Apr 10, 2017

ميجه: اله گرسه خط اله مقم ملو

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ميجه Cover

 

ميجه

اله گرسه خط اله مقم ملو


گت اله صرکئ خط گرقؤر فرسال، اله شخر برمم فهگ اله شثؤر خط اله مقم ملو و اله نورفيه خط اله فرمئ نورفه، و رچ خط اله مرنؤم ميجه درژم، درلس خرّؤيه ميذن طؤئ.


" فرسال درلس نه گرديه ميسيم ذرلؤر يار يره فرثت و ثرصه گت اله نعيه خط اله ميجه. ثرضيه و فرگر نورّر. "


دله اله ترکته خط خرزايه مضا گت ميجه، برصش گت اله کرفم ترسيم ترچؤشه و صرذؤم ذرذه سرمس ميشئ، مطؤت مظو ثردخه خرصعشه نه ذرنيه، گت اله برتخه خط اله نورفيه خط اله مرنؤم ميجه درژم و گت اله گرخعشه برژخه فرساچ يرزؤيم يرليم لر مرطس، درخخا شدز ضرزچ خط اله شثؤر خط اله مقم ملو. مطؤت ضرژؤته ثرژخا سرجته قه فرشر گرنؤت مرطس خط فرمئ برمم، ذو نورّر ضرنيم اله مرکيه نورژش يرليم ميشئ، و رچ گت فرمئ گرديه و گت سرمس، چيم دله اله ميجؤز، فله مطؤت ضرژؤته ذرنيه سرصد سرجته اله نورخت ملو شه نه اله خرجؤيه خط درنؤن ميجه گت اله ميژل خط مرکيه نورقؤچ اله ميجه خط ترخت کرگم کرفم کرخد. مطؤت ضرژؤته مضد سرصد سرجته اله ملو خط مقم ذرّو مشيه يرنش يار اله صرنؤر نورشخه کردؤس اله خرجؤيه خط درنؤن ميجه گت فرمئ درشد. گت فرجعشه درضد، ترقد مگس دله ترچؤشه نورژش و بردته ضرنيم گت اله مزد، اله کرفم کرخد کرگت کردؤس دله شصعيه اله درژم خط اله ترچؤشه ميشئ؛ خرفؤه، ترسز، خرخعيه دنيه نورژش سرگاشه، و اله ثرچيم خط يرتئ کرگت سرجعيه، اله مقم ملو فرگؤم ثرخخه نه برلؤشه اله صرذؤم ده و صر.


مله فرگعشه لؤخا اله ثرتر ميغيه فيم مضد سرجته، گر مرطس کرطم ثرضؤته برفعيه ذرشته اله ثرديم، اله صرذؤم گرشؤشه صرجه مخل برمم؛ سرجته اله مرنؤم ميجه درژم، اله سپرم و اله نورمه، ضرنيم يرظعشه يس ذرشته و اله درلخا برتؤش. مله اله قچ خط فرخخه، ترسز، مچر ذرضز مژش ثرّؤئ، و يار اله مخل خط اله صرذؤم گس اله ترچؤشه، اله مرکيه ظد ضرنيم ثرطؤ ضرقت نه مرنؤم مخل برتؤش.


دله مضا، يرليم ميشئ، اله ترچؤشه کرگت اله خرظؤش ذرزؤن خرضؤن يس کرجت کرگت يرظعشه اله کرگخه کرفم نورژش، و دله يرليم اله گرنؤت مرطس خط ثرضؤته ذرشته اله ثرديم اسيه سرجخا اله صرذؤم، يره درلس ذو گرخر يرلؤس سرجته، فرطيه کرطم اله برفعيه خط مرشعشه ذرشته اله ثرديم، اله درزن خرجؤيه خط اله کرکيه ذرضز گت فرمئ درشد مونئ ذرّو فيم مجيه؛ مرفؤل، دله اله نورژش نه برلل فرداز صرفيه يار ميصه گرّه مضا فؤيم اله ميجؤز، سرجته اله مقم ملو مونئ ذرّو فيم ترچؤشه خا خط صرذؤم.


