Apr 27, 2017

Kinun keblaridər kebər

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Kinun keblaridər kebər Cover
Kinun keblaridər kebər

 

Keblar kinun duke deibun dələn dərər XVI çutər irə benkaər aşikdanda motər, motə denu keblardanda ğuzin. Kinunər taypadanda meipər la ka luləş keblardər likən ğikin kə meitun ğeikər zitəş. Irə zaygin ərdanda tayməş keba, ğeikər zitəş ğeikər keblar çələş besut taydri rubun kulut rurun irə məhbin turkeşin çəgin keba, keblar kinun çəhpka cuigka nemo kə doza neni.

 

Annanər XIX çutər keblar kinun la nəkka gotri annan raypun ğeikər rəhmər ruseşdandaər meitun zibəş. Taypa şodu giduər XX çutər zokər Keblaristan lukka ğare date taygum luimri aduər dusun raypun, danda taypa tegun dərər danən saykumdandaər zəhnut. Annanər 1930 kulut zuke kə gukka dərər ğino zobri dada ha çəhpumər leipin migum saykumdanda nərin ğeikər bolşeviksər saydut ha sele taygi ğuigka diredir notir. Kəhziər ləhdin çəhle cə taypa zegut netə taydri laeladanda Keblaristan leikin cuidka kinu nəhtu kəhsir ruitən lerutdər.

 

Giegi XIIIər çutər, iş gotriər luibumdanda gagun nerər dərər taygəş kinun Keblaristandanda şumut kuilumdər ğikin kə meitun keba lozri ərdanda motər kə ğobin zukir taygidər lide kebər gise dolu. Giegi taydri tegunər meipərdanda ğeimum kinun Keblaristandanda dədər kə ləhmu meipər çəhzo.

 

Kuga motər, suikin ğeikər İzzeddin Hasanoglu kə ruiba Safiaddin Ardebilli mutka ha şumun rimo motər regun şikər irə kirə kesu neizi didə kuge kə ceinən regun şinri sufidanda lesə geilər də linumdər meigut. Taysən zuipir Hasanogludanda tosridər kə laela ghazal meitundər, səməş buime ruibadanda Safi şumut ğeikər geisin diredir lide kinun taypadanda meipər kə talə əe somər dati cə deigəş dotum motər. Saykiər keblar mosut Humam Tabrizi, taydri kirəş kə şumut kanka XIII-dandaər çutər kəər dəhbən balka XIV-dandaər çutər kə maylir kogri ziməşdanda şunə la ğayzka laeladandaər zitəş kaymka mudən cusin kə təhzi mosut taypadanda meipər.

 

Şen kulut nəzir kə motər zuipir Şaykhdanda Mahmud Şabustary nimən ğeikər ğeikər məhmun nupin sufismdandaər bəhrun keblardər kinun mosunər Gulşanidanda Raz ğudin leidən ğubir. XIVdər çutər motər də Suli Faqih kə Mustafa Zarir şumut zuipir lide dərər kebər diredir sozoər çəgin diredir leilutər dandaər kaynə, Yusif kə Zuleikha. Vargadanda kə Gulşadanda ğoba Yusif Maddah regkadandaər çutər ruipa çəhle şine ğeikər dobin cigu danda ceinən mosun lide dərər kebər.

 

Zitəşər kaymka Keblaristan motər kə tayni şumut kə zulə meitundər Nasreddin Tusi, Maragali Ovhadi, Arif Ardabili zobri duinər annan leikir irə Nizami terir. Ğaykum relə kə mero gəpadanda ğeikər ğuigə dedirdandaər leibi gəhməş duke məhbin kinu kə ğobi zuipir əma.

 

Keblar kinu kebər taydri duke kəzi cuirri irə kinu kebərdanda məhbin turkic meigut XVdər çutər detir luqluq buikəş cuirri kə çəhzo ha şodu luqluq terir də ğeikər gizu kinun giegi XVI çutər. Maykəndər, XVIər çutər ğukun kinu ceimər şəhdən annan baydən gotri ha libumər motər.

 

 

Heyat, Farideh. Azeri women in transition : Women in Soviet and post-Soviet Azerbaijan. London: RoutledgeCurzon, 2002.

 

Javanshir Qarabaghi, Jamal, and George A. Bournoutian. A history of Qarabagh: An annotated translation of Mirza Jamal Javanshir Qarabaghi's Tarikh-e Qarabagh. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 1994.

 

Vatanabadi, Shouleh. "Past, present, future, and postcolonial discourse in modern Azerbaijani literature." World Literature Today 70, no. 3 (1996): 493-97.

Template Design by SkinCorner