aeynreya myneakavaga, ela adraveyda ga ey magra. Sha gada äma, ekeleyaga gël belerama sha gevaraga aembra bar ël nayla ga nedrar ga ël, vagava bar ël gabakä eaelnaga dradga reyeja, ada bynegeyndar na ey magra: bar reya makneaga? Gada aja ga ageyelderä gä ël er na meyka eraga, daga anrerärga na ey magra, keyaelga reyera ël aelma gël meynga, ël kyneagargemaeyrga, edkedera, sha na ela badra reya krageykaga ael belerama bar arey sha negamaga bar krada, reya ela aza azagä eyä, këlevrnaga ka ëlela ederna gabräelga sha madaka kravadga.

 

Ël gemaeyrga nakaga ga Abä Äma, kynea ël meynga, ebarnaga ël brankabä bareyaka gël aelaka, krareyngaga nadga ga ël kä, sha gadavelekä ea gareranegaraga, gavernaga bar nega gabaradey. Kynea gabeyga ael amvra, na reyaga abä kameynaka ey räa ga gavana eleyz, reya ela aza eyberär ael gemaeyrga. Këlä gada, ela brävä dakar ël arvael ga ela kanekä, sha kama ël amvra anrangagä ël bynekebda, reya arajaga na ey meynga anrerär, sha reyega eyjeda ael brankabä aelaka sha na daga ela ambeyneza ga ela karna. Gavagä Vaelnedana na ela mardaelga ga bynëymadaka, bareyaka as aelaka. Ela negnekä ga ela bramera veraraka bar ela eynä ka ël krada. Na är bara reya anadar ga ël gakedama reya Vaelnedana abelaka na ela narakä evnagëlaka, na ga ela mynaera kama ebelakava ela eynä ga ey drga brankabä ga Jegaeykrada. Ga ela ganekäel na garaera ga adra gynadaka.

 

Bara ela aelaka na agmadä ryn gakada: ela bareyakäelva bar ela merada ga ela kreykaräa bagekaga bar ël amvra Jegaey, gabeyga reya abarda ga ël ël bynëymaël krada.

 

Ga gada dearä, ël brankabä gël mael nedra bar meyar baka. Ga beyramneda negadava: negeykgä na ela danaevela, ael vakä, na gä maderä anerda sha krareya ga reya ga ardaraka ël gemaeyrga. Ël gabnekä ga ela maderä elelega na ey kaelma ga ela ekda gynadaka, sha ga ä gä andermanavela erä ga eragändëlagnekä ekeyngarä, ada elelegar na eyna reya gegnëra sha bardakaba gël ëlemneda aelaka, sha beyega, bar deynada, embraneger gä gagakaga avra ga ela kyneakä, angagna ga reya ël bagra agnada na ey bramera emnäkaraga braga ga ëlela ela mynä. Ela kyneakä, gekä ka rä baedaka, aeynreya aveyrga, ela vaelnedananä, ga eyna mynaka ga ela vgadageyra ga gä. Sha na nebarava ga ela aneydaelagas ga gä eraga, beygada reya, anega adraveyda ga gä, kama ëlela gekä, gä mama, da garakael era bara abäbara ël bynëyma braera ga kradakda ka ela maderä, kama bara vasabara elaga. Na daelga aveyrga sha kradragakkaraga aradra ela ararmakä ga ela edernagas as angebnegnekä ga ela maderä, sha ël nekazar ela kyneakä e näela!

 

Ël vaelnedananäma deyva anneymeravelga gakabeyela ga daga ël meynga ramnä, bera meyar bradagavagaera rarmnaga ekda barkäelga, eyvgavagaga ada ela anranada. Kaga gynadakabnëymadakakneä ga bagäa ga ela kanekä eybnema ka ël mama geneka reya ey ërmnä, sha kama ga karakder ga ela ënejä ël varär ga gagma na kaga bä, eyrgaera gakeyëla neyeva sha maderäa äkäkaraga. Na ebarnäa, na marka, na ërakelea, ageyaera raëlmneda ela eyëlela ga Vaelnedana.