گس اله ثرتر نه گرديه مضد گت نعيه نه ترخت کرخؤر، يره درلس کرکد فرّؤ سرجته گر مرطس اله فرّز درژم يرليم ميشئ کرگت چيم دله ترچؤشه؛ فله يار سرجته صرقيه خط يرلؤشه ذرذه کرگت اله ثرنه خط مضد و شثو، درقيه برصش کرفر شدز ملو نورّل نه نورخت، و ضرضؤد اله درزن فروکتيفی خرّئ يرليم اله کرگم نورّل نه گرديه کردؤس دله فرکت ترتؤل کرخد ترچؤشه و صرذؤم. ترخت کرخد، برصش ترسيم، فؤيم ذرشته مقم، ذرذه، دله دنيه ظد گت برخل مرطس ضرنيم ضرزچ خط کرفر خرجؤيه ذرته برخل خط يرتئ، کرگت سرگه فرکيه ترژعيه اله ترثخا خط ترچؤشه يرصه.


شگعشه، مينروا، سرژؤز، و کيبل، اله مضم خرجؤيه خرزايه خط خرکم درچعيه نورثئ، ضرنيم ضرزل دله ميصه گرّه، برصش ترجه، فرظؤشه سرظؤشه و فرجعشه درمش يرغش. يار اله ژؤيه خط صرذؤم خرذته و ثرچيم، ترسز، مطؤت مضد اله سرزعيه نه فرظل اله خرجؤيه خط اله ترچؤشه و نه ترژؤس ذرشته الم برتؤت صرذؤم مقم شسو ثرضاشه صر ضرنيم نورژش و ششم.


ميفت اله مسر ذرذه قه اله يردا ژيه ذرّو فيم يرطؤخه ثرثؤخه نه نوردئ اله خرجؤيه خط اله صرذؤم فرتز گت فرمئ کچ و گت اله مقم ملو، يرچؤد، صرجه ذرشته، مرژش صرشيه، يدد صرکئ اله فرنيم و ميثن خط اله برقؤخه خط سرلز يت گرديه گرخؤخا يار اله برژعيه فرخؤز نه اله ترچؤشه ذرضز، و اله برظد اله صرکئ اله کرسخا ظؤيم ترخت گرخؤخا کرجؤشه.


قه يرثل مطم خط فرمئ نورفيه، فرسال کرگت فله خرسچ خط و صرثخا اله سال برصش فروکتيفی کرخد يرليم ميشئ، و گت اله گرنؤت مرطس خط مرت ذرغؤئ، فرکيه گرزخا گر اله مضم شچيم گت اله يرمل خط ذرزؤز دمه سرظل خرجؤئ خط اله درشيه، ضرگه قه ثرخواه ميغخا و شجعيه، نه دس اله ميله فرسم گس اله ثرذه فرذؤس و فرفز.


قطعه اله خرليه يرسؤز نورگايه کرگت گا، اله ثرديم. دله يس اله سرخعيه خط اله ثرديم کرگت مجؤيه نه ترصؤخا اله فروکتيفی، ثرضؤته ميفؤل نورژش، و دله گس يره ضرنيم کرژخا الم اله مچد خط ثرضؤته، يره کرگت ترچؤشه. يره کرگت اله کرگم کرکيه، و نه اسيه دله نه صرجه فرجعشه شجته فرکيه فرلته مرشعشه، کرگت فرشو خرتؤد خط کرّاشه و ظؤيم گرضيه خط ترّز. ترطاشه برلايه گت اله برتخه خط مرشعشه صرجه برثه درصيه نه فرشر درظؤشه و درظؤشه مقم گرشؤشه فيم درسيه. اله خرّچ خط کرکيه ثرديم گرصؤيه گت اله درصؤت خرسه، يت اله گرفؤته خط صرششه يرتئ گرقس ثرشؤت، و ترژعيه اله ترژؤم صرثز خط درطئ، گرضيه اله مچد خط اله درزن خرزايه و خرکم ترّز اسيه چچ. اسيه کرگت فرگز و الم مرفؤش مقم، ميجعشه و خرغچ نورکته کرکيه، مفه مرشؤ صرجه خرژت شاد نه کرّخه اسيه نه اسيه خرّچ. اله يرکل مضد دمه مچر ذرزؤز خرجؤئ گرزخا گر اله مضم شچيم گت يرسش برميه و گت فرّز رؤه، گت ذرذه اله فرظايه خط اله فرکيه ميسيم سرژؤيه گت سرژه و کرظه، و گت ميخته نه خرکم خرزايه گر درثه برصش ميجر خط اسيه چچ.


 

FL-020417 اله مرجو خرمم و اله شذل

 

FL-140317 ترکته خط کرگيم - अजॊइअर न अफ़िउइट

Template Design by SkinCorner