 

Meyka mynea ela asada, ä elelamaga bar aver agabdaga kama amvaela ela erbaneda, reya krägerava keyael gabaradey veynea neväga bar ela këlgada abä ael bramer amvra bara nämarela na reyevrnadar ela darnäka bynekebda ga Jaelgavä, ea ël gemaeyrga. Ël geyaelama, ela nadadgä sha ël agä na ela andadeykaraga jeygäka kynekga ga gada ekda, bera na elelega ael beynda ga gëlarä reya ga ela ga ela känada, keyä agebda embranegaera ela vangakakä ga daga ela kramanaelga gël nadageya da gadamneda (kä, ela avadnadga ga agama, kara, gada sha avara, edek), vakdama, egey ëlela, ga ela nä gël va negadava sha nekëlä gemaeyrga Jeava ga ela jeygä.

 

Ela marael ga gada ekda (dael beyega elelamara) ava ga akeyerga ka ey abnekäkaraga adaraka. Akä gaela ga kameder daga ela akda brävaga bar ël gekaelaga, elear amberekda kama emnäga ga ey mael gabaradey, sha egeyar ela reya ëlela elelamava elear ga ela nadeyraeleza. Bera dagavä elga ekegaera ela karbakradanä, reya brakelamara avaeleyda kameynagas ga vanega sha ga meyjerga, sha gaera ranega eyëlda na daga ela abedada ga ela karna. Bar ela reya aka na gagma, ela karbakradanä negeykä daga ela gynä na ela kradembelakä ga ela myräga bramera, nemanaknekä beladräka reya na gaka meyar vaga ka ël ryn gada gël adema.

 

Ela gekagnekä sha reyana ga ela gynä elelega na ey badner beynda ga ela gakeyëla ga varvarä, bavaräda, agamada sha bragaka, bavräma daga ga keynada na gakdrana, sha vreydaelmneda edraväga ga ela reya aka na marael. Ela agamada këlevrava ey keyelda nederamneda ganeyga. Abnea ga elakada nebedar ga elnegeya veyelgar ela reya ga gada eyeldama äkäkaraga gajaebarnäa. Garakaelmneda elagrara ela egakda amberäelga akavar ka ela nakdeyrna sha deynëvrä maderä ga känada, nakaeläda sha karbakrakanä.

 

Ä meyrä ela gynä egabkä, manedra reya ela ga berä sha arä, na mynakaga bar daelga avamanakaraga, elega ey negra mynada na adra ënejga, ënejga reyera ael brankabä sha na deäsa, egeykaga reyera ga ela nëlagä kradanä sha gël jeygäma. Daelga reyera ela mynäreyea, ga reyanegaga gekar baka, bareya ey adema na ga kambelakaga, sha ga ël danea nadakä daga ël reya äa nekaraga, keynaga mynea, ela avra ga ageyda.

 

 

FL-011214 Tis Siridu

 

FL-271115 Taintnis

 

FL-090816 ƴʅƾʅةȝƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ƽة

 

FL-050816 ايلينيول وا ميفيول

 

FL-060616 Diana, Queen of the Serpents, Giver of the Gift of Languages

 

FL-070715 Mermyg

 

Institoris, Henricus, d.1508. Malleus maleficarum: De lamiis et strigibus, et sagis, aliisque magis & daemoniacis, sorumqs arte, & potestate, & poena, tractatus aliquot tam veterum, quam recentiorum auctorum. Francofurti [Sumptibus N.Bassaei]. 1588.

 

Leprohon, R. J. 1994. Gatekeepers of this and the other world. JSSEA 24: 77–91.

 

McNeill John T. & Helena M. GAMER (eds.) (1990) Medieval Handbooks of Penance. A Translation of the Principal Libri Poenitentiales. Nueva York: Columbia U. P.

 

Ribi, Alfred. Die Dämonen des Hieronymous Bosch: Versuch einer Deutung. Kusnacht: Verlag Stiftung für jungische Psychologie, 1990.

Template Design by SkinCorner